Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Cl
-HOKHOK ZÁHADU
POKROK ZÁPADU
ORGÁN JEDNOTY Č S P S
phiiM ři-k 4Mii Primm- t
KU I ♦ S - f -t ( I
Tlsbára i lati jllal Mil
'rfM'M A tMIl
vl
Vf(hAi kM ttftJn
ftlil fáitf jam nottccf
řfttfři tv
Pfíl SpM ! r X ! nf4l t fn
lř f-l'""'"i ř"'!' ""( 4"t ffrniijo!
fi"tf Xf řří
an-t K)it(í Mtl k-nií ea fw4il
" na Or'- a tfl n4-t
al T řrřU-fí ! !' w
l4tk! fnTHl J 4t k4 )' MrJ
} l4iik e ríiní říit M Hřfml
t P'Í I Mfrl 4ik't II M k!l !
fMrl II iM Na rw f h f' )"'
4l - Jfpunr kfik- V4-Snf 4i!k-nuK-hf
)n 4ft- f"' 1f'''t t 'V ''ti '" í
niita laklo í rntfik Mpiolti innh Ni—
Vie ! ra -lr K!tf'bii
omMxv
fimhM a fn íihiWnr - iS!i m rni
l(a ifmdn #' 4H- ''" '" tfť''
llli)lrl ! ř n rent 1 třikt! Z
l4nhlitii Mhoffn: mrl }(
trm flrti tu IM fmir i k#1 urrh-jnítíl
HM-hP kW prnlo ril)í: ()fi!ri4vi
pn Jut ri-lknu ih4ii mdi t př'! "f
jhl4#fc na rti-íl ilolm nin4mt i nehotn fii
pn!4Unl Alf"ut! J-1n1iil 'rkrikZt
p1u Omaha N b
roKitott zApatiu
Omaha Neb
Omaha dno 12 kvH 'í)7
Kaíi iKcrtt rnt rKKtuvAi
ttitními pspíry uvé řííe a vydřlal
maličkost 30 neb 35 milK nft Á pik
že )tf npt-kulujt jnom nsíi Di-n&tnM!
V MĚlíff DCHSU UYIO BAŽEN) V
mincovn&ťb umerickýcb za ♦ 1400000
stříbrných duUrft a kaž f i tř ob má
cena plnou 100 centů ačkoliv dolary
mexické ac v Mexiku míjí volnou
raibu otříbra prodávají ře tde a 47
centík vidor toraa že Jhou třJáimi
než americké
Dkknick Novověku ui í-tbach
že bude moet koncreií taviet idaň
na sirky jako ta války M8?e být
muže být Jestli ne to utane tedy
nonni-VivhnS Viliku tn tiffilo atiV mo
hly se platit úroky ni ty dlohy kt-
ré npftíobii prt lent Clevtland řeHl"lro Pfnicl a bavlnou l'ak vy
B?ou demokratickou polrikou v do i
bó mí'u
NeJDCbTOJNÉjMm TlLI-EM řXKO-
nod&rným v jak známo n᧠enát
ale rovnéž jo xnámoo 1 nejvzneíenřj
Slbo k nejtméSnéjHÍrau jet pouie je
diný krok Minulý týden navrhl
aen4t arbitračnl smlouvu h Anglie
kem a hned na to přijal probíjení
že Spojené Státy jsou pro vyrovnáváni
mezinárodních nporft arbitracf
PítíVOÍ Z CtEOZBMBKA í IJNXilL
minulý méíe 80000000 co2 jet
sai o 120000000 více než prftmér
Příčinou loho jent že importéři při
váži hojné zboží takového na kteréž
clo bud ivýSeno neb uloženo býti
má V srpna minulého roku tako
vého tboží přiveženo bylo a 21
000000 kdežto minulý méníc xa
$45000000
NeAtÍHTI KTtRtž f-TALO HIC V
Paříži miouiý úter-ík má málo nobé
rovných v dějinách Bjsar odbývaný
k podpoře chudých k úlevé bi ly a
utrpení lidLého přinesl žal a ti
rmutek do tÍ!ícft rodin do srdcí de
seti tisícft přlbntnýth O každém
xe zahynulých možno říci že položil
život svQJ v obřC xa blížulho což
činí neřtřnM toto tfm citelnéjŇím
AAÍT0JT1 I NAOIVNO VÍM HLU-
chu! Demokratické éanopiiy ponad
nexvédtly ta od nafttoapenl Mc Kin
leyho přestaly v poklidně schodky
obvyklé a pravidelné každého rizi
ce ta blahoslavené vlály demokr-
tické u že jak v břetnu tak i dubnu
byly příjmy vřtií než vydání Inu
není ▼řtílch slepcft nl třeh kdož
vidéti nechtí
IlRWnttRMl t'W Mf f MiA
iťh Nvf ioiili m If fiiřif l
Ihj fiří tti fnnt fiíii fran#r
koti O lífidotH J#olpfti mn( ifí
h lyJ Jiifn I Iř tft4 Mirťfij lyljf
rctMilililiiftf llalit I wlt ťi ktlí-
hoit lit ilf ttiokrMt k) rtnl ftkr n
fi ř i fI n4m jiřinin jn riíiail a MJh
n t ]iíko(Mi f:'blh io
'
41411 llil „ 111
iMntlťVkA iami řfm4rol
tUMlfRiUnfloti llnnirl Noto
JtTLiž cnnl rliciLiiiA
tubilthUttak Ukltl nitrl-
n iJiflí ni Ufi n t-io i uloH
7
clo ni l iřummfn4mi U P(l4tu
"
t tely jjib iÍ4uIku Ilubli
i
k4nk4 iře Holit rrlnf hul nf illob
i„t i
uíinřnv bi !ou tnioo iouta tn
polnřtu dle přiDÍ &nA demokri
tíi a poHitA ' Jicht hland lá lni
' ' '
přt llolu ien4lctn neprojilo
SftrOVt P'ÍTJV1Í KOKfiRt IA
'0al av& iaťdin( ve Wabingtonu
minulou itUedti Jtdn(u te (tyr
nářuřiítkft přeJíedy ivolen byl pan
Klward IlofewiUr redaktor I5ee a
Omahy Mfi jjředrařty o kteréž
iie jednati bude v loiito kongresu
l i _ i i : _ i_t t s
-Bi zv™ UcinnUDiuU powv
i(bo kolku k upotřebeni n iálky
Kabrani£n nepbné že odporučí
též aby jednotka vtby poátovnl na
dopinu ivýSena bjla a pftl unc na
clou unci Ovžem též mnobó jiné
otižky budou tu projedciivány
Tak jak to jk prkck h tou píkni
cf ubáMstMbrem anebo teUha?
:B
unce stříbra rovna v bodnotfi
buíli píenici anbo není? Trď m6-
žrnn dosUli xa buftl pSenioe koro 2
unw stříbra I'red nřkolika lety
l""11 blabuleiií populimá smýkalo
puStén byli pékné bilna
Loni
vypuSiéna byla opét pšenice a teď
béřou populistické časopisy úlocisló
ke kukuřici — ovsem jeo pro léto
řek Až se bude zas kukuřice pro-'
dávat za 35 a 40 cntfi nebudou
chtít slyšet atii slova o vztahu mezi
cenou stříbra a kukuřice I
i
PoruLisTt South DakctstI jsou
toho samého trna jko oebrasští J
Sděluje se totiž xe South Dakoty že
různé zákony při opisováni na cisto'
bylyveznéní svém tam pozménény
a neaiero se upmo xirauiy ian jauo Cleveland a ti politici! pavokáři kte
zákon vyžadující aby da mortgage fj chti opiti lid nyní tvrzením že v
na movtý majetek podepsána byla i
monželka Zákon který usttnovo
val 2e raa byt netakonoto prolavati
" "
nfřnntl v b iniakn rmřnn t alr 9m ni
že esf zákonnito a takových Svindltí
ráfh&no tam v írném rafnrmv tak
liksMrikN
Slavii mixuléiio tídki vtwovA
la celý 8'oupoc stížnosti na předlohu
r-v „i v - t_ i i 1 1 i i t _
iingyovuze uniaaacio na nninytpomocí s VQe msyora i roatche
Když před sedmi lety snahou a úi- okradl první wardu o xastoupení
Um red Pokroku Západu samotného pře(j jvjmj iay mřii jme radnlbo
docíleno bylo xruíeni cla na knihy1 g prTn wsrdy Oordona a v podzimní
nevěnovala tomu ani jediné řádky voiW thly zvolen byl xa radního
a nepoučila své Čtenář komu z to ga ceió méal0 Sam DuUois Týž
dékovati má že zbavena jest placení DrjSel k zabiti a íiordon bvl tvolen
cla na kalendáře a kniby i Čecb jež
z prémie davA Letos opét rtd
prémie
a v
Pokroku Západu přičinil se o oprA
vení předlohy před výborem enát
nu nijr uniaijr mm mnjf
bvl lední o t hlavních činitelů k do
sažení toho cíle 1 pochybujeme
Ze přičiněni jeho Slavie po táslute
ocení Slavie uml pouzs jen kárat a teď nejvíce o to osilnje by cbarter zůstal v naší aemi kdyby dostalo pojednáme o některých a nich ob
odiuzovat ale ne oceňovat byl svržen a ivráceo proto le prý ae oaiemu plavectví náležité pod po- lírniji
HUa fn HKff4 i fMKA RtMU
itUla irn Nclirikkfi f4iiohr mlftiiloii
lm ja "#}i li4n" mřhířt
t i4]'ttn křfiírlilířň nil4
lý ll Irttým( í l l ljr In
Jtn tik h4hřNloit V -lAfiki (lm-
Jít (rn nt volicí j!)liriflii mitc
rithi tilf (iitřitiř 1 t líl míI h
fini n lnl(fřil llil fil)f I ewk uik
M "4 Břřiá 'nN'"' """ m
II i É 11 ti líf
flfhfí f řtl4 lift IHHIřH Í#! Mfflffl
ihlr- 1V" ři 'l' í "
"H"4í M 41- ik(nA fyn-rli4
l4t'1I4krny JJ Uk jrohlá!
Tlk rohoInl v fihu! uW
rh w'a :! k T"'" ' -
i i __ _i i
mu "' " ' wrien prřjn
i_l llt # li I 1
J-hoí ' t nil "J"1-1 " wy
i ifiii #i i
I)r4
ha Uťtlilli }4'lni)'i rálři'lu 1 A t i it
V niíiícli in
řioo rit tom
Biunciťii lir cnoin
tiiuiman
Riit -ll t
!
"'""'""J" r I'""'"""
" iÍlk' '" Jřn h X' ' j"t
co majetek aiuMován a platí pe rmA
dnf H rozadkim nbyl majitel
p4 pjokojen a odvolal ne k noudu
Spojených Ht4tft a konečné k vrchní
mu iiouiu a tu bylo rothorinuto že
pe není domácím svlřetem v tom
er'yn!u alova jako jo-t kňň kráva
aneb oce nýbrž že le jej považovat
ta tře držené cpíňo ku s&bavé a-
Deb co vl&ítnot jako opice i apou
ik p&ky kofky at( e(k Je h
ítkníaji i4kony b „ OBobní
roajelek uin&n
Kterak jméno McKisletho jí-t
neroalučcft ppojeno a pojmem ocbra
ny celní o tom védč( náledujfc(
íiidnavá zorava ''ZiMTiřdUliťr h Ti
gtft„ y VTcMwJIcfťh
''Evropa proti bille McKinleyo
vé DepeSe t Washingtonu ozna
movala žn Nřmecko Talie a Ni
rozeml podaly svými ?átuei pro
tl proti bille Dirifl-yovř jik?
nvni e bMa McKirdvyova tiiývá
U-lř (tvmek prnujydnlko rakou
ských zamýJIl ve druhé polovici
dubí a Hvclbti vieobecný sjezd na
némž bude rokováno o prostřed
cích jimiž by se eropiké Máty
mly bránili proti hrozícímu ne
bezpečí hospodářskému— Z Wasb
ingtonu oznamováno že tam také
francouzský vyslanec v třehto
dnech podá protest proti této no
vé bille"
V Evropě" patrté znali význam
ÍVolenl McKinleyho lépe než pan
mmM vclbě jednalo se nouxa o
fti&Vti mřn a na nt&Vi innuunt
ochrarv celní
1 1 i ti u u ir Tf a ttAirva nA m sm y
fJakému ouJifinu sporu oblednA
" —jr F"
w iuihwu Hiayu v prvcjM aj„n4
_ __ „_ r : __!„!
! : r tr jti
Čtenářům omažským bude xnámo
je jest to tentýž Wheeler kterýž
é
M policejního soudce První wirda
"
Kt lri6m
mo b- na „(0 0u občanů
' '
bylí jiní ustanoveni avíak p Ilroatch'
usUnovii nAm p JJascalIA ze sedm o
- n triun uri
dy A teti samý Dan Wbeelerkta-
rl první wardu o zakoupení okradl
llrátí o (iMI To j jíko k Ijl
s ilodJ dim4ti4 S(Hi lnA hradnímu
iliull jel mu bylo odejmulo Minu
hn utře In oí4 -I4n byl třr sou I
by ydl rokil rřnttji( ňřední
klín ivofeiiým f míiiuM tříbí na
stoupeni ♦ Aři-ly Jsjh b Ak tfťlml
mi I Oflepřel ttk néinitl jetíkoi
soudní fikfienl tikoví ovaIiij ta
pfpdtVMtj
l'ft AafliAI r Cl I V R r A f A SAtO1
ku stí ho iiřa ltifaiii vy 11 prohlášeni
ktcftiij idývajlt f ni iap lí ley
unány Jiiii i t vládni řieřvacs ni
nii til osilov4nl dovoleno býti Rrná
1'roit (umu oivil ovem tapa lu
nesmírný odj-or a tiamitA se f by
lo bji krtjináoi jíidJ s to t ý ve
lce na ujin i ! by poškodilo to lij
my osadníku % ubránilo oaioártl
krajin lích To Jl lispoihybné
pravdou viik striny druhé r vněl
jrst pMfdon ln jtii toto přoliláíe
ni preei letila bi le ru iMf vybude
ny bjdoii v budi'jcluh ďíslti mb
patnácti letech veškery lesy na lápa
Ué netof IiuImtiI toto déj se ui od
ORMdidctva bibtl od iinjtlela pil
kteříž zbavuji stráiié lest) auíl by la
dívi ro platní l ak déjit se v Ler
nýcb VíL-hácl) jako! I vsuda Jinde
na zapí4'lť a právě k zabráněni tonuto
puslusenl vydáno bylo provolaní
presi tenla l ievelaud Pro nyiiéjši
osadutky ťy by lo prová leni prolnA
šťiil toUotu ováetn na ujmu avšak
iíl tiviiéslm loupeženi ve velkém
jest pouze jen otAzkou času k ly a
Arajiu tt clilo stanou au pustiny a o-
saduictvo rnusl j pak na kažoy pád
opustili I roto bylo by lépe kdy
by nařízeni presidenta CleveUuda
zastalo v platnosti a lesy zapadni
zůstaly tacuovány pro budoucuost
P&KD MĚHÍCtM 1'RlNCSIr bZNNl
listy telegratickou správu že duem
prvního kvélua bude ne olvírati indi
ánská reservace Kiowas Comancbes
a Apsches západ nó od Okiauomy a
my ovsem o lom učinili lež ve zura-
vAcb trnlnku DjhIo nás v sapéif
ihned nékolik dotazů o bližší zprávy
l obrátili jsme se do Washingtonu o
ué Avšak obdrželi jsme mitiuiý týden
déient že smlouva kterou tito ru
doši postoupili přebývající pozemky
po vyvoleni si uejlepslou prj sebe
nebyla posud kongresem schválena a
prozatím nebudou tam tudy mžaicé
pozemky zaujímány Na tom ostalné
také mu uezltležl neboť juk dalece
num známo bude smlouva tato s té
mi rudochy prává takovým évindlem
ako smlouva na odsioupeul Sioux
reservace l aiu reiervaco leží v ji
hozápadní éáli indiánské teritoriem
V pásmu klercz ueina aouítk dešia
a proto neiiodl se k oszovúul Na
západ od resi:rvauu j ni bývaiáGfetr
county o kterouž panoval spor mezi
státem Iexsem a ísujenými htály a
zůstává tluŽH příčiny ueosateua Ja
kým spQsoťem se stalo že denní
isly zprávu takovou přinesly uedo
vědem si vysvétliti My ovsem při
jali ji za správnou ačkoliv jsme se
pozastavili nad tun 2c isme v jedná
nl kougresulm nepamatovali se Že
by byla smlouva schválena
IlTLT DOIIY KDT NXs OHCIloD ZA
mořský byl v nejlepsím rozkvélu a
viajsu americkou zřítí bylo ve všech
zemich Když upevněna byla unie
prijeum umavy jeden t prvulch zá
konft byl ten že na fbožl přiveženó v
lodích jiných než amerických uklá
dáno o 10 procent cla vínu Niil
dek toho byl že ta 30 roků sledování
teto politiky od r 1780 do r 1828
trostU doprava zámořského obchodu
naselo ve vlastních amerických lr
dleli t 21 procent na 90 procent V
i t - _ "
leiem dvacátých počali demokraté
brojiti proti té "nespravedlnosti"
A — ll 1 W
tomu -nadržovaní" a v roce 1828
zrušena byla vežkerá ochrana kteráž
do té dalty byl našemu loďatvu po
skytována Náaledek toho bvl le
pocai se jevili úpadek v našem pla
vectví a do nynější doby klesla do
pravá zámořského obchodu v lodích
amerických tou měrou že obnáSl již
jen ii procení veškero dopravy
kdežto 89 procent veškerého uřivA
Zeného i vyváženého zboží déle ae v
lodích cizinců Naší lodě nemohou
a loďmi jiných zemí soutf žiti proto
že těmto dostává se subvence ve
všech zemích jež mail nějaké záimv
piavecae tiimo lo tnamo jesl že
výprava lodi amerických spojena jest
"# 11 #_ _ M
_l 1 f % m a -
vyšším vydáním a musí se plÁtiti
- vm míuy piavcum uunos
kterýž obchod americký platí majitt
?J0 ™S ATjlT? ?
urQ r„'!flx kuii nhmvU -ma h
řf Nebyh by líjm kdyby Apfl
10 přotf sumy l'řefcnems HOOíiOMK)
řoiní vřnovártfi bylo k podpoře pU
Vecttl A t( b 1)01100000 jel IA lf-
prsvu i4mořkoii platím iůlAtri V
řil leml?
ikihti'i nit
(ttmné riMy dovoluje lákon tři
ditl v ktl Mm townshipu A nstano
viti ol'ffiéb' váliěe V okresích
mijl( ft I townshipovA iřNenl můfe
r koupi obn tiffii táli odhlasováno
býtl ve výrořnl townshlpoví si hftil
V ukresfeh spravovaných komisary
obecní váhy iříieny býti n žádost
ku komisarem polepsanott vílh
nou voličů v precdnetii
ilkon o touihtlm 1'foihH majet
ku pro dluhy zmíněn v ten smysl
le k lyl by maJeUk v hypotheko
nebili v láktavu daný nepřinesl
tolik co dluh obnáíf nem4 věřitel
!44né další pohledávky proti dlul
niku
Vloitnhií te iť kurníku A ukra
deni drůbeže podléhá trestu jako
jakákoliv jiná loupež
Okradeni hrobu o mrtiudii po
drobeno trestu jeden a! tří roky
káznice A pokutě AŽ do $20)
'rode} dyirit nedospělým oso
bám totil takovým které nedotáhly
21 ho roku věku se tapovídá pod
pokutou 1100 aZ 200
'rýzninl neb ojmitiiit dítek
rodičrni Aneb pěstouny podléhá tre
stu a mohou takové býti odejmuty
t podobné příčiny rodičům a dány
v opatrování poručníkům
Octi nemá se prodávali ta jiný
nežli jakým jest totiž ocet jablko
vý Aneb ovocný má se prodávAti v
původním stavu bez barvení a ocet
jinak hotovený nemá prodáván býti
za Jaldkový neb ovocný Podobné
ustanovení přijato jest i pro prodej
moštu neboli jablkového vína
Zákon hanební byl opraven v
mnoha ohledech a zapovídá lov
sobů jelenů antilop křepelek a
divokých kro3AnŮ mezi prvním
lednem a prvním listopadem bažan
tů jeřábků divokých slepic mezi
prvním lednem a prvním zířín
Divokých husí kachen a sluk mezi
I5lýrn dubnem a prvním zářím
)ále zapovídá chytání jakékoliv
zvěře do ok aneb želet a střílení
div kýťh husí neb kachen v noci
Zákonité záruku Kůznýrn úřed
níkům dává se právo aby na místo
obyčejné záruky podepsané rufii
tely mohli poskytnouti záruky ru
čittlských společností a sice členo
vé komisí obecných prací v městech
druhé třídy notáři pokladníci
a
townstipoví vyšetřovatelé banků a
právci tbankrotilých banků jako!
v soudních případech strana ža
ující kteráž nebyla by obSanem
státu
Pro rozilřenl neb ttnvbu nových
budov povoleno bylo následující:
la novou budovu při universitě pro
hospodářskou kolej ♦30000 Na
stavbu nové dormitořa v V mm
♦20000 Na nové křidlo blátinco
v Jlastingi ♦30000 a na nové kří
dlo blátinco v Norfolk ♦20000
Na zastoupeni státu Nebraskv ve
výstavě Mississippaké povoleno
bylo ♦100000 Kterémukoliv
okresu dáno právo aby ta účelem
uspořádání výstavky na výstave ta-
mississippské odhlasoval vydání
úpisů až do ♦100000 když 1000
voličů o to požádá
Zákon o inicialioi a rvjferemlu
ve tmlrnéném spůsobě byl těl při
jat a Nebraska bude prvním stá
tem kterýž tákon takový míli
bude Prozatím dává ae jím právo
městům aby nA žádost 500 obČAnft
vypsánA byU volba ta účelem při
jetí žádoucné ordinance aneb před
lohy viak pouze jednou do roka
může se taková volba odbývati
To Jest v stručnosti trest? hlav
nějších zákonů jel přijaty byly
í AI íikonnlk bude tiskem vvdán