Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
4- TOKMOK ' ZÁVADU-}-
fOLITICKE ZPBAVY ZAMORSKC
ý hodni- m fil i( ' ťy iiliřt
Uřoii itritt — l"f(( h ImJf
tlili Wf t-ifl I 11 I I r-f ř''0
Í tiU tlnthtihmk filť-řf rl lfi
tťfavT tif ifi' l ř'f (' i'í'
rnt4t4 — h f h fpptbuky
fran(vr)iV£ Ks im fní prý
Čuftrri rnřl' i ř't'ifii f l' tfif I
ftavíUtl U j rf k i lfshm
tne třiii' l i I -i i rf hon%
roenká ř# írit !:4 ttitU tsrHo
Kotí díku fwi Uif Ir rirvíi5i't
fmkfili f fi M dril ÍMf:ě tik
frinroni ký vilná ih!'hi f& VílA-
rna II do Mt !! I " hl pro-
fftkť Í FfU Í ( )(''! li iti !
líitr-m tst i n ''! I I ř l"7"
♦ IAJ?fé h'roeílf M-!f opí-1 ně fsif
llfVÍIi 4 1 f fit trftfl bjlO Iťfl
nevhodnou itrrHtl v 5 í i Ním kt
neb aspoft tl jt' fi'"i ňil rtlíotf
kdjl ti 1 j I j tv ! rf}'U
bliky f r r c'" t k Módili e ni tlí
v4m írstiťMitokých pn"stl na Ira
bicí německé vylinout'!
M'iltm iJ'lrirm ikázn £ mu' i při
Bidlo SpílíiUltl J'V'ál! J#ho
někdy Uk boheté a Uk dlouho bez
ohledně vyspávané osadě tř]oame
fické povl4o( n o#troě Kubř
Kota Jpt víjouruj a jíJ ns
ce!éoi rot))u ontrnva roipootacou
Uk (atocti4t 2tt ti-jvn nikterak
nemftle hraJíti potřeby x( njbri
le řchorlek v fUiiuf t vniklý
dotiáhl přímo obrotakt1 výie Na
finni5ní frk 18í7— -os roxvržno jeit
pro Kuba 121 milí dolarft výdajů a
jen 30 milí přljmft V pravdě ale
bude echodek iiniti prei 100 roill
dolarft poněíadž přf jroy příli§ vyeo
ko jhou rozpoč teny a nad to gen
Weyler nkm doznal že výdaje mimu
řádné níako jiou rDipoóteuy Ma
dridský dopifovatel 'Time86' tiže ae
jeli Španělsko a to krýti taký echo
dek ? přlžlfcb 12 mWcfch tvláStě
když pro rok 1893-t9 očekává je
stejný OKud? Co pak e vydížov&nl
Tojska tče přesahuj dne už žold
jema dluhovaný 50 mil dol Obnos
ten mohl by ovřem býti kryt novou
emiuBl dolarů papírových v takovém
to obnosu Ale dne už kdy jent
papírových dolarft jen za 30 milionů
v oběhu kleni už papírový dolar o
40 proo pod svou nominální cenu
další pak emisně obnoxem 50 milionů
musila by papírový dolar ten uěiniti
přímo bezcenyro Boj a povHtalci ?
obou osadách na Kubě a Fiiippinech
stál španělsko až poHud milliardu
peset tedy přibližně 220 mil) dol
A při tom aspoň pokud ne Kuby
týče nejsou si ňpanělově jeřtě nijak
jisti že se jim podaří povstání po
tlačit
Ve výpravé ku znowulobytí Suda
nu kterážto výprava ubírající se
vzhůru podél Nilu zahájena byla za
nucené spolupomoci Kgyptu jemuž
před 20 lety Sudan jeítě náležel ale
derviíi opět vyrván byl chystají ne
Angličané nyní znova pokračovati
Výprava jejich byla dostihnuvši
Dongoly na podzim jak pro nepři
znivou dobu roční tak pro napjatí v
Levantě přeroseni Cílem další
výpravy anglické má býti Cbartum
někdy Ordonem paíou tak hrdin
sky tle marně hájený a Omdurmon
ležící na levém břehu Nilu Ž
nehodlají Angličané dobývati Súdá
nu pro Egypt o tom ne nikdo neklá
me byC to stokrát popírali Tvořily
(H m '
by Cbartum a celé území mezi ním
a Jezerem Viktoriiným skvostné
tnamenité pozadí britské osadě
východo-aírické Oltud také odpor
a Dřekážkv kteréž hledí Frn(ouA
vé všemožně této anglické výpravě
kliUtí (i vtt ta io aby pdfi
ntpohodlnltif lpřitolJttl o t
f privl ibtvili prbnnli vli li Ion
lffiU lih tfjf lknti sby odfia
ll #tibvri I ll(fřřftí kficlířl řřin
ř"Uk4 'Afltr lllf ' ti klřf!l
fitni 0nlím ib#mci 4 nd#
p'!nikd !mi n4kldn4 tytfláři
křřřtpffn IBt fit řmjiiil ' I n k 4
k'in# Jí-n ! fnlib#řři4 ! v
llMtrn j-liol d5lky iíb'n titl
nnjí pilitir řHí %é h VfvhwU
l"tti fiřpf íj#piny
'fjkí t4ty iSťkán i připravil
ni ii !tiy bouř atr# jj ju
na 1'jirh lrt lby d ř4líí plk#řn
]! mtilnka ptřt vMt bltfl
Nik'-ly {tp'lik byl
iij"mnfni i4vítítml Jihnlvan-
kfili panovníkův utvrf#0 Jií"!-
íiné ! I pffi I by ípolík
jji h tkl4dl na pímn4 smloa
ilatvr lili h i pouhý m átiym
dohovorem kurý k pítemnímd řař-
muloTÍnt trjf# mŮl vtl al
inťrrMenti fl vlwffif lijmy přti
ríji roiczoají od zájmů Klíecího
'jda Avíak v ttoledolib dnh
S 1 1 i o " aveřvjrtila smlouvit meii
třemi jiholtvankými atáty anil jí
y lo dukizáno le dopoultl faUi
fikitu Vře je pfílii laiímavi a
lůlílité abychom Uzt 'Světlinoa"
uveřejněný tflitavili bet povšimnuti
Ilavnl články smlouvy joa:
I Smluvně atriny zavazuji
vzájemně a tolidárni hájili netávi
slot celifttvoflt tvých území
II Mezi Srbskem a Bulharskem
zros! se všechna a každého druhu
cla a akcízy jkkroile vypréí lhůta
obchodních smluv které obě strany!
byly uzavřely spolu i s jinými státy
III Nistanou-li v jednom ze
smluvcých států vnitřní nepokoje
druhé dva státy nemají práva vmě-
áovati se v ně svými vojsky Poli
tičtl provinilci vfiak nevydávají se
tomu státu odkud se utekli pod
ochranu druhého
IV Protože smluvně strany mají
ještě neosvobozenó bratry v Turecku
v Bosně a Hercegovině spravova
ných dosud Rakousko Uherskem
souhlasí a zavazuji se působit! k
tomu cíli aby účast jejich bratři byla
usnadněna Za tím účelem byl by
zřízen srbský exarchat podobný
bulharskému a v budoucnosti obyva
telstvo těchto krajů bude v církev
ních a školských věcech podrobeno
tomu exarcbátu pod který samo do
brovolné se dá
Poznámka Protože smluvně stra
ny nejKOU samy s to roznodnouti
politický osud svých bratří bet
souhlasu velmocí tavazují se při
řešení této otázky přidati s k Ru
sku
V Aby urovnány byly rozepře a
nedorozumění které by vzniknout!
mobly mezi smluvnýmt stranami
ustanovuje se spolková rada šestá-
vajlcí te stejného počtu členů i
každé smluvně strany Tato spol
ková rada načisto rozhodne takové
spory ta předsedání ruského vyslan
ce toho státu t kterého nesouhlas
vysel
VI Srbský král a knížata bulhar
ský a černohorský vyšlou do Raška
po jednom svém delegátu aby prosi
li všeruského cara aby vtal tento
spolek slovanský pod svou ochranu
načež teprve po této notifikací na
bude platnosti
Hledáme ' dUk
tobi ptil Uti m ldiU!fiB cro Vlasto-
k boéDikí oiry n-ti-tiu tía
ho O S SILtlZBMAlf Sp I 1
bWk— st řni ifins
— — — — — — — — — — — —
ínCpIlf] C Pí)lf
UÚUť" ! lUU
)4dM MOTUAL
XAtK ]1Hb](o1
Kvot spoMa
w 'B r Hi Um
iSSSTiT
No? Inky i ífh
fl4al 7rfM 4 tt't 'ř th
v Pmi 91 'Iabri l?
fttrl lfat hnuti w (WhiitH les
rihflfl lívotew tnfih vltsli
U%f J'olitlck riftM fieplitl b—t
Utnirki dnM ftulmpotj filť
ři drt řkvl tikttuhi M lf
dnse rtepUtl I4ki k mttNlif4 -
al pltí otiikt frt lk
Tam d -tiMi jm t hhtlm
snríalnl dmokři" l'llrltllý t4
tul fiiUtná řifflio oMtivo! s
fiii ehfi4 I tárnolný r#tb
lojoval i dfnf svolaly řntl ivs
ři afl tlít- ik'ttfrt IU —
eúm'rn4 vytrvalost v boji ti I4
práva národní j( tt doby llivlfíko
vy Iliřlk tvy M% Ikovakb'? (hi
Ktoff oMivovala # vlkr4 rltint
ly If4l#ny Jon bsmílným obc
kým pachtěním ia krtjío rlt!b
Ztludk pí'tn ňvl vlast kps
nad svaté eíle p4rodnl Hoci4!ní de
mokřfíe tavrhla národnost a vytkla
svým dlstn tik Uén( své ílM
slovem I skutkem V v f 1 4 řrěníky
o vil těmi svatováclavská roiliřsje
rolary: "Pryfi vlasti! at J— kydá
ve svých listech hana na nejpřednlj-
I čeké mole posmívá se státnímu
ráva českému ba plvá i historii če
ská vt tvář
A kdo tavlekl tuto morovou ná
katu do Otelil fiřmcl JU tento
úvod měl by býti výstrahou Ale
massy svedené cepřemýílí Hlřem
hlav vrhají s bludnému učení v ná
ruč Bojují proti kapitálu prý AU
bloudi — dávali se v boji proti ka
nálu vésti — kapitalisty totiž lidy
'ito vodí je ta nos i aby odvrátili
potopu od sebe átvou sociály proti
vlastním bratrům otcům i matkám
A tak žijeme dnes v Čechách život
rotelraný hnisem ftlešného pojati
vznešených nauk sociálních
Bohudík není všecko dělnictvo
svedeno Tisícové uvědomělých
pracovníků stojí věrně s národem a
ak jsme minule referovali utvořilo
iž mocnou hradbu proti falešnému
socialismu založivši si "zemskou
ednotu národního dílnictva" se si
dlem v Praze Jednotu tuto musf
podporovat! každý upřímný Čech
Je jí potřebí nejen morální ale i
hmotné podpory Rozkvětem této
národní dělnické orcanisaco zarazí
me šíření sociálního moru a způso
bíme očista čestného jména českého
dčlnictva Jednota bude vvdávati
ist "Český Dělník" který vyjde po-
prvé 1 května Tento list bude při
lnuti a kvitovali veškeré příspěvky
na prospěch národnostního hnutí
Vy občané zámořští kteří prací
svých rukou domohli jste se jakého
koliv postavení vy kteří Jste nikdy
nezapomněli své vlasti a její potřeb
vy kteří jete povždy v pravý čas při
áli národa svému na pomoc vv oři
jdete i nyní a přispějete te všucb
končin k třízení českého fondu ná
rodníma dělnictvo i něho! by ono
mohlo čerpali posily k svému vzrů
sta a tmohutnění Lépe dnes nelze
obětavé hřivny uložili (Adresná sta
čí tato k tásylce: Kváča Frant
předseda nár dělnictva Karlín
Prahy Vítkova ul 350) Český
dělnický fond musí čelili židovskému
fondu i něhož čerpají vůdcové so
ciálně demokratičtí zaprodávaifce
ta tyto podpory jidáisky vlast I ná
rod Česká demokracie musí tmoci
internacionální demokracii Praví
me a opakujeme: musil
A jest dnes povinností každého
Čecha aby bet rozdílu smyšlení po
litického dle svých poměrů k prove
dení torno přispěl Brzo a hojně
Ruch po Cechách je veliký
Sociální internacionálové anaží se
udrželi si v rukách vedení dělnictva
Vědí proč Vymkne-li ae jim toto
rukou ta vůdcové kteří u! práci
odvykli a pohodlně i mozolů dělni
ckých tyli — byli by nuceni chopit!
á '
'Mtt4vA
' ! o
((ii 'f!i
Dr J
BALSAMU PRO
I)if ptMuiř- ! k r t
I inomté
"lío- ír 4 II IiI í iS MI
e oft prá a tt A ipívtí dn-
M "1'riíl u Jim imr lí t
vyhjbtjl se jtk ltl křlll - liMl
t-rofoťi! Př'ío Jtdl i mI4H
pořá ljl in átvoa klam v4-
stá)! A li l J'í vřf J- bf h
a Mloi iinořfiiý lid sríslno dá
polapit na hU tt dll 4 rnsjstku
UihkH at I Ale ani národní l'l
nictvo nelení OJ svilo? ustavrnl
ilfiá prarnje a intrnion4l lí
Boj J vypovf tn a neptal
Psali Jsme mlnele le není hhký
a le bude dlouho trvat nl bude vy
rán A to se také potvrzuje Ale
1 první bitky ukaiujl k víiímiví a
to Je potěsítelno
Velikonoce byly dobou prvních
trálek
Národní dělnictvo pořádalo schůz
v Praz na Vinohradech na Vyše
hradě v Lounech v Plzni v Táboře
Kolíně a jinde Schůze tyto vy-
ímaje Plteft Louny a Vinohrady
iyly bouřlivé a musily být rozpu
tény V Praze bylo Jako v obležení Ho-
ciálové hrotili útokem i na domy i
na osoby — sklenice kamení hole
ttaly strá s tasenými šavlemi ne
stačila čelit 'zuřivosti internacionálfl
Jichž heslem volnost rovnost bra-
trstvll V táboře dr Bláha byl by
býval ubit pro několik vlasteneckých
slov
V Kolíně nebylo možno pro vřavu
mluvit na Vyšehradě museli účast
nlci před deštěm sklenic vyskákat
oknem
Kjble sociální internacionální ráji
Ale dobře tak Čím pustější a
sprostší bude činnost internacionály
tím jistěji a mohutněji rozpne se ná
rodní hnutí dělnické
Toto i v bouřích uvedených pevně
a vítězné čelilo pustému řádění so
ciálnlmu toto v ohni bouří a proti
venství tkrytalisoje v tvrdý démant
pravého českého demokratického vě
domí Pomíjejíce tentokráte ostatních
drobot která Pokrok Západu bez
toho věrné přináší protože zvlášt
ních novinek není věnujeme tento
kráte výminečně celou stať jen hnutí
sociálnímu v Čechách Činíme to i
dle své žurnalistické povinnosti kle
rá nám ukládá věnovali pozornost
a podati informaci zevrubnou o kaž
dém důležitém zjevu národním
A boj národního dělnictva s inter
nacionálou dnes v Čechách zatlačuje
vše ostatní do pozadí Ostatně při
neseme novinky jiné příště
Nexen na sněžicích Správně
bylo řečeno íe Jedna polovina světa
neví jak druhá polovina žije Nachá
zejíce se uprostřed elvilisace blízko
přátel a sousedů zvyklí pohodlí mo
derní dopravy když žijeme v osadách
málo obydlených měžeme Jen z těžká
pochopit! krutou ptáci a svízel jakých
zakusili někteří osadníci v dálném
severu a západu Při vzdálenosti sta
mil od lékařů a lékáren stává se cho
roba nejstrainějším neStěstím a spo
lehlivý domácí prostředek zdá se v
takovém čase býti pravým darem
nebes
Pan John R Peterson jest Jedním
x těch statečných pionýrů kteří tvoří
přední klín pro civilisaci vzdáleného
západu Žije blíže 8awyei's Bar v
norni jvaiuornu Aiiuve neoavno o
svých zkušenostech zmínil se patr
ným uspokojením o tom že se mu
til
lil
lil
AT K fl
_
Ipiiwýb Č't±'J
II AlcLEANA
JATRAaLEDVINY
!f I!' rřll f 1 Jf r l'llřl
i fi i 1 1 m I b
IMI i: í M fti( H
Uhiíi iMmíI tihtt Iř IVtř
( 4 tuto Itlřlfl pÍM 0!#pljfl
(f 4 hnuté 4nif# snahoví Iterí
íci tinJf od tft tíillio 'U odlWlff
Mfrý d! H' výřeti pllpr
ifly I'f!m I' riřfej-fit l Cídě
f tU ďfVd po ins-VMi 'dlffrh ý
t li ť Ktne Mit! U Trsu
t!it-o„ inJ i lííi]í ít f-sty
tmt[ dopravit! JH Im hořf
vr"liýml 4sjroil d vd4lsfisll
kro hmII To fiMi třká
ali rotMffn kfifíd píifnftcl oníflfl
tiil!re 1 dávry ktpreu p 1'etersnn
má v rk mot to v skutku ťýtl prf
tclrk H nl)'lu) a tsková důvAia
siidiii ii U o U ly býti to o-lra-rltl
ť'riiíř jkoikoliv ítniMi rhoroby
Lelnl Mulky
lllmtrmtHhi hrvlurhj j jmpitujki
Xfjvbodnějil Ulal útulky podél
atlantického weanu v Allfghenba
A dirondaeks Catskilts a pohoří vý
choilním docíleny jsou nejna]něji
dráhou vedoucí Chicagem po Penn
tylvsnia Hhort liniích
Zvláštní návod týkající se před
nich výlrtnícb míst a výhod skýta
ných cestováním po pnnsylvantké
dráte Jest bohatě illustrován scénami
t Atlantic City Cap May liOng
Branch a letních přístavů na atlan
tickém pobřeží Lte též obdržeti
Í opisy romantických hornatých útul
Ů Cresson a Bedíord SpnngskdyZ
dopíšete o ně na II lt Deering
Assistant ílaneral Passcnger Agent
Chicago II ls 38x3
Jkstii K-ť VAo není zdravou
uňifito ji tak HKISKELL'3
OINTMENT to níiní Vylepí
vsoelmy kožní nemoco — lišoj
cczt inii vyrážku a ttl Jestli
nemoc má původ v zánMielch v
krvi vozmétc dvě neb tři Heis
kkil'8 Piilikv Ucnně istí
krev
OlntiiiHiit Uv IMlulWy Sk u UUrnM mb
jxwUiu otf
IOIINNTON IIOIIOWAV CO
631 (oiiiiiiťrc M ťhllHiIclphl !
"Vťixmsi provřizelr
Přímo od vyrnbitelo sjotfebovateli —
Unlný ifhl-r Za ncJIcpAÍ Jskost se ručí
Meduji se jednatelé na v&cch stanicích
Dopiíte nu: Auurunt Iot
ín"l Houlton I
Horati&lá stromoTia
P JHiMKCligr
wuJÍUl
II
Hojny ybr (Iroaiki prvi Oldy ikbml
brtiní brokv ItMtky tMoi ti
draboi otoo I kth 'i utromkr ozdobmi r
c náoli velmi nlkych Dopity xodpoTtdujt M
v fl fnki nimteVi ni-b togllcki Zs toko
J'-p-t raM IllHtro?ny katalog f4trm
P IIU st: P NmchekUamboldt Wbr
hiuo la
v Praze mm wjů
je nyní česká lékárna
ikQtolf Ukfralk
má tam na skladě víechny byliny ko
Hnky váelijaké thé kapky olejíčky
tfávičky prášky mastě náplastí
(flastry) vodičky pilulky zkrátka vie
to do lékárny patří Připravuji téí
rozličné mazání pro lidské neduhy
téčebniny pro domácí zvířata a vět
iím dílem trefím vidy na to pravé
Léků Severových a Jiných t z patent
ních mám též hojný výběr Jakož '
barvy Štětce olej na barvení 1 na stro
e zkrátka váe co v lékárné mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vě
cí t kterých se recepty připravují at
Jsou Jii i Cech ane od doktorů id1
áich Dlouholetý cvik mni dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoo _ Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
9U A MASINDA
etl4k artUi