Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
v
t
t
-
V
t r
A
' í t
V
f
i
IN Wíftí'"fí f Myl minulého
ftafVV) ?y I ' ' !f f I í "f i H' f
vnitra j ř !íiotft i fi !' !'! ♦"I"
Aff řiéiMí-tk Amfi 'i If H M
vitlrla i#tV f I # t : i : r t i 1 jf m
IfíMí svrii lokl r -i Mi Mí s
tiitl 'ft4'íř í"''%-lr-!M 'Tm l-'-
líltSVM" é '!ť:l"l if h V k 11 jt
fcř#rfy'f" N4' fi i " ![ ""
ď'l: ''Ji if'ii-'Ui (i jn i'i
ml II li-1 f ' ! m' rs-i-l
MiÍM4f ff J" Kř!!H bří"
pHj ! 1 1 1 ' mí) i u í ' i f
tít! pro f " "V"y j '(' fii
řny'it Kr ' n řil k4n
Indiánům Imí IVflijí w
"Ano" o !„ ! !„( Po
tln f ku i í !: !i jej
Slylím ? # i I- i' ! k
nám nb ll 'i ' i io-m-tf ub4
tatí" Ni to fi iii ! rw t
véď I co by elf tmKÍ
Z Nsa OrU-Hi !' jí'i "
sledních dnei li r4vy tirmnj
f# řii-i ř' n) t-n "'{ ( ! Iki in j
VoJftl jil ftin iťí V 1 1 v Mi-i
i(ifi ťHli (% ivi! i fmilf lki m
ifikino í tu k -llkUlri'' "j r4M
hrii tak I ijti ik-lyby vh opřt1
n" otoHf n iuti nul hijfft tik (h„!
volí Zvlášť pilta ra -ovíno n
oprilvř hráf u I)évi I'jke iVik
linnnelt Crrií a M Hunni II k 11
nejfřtil íieWi t'M hrotilo
0hrok4 iiiidrlLa twluí
třízeni být! uk u Liritiif Wjo a
kap II M Chilh-nilt-n clrn iuJinN
ikého or ppolkovčho pfij)l im
jil aby potřebrí vyroř fvÍDÍ řl'iil
Mtdto ku iřííenl ri&lrJky vyhlédnu-1
té nalézá xe pouin několik mil o l
mčxta a ařííťnitu hráze tlo-úhne prý
ae tam n4 tržky v rozioxe :á čtv mil
v kteréž přebytečná vo la i řeky Lv
ramio tadržovúna býli mhle
ťhtM piMlplácet
Ve SpringfiehJ lil np&Hobena v
pátek nemlá sensacc proLUiSeníro E
L HamiltODa vydavatele caxopiiíu
"We8t Chicago Journal" že jedním
lobyUtou kteráž i to zmátnul a ta
poslance Flaruigaaa jej ruf-l nabíze
no mo #2000 když pro předlohu
Humphreyovu kteráž v tájmu po
lečnosti pouličních dráh podána
byla blanovatt bude Lobyintou
tímto byl prý F C Grrad po mno
ho roku tajemník Htátnlho hospodář
ského výboru o némž doHud m ne
vědělo že by v zájmu předlohy pra
coval Dílo uttvoni
Na farmě Alexandra llarrine v
townHhipu WankeHa nedaleko Mil-
wankee Win Kpachán v pátek s rá
na hrozný zločin jehož obřtl Harris
a manželka jeho Ke stali mimo čehož
pak jeíté děvečka a pottluha nnrtel
né zraněni tak že o zachování jejich
pH životě se pochjbuje Zločin by
spáchán Wra Potichem kterýž au
před 2 roky detří dobu pro I Iarrine
pracoval a ve čtvrtek na farmu se
žádostí přiíel aby jej přexpati tam
nechali Harri 8 dělníkem vstali
před 5 hodinou aby krávy podojili
t Pouch za krátko přiAd k nim a t
ničeho nic i blízkosti téměř bezpro
střední oba etřelil při čemž Ilarri
na mÍHtě mrtev ležeti zuHtal Na to
odebrul ae klidně do kuchyně poro
zprávěi s děvečkou a pí dlarriaovou
požádalo snídaní a když s touto
botov byl pojednou revolver vytáh
a vražedné dílo své dokonal načež
bicykl uchopil a po cetě Milwac
ké ujel Pohnutka činu jeho není
známou
Hromadná otrava
oznámena byla v sobotu z Pikeville
Ky Neznámým bídiktm otráven
totíŽ pramen potoka liall a následek
toho byl že 5 onob následkem požití
vody té aemřelo a jiných 5 oob v
nebezpečí života uvrženo Po pa
chateli a pohnutkách bldáckého činu
toho pilně se pátrá
Iřll itAikáfňm
V' i'i%n-4 vy lArtl volwtn v
(iftvřilnřm o)iiA upolkovím trvalá
l4pof ffti tv k iijfrfm dlrilkftin
V fx ftiif ti4i'h Cfift Ihtcd M'Mt Vi
kif roní jn jtrn kbíin tU
j r ! i - -1 é jik'tolív ř k á J k v
i-Mtij kl4tt H mi Jm v ř'ti lkii
n ti !! } kátáno bylo l j
kélof ! gak týráni piklí l
)4kUi v lom iiifo'ho podílu n'ří
li JkI ip- A oiiihi k tomu byli
t ho rijt'pJfm dMv-tn J' t prý t"
U i l t' t hj V' i prr-íitlřuná 4po
l T prti '(k&Miri vyUnt 4lfié
výtřhi"tí fu lily
rrmliji #
rj'i'Hif a pkUb'ík oriíiinit
IJvtířA Vtk J W lUy yviulh
I k"ncni )ý In U lrilti vjřiv-
„ § i't- i
nM y j řr ftrn i f r iit ormi
f n lín If thU přibylo 2'ítooií
rtový' h (''miA I' h"rri pohledního
n-'i Ktih Prát f ť ílřntt íidvoj
rii'bili minulého tídrm dutrikt 30
II -tťi'i ftjf!i 1i0u ti h byl
utvoř-n JiinlhitlM opiu' vrátili
o- d f ' lu a n Jé iitřikty byly or
ififiUováfiy v lowř Miihirui a
In liané Minultho roku pouto
iWivM tmchlo v foii'ráluí aerii
bly kdflto von oj ravnno j't k
míttfirn vfr ri l 100 f !-nft což tna
uiftiá h řá l i přibylo liéhetn roku
ytt 'iřiftiO nových 6 h
v
4Ab
CWROVSKA HOUPAČKA VE
říž tnťla svou Kiíclovu v" ž Chicago
která zvedne 2i osob o výha W) stop
ku2Uú peruti rozevřením zvedali se
mi stop
1'roti dráhám
Ve Floridě otala se pondělkem zá
konem předloha kterouž zřizována
jest etátní komise železniční kteráž
na dáte právo mlti bude sazbu do
pravní regulovali Komise tato
bude 3člennou a složení její regulo
lováno jest tím spůsobero že jeden z
členu musí býti právníkem druhý
farmerem a třetí mužem ae řízením
dráh dftkladně obeznámeným Zákon
ve všech opatřeních svých jest radí
kálním a tvrdí ser hlavním násled-
kecu jeho bude že dráhy nyní v
politice čilého účastenství bráti
budou tak aby jmenování příznivé
jim komise si zajistily
Lcxni požáry
řádí značnou měrou v Černých
Vráích Z Rapid City oznamováno
v neděli že požáry lesními v okolí
řádícími krajina severně od města
ohrožována byla a Že jen nadlidské
mu namáhání občanstva jest co dě
kovati Že značnější ákody epfisobeny
nebyly Nejvíce řádí prý požáry v
západní části okresu kdež podobné
před několika roky velké škody sp&
sobeny byly a vefikery snahy na ob
mezení požáru byly dosud marnými
Prý se pwlřkoje
Z Nashville Tenn oznamováno v
neděli že guvernér Taylor zamýšlí
se poděkovali a opětné pořádání
přednášek se věnovali Zamýšlí
prý učinili tak počátkem října do
klcríto dotif via Jil l-i l tnítl VT
jn4rif) tik í# liuJrt ihoí I bio
kl InA po od'oupri( l ArVlrt s př I
náikinil lipníitl
Hřtif MřAffi
pinoftl mtid M #polk'tý h ion
li):li V OkUíiumA níp-kt-ř o li
ni přř llnímtl Taylor ktffýl utn
f n byt( hy „tn4 utiínottl proll
rnaríilftfa p'kovým podán vyí-
Iřil fifoliláníl V řtfdílí If doposud
páni mirHlov a pffruřf Jjieh ibý
vali tou priktikou ! farmry pro
flřpitrnA r#b dokonp domníl Jn
pPiMupky proti i4kon5rn spolkovým
itjk!i a to jn li ť přlíinou aby
pro iKb útraty a rflin výlohy
totní (ijtutili a rřl (akkaoudu
doílo t tatésn přímili aby vinný
mi m ninali a (kutu jejich pak i
vlautfil kipsy upravovali při íml
Jim jt doti v kapse tnt4vilr by
"obchod" 6'pfihem prováděli mo
hli VtéW na mřl
Na parníku "Ieona" polenímii
Mallury Mn který! v solnitu z pří
slavii fmwyomkého do ílatvMton
Tel vyplul vypuknul v fndéli i
rána když parník při pobřeží dela
warském se nalétal a netnámé příci
ny požár Jemuž 10 životu li lkých
zaobí padlo a tánb-dkem kteréhož
pirnlk rpět do přístaviště navrátiti
s niiiM-l NákU'l } arniku po vřMi-
VÝSTAVĚ NASII VILLSKÍ:
kolo Fcrrisovo Naahville mil houpačku
Umaba hutle mttl totnlk na Jehoi
budou klece diváky obsazené do výe
— I
ně sestával z bavlny a když oheů v
této rpozorován již tou měrou se
rozmohl že část mezipalubí úplně
nepřístupnou se stala a veškery po-
kusy na zachránění osob tam se na-1
lézající byly marnými a než plameny
po nadlidském namáhání lodníků
uhašeny zahynulo 13 t cestujících v
mezipalubí jakož i 3 i lodníkS kteří
při bojování proti plamenům příliš
daleko se odvážili — Téhož dne
oznámeno a Beach Haven N J že
shořela tam až ku hladino vodní loď
"Francia" ze San Franciska do New
Yorku plující a že mužstvo jedině
tím spOsobem zacnramti se podařilo
Je kapitán lod svou na mělčinu v
místech těch vehnal Požár spozo-
yf r -r ' mz-crym
rorin byl ve skladisu v sobotu odp „a t41ežitosti zahraniční Mezi růz
a veškery pokusy na utlumení jeho nymi návrhy jež před odročením se
byly marnými Mužstvo zachránilo do pondělka přijaty byl i onen jímž
se pouze v tom co kdo v čase tom na
sobě měl
Odškodné za dceru
Vrchní soud obioský schválil min
týdne rozhodnutí nižší instance jež
přisoudila 15000 (i Hornovi proti IJ
Fotrovi Norwlkn Pn-tr
tajemník Findlay Kelectrio Light
Co zamiloval se před rokem do 151
leté dcerušky liorna u něho co těs-
nopisky zaměstnané u prchl ni
do Kingnsher O T a tam nechal sel
anfoddati Po svém návratu oce-1
kával je] pan tchán žalobou líornel
žádil $20000 za odvedení nezletilé
své dcery soudy vsak rozhodly že ohledné rozpočtu pro odbor indián
15000 postačí Bude to mlti víru Iský a tu výsledek jednání byl ten
"drahou" manželku
f'IIHl
lifrr
V #nAtti'ivřt# pohn'ft v i'd4fil
étf řt-n!m přijMo itvtnj hty rr
publtfc4ikf ml pf tl fhftrri lim')
kritirkým a pcptilntn k Jm unl"fif
aby fflřmovris h4ít "♦ v
pondlí a v tvftk pt k dloul o
duku lby r it cřlnl řdlohii !
pfojpnl a opravami ipM nJtn'n
nA lufél rtitoUf láni uAtnt
no n i lo v o(iři a nínínim tlfn
ďi potí llk
V ftJ'iiion pfilifi ři v p'Oi l'l
np)íito r'ii di4fi(m roipii'tu
pr i rftná vy I4řit a ! ln l ibá
dbll hlíté ohldft poliJkt li
výotavu mm pkoii kftk) jik
n jil oinimili náturo na řJT6ř''0
ivýícna byl Proti lom í vytotpli
hlné poataro t tor wyofití a ílliti' ti
lovofujíi Im í(lif(0 jak pftvodnf'
utii?o Jt al dot nlior prý na
obfl4nl {ty v Nihvil!' iom
jin 30(frt pi)ohoio bylo a tlivii
Jfjiih také po dařilo 1- avý-uí
položky řkrtnuto podotnié u too
i opatřením aby ytitt ony bz
odkladu potilitclnými byly O I
odrouo zauťilání tn titer
V itpnálu zfioíito v út#rý pto-
jednáváním rot po-tu pro rotné- vy
láni při fí-nž unSi'io aby polož
ka a3:n:m ua úpravu toku řeky
Mifti'ppí bezodkladně poulileltiou
e atala Na to přijata t zv předloha
homeftteadnf kterouž domoviny na
odfitouplých reservacích inliánakých
ukutečným o-a lníkftni na dále zdar
ma poskytovány hýli mají a nice 42
prou il hlanm Nemalé překvape
ní fpuobeno výborem finančním
který krom víeho očekávání opra
venou tělní předlohu Dinglejovu
Hcnátu k projednání [0lal Jak
očekáváno učiněny výborem v jed
notlivých položkách změny tak zá
vážné že předloze ofivodní téměř
ani ne ncodobáVýborem oznámeno
že debata o předloze 18 Mu bude za
hájena a očekává ieíe jednání as po 0
týdnft ho povleče Středa věnována
byla pokračování v rokování o roz
počtu na razná vydání před započe
tím kteréhož nově zvolený aenátor z
Kentucky Deboe úřadní přinaliu
tiložil a rnÍHto své v řadách republi
kánských zaujruul V zaHedaní vý
konném dle programu dříve UHtano-
veného donlo konecnů ku hlasování o
arbitračnl smlouvě mezi Sp Státy a
AngUl a t„ jak áLv Q jjj pře(]řVÍ
b J t v
dáno tato zavržena an potřebná
většina dvoutřetinová pro ní ode-
vzdána nebyla Hlasováni súčastni-
lo se celkem pouze 69 senátoru a z
těch hlasovalo 43 pro a 26 proti
schválení 19 senátorů hlasování se
zdrželo Ve čtvrtek pokračováno v
projednáváni rotpectu pro r&zuá
vydání a tu senátem odvolána pro-
klamace presidenta Clevelanda 22
února vydané kterouž obrovské lány
pozemku v různých státech západ-
nich co reservace lesní vyhražovány
načež celý rozpočet v obnosu 153
000000 povolen Hacunem i Geor
Kje podána resoluce kterouž odsuzu
jf „e v&lky a kterouž prohlašuje se
je vi&]a naše ve prospěch vyrovná
vání spořil prostřednictvím soudů
gmírčích jest a táž odkázána výbotu
položka na obeslání zamississippské
vtstavv z 1200000 na #275000 iet
zvýšována
V eenátu přijata v pondělí resolu-
ce M Vj Setření příčin posledních
„ n ' „
P°'°d°l V °ba"tl """-weippsko na-
el Povedena na přetřes zase otázka
kubánská debata o niž až do 3 bod
B6 protáhla Po krátké schůzi vý
konoó MBej&n( odročeno
Omaha vyhrála!
V pátek odbývána porada konfe
renčnfch výborů sněmovny a senátu
I ie výbor přistoupil na dodatek sená-
Uo4lk ilesi-ll llhiTlil
Jik hr I i Jrr kil U matka Ita l
♦ým rlkfm silnfm novoroteným
lniíkfifi na I prvním to
Km tf r k I) jiko Hkn istřovk
poíímli p hybitttl í by lít(
UkofIo tďddi lo#4hnoiiti V řiá
' lnj( m připv l i ri-bybi 4fk
vyjmi iárkii poinruhodnéh' yl-
trttt
Vmhl K ¥ 'riioma Aldi Mn
pbi v n dávném dopísti lr Ilart
mino! jak i 4-l-lij: 'UMvaU
4 IV xi t Mm-a lir Byl j""
oitřnv4n l'kWi po fik-dik roků
t4v ortj t4U h triil Al
mi n Iki pdiiMla Judnohi dna
t iít knth i "II! oí Iif#" a lálala
ahyi Ji u'n ! vs Mky fklajsm
tbylt víl nvlj na
iu lf? nt ik-mivl tlik léků a I
#liri l sMidi trpím o
i b ai iini j"í tbrtku lívotu mému
kotoi' n i" lt)lbol!a jsm sít
biffittuf } učiním poIdnl pokus
amní"l můj tiopithl I4bv P řu na
a Jhnalm kt-ré J-m j-oťula dl
návodu )iíít Toto stalo plrd
dvěma rky Minulý listopad minul
rok to data im Jivot hošíkovi jenl
válil při fcafftfiil dset hbsr a Jl
t Irát a vt o I mohu tároveň dmád
práii vykonávali mhu Nemohu
tuk ly 1% -ru-fia losti vynachválili a
považuji lék ten n nejlfpíl o jakém
jt!ii k ly Iyi 1 1
Milky dopišis na IViu-na Drug
Msnuf acliiriiifť Company Uolumbus
(ho o knihu léčební obdržít ji
zdarma
tora Allena kterými skladiště pro
polřtd y odboru indiánského v Oma-
třízeno býti má a jedinká
I IL_
změna Klerai ve zněni oonaisu
onoho učiněna jet la že doba v
kteréž sekretář vnitra skladištů ono
městě našnn zřídili musí prodtou
žena ze 00 dnů ra celý jeden rok
ím ovíťiu není ještě skladiště ono
iro Omahu zajištěno neboř rozpočet
totiž vlastně zorává výboru konfo
renčního musí j-šlě sněmovnou po
slaneckou schválena býti a tu mnohý
tuhý odpor musí býti překonán
Jlí jtou na čertě
Z přfttavu newyorského odpiuli v
obotu francouzským parníkem "La
V 1 II Ě M
lourraine" do navru uyvaiy miKio-
resident A K Stevenson gen C
'ayne a senátor K O Wolcott kteří
ak známo presidentem' McKinleym
menováni byli za členy komise
kteráž s vládami evropskými vzhle
clem ku svolaní peněžní konvence
světové v zájmu bimetalismu vyjed
návati ruá Nejdříve odebéře se
komise do Paříže odtamtud pak do
ondýna Berlína Vidné a ostatních
lavních měst evropských Dle ná
hledu Stevensonova bude výsledek
iráce komise příznivým a komise
doufá že nebude vlády která by
konferenci onu obeslati odmítla
Z Washingtonu
t II A Robinson z Michigan sta
listik hospodářského odboru podě
koval se v sobotu z úřadu a na jeho
místo jmenován John Ilyde a Neb
raaky kterýž v posledních letech
řídil výroční zprávy odboru hospo
dářského
l Státnímu odboru našemu ozná
meno v pondělí vyslancem republič
ky Peru že počínaje dnem tím jest
v zemi té ražení stříbra zastaveno
a přívoz stříbrných peněz úplně za
kázán t Presidentem ohlášeno ve středu
jmenoránf Stanford Newella z Min
nesoty velevyslancem pro Nizotem-
sko
'ttvý parník hromské společnosti
Minulý týden puštěn byl na vodu
z loděnice Štětínské nový parník se
vero německého Lloydu KaiserWil
helia der (irosse kterýž jest největfil
lodí nyní kdekoliv plující Miřl
totiž 64H stop délky U0 stop šířky a
43 siop hloubky Má vnoru 20000
tun a nosnosti 14000 tun Spodní
čát lodě rozdílena Jest na 18 nepro
stupných oddělení Počet mužstva
lodníků na parníku obnák-ti bude
450 a místa pro cestující bude pro
350 v první kajutě 370 v druhé a
800 v mezipalubí
6