Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
#v fcf -
lil f
ZÁVAM1$
A
V
i
1
í
I
1
4
i
- - 4
lf i
A ' 4
i v i
4
t
Rok vyhojcn
— -
lvl -Sfl4?lirflfl4ll
vytrvalým lív4ním
Avers Sarsaoarilly
S) a t a á a
-ra I6ia oiif jovana jm ijyu fxi
m!( na koleni ]íl nnoií lekali ran
oaetfrtjfci asnali t faka BitfínJIce
mn la neite nta Činili anuh při li
vol bvli tarhrincna Jako k tr
atedníme 6lr?4!í4t 1 pfimína Jro byla
vjnlitl několika lahvi Mik čfnl
ae ztráreti i Iravl víeoleně p
lilo íKetřvaJa J-m při Irnn Íčku al
bolák úplně se zahojil Od té doby
Jm ulívata Afér' Mroajnt!a jed
noa za čas jako sílícího prostředku
t čistitele krve a ve skutečnosti zdá
se mi Jo bych bez nřj domácnosti
nemohla býtl" - Paní 8 A Flium
líloomfipld Iow
AYEFTS
Jediná 8araparilta nH TitaTf
ljrf pVtj relt]l jiin
Dl C ROSEWATEK
Office: 222 v Bee budově
rok rtTDAm mJte
Tur M4
Weiíce 563 tí 26BLE SL Maní
TUřo 1117
3MAIIA NCa
W Mluvi CetkT
Dr Galbraith & Lord
prov4d( prakci ranhojiČBkou
a léčí ženské nemoce
Píttárna r 1'aiton Block aa roh o 16 a
Frnm fit Omaba Jleb
Jm tM k oIni kUdo4nB fit JoMh
Dmoenlot t4h
ur í flolovt
ČESKY LÉKAŘ
tSLe aa roLo 15 a Howard dI 8&w
:y'lBIoca čídTeH210
OilAIIA NEBE
Clm telefonu 1438
f plMrn k BklcMol od 10 do 12 rino od i
odpoU od T— 8 Ttr
Obydlí ▼ číslo 1619 Centr ulice
Telefon v obydlí 1674
Dr Rudis-Jícínský
—ČESKÝ—
LÉKAft A RANHOJIČ
V CRETE NEB
Ordinuje v lékárně p Fr Nedčly
Telefon ííhIo 32 lstf
The Chicago
Rock Island & Pacific dráha
fd do Cftllforals dvojln imira irán vcdo
plrabBsa krJlDoq pHt Colorado drahá p
Texaa áríz a Houthrn Pacific Poid
měiU totpti iini ťalifornle r7en11 mu
kUrikolIv dribk ]!
Tjlf tj de Callforoie po Reck UUnd
pum MjoblibíjM UM m tíUI pHut BiU
po kUrikoll drtao ]Ibí poakrtajfo rtotnlklm
a}lif otoroott! pohodil
KrjleTBiAt re nj jfda!cfc íbtkl do ciifor
al aiotao pH výtoVvh Uoht doeflIU
JxdtU do Callfornlo dokud )t wbdrfell
na "Toarlrt JToldr" obMhalM [ o isir
Mt7 I jla poDMíaBt
O eonr llaUl jUdnfch U—U — a ktorábokoUf
)daMo O a I P y osob doptfto aa:
Joba Sf bwUaa
0aaral fi agw Aat Ohteo M
° "Z a
cbliier
Z CESKfCH VLASTI
nu wieuiarova a f unm f-
twřlro rhlfl linu Irt dabna
itiií nknt f dnml Mi fivi fi Tylovu
rtám#tf nt Kfll Vlfiobřilix h Aby
l prací loti IHr byl holota ajn-f
ř' ! f ♦fiomfe 99!#toti Afifin
FloiOffřtrt Krátce ptd polednem
řitil Klnirfl4 íknt e dřobm
patfe anll by ak pM priri ia o4
lifii byla orhriftfif m patem Nenp
lrrift l'i bnhuJřl Kl44ro& itplaiUa
4m Iiot#in Nbnníi ae ponkn
I okna poibyfa roTrto4bii a lhtn
hU ape lía nt IfUinl i4br llř ti
tthní v pravém rnyU f ulřlltila i
Inbkti tikle mrt tkimlitl rt4!ido
Ul V dom řde 6Í9 (J#trohl olid
ni řimífbo 11 domotnfki Ku Ka
bin bydUI nfíutrht dobrovolník
Karel K l-řil k t VvUhn llroda
líne 91 dabna t jtoledri přiil
Kdťř4bek k oMdti a brio ix vém
pMchol(i yp4líl i 1 řtoIřřu atřfl
nou r4na do pratho p4nku a nice
takovou Jitoba le mrt nittila v
mtra okamliku Va dohnalo rula
dího tnnle k -bevra!d není uiš[i
no Himovrah byl 23 roky utir a
byl podlacbařem vyok4 ikoly Uch-
fialtk i) cirhuu polwaiin tneloi
lem V&lná ahoda přihodila ?
0 dubna o 9 hodině veířrní v
cirka Henry -ho na Kr4l Vinohradech
iaSkovi Alřiindru Komreichovi
klrý medvědem pokoa4n byl tak
nebezrx-čoř le iuuil byl dopraven
do víeobecné nemocnice Když totiž
medvřd vracel ae po vystoupení avím
do Hana avého vedle konírny tu
proválel ho 43letý clown Aleundr
Kornreich Na ceuté té prý řSek
medvěda ponékud nepříjemně po
iímral čtvernoJeo le rosetlil a ta
kouNl ne oatrými lee&ky do aad řaíko
vých Kornreich uskořil a potreital
medvěda několikerým plesknutím do
tuhého kožichu Tu vtdor vSemu
nadání medvěd tuřirě vyekočil a
a tahrytl ae žafikovi do pravé ruky
Pak teprve tříienci cirku Selrou
tahnali Ikař obvázal Sařkovi pora
něrí a konatatoval že traněnl na ruce
je velmi vážné
Po přije&lu z Ameriky Mezi
Serafínkou Janouškovou a Aloiati
Cbloupkovou v Praze panovalo Již po
celou řadu let nepfáteietví Zejmeca
paní Cbloopková na smrt zanevřela
na svoji protivnici a aice proto že
utmovaia muootny pomcr a její mu
žem Už také několikrát zjevným
zpfiMobem Serafínce nepřátelHtví své
na jevo dala Jednou přepadla ji na
nlici a utloukla ji deímlkem po
druhé právě při největňím ebromáž
dění obecenntva na Přikopó při slav
noHti vojenského vikřtňení nenávidě
nou sokym zanypala množstvím na
dávek atd Ani před třemi lety
odhodlala se pan} serafína odjeti do
Ameriky Odjezd její nejvíce želel
pan Chloupek který doprovodil ji až
do Plzně kde se spolu rozloučili
Ne vsak na vždy Letos vrátila se
paní Serafína a Ameriky a ovíem
navázala to onCt přátelské styky a
Chloupkem Paní Chloopková vsak
rovněž nezapomněla a při nejbližsí
příležitosti to paní Serafínce pově
déla Bylo to dne 27 února Obě
dámy setkaly se v Dlouhé třídě a bes
dlouhých orací dala se Cbloupková
do Serafny jíž na dlažbu porazila
pokopala ji deStnikem sbila a pak
vítězoslavně Sla po své práci Zra
něná odebrala se k lékaři který jí
poskytl pomoci Příhoda tato mela
20 dubna dobra před okresním sou
dem na Ovocném trhu Paní Chloun
ková bylá uznána vinnou že Janou-
v a
sovou ience zranila vyměřen JI trest
vězení v trvání něti dnfl ledním ro-
stem aostředého
Oiudný omyl Karel Schulhof
?0letý soukromník v Praze přiSel 15
dubna dopoledne do Jisté plzeňska
restaurace na Starém místě na roari
tou snídaní Po chvíli vystoupil a
hostinské místnosti a v crOiezda
otevřel dvířka vedoucí do otvoru
▼ytahovadla Vstoupiv do otvoru
sřitil se alřemhlav do hlubiny kde v
btivMomf tfWul UMI MkHi4
rhřířiné stanire nlilfdall la krom
řMnfph lávalnýrli thltřnlrb rrart#nf
Btřpíl otíeoonl tnoika pmnl 4hy
ti to podlehnul
NniittrU tnhl'fni 10 iifitnl ty
)4dib) dva IMU f Iv oly v lluřo-
flffrh na Mnravl pne dubna
r vrilill 1 rdhAiky foliřa
n I ' r f fteartfnl tuMntntc Vlalimlř
Klsiflriarbek a dorřr# líndolí Oihri
do svýrh kAřrn hrálo aa f rot
Udily dva ftMy H(r4ln(rl
fmanířil přif hf4(te apalřill oba
oiidruhy v ktluli krve hl leml
K#"p(řot( Oihuaovoti f f i vylaho
4n ofrrh rt4UJ1 spntil řHnirsj
knl ii4hl Mil biiorre ttnn do
hlivv lak Je ihned mrtev klennul k
lernl líllri rit In rthamJiM ibrA
obrátil proti at Iht í pMitil kr
řioutel I íl e mnf n hleanul Hvl
ilotřivřft di Mmorriiri kdel kr4lce
na I) lernrel
RUZNE ZPRÁVY
Jihmuii Wernerovi t (adťpen-
leiire llill Prince ííeorye ť Vf#
ípalní vyplatit medeína kouf
b4 od ped)4ka Wernerovi nit o
t h4i lo proto l doíel k aonedov
iro trncha medeoiny protože vřdřl
lt lam pedl&i fted4vno nechal bfiinu
lliilííek H ijed mu řád posloužil
Otevřel rt Utičku nttil mu medecino
odlece laiky na flíiticre Werner
i u?ír a is nedlouho na to o velkých
boleslsch skonal Pohrobník trý si
iboval fe není přes pedlájiovv me
leciny 1'edláka oviem zatknuli
ale to Wernera nevzkřísí Proto se
utrante pedláckych medecin
Jak te vťle ofcholníkúm v malých
mřutecb a Jak jejich zákaznici při
tom pochodějí — Přijede farm4ř a
krosnou slepic tťkolik beden vajec
a a několika hroudami másla pěkně
obalených v kaliku Orocerák přij
me zbolf odhadne cenu a dá firma-
roví 'due bili' na obnos aboží co při
vezl Za ten 'due bili si farmář u
groceráka maže ve zboží vybrat co
chce aneb co grocerák má Ale ten
farmář si chce něco koupit co gro-
cerák nemá Tak jde tam kde to
m ají a řekne si o co chce dostane to
ale pak řekne— řekněme — kovářovi:
NapiS to" Kovář to napíže Pak
de ten farmář k sedlářovi koupí co
chce a řekne mu: "NapiS to" Sedlář
to nBplAe Pak jde do hostince po
veselí se se svými sousedy a když se
iouci reane Hostinskému 'NapiS to'
Když vviel z města vzoomene si že
měi 'mámě' přivézt kafr kankv a
koření a aoatvkv Obrátí a knnní v
apatyce co maminka potřebuje: 'Na-
pisio" vyjel uí dost pozdé tak
abv mamince se zavděčil kounf va
furniture storu Crucifix po kterém
maminka liž dávno toužila: "NaniS
to" A kapsu má nlnou 'due bilk"
ale hotové peníze nemá Nepotře
boval bv ostat dlužen kdvbv hvl
dostal hotové peníze za to eo prodal
jako dostává hotové za vepře skoty
za kornu atd a tv maličkosti bv tím
stačil poplatit Ale takhle ti obchod
níci kteří nemohou přijímat vejce a
máslo za syé zboží přicházejí ke
ikodě Buď od nich farmář nekoupí
aneb koupí na dluh A dluhy těžko
se platí Ale 'due bills toají doma
plné kapsy a dlužni jsou a často dost
dlouho Některé státy tomuto ne
šváru liž zakroutili krkem jmenovi
tě v uhelných a železných pánvích
Ale naSi farmáři tím tmí dál a bu
dou trpět pokud se tomu neoDřou
Záleží to jen na Vás! Chtějte za své
výrobky "Cash" iako dostáváte ta
kornu pSenici eves vepře atd Když
mQ2e hotové platit obchodník jeden
af platí druhý též A
Paní A Eretschmer l
r
rftntiolMt
t jrnblUU eMki koMani tf
liaui Buti (HfH nUj) k jbo
Jho( kkldi ráay bolwiU Ula
jí
i
j
5
OMAIM NKB
Vlk krblk (f nmet) Uto
Ui BitU lol 10 st M inkM
uflk]t M bfJuíbI dfi krmbUkjr 7
V)
lil II lÍL!I 111
Dobrri střevíco
J'it nntdno k Mlezenl pro ly k lo ehll t
ři pUtitl dobrou een Jetll vlak ebcele naMíH dobr třVvi
l Uvnow řenu romfls Jiti d 'NebrakaH Jm Je hnýiti h-
chodem j)řil prod44 koen4 siřsvíce — tW kolené — pllííl
ima jediným rdrhodern JenI prod4vá MrKty kolene střevbe se
silnoii podelvf fi dnlltrii fl fU fm Jediftfftt ibbo lm Jnl
v4m m1I okáiall ttdm r"ill'nrb viorkřl obuti po 1175 Jsme
Jedinfm nbi hodem I"1' prelát A vMn í jHrnlyeř Wsll tle(
slřevfre po jnU'Ul Cbi-eme 141 do-hll k vátému pro-
pcre# I htjitn jediným obehoJsm jenf prol4v4 řlyřdollarov é
(řfřce tf 4 tk fa Jm obřbodern k lel koupila lollarové
slřevíc" a tři dolary Mf#tnot ní v ftll obe? chováme není
skvostné itfftena nenf tam 14 Inýrb obrní po iln4eb Žádných
lametových pohovek neU sedadel podlaha nekryji nádherné kober
ce jest to vfik dohfj) obthol f)b'ití pr ty k lol 4et?iti chll
penlie
řJIdiraíc
i
fw C f f iiliu(k jídlu ljlo( fitiit nullotr
g VLj-'I I natljmiiiil kllvo( ol Jaluilku imtué 7dCt
- w w f irivenl 4W bolrti Maty vjleV-l aJ'
§)w&i(v @mu™
g f f~% ř~w~ w~~ ''" reniaiírn dnu §ut hé lámáni
Vi7I L-sW „(raní %Z!jJil' újnkujt I PlaUU
omws oqb mm mmmm
PRŮ IFH ™ "iKrteř : 1 3scta
1 IV-' volS a v irevácli prňjem vlí I SOCI
_ v kterých cítíte bolett nebo nluMnuf nabudou I
V CÍ V vé Pru2nolb lx'eí revmatlcké a ncural- I COClo
J gickď namoeniny boule otrkllny c trall I
oomffimm(mm ®j mfílmoo
I li A r A roisbolíí horka namáháni t příliřného I
rl I A V A rilí' bl"ní' ácPy Iaotl nervi I 2CCt
1 lUrl T r Ale vždy pomohou výtečné I
3 S W penp j v kříži na prMu v zádech vllbec
BULtb 1 1 ši7hnr''n vi"J""n m'"8 25ct
fFDVV1 'iné ciz°I)áníky Skrkavky roupy I
Vm1T I často I tanemnlcl z lldukého těla vypudí I 35
1 v nedávejte prudkých lék íl proti zácpo Lek pH- I
IJČtGrn Íemni Ch-Jtl jit!ho účinku beí bolettl namá- % —„4
Iiání xlých náMedkfl výtečný proti iácpí? 25Clo
_ kolice a vi-irflm jekt
©jgja@il ílg(o)rf@ijO
ZVIÍSTM LÉK1" PÍtIPKAVln ZA $100 IUNIKTELI POPW NEMOCI
ilambursko-Amer akciová paropl spol
dřepla VTai ceny:
Po parolodích expresních nejrychlejsí
New Torka Z namburku
do Hamburku! doNnwYorkus
Po parolodích expreasních 13200 iM
Po parolodích pravidelných 2fl00 aHOO
Po parolodích Un"on linie 12700 ]] moo
Po parolodích Haltiraorské linie 12700
Po parolodích Ilaltlcké linie do Atětfna IJ700 te Štětina 7712960
Ohledně přeplavu hlaste ae u
HAMBURG-AME RICAN LINE
8? IlroMdway
BonUai iradofap
NKW YOHK
Sflo4att
řokoa Mt Int
u
OMAHA NKII
Jízda přes moře za pět dní 21 hod
NW cor Itandolph A LaSalle 8t
CHICAGO ILL
4