Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
V
£AYADU~+
%
f
)
r !
: í
v £ f
4 {
— PomlHkcm osstoatda v éřa
dech mésikých nová administrace
která! při poslední ♦olli stolena
byla t tu stalo se to co téměř ji] od
volby se frofilýct)to předivldalo—
staré tn rnayof Hřcstoh odepřel to
til úřadovnu tvou i zápisky postou
piti zvolenému náatupci tvému
Krink K Mooresovi odovzlitl i to
na tom základě ! ir# týl k zaijma
tl úřadu oprávněn není an penírt
veřejné prý zpronevěřil dla zákonů
státních do ťiřťlo následkem toho
volitelným netif Úřidovna řnayoro
va nechal pan Broatcb jil od pátka
večera střelili cctou policie co!
ovsem ovio uvím zbvteenv m an
Moore nepomýšlí n néjiké uchvá
cení úřadu a práva lvího domoci ne
chce cestou zákonitou I roto také
kdy! Droilchent přidáni úřadovny
mu odepřeno podal jednoduše- kmj-
skěmu soudu žádost za vydání soud
clbo rozkazu jínJ by Uroatehovl
nařízeno bvlo bezodkladné tuk uěi-
liili Se mí Tifra důvodů započato
před soudci Keysorem Poweílem a
Dickinsonem ret ra k veCrru a doei
Jent v tom p kracovino Broatchem
1 podána kraj-kímu ooudu ian !ádot
o vydáni tákatu Roudního proti
Moorcovi }(m! by tomuto s-ikáti-do
bylo 6řkdu ae ujímali také i
tato ládont přej toudem dnes m pro
jedn&vi — Nová rada mř'tk4 od
bývala noví tvé taediní včera do
poledne a po torganitování při
iřml radní Bingbara 1 drahé wardy
tvolen předtdou a IJecbel te čtvrté
wardy n&rnéntken) přijata fedtohlat
né rexolccn kterouž víern úřadní
kfttň a tříiencQm míntukým nařizuje
a F E Moorese co zákonitého a
právoplatné zvoleného mayora ožni
váti M& tedy za schou Moorea radu
rnřtHkou Broatch pak tane vl&dne
policií neboť policejní a polární ko
mise nařídila maršálovi výhradně
jen roikazft Broatcbovýcb pošlou
chat i
— V páteční Bchflzi řiditelstva
výstavy zarniMniísippskó UHneŠeno
vypsali d&Uí splátku v obnosu 25
procent na upsané akcie a sice eta
ne ae splátka ta splatnou 1 červ
nem Usnesení tato stalo se ná
sledkem tobo an peněz má li v
pracích nu výstavišti rychle a beze
všeho zdržováni pokračováno býti
nezbytné třeba jest — Ze správy
pokladníka vysvitalo Že z vypsané
dvaceti procentové splátky dopo
posad sotva polovina — $41000 —
složena byla a to hlavně se strany
těcb kteří po jedné neb dvou
akciích upsáno mají Tím vak není
řečeno 2e by větil akcionáři zdrá
hali se snad splátky činili neboť
ti prohlásili volnost učinili tak
kdykoliv toho zapotřebí bude Tak
ko příkladu dráhou Burlington
skon která! 130000 upsala doru
čena v pátek tajemníku když tento
společnost upozornil že peněz za
potřebí bude poukázka na $4500
což jest 15 procent upsané částky
jichž zplacenf před několika měnící
vypráno bylo Rozepsání dalších
25 procent upsaného obnosu stalo
ae nutným zároveň tím že do 9
července knihy pokladníka příjem
nejméně $200000 vykazovali musí
pakli $100000 zákonodárstvem
na výstavku státní povolených pou
žitelnými státi se má — Schůzi
řiditelstva přítomen též byl guver
nér Ilolcomb kterýž radil s o to
jakým spftsobem by výstavka státní
pořízena býti měla
— South-oroaJnký pan major pri
sel jak se podobá konečné také k
tomu poznáoí že za držitelem
karbBnickcho doupěte Frantou
Doležalemvětžina Čechu southoinaž
ských nestojí a následek poznání
tobo jest že nyní také i vůči němu
zákona používali chce V neděli k
večera uviděl totiž mayur náhodou z
hostince Doležalova vycházeli asi 8
Jetého hoíika přikrytou nádobou a
umínil si přesvědčiti se o tom co v
oi jest Poslal za boííkem policistu
načež vstoupil zároveň s tímto do
hostince a sklepníka se zeptal zdali
hošíkovi pivo prodal Bylo mu při
svědčeno a podobně přisvědčeno mu
1 na otázku zda obyčejem tam jpst
nezletilým pivo prodávati Výsledek
tohoto y slechu byl e mayor poli
cii nařídil hostinec Doležalův bez
odkladně zavříti mimo čehož vznesl
na něho dvě žaloby jedna pro pro
dávání libovio nezletilým a drohou
rro prodávání bez license Násled
kem toho byl Doležal zatčen a mezi
tím co jeho advokát sháněl záruku
poseděl ti v lapáku — Ku apra
vodaji vjjádřil mayor o tom n&
slfdovtit Dolflal tcil v-fM
přeVrčovl lémřř vímlmy ordintn
r mětké dovoloval v přlumku
budovv sté ndbf vint pstních t ko
tioutuh ápaft a nyiií kdy! při prcM
dáváni lihovin nezlftilýiu tm je)
doindutil chti proti riřmu se vl
prfnot) zskročit a polii-ítti so o to
abvch rnn povdnf lieenw pro přlití
rok tumetil Učiním ve co v moci
mé abyth jej z olchodo bollnkřho
zatlačil 1'olicii byl mnohokráte va
rován leč nedbal toho Nyní neehf
přičte sl toho nftoiedky"
— Dodge doíel ná dotas 0't
je Intdio krajina Jestli ]t nvda co
někteří pojmrovatf )eJnatlé tvrdí
2e Tlie Farmrrs Union In'rfico
LV kteráž byla !ř(ve v (irsrd IUnd
byla nucena se 'fcMliti do Lincoln
abv vyhnula soodntmti stiháni
proto že pojišťovala n)aj tek mřt
ský nemaiii k lomu oir&vnřní To
jeet oiVt jedna z hh II í které!
rotí této dobré a spolehlivé sKileč
noU rozMiřují agenti vselijitkych
ivindlémkych podniků vydáva)fcích
se za pojiifovacl společnonti Může
me ujistili naíe čtenáře l na podob
nýcb zprávách není pravdy ani zbla
Pravdou jt náledovbI: Společnost
Farmers Union rozAIřila působení
své poátkem tohoto roku tím že
vedle dosavadního oddělení pro poji
šťováni majetku farmernkého zřídila
zvláštní oddělení pro pojišťování
majetku městského a z té příčiny té!
přelomila úřadovnu do Lincoln Sekre
tářem jejim stal se (an K A
Marsball který! byl dlcuhá teta
zainěittnáu v úřadovně státního audi
tora maje na starosti hlavně rálcži-
tosii pojišťovacích společností a jeit
tedy dopodrobna seznámen se ta-
vem a zařízením vet-ch společností
ve statě j 12 několikráte ime měli
Í)fíležitost učiniti zminku o této spo
ečnoeti a za télo příležitosti uzná
váme za dobré opakovat! co Ume již
dříve řekli že toti! tato společnost
est bez výminky tou neilepsí a ne-
bezpečnějSí ze víech vespolných
společností ve státě a to proto že
založena jest na zcela jiném základě
a dle jiného zákona než všechny
ostatní vespolnó společnosti U vňeeh
veNpolných společností neni pražád
ného ručení za možné útraty kleréž
kryjí se dle rozvrhu splátkami poji
fitéofch Kdyby členové pojižtřtil
nezaplatili splátky na ně připadající
tedy společnost nemá čím platit
Jinak jest s touto Fírmers Union
Ta byla založena dle zákona z roku
1877 který vyžadoval aby zaklada
telé složili záruku což se též stalo
Mimo toho Hsi se společnost Farmers
Uoioti ještě v jiném ohledu od ostat
nich a to jest že kdo se jednou čle
nem stal a vkladné ku společnosti
složil jest členem až do své smrti a
nepotřebuje žádné nové vkladné sklá
dati Jinak jest u mnohých zdali ne
u všech tak zvaných vespolných spo
lečnostl Ty požadují od 5lenů jenž
se chtl dát pojistili jeden dolar na
každé sto pojiAténl co vkladné na
pět rohl a když těch pět roků ubě
hne musí ae vkladné obnoviti Tento
dolar ze sta není ovšem poplatkem
na pojištění nýbrž mimo to musí
ktzdý člen čtvrtletně neb půlletně
platili na ztráty které se staly dle
rozvrhu jež společnost učiní V
takovýchto společnostech neušetří
žádný pojištěný ničeho proti výloze
za pojištění ve společnostech akci
ovf ch Kdo chce dát pojistit a oby
čejné pojišťovací spoleénosti svůj
majetek na ftrmé platí obyčejné
f 150 až $2 00 pojistného za pět roků
a není žádným dalším platům podro
ben Všod takové domněle vespolné
společnosti ve skutečnosti však
évindlenké kteréž požadují na pět
roků jeden dolar vkladného a pak
ješič rozvrhují náhradu na škody
přijdou pojištěným dráže v tóch pěti
letech nežli kdyby se byli dali poji
stit u společnosti akciové To jak
praveno u Farmer Union není
nýbrž kdo jednou zaplatil vkladné
mi toto zaplaceno až do své smrti a
platí pak pouze jen dle rozvrhu na
skutečné ztráty jež se ohněm udály
Proto radíme všem naším čtenářům
v Nebrasce aby když se cbtí dáti
pojistili obrátili se na pana F Fialu
v Grand Island aneb na společnost
sama pod adresou: The Union Fire
lna Co Burr Block Lincoln Neb
Závody německých turnerů v
St Lon'i pořádané skončeny v ne
děli Účastenství obecenstva bvlo
po celý cas závodů velikým Prvor
cenu četovou odnesla si jednota phi
ladeipski a prvou cenu pro jednot
livce člen spolku denverského Ceny
sestávaly vesměs % diplomů a věnců
vavřínových
Z H0JIŠTŘ
ítekové stiílo imtupiijí
VyjcilnArAnl o mír x počalo
TI UK ko ioio v il kl I N
IWdka řecká z Krétr odrolána
Zptávy v posledních dnech
bojiště řecko tureckého docházejí
cí zdály se býti Kecku příznivější
mi neboť podobalo se k tomu že
starý hrdinský duch ve vojští řo
ukém znovu obživnul a le násted
kem toho nebidou míli Turci 1
ními tak lehkou práci jako dopo
sud A s obnovenou chrabrostí
doxtavili se na bojiště zároveň i
novl vůdcové kterými! v posledních
dnech nejedno vítězství zinkáno
Leč to vše jest marným a porážka
Kekft a to porálka úplná jest pou
hou otázkou časti neboť hrdinství
ničeho nezmůže kdy! na straně
druhé přesila desateronásobná jet
a kdy! Turkft jako kobylek kolem
posic řeckých se hernií
U Valentino kdež jak minule
jsmeoznámilihned v pálek mt útok
turecký chrabře odražen byly
srážky na denním pořádku neboť
I urči chtěli se posice té za kaž lou
cenu zmocmti an lim bývala by
jim eesta na příntivní město Volo
úplně otevřenou Leč Rekové stáli
tu jako skála a vzdor tomu že na
straně turecké byla přesila veške
ry útoky odráženy a Turkům ško
dy nesmírné působeny Nejprud-
ší utok podniknut ve středu a že
porážka Turků rozhodnou býti mu
sela seznali nejlépe z toho že sa
motní Turci doznávají že na bo
jišti 1000 mrtvých zanechali Té
hož dne podniknut se strany ture
cké zároveř i útok na posice řecké
Tartar nedaleko Phersaly a a
Aivali na obou místech však voje
turecké odraženy — Ve čtvrtek
však situace značně pro lieky se
zhoršila a situace jejich stala ze
tak vážnou že po důkladné úvaze
velitelů uznáno za nutno Phersalu
vykliditi a k Domokos 13 mil již
něji ustoupiti Ústup proveden
ve všem pořádku a dříve než no
strany turecké to epozorováno
Ústup tento stal se nutným násled
kem toho an zjištěno že každo
denní útoky se strany turecké pod
nikány jsou proto aby pozornost
íteků na určité místo upoutána
byla a aby nezpozorovali pravý
plán velitele tureckého posici je
jich se všech stran obklíčiti a tak v
pasti je chytili
Zorává o ústnou armád v vwnlal
V Athénách opětně sotva utuchlé
demonstrace protidynastickó a tyto
nabyly prý takového rázu že vel
moci evropské rozhodly se dle
zprávy londýnské vojsko v Athé
nách za účelem ochrany rodiny
královské na břeh vysaditi Záro
veň oznámeno že řeckou vládou
opětně nabízené zakročení se stra
ny velmoci zavrženo bylo vzdor
tomu však bude se přec jen muset
spojeným velmocím podrobili Vy
slancům anglickému francouzské
mu ruskému s italsnému nařízeno
již podati Turecku i Kecku spo
lečnou notu kterouž bezodkladné
zastavení dalšího nepřátelství se
žádá a kterouž velmoci urovnání
zápletky a ustanovení podmínek
míru do vlastních rukou béřou
Situace na bojišti řecko tureckém
od poslední zprávy naší mnoho se
nezměnila fíecká armáda majíc
proti sobě rozhodnou převahu
musela na všech stranách u slapo
vá ti a tak ponechány Turkům mno
hé výhodné posice bez jedinkého
výstřelu a bez jedinké kapky krve
Čím dále armáda do vnitra země
ustupuje tím více přichází
vláda řecká k poznání bezmocnosti
své a proto není taká divu že jíl v
pátek oznamováno že Kecko vol
ným jest hořkou onu pilolku
polknout! a o zakročení velmoci
žádali Nejdříve předložena žádost
ona carovi a tu okázalo ae že uro-
vnani vuurtiicii ponirn závise
t É tStJt é I
Isiljitt ti A fit A jsa tisahXIffif íttAttL ma
KU ' U
tu udil tftkó rt rodinu královskou
proti které! rozhořčeni obyvatel
stva kaMým dnem sloupá tak !
převrat státní ničím divným by
nebyl A toho as by sobě král
řecký přál an více peněz ty mu to
vyneslo IMo smlouvy kterou!
při nastoupeni trůnu s národem uči
nil zajištěno má Hooolb šterllgů
ročně kdy! by se poděkoval avštk
2 1000 Ib šterllnů kdy! by sesazen
I7I
Dlo zpráv sobotních prohlásily
velmoci na nátkltk Kuska ochotu
v zájmu Kecu zakročili jotině s
tou však podmínkou kdyl tato
dříve posádku svou z Kréty odvolá
a tím jtki dozná !e autoritě kon-
-mfti fttffrtstif mn k#-t ! 11 tis A
vvs v viiii'vi nv l'V'Jlwiriijr I
tomuto požadavku vládou výhově-
no neboť ješiě tého! dne oznámeno
' 1 1 I 1 i n_
uřadně vyslancům la odvoláni
colonela V4sose následovali bude
bezodkladně odvoláni '25 důstojní
ků a drou svtnin vojska navol pak
v několika docch zbytek poiádky
bude odvolán Následkem ohláše
ni tohoto odbývána poradí velvy
slanců v Cařihradě za účelem po ro
kování o podmínkách míru Tvrdí
se že nejtčžší k rozřešení bude
otázka náhrady válečné neboť por
ta prohlásila že vojsko své z The-
salie ledině tenkráte odvolá když
buď Keckem válečná náhrada v ho
tovosti budo vyplacena neb když
vyplaceni její velmocemi zaručeno
bude Prvnější ovšem Kecko
učinili nemůže a druhé zase vel
moci učiniti nechtf
Z bojiště docházely jak již uve
deno pro líeky vesměs zprávy
smutné Armáda Smolenskiho
kteráž v minulých dnech tak chra
bře posice a Velestino proti přesilo
bájila přinucena byla v pátek
konečně k ustoupení při čemž
pronásledujícími je Turky rozdvo
jena Jedna Část zatlačena směrem
k blmyros část druhá ustoupila
pak na Volo kdež ovšem udrželi
se nemohla a tak již druhého dne
město vyklizeno a záhy na to voj
skem tureckým obsazeno Při tom
zachován největší pořádek a na uji
štěni že drancování dovoleno ne
bude odpluly válečné lodě řecké
před přístavem zakotvené aniž by
byly na armádu tureckou jediné
rány vypálily Armádě Smolen-
sziho podařilo se spojili u Almy
ros odklidí ňtrn AxMt t fcUnfmn
táboru řeckému u Domoka v sobo-1
tn „(„„„
m nařízeno
— —
ZamissiSHlppská Výnlava
Výstava kterouž pořádá 22 Btálův za-
minHinsipptikýYh se nonenáhlu blíží Ne-
'bu'3 l" lr?ali 8i rok mámo Ji Již zde'
"-o jwcuyuovau o lom ze r'jf w prnciiosi jutia ae mu
výstavou oživena hmlo Omaha nesmírně vlcckráte nenaHkytnc
a zroste mírou znanou Chicago před' Velmi krásné loty mám na prodej v
výstavou í-lo 1 milion obyvatelů a po Čáslavi v South Omaze a Již so Jich toto
výstavě dosnilo ku více než % milionu 'Jo několik prodalo Kdo chco mítí
Také z Jiných příf in lze oíekávati vSe-Ipíkuý domov blíže Cudahy nakladáren
obtené zlepšení průmyslu a obchodu v
němž rovněž Omaha se budo podíleli
K výstavě řinf sc přípravy na vSech stra
nách H pracemi na výstavlitl se Již za
počalo nové nádraží so staví a řilejSl žij
vot a ruch Jest Již pozoroval Všimněte
si Jen ťarnam ulice a porovnejte Ji Jak
byla před rokem a Jak Jent nyní Podí
vejte se kolik tehdy prázdných krámů
Jent nyní osazeno Toto oživení nepf i
BřJo Jenom nřkteré řámi inČHta nýbrž
niětu cellmu Nao Jižniěást budo se
podíleli právě tak na vSoliccnťru vzrů
stu Jako která část Jiná a to tím spíše
an mnohá zdokonaleni byla provedena
aneb so provádí Pouliční dráha Je teď
prodloužena až Jo Hrna Itivcrviewpark
byl upraven a otevřen a obecenstvo po
znalo s překvapením že jest to nejkráa
nč-JSf park v městě co se týče polohy a
vyhlídky Na dohotoveni boulevardu
který spojovali bude mčsto s novými ka
sárnami na kterémž bylo hned v podzi
mu započato a pilně se pracuje a budo
hotov Již v příSlích týdnech Na všech
stranách vidíme toho důkazy že pomine
konečně la otrlost a žo Omaha probudí
se k novč-mu žUotu
Po minulé čtyři roky Jsme byli potti
žen i tísní velikou jako celá země a ze
jména majetky klesly na cenu nesmírně
nízkou v Jakou by několik let před tím
nikdo nebyl vířil Vsak nyní dospčli
jsme Jíž jak se fiká "dna" dospí II Jsme
místa kde už vidíme "z lesa ven" Již
Dr mílo a'
Ifciirt Ciiro
V
truci ulrntl
Icřiiťř v knMrm připluto
Ik j't znriióVn lékární
ky klyly prvií liílmv mi
nutu w 10'iiikcrii budou
vittn tiío vriin-ny
PMli-)torilio l-Mrfill
Mi'l ii4i(i ni tri lir MI!-'
M 'l! „ i „ MkliKrt ImI
11 iil lr Mlli lurm)
'Nmw nrwl řipTC "
btartlln fAUlO
X3[
rítími předzvěst dřívějších časů kdy
o obchody se budou hýbali a kdy na- 5
atann oiiět ilš( liolilávka tm lim
slané opět větší poptávka po maje tku
Trr Jí msjt-tc k skoro tak laciný Jako
byl pokud Omaha byla městem nfiOfXiO
obyvatelů a v době nejbližšf počne Již
sloupali v ceně Tak laciný jak nyní
jest nezůstane a nikdy více tak hi iným
nebude Nikdy rehyla lak dobrá a pH
ležitá doba ku koupi af c hře kupovali
někdo domov pro sebe aneb uložili pe
níze na Spekulaci pro budoucnost
V lirně nu-zl desátou a třináctou ulici
blízko pnrku mám ftó lotů na prodej
od 1200 do ti-V) nit mírné splátky To si
pomyslete! Majitel těchto lotů musí je
odprodat a proto Je nabízí za tak k-vnou
cenu lirnu již neni lak daleko od města
jako se zdálo díivc když se tam loty za
čaly prodávat a Omaha byla menší Ted
se můžo po káře svézt za 5 centů až z
lírna kamkolivčk a po dobrých chodní
kách a dlážděných ulicích dostane se
kam si přeje Nikde v celém městč ne
najdete loty za takovou cenu tak blízko
poměrně od tněsti To Jest příležitost
kterou by si neměl dát nikdo ujít
Asi 40 lotů v ceně od I00 do 6W mám
ku prodeji na 15 a Vlnton ulici pouze
Jeden block od dvou různých pouličních
dráh Tyto loty patří Omaha Havings
banku kterýž jak známo učinil ripadek
a přijal tyto loty za dluh Prodávaly se
tu loty dříve po 11200 až I15O0 liank Je
musí na každý pád zpeněžit a proto na-
bfzí je za tuto nesmírně levnou cenu
vzhledem k poloze Kdokoliv má za
bankem peníze totiž kdo tam pinfze měl
uloženy může onecht svou pohledávku
na srážku ceny lotu co splátku To Jest
to ntJmoudřcJSÍ co kdo můžo udflat
Když tam má peníze musí cekat několik
let nežli Je nazpět dostane Když si ale
koupí lot za ty sumě peníze v nynčJSfch
levných cenách tedy mu za ta lc-ta než
by peníze nazjiét % banku (IohIhI (aft Jeotll
Je vSechny dostane!) notně přibyde tak
ml pHou lké aroky
JuVV°}nh f4"! "í °'naZCl!
Dvořákové přídavku Tyto loty patří
m řJilDkroU]ému bankllj lotlž ebraska
jHavlns and Exchano banku Prwlá-
I VR'y 80 tu druhdy jw m) až IIOO Jeden
viak nyní Jo lze koupltl na splátky po
$'W jeden Na některých z nich Jmou
domky které sedali levně kouniti Kdo
ehec pomoci k lacinému domovu na
za velmi levnou cenu a na mírné splátky
má tu dobrou příležitost Kdo by lu
chtěl stavět pro sebe nemusí prvním ro
kem na lot nic platit a inůžo použit
vSech svých peněz co má do stavby
NcJ krásnější íarmu jakou si Jen my
sleli můžete 330 akrů ncJlepAího pozem
ku v Douíflaa county Jen 14 mil západně
od Omahy při malé řece dost vody hoj
nost luk pěkný les znamenité role vů
bec íarmu Jakíž druhá není rovna
mohu Vám prodali za 128 akr Majitel
Jej! Jest v Omazo a musí ji prodat Kdy
by byl na ni usedlým tedy bysto ji ne
mohli koupit pod VA) akr f-jUOO so
poshoví
Pojištění proti ohni v nejlepších spo
lečnostech obstarávám v libovolném
množství Proč se dáváte pojišťovat u
jednatelů s nimiž ani dohodnout! se
nemůžete když Vám dobré a laciné po
jištění může krajan obstaralí Prodá
váte li majetek a potřebujete li výtahy z
knih abstrakty) obraťte se na mně a
obstarám Vám Jo nejspolehlivčji a za
nejmírnf Jšl cenu Jsem obyčejné k na
lezení v doiitnfkářském obchodě p Jos
Nováka 124 80 latii Ht H-lm
JOHEF KAVAN
IK-jiny národu takého
od Keska a Dolenského Jest zvaný
skvostný spis nesčetným množ
stvím krásných vyobrazeni a ve
skvostné vaibi HtoJl i poštovní
zásylkou pouze 360
Knih Pokroku Západu
fi
4
- 'i