Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
i
11
Notlnk g ífdi
M'4l InfffwtM 4 f4 "V Rtp"
V lrt 8 dubna
fA-lo W tni f tkim kntirtrltií Vát
ktt ftrkil Crttit mkiititkihn ti
nN mi Itut — Aftnt kur irl li
té ItHÍnlii — Jizkoií tutfhrnl
l Mufitni — fltálnl tultvfttrti
n-t fxlnihj hlt" tnhbt 1'rnhy
— MUníJtH vů ťitiinJI ~ Ihn
htyt
( hnut o tifnfikt(in knnrfrli Je
Veliký fdivodil H A-UnA vál
ka řecká AI tiplné ne Ním
ÚO bojle Kuk% Franci lil
dávno koketovalo i Huškem' JU
fcoosko Hilo k nepevnost NI me
ta a hle Ulo obé přAtelství ca
mm taktél il nberpeclti AU dni
Itali nehnila Zasnoubiv! ko
ranního ri no uvého piincnino
žernoborskou pííblIJlU n velmi
srdci ruskému J rn I f)ern& Hora
I 'hou A lak dosavadní alllan-
I 'ijtlk(i Německa a Ilakouska
iif pak allian' Francie Uď
i náhle rovnováhy vypadla v
oe V diao tím nomilejíí !
na jihu Jednak utvořil se trojspo
lek Hlovaná balkánskích totíl:
i Jlulharfl Hrbu dVrnohorcn a le
y aoudobné vzplála válečná pochodeň
niií Tureckem a flookem Ze
nejde ouie o Kréta je Jito Aby
situace evropská vyjasnila bylo
notno roalati svitlo a to stah se
vilkou turecko řeckou Vol ale
jen tli Uto světla a vyjasnění no
}řinře? A tk HP le i tk tne
1'otrvi chD nebo utvoří o nové
ekapen(? Tato ot&tka jo dnos
Kvopé ©taxkou Životní Kozhod
null je inad na llíiku
V Válka řecko turecká Je kos fcby-
teSné práce Pravd nic le je
hanbou pro OHvfcenou Evropo ío
v jařma tureckém na úieral evrop
nkóm džjt e Burovonti barbarské —
ale tato tálelitont nesrovná malé
i ílecko — al celý evropský kongres:
bode li cbtíi' V5ak ten ío řevni
vo'ti nechce Aby nepřipadl to
t ]% 1 mn 5i onomu státu kousek terně
i mail panovatí dale barbarství v
U Kvropcl Smutné to ale pravda
fíí-cko firvř-ln řilíi VpltH Hfl d'l
liMltoiMl králík nlkodilofiiiJpl4
Kotil
Culit rlvife fdkmttkéhit nu ltn
v d-MI tuk frn!on4 fltao Hvjl-iJ
Ví"bfí'hé i pvn Jl yÍHihÚn'
ní l řpdti nimi n Fřintiika Jf ř
ďi iVtřolir In atojí dftMitostí vy
okí řrif nad doah ihilih) i-ir
tkoh mtn!#l5 v Vídni Ilyld by
ji mM tfikA l)M ti llol( kťrA na
ISIkátil m abHly MibýtU tali
mí Informuj kinroti jm IjíI
I autentického prartinmi — dUírn
flAfikřtii k vybudovaní dohrýcdi
tlykh řsikoimko runkfi h Ji-1 if)4
jíl knll ífiov ll mtov
ký: ntjkft pílmých a bot rotf cd
nich které ni spravuj l(tkouko
nmn bfi ťíil pfoUkc# a I rttř v#tc
dl vUtnt(h i&jmu a vltrtích po
líob A i ťlfl utrany 1rntt upoior
tiřtii n vi-liký a podstatný fond II v
pomíru Utkouska a Nímeika k
Hušku moli jindy a nyní liti
čí kdy a llrrllna aríovati IU
kousku postup vňři carské řlít a
nahrávali si na protektora vyma
hájícího v rirohradé mim přltné
pro lUkouko Opak je dnes Ihip
lUkottsko postavilo no na vlastní
nohy a jst do jisté míry mandati
rem Németka v IWohralČ Tko
vý jest rcalnl stav vřel vfktrýih
ornamentu sproítřný I)stalc no
n&m lél ujiitf nf lo pian NSinn
oka last&vaný tdo císařem Vilé
mém aby trojoarské moci utavřely
jakési volné vlútnl ulit dohodnu
tí pro talclitosti na Východé ne
narazil ide na iidný i&sadnl odpor
alo nepotkal ho také se řádným
valným nadšením Tady iftsUli
voči jro1cktu tomu cliladnt a
tdrlenlivi a Bdřlili svoji odpovřď v
judnodaché ale trot umitelné for
mulí: "KíikouHko jetít uvojí polo
hou a svými in tore sny odkázáno na
dobré sousedství a shodu a Huškem
Némecko aC ne tomuto kategori
ckému imperativu tahraniénl po
litiky rakouické přiípftsobl" Do
0
dalo ho: "Rakousko nemá Žádné
přloiny aby fedrovalo tiStnó rejdy
Anglie na jihu Evropy na sápadé
a výcbodé Asie a v Aírice ale ne
má na druhé straně také příčiny
aby ho ntrhnouti dalo anglofobit
kablnstu ti dvora hi-rllnskho k
opiiíilní linii finlm Imprrallvr-fti
vylř#B ílyl vrchovatý fa aby
Hakoitsko dostito a politiky nť
trtiUmn klsrA prospívala Jiným
jnřnií najeti tifiikii nepřinesla ný
lřl Vfhrtalt J v odpor n cisdffi
sevřřfilm k politb-o i Iravsho fol
smn k poinaní toho no Jnst pro
tié výhodné a pcidh toho Jednalo
Tato politika nkatujv nikoliv d
Mnřllna aludo iVlrohra lij'1
Kjhln obrat K1 byl hy
opravdový Novfřlmn Vffi dielt —
alft ul jiho pf íponliífif jit vlký
pokrok — pokrok pro Hiovany J
t přfcdlonl byli (Vho MU
do1pi tl "praivláštnl spolconont"
a ván i pro ivé dopnriťiovAnl spolku
rakoosko ruskdio vlitíiriď:l adm
hlaví Hfa lasatcijw rtmtnná
vrh Mladodflfihft — inu tiďilotti
Jsou pilnřJM n — lidé
éifnl kut jrtnc Huti A fit l'ol
SnhoonBreř % nou lrntl sblrijl iiifii
podartci krajní lic podpisy na ná
vrh kirým vlil vyiývá hy
přdlo2ila poslanecké snť-moviié akta
o umrlí ilena císařského rodu kte rý
byl povolán stati so atiovotkcin
Jazyková nařízeni ivt MoranA uve
den v platnost jko v fVtháuh A
ul míla ni-le-lck Ve clvotipllpa
ďjth které projdnáv&ny před
trt'tnltci Rottdcoi oblalovant spis
[lodá ti byl v iiíjku hhVim
Il jazykového nařfucnl musilo tu
celé líceni proW sti česky V jud noro
přlprulé obhájce I r I ručka i liře
davy chtěl promluvili svou obhajo
vael řefi německy předseda dvorní
rada Dvořák vsak tomu nedovolil
uaóei obhájco iádal ta odročeni aby
si mohl pUldoyer vypracovat'- v ja
tyku českém Této ládosti bylo
vybovénb Ve druhém přlpudé plai
doval obhájce dr liuxbaum i Vý
řkova hned česky
Mátni subvence pro král hljvní
mento 1'rahu Dr 1'odlipný oznámil
v přodvierejSI Bcbflzi mcstHké rudy
že dle Hdélxtil mfHtodrlitelo lir Cou
denbova byla poukázána k výplato
atátnl Hubvence vevýňi dvou miliouQ
zlatých na podniky obce praJskó
Obnos tento protullm uložen bude u
pralnKÓ mistukó Hjořitelny — Na
tákladó tohoto sdílení usneseno aby
výdeje na části kanalisace které le
tošního roku budou provedeny v
čárttee ani 400000 zl jakož i nákludy
na rekonstrukci mostu cla Krantiék
3 v obnosu ýUJooo ! byly
oliraKmy iéto ailivencu a ahr tu
myslil tom ti A I n # byl návrh abofti
olďciilidt stsfMrh
MUťlohH Pě nttHnif Tato otázka
Iřápl mnoho hlav I musfin k řií n
poié dřií Známo U v Ví li I leio
proti tftli Mi IftiovA utvořiia sn auto
iiomfká vlsiři v nll vstoupili
tél Mh loAi-41 toho strhl se hit
funský křik U MlaloMi ithdili
vA) opposiénl prapor In stali s
viainíml atil Nin i toho I' ki
leme to 'l íi -i l lit by In proAťi od
pofilfdnl reífiiné vaUy Hakouska
Iříctbt lolřl a llikoiMko fiebylu
posud $ íh ým nárotlefii typořálá
no a usmířeno tlm národem o
uhni sáto Hismirk t I s propové
dl li jet tik zdatným a silným la
by se kMý stát nim musel hledal
vyrovnat l'ií I hr II d-nl tu
hlasil t vU ln'm řojjř-iřiiii U jest
ochoten vyhoeii vem oprávněným
pola livknm dárodív a lu vláiU Jho
bediivé chce studovali ten soubor
oták Jeol ovn se dtátkou éeskou
Pii ! oiihé i'hě opí t přVlil a'ovo I
Vnlfi ilomáhajfol e clnvřry éeské
ho trod Iit ěký slyšel poíel
tl alf přironnó po tolikerých
sklamánluh scházeli mu víra (3čv
kával od fiové vlá ly skuikov V pou
hém trusetí sttvu výminecného v
polínek iftii ťolli a v e sazeni iicob
llbem" hi T huti a j'ch Ješlé nvridd to
bylo Jen poi hé nutné předchozí od
klizeni prekáluk a balvanu k našemu
vzájemnému m ebiUt-ii'
Teprv přiztiánl rovného práva ja
zyku éeikéiou e Mátni eprávé Cech
a Moravy ni o Je hýli nazváno Uko
vým ekutkem slusnouli a moudrosti
politické který by mohl vzbudili v
mysli národa vlídnější náladu inoi
této vádé al takó métho v ke Do
ievné dant-ry v jeil spob lilionl a v
jej! zámory reformní jest u nás Jesté
daleko
Tou chvílí kdo némecký tábor
centralistický zdvihá korhaouký
hluk aukřek aby odHlra&il vláJu od
ceety eprMvedluohli vĎéi nám národ
čerký upjaté ale klidné pohlíží na
hrabete Hadeoa kterak Že se roz
hodne D-li i tlm némsekým ter
rorem odvrátit od nastoupené cest v
h( ra edlnohti a práva vtiói nám či
ukáh-di ee pevným a dosti silným
aby nu ní postupoval dále a vůli ce
lou poctivou a rozhodnou Na tom
závod přirozené jak ee postavíme
my Čechové ku vládé na tom závisí
celé přiíčtl utváření poméra rakou
wkých buď jejich konsolidováni ko%
oečné anebo jeňlé hlubší a nehoji-
il'é roirtilxnl Národ feiký není
fádným politickým repJlreoi a vý
třsdnlkem oti dokánal naopak Ra
prošlých V) let il přlIMřiou trpěli
vost a dobromyslnost svoji O-i také
tliíl dnelní littiaul hrabít" íli leni
spravedlivé uvaluji dané okolnosti a
oiile proto na ten f a shovívavé
oiiMRiiJfi míru svých poladivkft na
nejnuinéjll potřeby proto !ád& na
oi řas ne vAchno nací má právo
riýbrl ponzu to čeho naprosto ne
mi bez nejtétlí íkody poslrádati
Ku Iivot finj a f eho run ládná vlá'
li rtkouská má li Jen trochu dobré
Ale a rot tmu dnes odifrati nemá
Dne nedopustíme e té chyby Ja
knu odpykal' Htarooe)) abchoin
vstoupili pr Mté do parlarneiiiní véť
smy jel by se třeba tvali autonomi
tiekou avlik ťitlm by pro autono
mii vlasti rovné právo národ (i v
s!é nikly prst 6 r nepálila abbrl
Jfti o rájoiy koiisrvativní a kleri
kálnldbijla i vládé centralistické a
némecké sloiilila jako bývalá praví-
nei n j clo jakés pvne vetainy
na ra lA ř!Aké vstoupíme musí se
stát ehoda o programu té vítány
musfinv obdrlet záruko že véteina
la chc a námi solidárné ta nts prá
vo a n ii pravdu a J-n takové vládé
% poťd stoulili která opravdu a
upřímné bude odčiťtovati křivdy ji
iuíI trpí právo Hlovandv ? té:o řlái
která skutkem vyhovovat! bule
viám spravedlivým xi?sdavkfim ná
rodti etr&dajleích a která ve správ
ném pochopeni mysléoky rakouiké
vrátí zemím a národfim což jejich
je-t co jím ala staletou zlosti nč-ne-ckou
bylo zadržováno: svéprávný Ži
vot volný rozvoj kulturu! a hnoo
dářký svobodu nřrodnl a politi
ckou
Pouze v takové pravici mflle ná
rod čenký ochotné epolupusobiti a
pouze takovou vládu mule proti ne
přátelům jejím podporovali Hudo
tne přátely svých iřátel — nepřútely
svých n přátel čili nejsme "luhy ni
koho ale vyčkáme a ďe toho se za
chováme Zamítnout jako druhdy
lloherwartovi váe — bylo by zase
ohýbou — vžřit rovněž cele nelze —
-roto počkáme na skutky a tatím
nec háme si volnou ruku Tnk o včci
ma I
Droboty Pražská národní slav
nosí ti Horačka koná se dne 28 dub
na mlnt o minulé středy v Nuslích
Pohoda konečně se umoudřila
Z čalo opravdové vlahé jato Alo
Eparalroe mu věřit Vídyť je ještě
apríl! Pozdrav aup
7
c
9
Mil
dobrých rolnických pozemka
v středním a severním
NejlepSl krajina pro všeobecné iiolařenf chov dobytka neb rnlékařcnf PAda jest bohatá a vydá hojnou úrodu pňenice ovsa ječmene
žita kukuřice bramboru atd Žádný Jiný stát nemtVJe vypěstovat! takovou orodu jetele timotly a jiných travin a i této příčiny jest Wlsconsiu
řáděn za nejvhodnřjSI stát k mlékatení v Unit V kařdé Části státu nalézají se máslovny a sýrárny kdež mohou rolníci mlékařské výrobky své
zneněžitl Podobně vyplácl se chov dobytka hovězího I vepřového ovcí a pěstování drůbeže Nebylo dosud případu vepří cholery ve středním a
severním Wiaconsinu Podnebí není tak horké a suché jako v Illinois neb lowě nemáme tu blizzardíi jako v Minnesotě neb Dakotě aniž hor
kých vétrfl Jako jsou v Kansas neb Nebrasce Dostáváme obyčejně vláhu když jest jí zapotřebí ne vAak rozpoutanými živly neb cykhny jako se
děje na Jihu nebo západě nýbrž mírnými obživujícími sprškami po celé leto se střídajícími Velká jezera na východě a severu dodávají hojně
vlhkosti vzduchu a následkem toho Jsou traviny a obilí naSe jeStě zeleué když na západních planinách jest již vňe uschlé a vyprahlé
Trhy Jsou výtečné Severně od nás nalézají se velká města Ashland Superior a Tmluth Západně nalézá se St Paul a Mlnneapolis na
Jihu Milwaukee a Chlcatfo a na východě velké dřevárny a doly wisconsinské a michiganské kdež zaměstnáno jest ročně na sta tisíce dělníku a
povozu Přímé spojení železniční v každém směru vedoucí zabezpečuje rolníkům dobré ceny za jakékoliv výrobky které mají ku prod ji a téměř
na každé stanici nalézají se pily neb továrny kdež muže rolník prodatl dříví za hotové aneb získat! zaměstnání což přijde zajisté vhod novým
osadníkům aby sobě mohli něco přivydělati vyjma stržených peněz za své výrobky
—mi Zdárně pokračující česká osada naše
v Hattgen Barron Co Wisconsin
rychle vzrůstá a každý týden přistěhuje se tam několik rodin jež se tu usazují Mám v osadě této dosud mnoho tisíc auru pozemku na prode
a naSI krajané měli by použiti této příležitosti a zakoupitl zde pozemek poněvadž to bude Jedna z jiejvětáfch českých osad na severozápadě Jeli
Mkož vlastním původní rozlohu města mám tam též na prodej asi 200 lotů Nalézá se tu již několik obchodů hotelů balonů atd Jsou tu dá
clvě velké pily a sýráma Potřebujeme jeStě více obchodníků a rolníků Městečko Ilaugen leží na Uear jezeře Jednoho t ncjpeknejáich letních
útulků a množstvím chutných ryb a kolem městečka nalézá se asi 0 akrů rolnických pozemků na nichž během krátké doby zajisté bude státe
prospívající město a en!ze tam nyní uložené v brzku se zdvojnásobí
k A Máme many knihy u oběžníky tiskne' v české MU které pozemky tylo popisují u zaslány budou
každému zdarma kdo o né požádá Tište aneb pHjrtc hned poněvaě bude váe v brzku rozebráno
Adresujte všecky dopisy na:
m
ř
í :
r
V r
1 : :
' V
ř '
f "
'
i
v:-
K ROSHOLT Eau Claire Wis
í
& & && && &&
i