Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r'i v i i y "" ' "--r t"-- ó
ÁPADU
POKPOI
nMf NH 'v # tni thwt tm
4 á Tl řřril Af fIAflA MSMsIA A StWéÍF OfAM KAfTla
ROČNÍK XXVI ČÍSLO 40
OMAHA NEURASKA VE SíříEDU 12 KVĚTNA 1897
rrv' riMi juié iita mi
ttApl é ri Salkof lM tl Miifal
v
Z
Za sníženou cenu!
4h
rfJUflf D0M1CI
ftrtfiln II 1itlH
f MA l'f
objavlll M taritokfáí jt ř
M rntfii4lnf týtav NhvHt
l !1 ♦ (tfií-li i f(f A i:Nif 1
ar M4m#iiri nkolik vtiiak
Královské vénné město Mélnfk
a okres mélnlcký
Harf tljkot iflí #it ku
ILJ - J la i i a
Ml lrtn tlk'U Írm4l Aitl I h tuku lid imiiI l hhn
rdMi A mt fikfMt t lrhllřf !dltít n'íifřiirt tlili lfff
iMktidný fxM krtt frli(jrlťrn L„r a „f „„ ř„j ktrfl f
u i V J i S " - !"' Zro#A
SAf irfitit njtrtf rH# ku Mml# miť i 1(#íIí1 ta ti )ac Im
ntliíiinitll ibttktt piíiii m h-mi vtlnJI ti tinl #toai-f i if !it l4
L I
1 1 itnf i4ílkou DřUAiif r V Tfc Km orr)j j ré
njnf vjmlatl ns nn knihy n v Í tI ici-U řfjnř }rolitno Jt
tfr ia toto f#n j iřvJé Urnou a i4lplkfr loho j-4i tmprrrnr!4M
ov4m Ijpmilo m titi-ktií I'4ni
kti(ploé tjmlili ivt4tnt lfutaui
IlUat Ittjl A'(rMU]tt
OMAHA NKII lh a"' lýl proti tmi
fclřřrn fttttm Hifř I'riV {iřo(
c!řní(Kl 4-!n T W Vn !#ř!
mti rtjkf ! irlk't4 -'ikylimt
lÍ!k ři( t i!'ijUm moli ]ln)m
ř)4!#taMí M Alj Jtkfti#l 41n'(
ř' ř!i4 ř Ar ř k fir(IJ
jrafi)tll Jtk ř iimfilflf T W
Vim Uiijhn řilíbfllf km k
ftiiffi 5líiř nokln( inu
14 In flkrtt fír k ljrtiy
n!4! ''nr}4n v trrt řf íhm
éř fí po tImMtf ňMť řiln Alf
j) !# ( ř' J-h'i n"lfttfljřiA Jilř4nl
liít Ww itj nnl tř # f4tit
crm ffj{iníftf híhr llnl lvu fc t#r4
7 f f)f!ovf? it r41kt k ll#r
ř#Jíl fřo níjk ) dflkofý ňfi I Jfotn-v
4n''
Cntvtmh nworkJ IMtck o
ilpjil třp'l(i not f ih%tt Vílíí
hoNswVorka ílml tunlo v
fjont nitoujil NJhlvnJI uitano
yenl fhart#řn toha jo tAalfdovnfj
a ítvrtl-MnhUn ISroi Hrnek
K novému životu 1
IikII m iniíí hfirHU (pinkli almníhn
Jnřa )ft m] t#ktl kU rf bt krt Jho
iiuii'111 cmmimii jim imi in fni
J n _
np™ I£rVCM'!ÍMtitl
O nim pil tnn ft lUrt a 1'lnio Ni h !
"l ritfh Hk nfjvlťř chválím HitA
nriiiii(ii ji jxťm vám tmkNi nm ml
Mrti'iik n lrnii Mk a M'hni m mno
iMikrálo ilfkovHly "
Notou ailu fiptnti kror rhuf k 11'lhl I k
pr4'i vim i'flnfi a iH'(mjř mWiiiié látky i
iria nu mra ni
O na fl no
oji
ve
Cttite-ll lnilrt kdekoli na avóm tv
SEVERUV OLEI SV GOTHAROA
JI tnhno v krátkém {ano Zkimle ho
při T'li'io ao tuna M centů
W F tfeera (Jcthtr Iiapids la
Krupobití
Farmergkit Vřájetnnil Pojišťující tfpo
locnuHi prou KrupoDiu
Falrflold ]VobraIa
HnolefnoHl tato Jest ilplnfi vzájemnou
jedinou inkornorovanou vzajemno p
Sfujírí KileonoHt( proti krupobití
státu
O dalnl podrobnoHli píililiiHto au v iiiíhU
ni úřadovně (utmuu
ÍT Hledají se Jcinatelé
J M 8ANFOHI) J J WHITTIKIÍ
M HdlUI tnjflmnfk
J R Chaloupka
pozomkorý a pnjlíťajiri Jednatel
veřejný notář
Fo)ltuJI proti obal a vlohrlol kopají prodá
Vám aai-b TrmiAoil Dmcnky: nám nákollk nul
tiákuájiícb Urm t tát o prdej x vimi I kteří od tem perenc!4ř?
Tniiijca poamuiai aopm mi o p(robnotl
Vyitevajl tmiokj do kť-rákollv] fát 11 Ivropr
THiall ífwlnl ráldtilottl a vymáhám dádl
ctvl v Nmka Bakoaika aaeb v ktarákotlv
tUli Evropy Zvláátat pnoripot váno) m vy
rixováol 6rdiil(ihtiaUa a kuli-kcím
HliuU a atb dopláti na:
W R CHALOUPKA
UT tm BAV! Ná NEB
- 1
MAMLIO (iAltIHALDI
Jmdno (larilinldiiio bude vidy vznomíniíno co nadSenflio vlaatenen kt#rtf v(nn
nez KiioKoiiv jiny prispci ku spojeni a osvobození Jtallc Syn Jeho Manlio
„v nu iidy lil ZUl UHinil 80 noiu prou
Turkfim
takrocil a nad přísným provádeDÍm
zákona bdíl left nepochodili Týž
adflil jim totiž 2o hdíní nad prov&
diním s&kona nepřísluší jemu nýbrž
místní korniai policejní a jelikož na
tuto jmenoval výhradní jen maže
odporučení
mu byli ta melí by prý tito také
jednáním jejich "pokojeni bfú
Humí Kfl zodjHirídat
II O Havemeyer a J E Searles
předneda a tajemník cukrového tru
stu mtiHÍ doHtaviti ao 17 kvítna
nřnrl annlkovÝ annd va Waariinrvtnnn
Hejstaiií a mitoMN český prárníi aby podali tam dli vody proó že by
T SeDraace imi I nemyli notreatáni bvti nro nevánnat
soudu kteréž dopustili ae tím že
Premoat iVobr i odmítli odpovídati na otáiky vyi5e
foalouCt ochot n8 v vich pHpnlPoh aoud-1 !:_ ji _ #
dch v ktKrtkoll fáil mátu a r jákámkoll am- iruiíciia vyuvreui bbuuuiiiu iua preu
{a-b ponMlu v jakémkoliv ph ! 16 otá nunA PnríohnA nnfmnt 7inZn
4drnjui Frlck ác Uoleial rrmoat Mb bvlo i ctvřeni iinvm osobám kteráž
VéxĎnSr žid
tíhož přestupku při téže příležitosti
se dopustily Minule oznámili jsme
Jo nitivvAúfm amidpm hvl rnaiiilulr
Není díla kteréž by v romanopi- „ t l„_
ectví tak poutalo sechny mtvy ť " ' 1 7 ' ie '
ítenářft Jako 'Yžcnt žid" Jest to 161)04 Počinu se dopustil potvrzen a
remin svétoznám který každý čtejtadíi mají páni tu nejlepaí vyhlídku
e aalíbením Toto felkédílo čítají- že horké mísíce letní nřkde v chlád-
cl M26 stran jest nyní k dostání kn lr&viU roohotl
upiou jeuuiy uuiar Di'u na Hans i
ku poále ao ochotně zdarma každému I Kytiřl Fráre protít ojí
kdo oft pižálápol adresou I II Ilicka předaeda distriklního
Anih vna Am Omaha Htb l assembly č 253 Kytířa Práce sanlal
lyn (Jneens a Kichmond — a každá
se čtvrtí rozdílena zase v 10 radních
distriktů Mayor volen bude na
llifltu 4letou a platem $15000 ročnč
□ Jl!_l I
o vyjiraaou Kompiroiera kteryz vo
len bude lidem připadali bude jme
nování všech ostatních úřadníkfl
mčatakých mayorovikterýž v prvých
0 ročnících maže libovolné úřadnfky
staré Besazovati Policie stáli bude
pod správou čtyřčlenné komise v
níž obé strany politické gastoupeny
býtí musí Odbor veřejných prací
bude zrušen a mÍHto jeho zaujmou
odbory vodární kanální mostní
pouliční Správa mésta záložeti bu
de ze dvou doma— i rady mčstské o
29 členech kteří volem budou ve
vytčených diatriktoch a t assembly
v kteréž zasedali bude po 6 členech
z každého senátního distriktu Větší
ho New Yorku tak že v assembly
celkem 105 hlasu bude Vctsf New
York zaujímá 350} čtvereční míle a
počet obyvatelstva odhadován jest
přítomné na 3400000 lak že v oble
du lidnatosti pouze Londýnem jest
předčen Prvý mayor volen bude 2
listopadu
Taeoberná stivka
vypukne prý dle zpráv a Chattanoo-
H docházejících v uhelných obla
stech v Tennessee a v jižním Ken-
luf fcy ti řiáiUdkcm loho I hifní
kím tn rníéín Utlií ft!lf ftí frtld ft
i0 jffl nhl4n bjh V 6tfý
li''ita a a(4vkot V ďilth
J'wnt (lťn Mtf Itofifíri a IIl#"n
WíkkI a pf4f faíkam íi'k horníky
ftmnt rfíkhtd toho hll-l
přý I hornM f dolech fmlitnffři ftá
fa l'#vU a dl kom if nrtft lnjf
pý jiat vln hni ř4r#
émMřřtwal fa tlrlnll
Z Hichmon I V ntoimiii ifto v
6téfjt# v jihoi4'v!nf 4tl (4fn
potíiírto dna přdehozíliii in'n4
otfewní ifn V HUm Ilřř l
l'llkl Ulaekahuř OfMUnhnrg
Hť-inoha VythvilI# Fíw'att v
níkolika mfl#eli jiných pocítřny
olfay dti jadn krátr jo poledni
drahý kolrifri 4 hod lp ťhvfof
lamí bylo rul jihovýrhoilti k avpfo
i4pA In Hkndy neap(J'iWny ifiní-
tř-onfm úplní 14dné
popálena byl v élorý v Ysukton H
I) smrtelné pani J Ňtlorbvá Tál
přilévati chtěla giaolin do kamínek
když na nich e ji! vařilo a náuledek
lehkomyslnosti této byl výbuch ná-
stekem kteréhož nebohá Žena
okamžiku v jedinkém plameni byla
tabalena Ne! hořící iaty strhány
utrpéla nebohá žena popálenin tak
Ulkých že v krátkosti jitu podlehla
1'ékný pořádek
panovali musel v populistickém tá
konodárstvu so dakotském Nyní
když přijalé zákony do tisku dány
býlí mely shledáno totiž že nčkolík
přijatých zákona úplné se ztratilo a
jiné žo zase tak dokladné zd ok tóro-
vány byly že účinek jejich právé
opáčným jest než jaký zákonodár
stvem obmýálen byl Nejlepňí
ukázka toho poskytuje zákon jimž
zakázán býti měl prodej petroleje
kterýž by náležitý stupen čistoty
nemél a zatím by dle znéní jeho jak
na čisto přepsán byl pravý opak
toho zaváďén bude Při s!ové "un
lawfull" (nezákonitý) vynechána to
tiž buď zúmyslné č' nedopatřením
předpona Mun" a tak z toho učínéno
slovo "Iawful" (zákonitý) následkem
čehož i na dále by Špatnější druhy
petroleje beztrestně prodávány tam
býti mohly
Světový kongres poštovní
zahájen byl ve středu ve Wasbing
tonu za účastenství delegátu téméř
všech zemí jež k svČtové unií poštov
ní přináleží jakož i za účastenství
delegátu i Korei Číny a státu
Oranžského jediných to civilizova
ných zemí kteréž dosud mimo unie
poštovní stály Odhaduje se že
práce kongresu zaujme as 6 týdnů
Kongresu před-fili bude k projed
nánf nékolik důležitých návrh fl me
zi nimiž bude aby úřadní záeylky
všech zemí bezplatné všude dodává
ny byly aby váha zásylky pčti
centové z J unce na 1 unci byla zvý
šena a aby svétové známky poštovní
zavedeny byly Kongres zahájen byl
nejvyšším poštmistrem našim gen
Garym kterýž delegáty jménem Sp
Slám přivítal Předsedou kongresu
zvolen byl nejstarší člen delegace
Spoj Státfl gen O S Batcheldor
kterýž bez odkladu v souhlase s po
řádkem jednacím jmenoval 4 místo
předsedy jedním i nichž stal se
redaktor omažské "Uee" p Kose-
' a
water
Indiáni ve Washingtonu
V úterý dořUvila se k sekretáři
vnitra delegace Sioux Indiánu a Pine
Kidge jednalelny v So Dakoté ve
dená náčelníky American Ilorse a
Hed Cloud aby si o nČho na razné
útisky jež prý snááeti musí posté
lovlv Téh'#f dna dnétivilá) a n
Whlpíítrtři'i iltlicn kiřianl Wl
(hA% ťt I loé i Kím4 a aii přílla
141 Jihli fi vyplísní níikfrh {
rí kí-ftl lt ddtaripnf Wirhit
fMirvv k pohI Iiv4ní rnljí
1 Iřaatlí
('hleatfiký h"pd4řký ttrl
''Karmaťu Vfde" přirt! va ítvrtM
nim tvém t NI iprAvu niatsJovnf:
"tipíy i cA #n přin4ialy
1'flt bJ?pdlitnoii iprávti n lom
le [ifmfi ik!4lajl oKrovký třtiat
V podubA t%yhkht ftřtnUvu Js
jímlío Mtn lJtl má kontrotování
iftřJkn produja v( h plodin far
fiřkýeh Ni-J IMv# prý lajná Ořg
niáica tito vinikl v Naw Jafépy
'pidáfký ochranný apolak"
i4soiliA )l prý Inkorporován Nej
přřdníjíí ftrmnfí po rolé zemi popi
njl vídonioit o tomto trustu a co
fe)roihodnřji proti zakládání Jho
protesají Slátníoi tajemníkem
iiew Jorieyakýi1 opřeno! by býval
spolek podobny tam inkorporován a
svědectví jeho ujisti jest poatači
telným Není vůbec možným aby
trust podobný byl založen neboř
ao jsou firmeři kteří beze všeho
váhání k organisací podobné přidat!
se volnými by byli velká vřtéina
amerických rolníka jest proti trustflra
a kombinacím a víří že zákonem
poptávky a dodávky pakli k volné
mu rozvinu ponechán všem sprave
dlnosti se dostane"
Lesní požáry
řádí dle zpráv čtvrtečních značnou
mčrou v okolí Shell Lke Shawano
(íreen líay a Ashland Wis a Ikody
ípfisobené sáhati budou do statisíců
ZnaSné škody pnsobeny jsou hlavně
podél tratí Chicago Álilwaukee &
St Paul dráhy kdež tisíce akrů by
lo již požárem zasaženo Dým jest
prý tak hustým že plavba na Jezeře
Superior podél pobřeží značně jím
stěžována jest
Němečtí turnéři
zahájili ve čtvrtek národní svftj sjezd
v St Louis za účastenství mnoha
tisíc členu ze všech konfiin Soustátí
Počet cvičenefl odhadován jest na
4000 ft da veřejných cvičení zahá
jena prostným cvičením žékfl jichž
1000 na cvičišti bylo a ti Básledová-
ni pak byli 1000 žákyfi načež pořá
dány závody v béhukterýchž zúčaet
nilo se 324 turnéra k 54 razným
spolkam náležejících
DKOHNÉ ZPRÁf T
Stávka kamenníku newyorských
o níž zprávu jsme již přinesli hrozí
za následek ruíti stávku vdech dělní
ků na stavbách zaměstnaných v
kterémžto případě by přes 25000
dělníků práce zanechalo
V Kansas City vybuchl v úterý
paroHtroj -nákladního vlaku dráhy
Chicago & Alton při čemž strojve
doucí okarnžtě usmrcen a topiů
smrtelně poraněn
V úterý odvežen i Chicaga do
státní káznice illinoiské v Joliet vy
davatel a redaktor časopisu Dispatch
J lt Dunlop kterýž pro zneužívání
pošty soudem spolkovým na 2 roky
káznice a k pokutě (2000 odsouzen
byl Budeli se dobře chovat ta
sedět bude pouze 21 měsíců — ad
nebudeli dříve omilostněn
Při skládání obrovského kvádru
téměř 10 tun vážícího udeřil tento ▼
úterý v nádraží Cbicaco & Alton
dráhy v Chicagu do dvou osobních
vozů jež z části roztříštěny a celá
řada osob více méně poraněna
V e Washingtonu zahálen bvl v
úterý čtvrtý tříletý sjezd amerických
lékařů a ranhojičů za účastenství
značného potu nejpředněišleh léka
řů v zemi Sjezd potrval do čtvrtka