Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 05, 1897, Weekly Edition, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lo 11
NirWt Mih" I (!
jsem tiesrdopM fx krijinA mil
nimi ) ol Hospodáře ďpl o i J
K )! h illniu Tm t illi
byrk nmi kil Mm t vláli! ď
povidatl nCifilm in ikrátke (o
1'řa-lnl Unťi krtj m1l# e přív ni
lt llsné ři Morav! jk pn„h'n
pftlon t Í4i('f) pndnehlm #n I
je kr Mci msnlf dokcta k"!m
tyaokými fcr otJnAenn kráná
rovina epr Hiif I fii Hmks lUfor
htr& mi dottfk vfy ti li-
v4nl f#lérvlny Kde Je pMi ti 11
14n lim rlí ťMlf vMe draHi
Islf řpl VHI#? V !t I ♦♦
foilíAné aMka hr-ilky trnky
třelfl filn tt I A Ul I vfnu
cbr+nce iknit ttovatl AHttři
ntlifi! (oi pJ ledvina F I'4nk
J gucMA I Já rSJ tnli Jm 1
stromky ttfntnt které řekám lu
nám pfíjťtf tento týln klr ý b
Jame ohjelnilí kol 109 J#n my čtyři
krom! vinných révft kteffrh Jm
obJifltli tak! el 100 kmft Tak m
tltíme M r'kf 4 ovoťn! Hhralyv
badoueiioall Jetel řervený Jikoi I
vojíflka f?ť- ile vborn a vfibe
krmivo prodobytek Je il Joatatekj
hov! í dbytek drahý I dtbré koní
vyučen! mJ( nupokojívé ceny Jen
divok4 na rančích Jaou Iteiné ale
ttk4 tt mnoho nestojí a láloý J#
cI ý rok mkrnal 1'ftdy je tde tío
aatek ku prodeji kolik k ) chce
tlilo města akr al #22 d4U ol me
lta 6 nb 8 mil ta $10 kr alt a vol
ním právem Zima je mírná asi o
něco tepleji jak o nás ba Moravě
Za tuto lima co jsem tde nej
vétsí lima byla 8 atupiiu pod nula a
nejvíc sněhu bylo ai na G palců
Pitné vody je tde dostatek ve hloub
c 12 a! 14 stop Hyb v řece a!
moc ba při tavodnovánf může je
ubírat na poli 3 a! 4 libry těžké
Zvěre je doatatek jako jelenó anti
lop divokých kor tajfco divokých
bua a kachen labatfi atd ]hd že
vodní ptactvo jeit iátečo5 cítit ry
binoo aoeb divoíinou DHf( oa pa
livo je' dooti a tíž i oa stavbu ta
obyčejní prkna $14 a hoblovaná od
$25 do $35 kamen ei tn&že dovzti
každý iám píská doet a p&lené cihly
$8 ta 1000 Cesta i Brenham Tei
do ElUworth Kan tttojí ast $22 a a
Ellsworth při snížené ceně do Mar
ket Lake Idabo asi $30 Obyvate
lů je ade jfeété malo" ca ty ohromné
roviny ale bei práce nejsou tde ko
láče Přes den teplo přes noc chlad
no a peřiny neb dobré deky 1ou i v
leté pře( ooo dobré Mouchy nejsou
ani ▼ leté jen krátký čas komáři
trápí ale není jich tolik jako ▼
Texas Chut k jídlo " Je tde výbor
ná Ostatní sdělím až později až
to lépe tkusfm' S pozdravem
K A Esteřák
Galt Canada Cténá redakce!
Dovolte mi sděTiti Vám že není to
v minulých letech poprvé co v Ame
rice byly laciné kond Co starý při
atéhovaleo pamatují doby které}
předcháaely nastoupení republikán
aké vlády že byli koně také laciné
jako teď a nebyly kola ani elektrické
dráhy Když po nastonpeni Lincolna
nastala 'válka tedy mnoho koní do
vojny potřebovali a ta stoupali pak v
ceně Hned na to byl přijat tákon
kterým se rotdávaly homesteady a
lidé se počali na tápadě moc osazo
vat To ee rotu mí že potřebovali
potahy také a tak se koně i tažné
voly udržovali v dobrá ceně Pak
po několika letech přiila velká po
hroma na koně totiž nemoc
Ochromli nemohli ee postavit na
nohy li olt jim teklo tak že se mu
aelo moc konstva postřílet a mnoho
jich poilo samo Já myslím že ta
nedlouho přijde tas doba kdy tacnoa
stoupat v cené ale třeba to hned ne
bude Pro kola ae oviem lid hned
koní netbaví neboť se a kolem ne
muže jet sel ' někdy Sdělaja Vim
to proto aby lid oo čte Pokrok Záp
ml d4kU'1n4 o ihpt b itr4vy nl
vfm ! řtf)4M jlnveh llstt) jo ÍMto
ktitnánl kdyby mni ttm tety
hf tth jíl 'I4vni (Kitnsl f rok
4p líffi vl lyrky ]#fi i-f li i řl
nJi Tak j ki přikladl lín
Ulsmifsním íli )♦ tu rrá
ptkvt prit fs ] ww illňlria# ti
] máto" Sfm UJ dlalctva ti#
I řilf4 nanptk U pfi #!! vfe
li H ojíJJ n#l tfi m fřijlMí rií
pk prtsnl í lf slsn Iritou
vU I'n hyh tim ffn lphny lM
a if lilky flobřlř T"t to ehtíjf
naprav it lim I by it IU ttn hn
tm t-r4'# Tk ki i řtkli ln Ame
rík4n ptl U m ii M14 tolik tf4- la
mm halíři jikoii irnád a k ly by
o lil l Mik fíku t m1t ts I hi
(tk4]it4 rslili HM i#nl bt to
mi třill To prý j' noviny pín
ty BKfttf Ódy lidm ki Uviji e
jím lit r l alt k tom'i f jftlnt do
l!k a lil tnysli 1 J in dobřtr AU
kiTi t(m lil přiťháilř C je
Amorikántt pravdy m ino m vl I
ni p'#( kartu Ji l'imt nevířím!
by si i"riřřr dllatcké díly Diprivit
uvedtntm omí hodinové práe#
ipr fi n tik dlouho rHku v jiných
fxtntch Jt práre 12 af II ho li nov 4
Mylím H napřr 1 mmí v jiných
mfcb nv-ti vteobfrné práci díti
hri línovou nfžli Amerika bude mod
Jfti opít nipřed # f krácením doby
pricovní Kdyby ale nyot tde
doba pracovni ikritli nt osm hodin
a kdyby se splnilo jn íánteíně co si
od toho slibují totiž le by pak bylo
hojně iiměstnání pro všechny lidi
iik by nstal poinovu sem tával
přistěhovslectva takovou měrou ja
ko dříve nikdy nebyl A proto jao
pomalu a dejme whlelitoit Kvropó a
jbým lemlm aby nás mohly doho
nit Vik demokraté si dajt narnlu
vit viťcbno Jednou jim vůdcové
kážou tak a podruhé jinak vždy oě
co nového ate oni netkouSeji a nepo
lorujl svým vlastním rotumem
nýbri slepě věří Jo to jako e třmi
již věří knéžím jenž jim slibují krá
lovstvt nebeské a cnvaii cnudobu
ale samí chtějí vždycky jen hotové
na dřevo Pokud ee lid dá klamat
vSelikými demokratickými smylen
kamia náboženským hokusuokusem
potud nenastane to pravé blaho na
vět VLš
Martin Lobr
Usmřvy ©zahijí obllřej
káft krotí DMinix t£ln juko rarazoni
horef ka nutiAivnimt npfdky ledvin a rv
maiísraui ustupuji jako m ulálo df Jo dobro
řlnním 4'lnkbm HmU!ttr Ctomarb Hltters
lékn romíhlo uiísn!ho řlutúho neři radní
ho 1 u Jtimnfch povah a dokonalého ve avjch
úílaoU h Ikileiil lilavy ttrata chuti k jídla
vilijř a dpánku poi-H Skllv(tI a líhu Jwa
mezi flsyckjtiit obU&tml jol Illttnri cMlatrant
Noduhy ty Jsou příznaky nunniú vznikajících
t rorrufe-nélio útttrojl Žaludku lodvln a vnitř
iit! a mlt a odHtratif oim pHflny jt t j p&
aoblla ťKxnakft tCchto mHo by víak hledřno
týtl Iknod Pak utrápen polill fpatného
Klravl rychle tmH a aila a oWerut viml vritl
oLIIfi-Jl vmrlý vzhled Vírni tato ukázka ta-
vu v jakém ae yaum nál nalézá podřít vidy
avfij unrnřvavy pohli-d kdyl budi't ullvatl
Hltu-ra k odatrantnl choroby
K novému životu
budí ae celá pKroda m upinku xltnnlho I
ťlovfa X)tř buJe léku který by krav joho
vzbudil k řlnnoatl titn Ukom icat
Seyerfly Krve6ÍHtitel
O nřm piAe pan Fr Bárta f Plato Neb i
"Ze vhich lék& njv1c chválím 8-prA v
Krv)itltcL Jll jatnn Vám lín kal oam od
Mratnlťk na U-nto lek a viechny oj mno
hokráte dékovaly"
11 Xlt Wm Mktif v Kii a w
práci vám pilut-ae a vtoťliny nilaté látky s
tfia odatrani
Severůy KryeíiHtltel
Cena 1100
CStíte-ll bolcat kdekoli na avém lile
SEVERUV OLEI SV GOTHARDA
jl aaiť-ne r krátkém í- Zkuate ho a
pfcivřdíte Cena SU ceotft
W F Severa Ctdar Rapid Ja
íejstaril a iiejZatMitt čakf lúnii
y Sebraaee eat
Framnnt IVebr
poaloutt nehotnl ve v loch případech aoud
rfch v kterákoli 6áatl atátu a V jakémkoli aou
4aaib poradu t Jakémkoliv pHpadé ISIrtá
akee toodof taj liru je dobré viiedky (17—
aarenjtet frkk A Doleial fraioal Veta
V !('tgsri jedná seonbifsal
máelitvny
— V Hnil Ca je ft máslovtn kte
r4 vyplitíly řarrniřSrn Mhm min
řtikn skoří Isomki
— V llfiínif I oét'm ri l n
Iksflse hotlnk4 ni 1774 t liren
voUey krsjíníw i A Hřpilovl %
r Hlllkotl
— V EuttřB prší Iieřte Vo
mil' tyt ubito nakolik ki1 d
hytkt a kuní nlrhl vypukla vitt-k
lina náaUdkem xjkii4nf yitklf m
— Vílu I'anl pf4l#fy
nsltipeén4 pí KiíMrno4 a si I
Iteti hrova a ")tnH t"p4lnl
a4m svým i4hy hk#Mi 1'uáleny
byly ři polárn Jjn h obydlí klerll
od pf4řijfiílií řhh4 VlAllo
— V York pcKilám v soMii do
b!4iín 3tletá II Iliensksová i
Orftkam Tál trpi ntkteloti my
ÍUnkou ! jtet poed!á riilem a ]
isn p)!edn'bosou lu naitává
— V Tildea F4dil v úterý prénjnl
po!4r na ranil Converse Cattle Co
ii 12 rail od ralsta se niliajfct a
inata4 íkwly na nujetko jím spflso
beny — Ve Weaton přiíel minulého
týdne o koné irajm Jio Novák Týl
jel ta bouře k domovu kdyl v tom
k&A jeho bleskem tssažen i na místé
urarcen byl
— U Hartiogton přiiet ve středu
k smrtelnému 6ratu Dletý synek li
Minneleyho Týl oral jíidním plu
Lem a byl při tom te sedadla vyho
len a přejet
— V Ulysses spáchal v pátek sa-
movraždu otrávením starý Nřmec
Jacob Muntt Týž pohádal so a
manželkou a konečně i domu ji vý
hnal po odchodu jejím pak ae otrá
vil
— U líroken Bow spáchala ve
středu samovraídu požitím kyseliny
karbolové ICletá Minnie Wbiteova
sloužící u farmera J White U6inila
prý tak tak následkem neustálých
mrtutosti a mladší sestrou
— Ve West Point uznáni ve stře
du Klenými a do blátince etátního
posláni támožní farmáři II Figge
ner a II Lammers Prvý tblátnil
ae následkem tísně finanční a druhý
následkem úmrtí milované manžel
ky avé
— V Bennett odbýván ve středu
pohřeb fiOleté pí Oakesové kteráž v
pravém slova smyslu se ukaSlala
Kašlem uchvácena byla v nedéli a
týž stal ae tak prudkým že koneSně
několiv cév krevních ji prasklo a
smrt následovala
— U Wilber shořela v pondělí
min týdne mastal krajana Jon Ile
žábka a ákoda as $200 mu sp&sobe
na Oheň sp&soben Sletým hošíkem
ftežábkovým kterýž v nepřítomno
sti rodičů k sirkám ae dostal a v
maStali ohníček si udělat
— Z Pender otnámena ve čtvrtek
samovražda 26letého F B Philiipse
kterýž po minulé 3 roky na farmě J
II Burbanka ve východní části okr
Thurston sloužil Týž střelil se na
poli a revolveru tak jistě že smrt
byla okamžitou Příčina aamovraž
dy mámou není
— U Wilber přisel t pondělí mi
nulého týdne k vážnému órazu 15lej
tý Eda KofiflI Týl sekal korniStě a
při opravováni řemeni na koni byl
tímto do holeně tak prudce kopnut
že mu kost rottřístěna Jest dosud
otátkou bude-li možno noho mu
uchovali
— V Linwood ahořela v úterý
kolem 9 hodiny ranní maital F C
iobnsona a M J Sinderse v niž
kráva a teletem ae calétaly Škoda
obnáší aa $200 Oheft spfisoben byl
dvěma klučíky kteří tam se sirkami
ai hráli
— Vfbf IVle K'fnhkf á 3í
ftili Hvlla t frste Nbř# řoibl
nul a rxIMItl S'HikfirťMi tábste
ktsrise mJMt n lbýviM f síni pan
'rm h4kiv4 dn I fc tfta ni sobo
le dnu 16 kl 41 IK I n f
Iljít4 lárilV )M pfflpje p#i4
Vi li příprivy k nl řiníné I m I
jaltá i fifconilsny
- V Vrk tnyk4r byl v 6trý
řiiiíi lý In k smrtí ttUif jn tttn
fl fUrn II wéMorks ll lk pt4fi
byl aby kf4i putvy iUmh přívs I
l Jeliko tato byli tfo bis bujnou
plíván) ! př'vsi kflrm p'i aby
Ui li wdrlet A l'l ll!" #
oen Iným f káf se sj Ulila k
smrti jJ wsniýkill
— V Ams vyhopena áttrý t
t i nein4mýml ďreti t hplH llei
fii'nl stinlrí a l p'kh lny k otevře-
ni kterI ritriglyee rinn lilo
ukridefio IJiOi M hotovi ti $11
p4tovnfch in4mk a insně rn
ftých I slin Č4t uloupených penl
jakol I kolky byly mijstkem vlády
polkové iiebfjf diny tmi k tucho
4ní pv4tmitrem n-b'f píiit
If le bu lo4 se niléula a pokladna
pdeětiě pnulívátit byli
— NfjvjMl návla loi státul ohlá
sil le nmýilí politi filoba proti
Omaha National bance na obnos
$20138105 kterjlto obnos na war-
rant státní pokladníku státníma
Hirtley-rau tatikou touto vy placi n
a tímto jak mámo tpronvveřen byl
Návladuí jest toho náhledu ře war
rant dotyčný vystaven byl tpuobem
netákonitm že ttil vyiál úroky
než tákonem povolováno jest a že
banka neméla žádného práva pěníte
statní vypláceli na poukázku Barť
ym co osobou soukromou pode
psanou
— Z Neligb otnámeno v sobotu
uhoření pí H Vhite vé v K'gin
townáipu Táž vypalovala houaen
ky použivavii k tomu pochodně pe
trolejové při čemž aniž by toho
byla pozorovala Saty petrolejem ai
značně pokapala a tyto konečně na
ní ae viňaly Neí faitná žena běžela
do domu a tde skočila do postele
kdež peřinami plameny dusila V
tom váak spozorovala že cestou ee
otřela o svou dcerušku a že i na této
fiaty boří a proto vyskočila aby pla
meny na ní utlumila To ee ji po
dařilo Životem vlastním vhk to
uplatila neboť utrpěla tatím popá
lenin tak těžkých Že v několika ho
dinách jim podlehla
— Do Scbuyler došla koncem tý
dne tpráva že krajan Jan Čálek o
jehožto zmizení a domnělé samovraž
dě podrobnou tptávu jsme přinesli
viděn byl prý v okolí Spencer Boyd
Co F W Shonka jakožto tástup
ce spolku AOUW a ČSPS k
nimi Čálek náležel odebral se tam
aby pravdivost toho tjistil a ti jímž
podobizno Čálkovu ukázaljsou jistý
mi že skutečně před nékolika dny
zmizelý tam meškal Cizinec Čál
kovi se podobající objevil se ve
Spencer v týž až čas kdy Čálek ih
Hchuyler zmizel a ptal se po 11
Hamplovi kterýž ivakrem Čalkovým
júst a kterýž aa 6 mil od města bydlí
Ole popisu i a přirovnávání podobi
zny zjištěno že skutečně Cálk to
byl a že aby tak snadno poznán ne
byl kníry pod nosem oholiti si dal
Frank Novák
majitel
Zammppsaé
sochařské
dílny
Zuotovojtf mramorové m žulové
pomníky desky jakož i všeho druha
práce hřbitovní
Veškeré práce vyhotovují se správ
ně rychle a levně 33tí
Úřadovna 1 1246 So 13th Str
OMAHA PTKIJH
I Si v
ritlkaťirrk MM rlmnM 44nl
Mn( Mry
KJťmn řieslM
I spad sN
fmllfttt fi S')t
ilntiti Mn mřrfc
HrtffA vrls#rk
vdyrhnv r kh H
tř"H a Mk aa i"
jednnho roli SI 1M
l#nnl rkoiikti isr-
ms
Jsattl v4 rt"'-
l mim ml II w
Irtflf tt vřifls řt f pftvwlním fu
ílík'i
Vrll katsřřh f (řpMw pft Mavl
ltftl flmnlrt s4nrbn a ftllfnl klsvf v
i fnfíh i4fhlfh mltiřsnMtre slřmb
kS Mďihv tf t-ftwMtrh N#t4lsjl
) tf ni hti+fné fílt Sňitllf I
lr t i ttOMťr 4Man4 Ohi-
Vy lefrl4 ii-tn IMt KM)' ''l4
lo t taÍiil t il né a vl httl
)- ui )mi n"t hy l vdfrhdf mi přtotrtij
ftil ať M t á iniku
Jtl I%(4k4
Nabídnuti k iflalka-
Mladý 33rokft s'arf Uidetef
vdovec eluanébo levnljika střídmý
a praeovilý a malým kapliAťai kle
dá tonto cfetoi pro nelosttténotl
tnámost četkou drolka jel by jej oa
poeti vstdsjšího livota provázela
Hledaná flechí je od 30 do 98 rokl
stará dobrého rhiriktera i i dobrá
hospodyňka Dopisovatelkám
pod itrněenta mlčenlivosti podrob
ně idělí Adresujte II II
Lock Box M
30 3k Schayler Neb
Semeno kukuřičné Jež vzejde
'Iiral Tender Tellow lnl
1'AlMOOD 1'ÉMTITELĎ
Hrnteno )t fWllv vyi knu'n S JIW pl-
JpvI uNfiiávárirtk f drah tfnUi nflnáíl
nr)H Irmlu pikijnl tm ru'i anrlj
w p'iile vráti I Vnall hnil H nt)'írivp#
lu luin m x) tjuti ri to liutln-b fm
1'jrtlu wlarma hMx
lHiplie l u ob#iii!kf a vtorkr Olxtrllu
) ularma Mime Hroa Fini rvin la
Mlž ? špatných časocli
a
i' :
— ii
Atin-born orodat naJIrh elrranlnlrli hodl
tnk vrt) mulo neb dámy ivyiilí sMleoie t
íiiiíriřrch hodinek: n kn-
řlíky k mitttfliám pro mule neb dámu a nej-It-piho
Itoman alaia cena tiAO jehlici ao
kravniv allné noalaccnou a s piktifm kamn
nmn 1175: náušnice vykládané twrlcml KlhOÍ
iliinrmiiť)vmi nápmnf johllci K limlliiky jaou
itřkně rytinami jloU-ntí drti tprávn ť '
Jariu iln plátované 14 K Klatém amajl vah led
zlattuh liílliu'k IW Hodinky I vlwhny ímt-
iH ne rnn pretimrty aalMU ae na aiiiilrKa aa
QTQO t jMiu nebudete a ntml apokojeni
vrarte ie na nate atratv Hodlnkv aamotná
maji dvolnáaobnou cenu jakou my poladuW
niti Zaiifte 14 WS objednávkou a my vím
Haíleroe adarma jeden i nat)rb vyhláiksnřcll
fetlr-kl pro mule neb dáma Jako tvláatnf pré
mii THDK-5k 4-í-l
334 Dearborn St
Royal Mfg Co
l89nF-rr
Bicycles
pro muAe teny
dírky a hocbyt
Iplnf vfMr ita
n'JulWJ ceny
oakwood" a MV00
"ArllnKln'' i HtW
" a ano
wyui aa II07S
"MuWIUnl" tiBtlnrinruliiUt nnUlInlIII
w-mi uu mna ntrurona a aa—
Sluti ui na ! I 1 II k I
nuph-d kupujto přímo od vyrabltela 1'letM-
l lim iiHimiifn 1ilIA ri i A ii
vanf katalog ulartna Adr-ull:
i:h Kiivrr's l nlnn 18 VV Van ItarenH
"'ir uši vnmio lib
xf
m
♦ai
I7A
MioHtšnlňšl
KAILVVAY
Dríhe tele poHdá výWty la U-
ale aevrTnleh upMatek a JiL aUtl
dae i a la kOtae CeaaUeUllaai
a tpH aa ledne )!4b! pMdav-
kaai II LUtky pltl tt lni
t
li