Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 05, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v 4 f +
1
KROK ZÁPADU
ti
ID
I
INf min
AT THI riT OrriOl AT OMAHA fflMAAli A SlOOXft OUM MATTIH
í ROtMlK XXVI - ČÍSLO 39
OMAHA NEDRASKA VE STŘEDU 5
1897
řřMl tt řft t Utii km M éř
PO
)
l
(V
r 4
V
i
"V
f
{
mi mm domácí
fCrorilltn iidlfi
1'rfilrli mrata
Jakéž po řada minutích M rovno
nebylo navštíveno bylo ve stMu
6!oll řeky Cina dlan v OkUhomé
fKitmtjr sposobeně Jou v pravdá
obrovskými Jak t Oatbrie oin
mováno přihnat při východu
slunce na West Outhrie bei vil
výstrahy tpounta vody odído 8 t
11 m i m
vysoaa a prs míli airoaa v# co
v cest ( stálo ničeno a odnášeno
Ilfoinoii touto 'posutou vody byl
utracen velký počet životů li Nkuh
nt ata domovů mžiknolím trnř oka
zničeno farmy na mile daleko v
pravou poušť obrácen y mosty tul
plaveny cesty strhány a veškera do
pravá přerušena Každý pokus na
zachraňování nešťistníkft proudem
onaíonycb byl matným a kaldý jen
na spásu vlastní pomýšlel Spounty
aké po celé krajině následkem neo
čekávané aátopy této spftsobeny
možno nejlépe představit! i a toho
!e voda ještě k večera plných 30 st
nad obvyklou avoo vfškou etála
fteka Cottonwood při kteréž West
Guthrie leží byla Již v úterý násled
kem dlouho trvajících lijáku značně
rozvodněnou na nijakou zátopu
obzvláště však na katastrofa podob
noa nikdo si nepomyalel a proto
kdy! po 6 b ranní následkem prfttr
la mračen tato spousta vod ne při
hnala byl tmatek tím vétSfm an
aátopa nalétla lid na něco podobného
úplně nepřipraveným Cist místa
kteráž aátopou nejdříve zasažena
obývána byla blavnú černochy
proto také mezi Četnými obřími
jich! a! vyládala nalézají se tito v
V převážné vétiině Scény jakéž při
i tom ae odehrávaly nelze vypsali a
při zachraňování životů třeh kteří
na troskách dřívějších obydlí svých
( neb v korunách etromft dravým prou
[ dem unášeni byli vykonáván a rasa
j aením životu nejeden cín v pravdě
hrdinský a žel že při tom několik i
f těch kteří tonoucím ku pomoci při—
( apívali o život vlastní přišlo Ztráta
na životech musí býti velkou neboť
do večera kdy sotva polovina rozsa
' ho spousty zjištěna býti mohla
utonutí 29 oaob tjiítčno V KlRcno
ap&sobeny téhož dne průtrží mračen
podobné spousty a celá krajina okol
ní dle docháaejících zpráv obrovské
mu leieru ae podobala Ai do sobo
ty méli tam neobyčejné sucho i
když kolem pSlnoci mraky hromadí
V ti m počaly liboval si každý že se
žádaná vláha konečné dostaví Leč
mraky ty nenesly požehnání nýbrž
spoustu Zároveň i liják sm dostavil
'!e totiž i pravý hurikán jímž budo-
ívy tpřevracovány a ítřechy a ploty
ffrj odnášeny a co netničeno vichřicí
doděláno spoustami spadnuvší vo
dy neboť do rána spád deítč témřř
6 palcft obnáSel A ▼ úterý ae to
opétnfi opakovalo neboť béhem dne
spadlo přes 6 palcft deité a kolem 7
b večerní dostavilo ae tornádo jímž
opétnfi inafiný počet příbytku ro
meten % nová prQtrž mračen kterouž
celá okolni krajina v jeiero promě
nčna při Čem! i anačný počet životu
lidských utracen V okolí King
fisher sp&obeny té! prudkými lijá
ky neobyčejné spousty a následkem
odplavení viech aiostft doprava a
'pojení a krajinou okolni úplni pře
rušeno Y okolí South Koid spadlo
dl" správ středečních přes 7 palcft
deíté a té! i Um ikody budou ne-
smírnými Odhaduje se že průtrží
mračen ap&sobeno v Oklahomě aa
♦ f' jk M'"'00W Ufrfy rofobft
Jako OMafioms tk I KtnM navití
un v střelu pru Ikon vi Mípí a
lijákem o spňí-jbBuých íkodát h Jon
vlik správy rtrýml u v m1
nýřh míteríi UlrttkÁ dráty byly
strhány
náMkim dlnrihn trvj((rh liják A
dostavily to nyní poMI hořerttho
toku řk Miltlppi a Mitotiri a
ikody jíml Kpntobcrié sáhati budou
do stalUfon Tak oinamováno v
úterý t ííffgory Mo I# hrát# kte
rél pomky pod Wamr na slrané
lllinoUké před látnpou rhrénilf na
několika riiiteh pukly náilerlkem
čehol v nékotika hodinách h 30
tifo akr4 Arnlié tft fr do tnačné
výie taptaveno a sta rodin do nej
vyAíf bídy uvrženo Zatopená kra
jina míří ta-n 0 čtv mil Na mínto
neStřstl vyslány ihned lodice spol
kové a se vlm možným úiifm při
krotano k opravováni hrásí tak aby
aaiMtn vtuím icio spoumarn sh
samotilo Z Kiverton ! otnamo
váno že řeka Níhna rotvodnila sh
tou mírou že sta akru okolních po
temkft bylo tilopeno a nit mnohých
farmách Že stoji voda na 4 stopy vy
soko
K vřřnémn odpočinku
uloženy v New Yorku v úterý ta n
vídané okátalosti potfltatky gnnerá
la a expresidenta (iraota a to v nád
berné hrobce kteráž v Kiveride
parku i dobrovolných sbirek byla
postavena a vyobrazení kteréž jme
v časopise naňem již přinesli Slav
nost zahájena byla o 0 bodinč ranní
pr&vodem jimž rodina Grantová
president s jeho kabinetem záfltupci
velmocí a guvernéři jednotlivých
státft ku místu slavno-ttnímu kdež
přes 60000 osob již shromáždéno
bylo doprovozeni Piogram slav
nosli dodikační tabájen byl tapéním
národní hymny ''America" načež
přednesena modlitba etařičkým bis
kupem John P Newmanem bývá
lým to duchovním ráduem Granta
Slavnostní řečník president McKin
Idy slovy nadřenými poukatoval na
vynikající vlastnosti a výniam Gran
tflv daUí řečník gen Porter ode
vtdal hrobkr jménem výboru v
opatrování méstu New Yorku a jemu
odpovčdéno mayorfm Strongem
kterýž jménem mřsta mluvil a tím
progrun vyčerpán a přikročeno k
přehlídce slavnoHlního prftvodu
jemuž rovného dosud snad New
York nevidél' Naléealoť so v prft
vodu přes 60000 osob t čehož bylo
4000 mužft vojska spolkového 13 -
000 mužft národní gardy newyorské
a 12850 mužft t razných státft jiných
Vysloužilců nalítalo se v průvodu
přes 10000 V průvodu nalézali se
též guvernéři státft New York Pen
aylvania NewJcrsey Connecticut
Massachusetts Maryland Virginia
New ílampahire Ithode I-dand Ver
mont Ohio a Illinois se sv(mi itá
by jež nemalého lesku průvodu
dodávaly Po skončení přehlídky
odebral ae president na palubu vlád
ního parníčku 'Dolpbin' aby prs
hlédl průvod námořníkterýž posky
toval velice zajímavého divadla
Bylyť tu válečné lodé New York
Indiána Columbia Maine Texas
Raleigb Amphttrito a Terror an
glická loď válečná 'Talboť francouz
skáTulton' ipanélská 'Isabella' a
'Maria Tcresa a italská 'Dogali'
Dále bylo tu seřadéno 11 parníčkft
celních za nimi! následovaly čtyry
divise lodí obchodních a průvod za
končen dlouhou řadou lodí převoz
flícb a parníčkft vléčných
Cliica
ii a + J sr
í í-Sa
Ilon Jortr II Nwlíi mi Jinými pol vrynji liMlnotn
I fftliiovfi C3iI?ry OonipouiMl
Hon GeorRe li Swlft reformační
mayor cliicagHký jest jedním z tisíců
tich kdož slavným lékem tfmto byli
uzdraveni kde všechny ostatní Íčky
minuly ae s účinkem aneb spůaobily
pouze dočasnou úlevu Soudce Powers
konxresríík Meredith t Virginie kon-
presník ílrout příručí právníka Spoj
StAtů John C Capers hlavní inspek
tor poSluvní M D Wheeler kongres-
nik Hell a Neil iwručík McAllister a
mnozí Jiní kteří s potvrzením svým
' JJnJÍ velmi opatrné vydali veřejné
mniruui w 7H7ini -ne iccive HUB íhiiio-
ova Celery Compound
Tyto a tisíce Jiných srdečných do
svědčení dochází stale vyiahitele Pai
neova Olery Compound a jsou důka
zem o pozoruhodných účincích tohoto
léku v khhlé visce a mésté v Unii
Miiii jako tito kteří si získali dů
vfru svých spoluobčanů v zodpovéd
m'm postavení a bedlivé hledí si své
Teto
Michiganský gu jnér Pingree ve
toval ve čtvrtek p "bu kterou! po
celém státu tak t t r' "klekáníček"
zaváděn býti míl Mrouž nařizo
váno býti mělo zatč „dítek po 9 h
večerní na ulicích bez průvodu rodi
čů se nalézajících Co důvod veto-
vání ndal guvernér že bylo by to
míchání se státu do záležitosti rodin
nýcb což ovšem neůstavním by bylo
XaAel zlat
John Campbell taméstnaný n spo
lečnosti pouliční dráhy v Su Josepb
Mo a bydlíct v Elwood na druhém
břehu ležícím naleznul v úterý v hou
ití nedaleko avého domova dví zlaté
ayor
- Ot
St : tt:
reputace kdykoliv úsudek svůj proná
Sejí sledujíce účinky Paineova Celery
Compound ve svých vlastních rodinách
a znajíce dokonale obživující účinky
které lze každé churavé osobř očeká
vali od tohoto slavného regulátoru
nervů a čistitele krve— muži tito jsou
mezi prvními kteří ochotně a s díky
odporučují lék tento jiným k vůli do
hru jež mohou takto spúsoliti
Mayor Swift praví: "Užívání Pal
neova Celery Compound v mé dumá
cnostl usvědčilo mne že lék tento je
záslužným"
Paine ftv Celery Compound vrací
nervovou energii a reguluje systém
Čistí krev a přispíisobuje ji aby
Besílila ochablé části těla a trvale od
stranila bezesnost nervosnost neural
gii a nezáživnost
Muži t ženy Jichž životním úkolem
Jest stálá práce a jichž stav jest roz
ruSen a spánek obmezován nezáživno
cihly dohromady prý 128 lb vážící
jichž cena znalcem as na 140000 od
bědována jest Poklad tento byl
zabalen ve vlněné pokrývce svázán
byl řemenem načež to vře ještě vo
akovým plátnem obaleno bylo Zla
to naletěno bylo v místech kde dří
ve přívoz se nalétal a má se t% to
že nachováno tam bylo starým Blak
atonem o něm! vSeobecně se vědělo
že velice bohatým jest a po jeho!
smrti žádné pěníte nenaleteny
Osudné neštěstí
událo se v úterý na pouliční elektri
cké dráze ▼ Portland Ore Kára
totiž kteráž po Kast M orrison ni po
avabu sjížděla vyšinula ae totiž a
jenž sjMisobil vSoo'
reformu
1 k
stí revmatismem a neuralgií shledají
trvalou úlevu v Paine ovu Celery
Compound
Nezáživnost neustálé bolení hlavy
a nepořádky jater zapotřebí mají oka
mžité pozornosti V každém případu
stává trvalého a jistého vyléčení v
Paine ovu Celery Compound Jest to
nejvhodněji! Uk jaký může nemocný
použiti Účinky léku tohoto na roz
rušené nervy a chabou krev jsou zá
zračné Prof Kdward E Thelps M
D LL ! věnoval nervosnfm nepo
řádkům neobyčejnou pozornost a po
leta trvajících studiích podařilo se mu
vynajíti prostředek jenž bezpečně
ochablé nervstvo sesílí Paine-ůvCe
lery Compound Jest používán lékaři v
jejich rodinách a předpisován trpícím
nervosními neduhy Zázračný tento
lék Jest v dosahu vSech
kolejí a se zvýšenou rychlostí uhá
něla až konečně mostem kterýž přes
rameno řeky tam vede se probořila
při čemž tři osoby usmrceny a 9
jich značně poraněno V čase ne
Štěstí nalézalo se v káře 34 osob a
Žo neštěstí větší počet obětí si nevyžádal-)
za to děkovali lze jedině
tomu že kola od káry se odtrhla
tak žn tato když do vody v místech
8 stop hluboké so uřítila opětně na
povrch vyplavala čímž těm kdož
pádem omráčeni nebyli příležitost
ku zachránění sebe i raněných po~
skytnuta Jak sjiáténo zaviněno
neštěstí zlomením se nápravy
(i
?
r
t -