Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 28, 1897, Weekly Edition, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MMI wMa w=-dM
POKNOK NÁPADU"
#ymplM Hf Hlálft týl MMián
týbom i4llitotl ithrtfiitUli ft V
Jednvlho píldk) riael dokouřena
kljMnAnf 141 pfijts} pt I mr4
torů Miv l otl rn4menl
mfil joUm lltlmofli odročeno
!4r f ra n MU
Hnímovrti tnlfiee k4 v i řJ tí
M hh ji mim jft 10 wínol ♦
r!4rtf I fit y k ftnitUmu íleni sně
motny Miliikvl Mín ílřoí
na til 1 v rtk Va clirt-k v%t k
projdřt4nl řoiol pro t'M"if lrll
Anký la vyvoUl ctřti dbil
nn Joihttk r4tnf ktfýl iMimt
skli IUt řo 'tM1 odboru itiJ i
4fik)o y Omai# nsfiiwje PMi
dodttk m!mno # strany itttttp ů
lowikfcb kuřf by i4di klvltlA
©nov fíioai lity vidíll Jknl i m
strany iétupiů UIinoikýt h kterým
Jde o to aby skhdiíl oo f ťliHtt
ulrlm bylo a tk konečné při bia
of4l frotl 27 hlasům dodatek
onm favrlm Po oifronl smrti
poslance Kofmins i Indiány iael4
n( po 3 hod i ú I j k zemřelému
cd rubeno
V sněmovně pobncft pokračov4
no v &tk v projednáváni rozpočtu
pro odbor iudianuký a sice rokováno
výhradně o dodatku aenáten přij
těm kterýmž reservace Uncompab
gre InJt&nfi v Utah oadnictvu má
býti otevřen a konečně po!4n celý
rozpočet znovu výboru konferenční
mu Pojmenování 25olenného vý
boru který? sněmovnu poslanců při
dedikaci hrobky gen Granta zastu
povati m& odročenu zasedání na
středu
Národní demokraté
odbývali potada tvou v neděli odp
v Brooklynu v kteréi rokováno bylo
blavně o tom jakých krok 6 k udrže
ni dalěf crganizace očinČDO býti by
mfilo Ve schftzi podány byly aprá
vy o výxledka dosavadní práce orga
niíaóní v jednotlivých otátech jakoí
i o tom co učiněno býti by milo
aby organizace dosavadní byla utu
Zena a aby zorganizování utuženo
bylo i tam kde dosud ee to nepodá
řilo
Z Wankingtoniu
l Výkonný výbor americké fede
race práce mři v pondělí audienci o
presidenta McKinleyho při kteréžto
příležitosti naléhal na to aby do
duležitójífch úřadů nebyli dosazová
ni muži kteří ee stavem dělnickým
oesympathizuji
t President oznámil ve středu se
nátu následovní jmenování: T II
Harrison t Pennsylvanie generální
konaní v Kahýře James A Smith i
Vermontu konsul v Leghorn v Itálii
a W Ilfimke s New Yorku tajemní
kem vyslanectva v Mexiku
t Presidentem jmenován ve čtvr
tak II M Sewiill a Maine vyslán
cem našim na Ilawaii a jmenování
toto v pátek senátem schváleno —
Sewall upoutal na sebe v poslední
kanrpani pozornost tím že a6 sy
nem demokratického navržence pro
úřad mfstopresidenta platformu re
publikánskou uastával a ve státech
východních ▼ zájmu strany pracoval
V pátek oznámeno presidentem jme
novánf B Storera ze Cincinnati vy
slancem do Belgie a soudce Wm K
Daye s Canton O prvým příručíra
sekretáře státního
t Koneul Bergbolz v Erzerumu
asijfkém Turecka oznámil koncem
týdne odboru státnímu že soudem
prohlášeni všichni kteří ze zavraždě
ní amerického velocipedisty Leňte
obviněni byli pro nedostatek d&ka-
ih nevinnými Rozsudek tento jest
besvýnamným neboť soud odbýván
v nepřítomností obžalovaných an
6řadfim tureckým "nepodařilo" se
vin niky dopadnouti
V típringfielJ 0zaveďa slavná
rada městská také ji 'klekiníček' a
mládež pod 16 rokem stáří musí
nyní po 9 a v zimó již po 8 bod v
posien oyu
I IC"nMtk Ank 4 Wlliftt ťt4(Af-
ho ffbuft fiňiřinlř' ktřfýl
dl t řiy tMM vjlfcřtwíintl
mtn řlAnřk Jfi řk"ř4 riHnffiil
i4kon fifiobři t1inví # thk n%
VřUré bilf fi t (hbntt d i
lálí pMvfné
0# byli v hh'MIÍ i řn Itmll ájl
př##f)njffl pobn Pur sil"
Un byl rý řnity o tnláll jimi
I lf Ji4nf v mítink n'bifol#no
W A Jrtfif a Wif ínin jm#
finváfl) v fi li konU%tm 4lIíť'
$ InJiiisijVh i If V íífll Míry
dfM oinmo4f í it wn k"rnti
V l: rlín vyblflfiit i (H ltmith I
Mítwukr
tlIl(t no bylo v 'bit ft hod
r!p tnfsttřěko 0ř Afpriso (
Micb 014 řl budov rotfiíMena
a snadný pěl ooli vte fníuě J"-
lann Manuté Iligyovy jichl
příbyďk drvým litlem zničen vy
ti i ni rjklonem ďj vie Utnl f O
stnp a pádem pcranřnl smrtelných
utrpěli Cykbn ná!elov4o prud
kým a dlouíiotrvajlcíui lijákem hko
dy s4hsti budou do tisfcQ
brodilo v pátek a v sobotu dojiti v
Alexitidria Va mezi bělochy a žer
nochy V noci na pátek lyníovén
tam totiž mladý černoch kterýž dce
rušku svého zaměstnavatele Ltceyho
znásilnil a černoši pomstili s chtěli
za to tím že se k útoku na domov
Laceybo chystali Když miyorera
zjištěno žu několik set černocha za
městem se shromáždilo a že utck v
noci proveden býti má povolána do
zbraně milice a táž patrolovala mě
stem dokud rozčileni se neutiáilo
1'rudkjml lijáky
je! v posledních dnch min týdne
panovaly spusobeny značné Škody v
Iowě Tak oznamováno v sobotu z
Creston že během 48 hodin 0 palcft
deňtě tam spadlo a že následkem
spousty vody do nádržky tamní epo-
ečcosti vodárenské se nahrnuvší
hráze praskly a za více jak ♦ 15000
Škody tím spfisobeno V okolí spo
pftbeny rozvodněním se potoku tnač
né škody a následkem odplavení
mostu musela doprava na tratích
dráhy Burlmgtoneké úplně zástave
na býti V okolí Des Moinea epflso-
beny též škody citelné a doprava
železniční následkem odplavení neb
podemletí tratí téměř úploó zastave
na býti musela Z Malvcrn a Avoca
oznamováno že déšť páteční byl
nejprudsim za poBlednicn 20 roku a
že v pravdě průtrži mračen se pod o
bal Spadloť tam ani ne v celé ho
dině 2J palce deště
YlchMce v Kansas
Ve čtvrtek večer navštíven byl
okres Ilarvey v Kansas prudkou
vichřicí a krupobitím a značné škody
spftsobeny Západně od Newton by
lo několik farem rozmeteno a farmer
Weins s manželkou smrtelně pora
něni V Newton na jižní straně
téměř veškerá okna vytlučena Kru
pobití trvalo plných 15 minut Trub
kterýž krupobitím a vichřicí zasažen
byl as pfil míle dlouhým a 100 yardu
širokým a vše co v místech těch se
nalézalo zničeno Oitada Wauban
see byla téhož večera podobně ví
cbřicí navštívena a 8lctý jeden hofifk
padajícími trojkami usmrcen V
Iloltou a Pratt padaly též kroupy a
zvláště v okolí poslednějšího napa
dla jich pravá spousta
Umrti
Ve Wasbingtonti zemřel ve čtvr
tek odpoledne poslanec Ilolman
Indiány zápalem míchy kteroužto
nemoc počátkem jara ai přivodil
Ilolman jeden i nejprvnřjiích de
mokrata v kongresu znám byl vše
obecně pod přezdívkou "hlídací pes
pokladny" kterouž dostal následkem
of( # I nniMfhod budil vostf pífl'
ikrnimal ksldori jednotlivou polofkfl
kteronl by nejikA pfil# pnvnhvá
ny bfli mly fieofi rr Jfl proti
kiMmií nířliifil rtih vrfejnfch til
odpor itavM HtMtií $A slonili
v kořKřMl1 1" tftifvU 81 rokft
IťxpotUNkfm odborem vyUni
k'n(rrrn t lne (pr4va n stivn poví
třnostl ívofll t lý ln 19 dubnem
ukončený a vyjfm4m i tf n4le
dcrvníl Pnění V stfVdiiich ú bdffb
v okoli vtlkých Jpfpf a v utálffh
gulfkf(h rtbyl přscfm polním
I Minlvo rt jflli ibla lni a mokro
bylo íplim byla if)ěl v# slitetli
ftovoisglických a atlantiřkch vý-
liořným k na ftfIf llcbomof
kém a v pohoří sktliiírn lUhem
lý lne i4ino velmi m4lo korný
n4ledksm přlliínho hU lna H
věrně ol leky Oiio nesázena vftbec
jetě ř4 In4 a v Kentucky s4zfio ji
doposml velič m&lo V Nebro
eipočato teprvé a připravov4nim
pAdy Ve státe( h jižních poškoze
n a idrlena byla korná chladnm
počmim Co se týče ozimky neo
znamuje se úplně žádné zlepšení i
Wisconsínu a Illinois a zvláště v
poslednějším bude muset většina
zaoráca býti Z Nebraky Michigsn
Indiány a Ohio oznamuje se č4stečné
zlepšení v Nebrasce ale vzdor tomu
bude muset se značná část zaorali
V aentucky a Tenoesse stoj! si
ozimka výborně a ze státu jižních a
atlantických zní zprávy vesměs pří
znivě Suti járky pokračuje rychle
ku tředu v Dakotách a Minnesotě
est práce ta však následkem příliš
ného vlhka zdržena Ores jest již
zaet v So Dakotě a Michiganu v
Nebrasce pak jest seti v plném prou
du Vyhlídky na dobrou úrodu
téhož jtiou zvláště v jižních státech
mnohoslibné V OklahoměMÍHsou
ri a Tennessee jest bavlna již zakáže
na a ve všech státech trulfských
okračuje sázení rychle ku předu
V Texas zdrženo vzcházení bavlny
chladnem O tabáku dochází z
Kentucky vesměs zprávy příznivé
Na bojiště
Generál Nelson A Miles velitel
naši armády oprávněn byl v pátek
presidentem k odebrání se do Evro
py za tím účelem aby na hranicích
řecko-tu řeckých boj sledovati mohl
Z New Yorku odjede koncem tohoto
týdne v průvodu jednoho člena své
ho štábu a opatřen bude pověřující
mi listinami co zvláštní zástupce Sp
Států Po skončeni války proceň tu-
je Evropu aby zřízení armád jednot
livých Hiátů s vlastního pozorování
seznal
rofttřeien
V St Louis postřelen byl v pátek
brzdař elektrické káry J E TLorpe
771etým Ira Stansburym Stansbury
projížděl se městem v kočárku a píi
tom dostal se na koleje po nichž
právě kára přijížděla Brzdařem
dáváno mu znamení by ee vyhnul a
Stansbnry buď téhož neslyšel neb
slyšeti nechtěl a tak když se nevy
býbal brzdař jednoduše káru popo
hnal a do koěárkn plnou silou mu
vrazil tak že na stranu jej odhodil
Stansbury zcela klidně na to koně
zastavil vršek kočárku spustil re
volver vytáhl a brzdaře do stehna
utřelil Když přikvapivším polici
stou Stansbury zatčen byl úplně
klidným a prohlásil že má k použi-
vání ulice právě tolik práva jako
kára a že žádný brzdař práva nemá
do povozu jeho vráželi a tak život
jeho ohrožovat!
Nový soud
povolen byl v sobota ▼ Little Ilock
Ark Ileddovi kterýž pro zsvriž
dění W F Skippera k smrti odou
ten jest a jehož poprava v těchto
dnech odbývsti ae měla Stalo se
tak na nátlak jedoé společnosti po
jidfujfcf u kteréž Skipper na 110000
pojištěn byl a kteréž nyní o to ae
jedná aby s dokázalo že Skipper
tttriMf n řiby nvbrl l sni I
Mritotf il ii #'4clnl v ktrWnilo
řffpvia by pojistné vyplatili němu
Sela
p4fhfl MmnifsMfi
Wakeman lliynes a I Ihdsono
va 31 a M rokl MWf ktsřl M
týdnem l Iriíne ( epndill byli
nUifil 9 mile rl métl mrtvi'
Polili loti! stryt drtin a Isllre sbí v
nářuři diif In vypHitill Ku kroku
torna d difitti J t rkotnol I fřf
balnými byli a soonely líska jejich
i hříšnou řoibUíovánl
fmtl hrnmklm
V I)K I T uvril Un mifialé
ho tí lne v41 ný j len bíloth černol
►kým opíleert a vraMs tato měla ta
n4Mek l řrno hftm výMrshi dá
n by betolkls lo4 z rnět se vystl
hovkll pakli ! rtrrhtí aby fi4ílím
k tomti donuceni byli Irotl tomuto
unešfní výboru oběankého otri lili
a černost u urn spoiaovycn a
soudce nařídil velké porotě by onu
i4tlitot vyšetřila a Žalobu vznesla
proti všem kteří by podobné kroky
náVilné vftči Černochům odoru6ova
II Vyíetřov4nl velké poroty bylo
bezvýsledným a v sobolu vecr ozná
mila fxuoU soudci že žádných obža
lob ku vzutš'fil netuá Jakmile
zpráva o tonto výsledku rokováni
velké roty mezi černochy e roz
nesla počali se houfně tito i města
stěhovali a do neděle večer ani jvdin
kěho černocha v městě nebylo
1 1 IHri
navštíveno bylo v sobolu večer mě
sto Hafnula I T Vichřice tato
provázena byla průtrží mračen a
krupobitím a dle doctšzejících zpráv
zaaíeno jí bylo více jak 100 čt v
mil půdy Ti nejsttrší osadníci
tamní nepamatují se na něco podob
ného a tvrdí se že za posledních 50
roků takové HpniiHly vody tam ne-
spadly Farmářské obydlí ploty a
ornice c polí byla odnešena trató
železniční podemlety a značný počet
mostů rozvodněnými potoky odpla
veno Skoda na osení spůsobená
est nezměrnou a těžko jest jí odha
dovati Nalezši se celá krajina pod
vodou a po vyschnutí téže bude mu
set neÍHpise veškeré osení znovu
selo býti V Kufaula dovrženo dílo
zhouby vichřicí kteráž téměř cyklo
nu se podobala Značný počet sta
venf bylo tam rozmeteno a značný
počet kusů dobytka usmrceno
Zátopy na Jihu
Dle zpráv t New Orleana dochá
zejících atává aa situace v'okol( řeky
Mississippi stálo kritičtější a obavy
jsou že veškerému úsilí nepodaří ee
ohromné ony spousty vod řečištěm
se hrnoucí v mezích udržeti a že
každým okamžikem puknutí hrází na
místech ohrožených očekávat! možno
a obavy tyto jsou skutečně oprávnó
nými neboť voda neustále stoupá a
následkem lijáků kteréž v posled
nich dnech min týdne panovaly
ještě další stoupnutí právem očeká
vati se mů?e V New Orleans slála
v neděli voda 19 stop nad obyčej
ným svým stavem a pracováno tam
ve dne i v aoci jak na sesílení tak i
na zvýšení hrází tak aby přelití vo
dy ae zamezilo
Populisté totiž ti praví svolá
vají na 4 července národní konvenci
do Naebville Tenn kdež úplně no
vá organizace strany provedena být!
má
V St Paul Minn zatčen byl ▼
pondělí předseda úpadek učinivá
Bank of Minnesota Wm Dawson
pro zpronevěření 107000 a kasír R
L Miller pro přestoupení zákonů
bankovních tím Že přijímal vklady
když již věděl že banka v úpadku ae
nalézá
Ocelářská společnost "Illinois
Steel Co v Chicagu vyzvána v pon
dělí vyslancem ruakým k podání na
bídky na pancéře pro dvě lodi váleč
né Pancéře stáli budou kolení
$3000000
z iiojism
Knrtn no poíínA obrncctl
íírkotA ? llf ml ale f Kplrn t tn
vAak f Tliesalll nalapají
ui mt r nt Koř ti ttrtifiif
V AtMmlrh litunrt kritkkm
Boj ha hfanicfeh řVknv la řeckých
411 dosud Itlstfrn střídavým
ač tnolno li a doeháiejícfch ipráv
soudili ftfkovl vi lor pfasllám t
řeckým na mnoha míitoch pronikli
il dosti hlaboko aa 6itnf tart
ekl kdeltn TurkAm podařilo
losod proníknootl na úieml řecké
na místi )oaia jedlnkťm průsmy
kem miloanakým jfml cesta na
Turnavo a Itrissa -itU
I I ipráv pondělních oiařiloM
arm4d turecké vidoř velkerémo
úsilí Aeků udrželi p4 mílounský
v němž d&kfavIo4 se opevnili tak
posice jejich téměř ta nedobyt
né považovány Vidor tomu však
téměř veškeré obyvatelstvo Klas
sonské příbytky tvé opustilo v
obavě že fivkům přec jen podaří
se řadu opevnění tureckých prora
zili a že město do rukou jim padne
A obavy tyto okázaly ae ještě téhož
dne býti oprávněnými neboť fte-
kům podařilo ae Turky u Heveny
porazili a dvě brigády řecké vnikly
na území turecké prorazivše až
Dameti kteréž do rukou jim
padlo Vítězství toto bylo velice
pro armádu řeckou důležitým ne
boť i kdyby armádě turecké poda
řilo se a průsmyku roilounského ee
dostali a na Larissu postoupit! do
slala by se tím vlastně mezi dva
ohně an a jedné atrany čeliti by
musela hlavní armádě řecké pod
velením korunního prince kdežto
zad ohrožován byl by armádou
druhou kteréZ proniknout! k Da
nuši se podařilo A vítězství to
to mi ještě významu dalšího ne
boť a padnutím Prevesy kterážto
pevnost jak jsme již oznámili
oďstvem řeckým a úspěchem bom
bardována jest otevřena byla by
flekům volná cesta na Janinuarmá
da turecká v Epiru octla by ae tím
v postavení přímo kritickém an by
od armády ostatní úplně odříznuta
byla a zásoby potravina siřeli va ví
ce dodávány býti by ji nemohly
V úterý pokoušeli ae Turci pro
razili t průsmyku milonnského dále
k Turnavo leč marně neboť Re
kové bojovali jako lvové a každič
ký útok ač ae anačnými ztrátami
byl odražen
Ve středu došlo k bitvě pravi
delné mezi oběma armádami a ště
stí bylo tu střídavým Armáda
turecká postoupila na fteky u Ře
vem Booghazi a St Eliáše a ač
byla ve značné přesile nepodařilo
se ji přeo fteky a opevněných posic
jejich zatlačí ti a oba hlavní prú
srayky a Reveni a Nezeroa zůstaly
večerem v rukou řeckých —
Téhož dne započato loďstvem ře
ckým které! ďo zátoky eolufiské
vysláno bylo a bombardováním
tvrze Platamano a sousedního mě
sta Lepthokarya na západním po
břeží zálivu So atrany loďstva
tureckého nekladeny loďstvu ře
ckému překážky úplně žádné ne
boť dán mu rozkaz aby bitvě na
širokém moři aa každou ceno uva
rovati se hledělo
Z Ar la oznamováno ve atředu Že
řeckým vojskem obsazena celá řada
vesnio Je! Trnky vyklizeny byly
Za to vlak padlo k večera Turkům
do rukou město Turnavo a tím zá
roveň cesta na Larissu jim otevře
na Jelikož pak Larisia pouze ve
lioe slabě opevněna jest budou
muset Rekové chil li ji pro aebo
udržeti avéati a Turky bitva v ši
rém poli v které! náiledkem pře
vahy v počta mužů armády turokér
ovšem pramalou naději na vítězství
míli budou