Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 28, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POK
tioi At ostán
maaásRA At hoono eun umu
„ í -
ROI
1 AI"
s7-
ROČNÍK XXVI— ČÍSLO 38
Skoro každý '
poiřsbttjs ml by míli MkW" unii vb
f hsy MslediJíHrh knih lir ttt Jwm na
ikl%M v klhknpftvl pokrok ?4lfi
H5ífil rwfltíwi VvtlsrenApooMrlftni
fy při kOM dli h udané i
J'nílf ItumV nJlepí pwmřVka I
Minl se anrtlM rjr bht ďMt
iMfe vájaný IIAÍI
Wovafk anglirkt wkýr1plnýJofiá4fW
(f# fUrříHi putfsbu f dokonalmi ta
gllckou vilovaoatl Oni v4ané f 17)
Klvnfk řV-ko-ariiflIrký' JnntiAf dru
M opravtaé vdiol v4iaa i
Hřifk nffflrhrfi# kaprtnf cul
Zdr(Uikaváaný 1150
Htovník rsikoaogl ksitf-tof Zdrftb
kftv váianý 1150
Zlaté kniha pfo řrmří4nhthfijfrf
td nemorl a IVenl vleho d-yíka I ilríU
Užaald Cena v 4n4 OU
Jlsaadnlk americký sestavil A Jurka
Obsahuje 20 na!ovft kri v tem pílInJ)
Vwt-m a slavnostem W dektamarf vál
liýrb VI ďklaniart IsrWMmýcii Píkné
Váianý II 25
čftanka první pro Ikojy resko-amrrW
rkV Národní uIM} deváté roz
množená f ydání vázami JJO
Čítanka druhá pro Ikojy reakoMsmsrU
rk sepsal K JI Zdrftb k Tlotl řormno
íená a obrázky opatřené vydáni Vá05r
Čítanka třetí obrázková de JephnářiH
doliny HjoJ Hiátů sestavil Ý Ji ZdrQ
brk pro školy t eskowmerlr ké a domác
niHit H barvolbkovýrnl mapkami a in nó
bl obrázky rena vázané v pěkné a tubtf
vs?b plátní 1110
Zěvník ccsko-amerlcký sbírka písni
rexkoamrrlrkýrh nárlnícb snoleéen
ský h a zábavných českým překladem
vázaná 85c
Základové českého pravoplau a mluvni
ce pro lkaly ceiko-amcrirké sestavil K
II Zdrůbek Htruéný návod k správné
tnu českému psaní Cena 1 po&tovní
zásylkou 25c
llohcmlan made eaay a practleal Bobe
misn rouno for English speaklng pooplc
by Chas Jonas 1150
Anglická mluvnice postupná pro fkoly
cesko-anglické aamouky druhé třeira-
rovanó vydáni sestavil Y li Zdrnbek
vázaná 85c
Anglický vyilovovatel íflpelllng Book
navedení ku správnému vyslovování
hláskování slabikování řtení a psauí
anglických ilov utánlm vyaIovnoti a
íenkých vVrnnmft pro Školy a grtmouky
eatavil Y li ZilrĎbck Vázaná 85c
Funebrál cvanjelický sbírka pohřeb
nlck rp'v6 ku váum obyřejným I zvlášt
ním piípadbin úmrtí upravil Jan HlunU
řko bjfvalý u'ltcl na odpočinku v Hum
polci Obunhti je 100 rfizncb pobřebuíck
písní Cena 80c
Pohřební řeřl x Joa Katdy obsahu
jící aií různých tei k pohíbíím a Jednu
při pojmenování dílřte Cena vázané 5"c
Pohřební řcói od ZdrSbka váunó 25c
"Dřjiny olšanské války a připojením
Zkušeností irských vnjfnkteré dle rftz
ných pramenu sestavil JCcrmák Obxa
bují 414 stránek velkého knihového for
mátu a obohaceny jsou znii ným nořtem
velkých I iic riMch vyobrnzcnf Vekv
kníciJi') vmIh" hc 'lut u ořízkou za 1350
IMÚtou Z' M'i v Miloko'i in- vnzbe za
I31H) b poštovní :' íkou l'l'IO
Uratulniit vleobecní ncjvMM sbírka
pftvodníi U pHní ku vAem pííležiUwtem
pro každý stu v a stá'í sestavil F J An
derllk tW velký 50c velký a úplný
40c malý £c
Domácí Ktť-stf spolehlivý rádce a prft
volf í v domácnosti i kuchyni Váz 1100
Dabiřka obraz yenkovského Sivotaod
Boženy Nemcovd illustrovaná ve velkém
formátu skvostné vázaná f'J00 táž pře
ložena do anglíriny sl Gregorovou v
pěkné vazlo 1125
Život Jeříídv prostonárodná sestavený
ou u roirausse prei ru-íaruoeK ouc
Tom Paino-ftv Včk rozumu a doplňky
z Jeho ostatních spisu vybraných přel
r J OUIUUC V IUUU VBXUV oc
Bila a hmota aneb Hlavni rvsv nřiro
zeného světového řádu jakož i mravouky
na nem založené od I Huchtiera přel
V li Zdrnbck 1'evnč vázaná 1110
íž náboženská v lidstvu vzdélacm
K Max N ord mm tlumočí ť B Zdr&bek
Lena vázané iac
Hierarchie a aristokracie nebonfiso
benf Jezuita na život soukromý i veřejný
veřej
li 11
veimi poutavý romftu Nepsal li llas
aaurea vazanyiiw
Unln rvchl# noftář Tha CamnUiM
Rcady Heckoner) příruční knížka pro
kupující a prodávající a tabulkami o
cené zboží v Jakémkoli množství a Jakó
koti hodnoto od 1 centu do f 1000 ať se
vazi neoo mrri sumo to priiiany tabulky
úroková a zákony o drokách v rbzný
rh
siaircD pictiio i auuiay mril
vmzitv a
stravo-
vání za den týden a měníc Mí ření orken
trámu a planěk krychlová výměra sta
vebního dříví a klád Obchodní zákony
V obecném užívání Poítovní sazba váhy
a míry atdlrvnl vydání v Jaryku angli
ckém a českém Cena postou 60c
Josepti F Pal
j4aWI MUTUAL
Ura p)Ut}Isl
a Slvot y
M v - Torks J4akUI aro státy lava a
Vckmka llHtoN Mk ěoy aa imh W
g uik ctt aM4ak tatr
l _ SW
Ímíci
KOVE ML
Urnrilfsn tif1iloa(
! Noillal
té přiUv HsufřSM ikho odplulo
v-ponlclf Jí Mnikt 40 Jsponcd
ktth Hftdítl m nmflií n potom
cích vlA fott mnickoq pro o lu )%
lODskoii v jhřtlenjch ihy prf rti-le-lovinf
ffidoii několika sly m %
mí jinými 1'ttt-tnkf dotyín llícl
tllle Acípnlco j řodivany Jhi j
pnktrn rfislf hovilcflm po JO rt
kr i na dobu JO { oavoUtml Jow
noví r-silnírl (xj plsrfftí ttikerfrh
daní Omvilfm třeh k lol podnik
len v rukou mají Ji koloniiovatj
f Miiku 40W0 Jiponeft
KMb4l vt prtsprk 41 Inikft
Houdci Dilleiibaiigbovl u Common
riei aoudu v Clevdandn lyla prxli-
na lidost o vydiní soudního roikatv
kUrým lapovldati mřlo stivknlf
CÍm nilřřaiflra otWfovatl délníkv
laioistoicé a mistrB kttřl se idri
hajt nový cennlk mzdy podepsali
Moudca lidost famílnul prohlásí r
Za podobným spftsoJwm rozhodne
vidy nebode-H podán nri vratný
dOkai ie byly vřecky ostatní aako
ntlé prostředky vyčerpiny 1'ravil
la ani v této ani v jiné podobné zá
ležitosti nevydá soud ní zápovřď do
kud ruu guvernér a major ňřaině
neoznámí la véecky ostatní cesty k
udrlecí pořádku byly vyčerpány
loto rozhodnuti povaluje se ta vel
ké vítězství orcaninovaného dilnic
tva
Čistý právník
V Sioox Fa lis S I) postaven po
čátkem týdne přd porotu spolkou
Kirby jeden t předních právníkS
tamních a sice na obvinění z přijí
máni kradených vžcí V žalobě eo
tyrdí že Kirby byl ve spojeRí a la
pící kteří před rokem poAtu v High
more vykradli a od nich ukradené
známky poštovní přijal a od doby té
a lupifti ve spojení stál a od nich
kradené známky přijímal
Husí sedřt
NeJvySfiírn soudem spolkovým od
mrňtřna v pondělí Hdost t vydání
babeaa corpus ve prospěch K U
Ubapmana kterýž k pokulfi $100 a
na 30 infi do vezení odHouzen hvl
následkem toho Je odpíral odpoví
dali na otázky vvbom senátního
kterýž vySetřovati mél co pravdy naremU V bodoacno"U Přdn0Bt ávti
tom leat le nřkteří a „Anň „n4i„rň
ípekalovali a cukrem v dobé kdy
Wilsonfiv sikou celní senátem byl
projednáván V rozhodnutí eoudn
nejvyisího uváděno že senát právo
má udělovali dotku neb vylučovali
cleny a tudíž e také právo míti má
chování a jednání Jednotlivých
senátora vySetřovati a tudíž že aáro-
veft i právo míli musí svědky ku
složení avědectví přiměli Podobně
Jako Chapman odmítli avěděiti i ko-
misionář McCartney milionáři co
kerní Ilovemeyer a Searlea a dva
zpravodajové novinářští a ti nvnf
an případ tento zkušebním byl bu
doa soudu předvedeni a rozsudek
bude i nad nimi vynošen
Msaělá loupei
spocuaua v uiery za nueuo ane v
lll l-i ! 1
Cincinnali třerri Inpiěi kteří a koři
sti 15000 obnášejíc! zmizeli Tři
muži přišli totiž k pí Krologové
vykláďaěce to karet aby si tu ''pla
neta" vyložili nechali a mezi tím co
tednomu karty vykládala byla dru
iým ze tadu k aemi sražena naěež
na nohou a ruou svázána a doklad
ni prohlídka bytu podniknuta naěež
lupiči bei překážky a lupem avvm
zmizeli
NEBRASKA VE SíAEDO 28 DUBNA 1637
lr MfAJat se4i
pokntotan t ('Uvslandu v (tUtf rnť
joř Htofkmin ři litt ttmaí spolkové
íiíaidovnjř píivílrnostní kdl poka
lil ispUtitt rtdmflnul lift Jstlrifnlnl
')iid#tii (h%m tfirní polAr
Htorkman potoHn ta svMki v JÍ
j s li Isloby o rtahriilti a svlditl
níl jtk4 polssl Jístího dna psno
vito kdif tisk Jm#rio jho vyvoli-
no slil lino }# přítomen rtrnf Ni
Vdkm loho vystaven soudrsm na
tHo istykao Htockrnan Icrifem do
sou Jní aířiA fivdn KdI aoud
cffo dfttks mo ndclovint projitími I
Mtockman 1 imřln4n byl prací
pro Hpojftri Stity a !e píoemní rci
ku mi v pffpvUcíi polobnjcfi (
prva pak k soudu )ltl k ly! a práci
svou hotov jnst 1'rohliiení loto
rotlottilo pana soudil tou měrou 1 1
prohtisil ! rid poJlvi se na to kdo
ftím pánem Jest i la Sjm?) Htity
"ou'l mildio pn majora Jedou
duí# 5 fikutoval i kdyl týl poki
tu taplatiti odmítnul do vAienl Jej
posltl l'o poradí a nivladním okre
sním si to vík pan soudce rozmyslil
a htockmana i víienf propustil na
řídiv rru pouto by a odboru temé
dřUkého znova o tom se přesvědčil
SM
IlOWAHD GOULD A JEHO
Hportovnické kruhy zajímá nová jachta
Iiuao nejvetai Jachtou prozilbavu
Biop hiray iieimue sico vyniKaii
7C i
bude moci podniknout! cestu kolem světa
ma íaa povinnoBtem uraanim ci
rozkazu soudnímu
A zase hůdl
Po Kansasu a So Dakotě přichází
nyní s bodlem i Colorado a uejlep
ňím při tom jest že ve všech třech
státech páni populisté kteří jak
známo nad slunce čistšími jsou pře
vážnou většinu v zákonodárstvu ma
jí V úterý vetována totiž guverné
rem coloradským předloLa kterouž
výroba a prodej oleomargarinu ve
státu tom regulovány býtí měly a
poselstvím jímž veto provázel spA
sobil pan guvernér nemalou sensaci
Prohlásil totiž že důkazy po ruce
má že předloha dotyčná prosazena
byla pomocí peněs a že jak v sně
movně tak i v sonátu celá řada pána
uplatili se dala a že aa jeden hlas
$160 placeno bylo
Pěkné při ti Láni
Do New Yorku přibylí ve středu
tři mladí řečtí přistěhovalci kteří
před vojnou utekli a na přivítání
jakého sd jim od zdejších krajana
dostalo as hned tak nezapomenou
Ilylo jim totiž nejen zrádeft a sbaběl
cd spíláno ala zároveň i stlačeni a
nebytí toho že útulku na Ellis !
(tflda jim poskytnuto ml by J
bývali utloukli
6tý ařa4sk
V Kirisas City potfn piikm
tý ln M porota Jm V Kmnsdy
ktsfýl nHolíkařiisofftrho oloopřil
viska oblslotiři )#st f při přílslilostl
té akiialo s Jak malá [M pra
vidla výblra poroty Hrany 6ř 11
tamníeb vlnnj Jďn i ivíd
kil stitnlřb Jms Olynn klsrýf
Ja lni i loupsli ásitssj byl doinal
totil l ilvanictt dnD o loupili ta
s#dal li Hroi obvtxlního aoudu
mJ# kořisti $'05 v eae lom při
svjíbl A f radnici ntitívn byl
jsdnoho dna Ksnnsdym který! pro
podíl sv&J si přisni a po roi'liií
pokojné odiel init by si )sj byl kdo
povifmnnl
ZiUf j v OttUlass
Gabývsjf atile tviřnosti hroiivej4f a
rozloha aatoxnýťh krajin kaldodené
vétií se stivi K tomu ovíem na
mleté prvém přUpelo otnimsné Jil
nimi puknutí hrizí n Uík kde!
vyhrnavifmi se spoustami vod tato-
Mny úplné celé 4 okresy lonisíanské
a fi Jiných zatopeno iisteAné Dal
iím puknutím hrizí u Lt Fourche
NOVA JACHTA NIAUARA
(louldova která se pro neho atnví
Táž
zřízenou liude míti 270 stop délky aílll
ryeuiosii aie ouue pevno zuuuovnna taK
[ tatopeno dalfiích 300 čtv mil v La
řourche a Terrebonne okresích V
zatopené části nalézalo se dle posiod
nibo censu 7747 farem s více jak
1000000 akrft pftdy a 82350 obyva
telí a cena zatopených farem odhado
vána jest téměř na 1 14000000
V Kansas City napadlo v úterý
několik vězůft žalářníka chtíce se
klíčo jebo smocniti a tak cestu ku
svobodě sobě otevřití leč týž ne-
ztrátě duchapřítomnost klíče oknem
vyhodil a tím záměr jejich zmařil
S Tj!MtlAnfm hAKamm alt!
IMUVUIUI IfVVISIII BCUBlIi 1111'
noiaského odporuěeno ve středu po
volení 136000 na obeslání výstavy
iimississippeké
V Montreal Kanada dopaden v
úterý J K Kelley na podezření že
kasíra banky Stickneybo v Somer
ville N IL aavraidil a oloupil a po
krátkém xdrabánf k činu svému ie
přiznal
Američtí Irčané chystají se k
oalavé století památky povstání a r
1798 uspořádáním hromadné výpra
vy na telený ostrov K účeli tomu
sjednány 4 parníky a cena sa cestu
tam i spět určena na $00 a New
Yorku
fttt ftH fts4 llff ss Mt
ttt% SS PtM ltlkf IfMsMat
Mlmtá4n4 Hásí
Nfkolík sfiřml stitnfcH Jt svolá'
no Kiv#rrtéry k mirtofidnAm !#„
dání V Arkansasu Alisislppi
AUbirna i#dnoi snlmy va dv cil
dnseh Na Flori 14 sdnil nhn
v filrý a v fjonisiani buda svolán
t4t it fďlěínou povrxlnf nynJlfch
V lf Í4ilpp lili gavsrnér na sni
mu povoUní pnli b rový kipltof
an prý dosavadní kipítol ohřoloj
Jívot kal 1ho k lotsm vkrofil V
Arktnstsn guvernér vyjmenoval 31
ptnlmHd pio nm aby o nich ro
kovali! resty (koly hráts msníf
dné st I Vhri ttké naviti sněm
aby svolat úilivo limý sjezd a ta
aby se přijaly likony občanské a
voličské jako mají v Mississippi a
Jižní Karolin a Jel hlavně sa fioel
mají sbaviti černochy priva klaso
Vlčího Nežli smí někdo V Missis
sippi bbsovati musí bydleli v státu
i roky a v precinktu 1 rok musí
přečisti útvu Boustitl a neumí-li
čisti aipoA ji vykládali kdyl sa mu
přečte Kromě toho nežli sa dá
mezi voliče sapsati musí předložit!
dosvědčení že za tento i sa minolý
rok má zaplacenou dan a hlavy $3
obnášející Když nechce voliti ne
maaí daň tu platili V Mississippi
Jest 600000 černochft na 600000 bě
lochfl a pod zákonem tímto jen asi
10000 černocha bylo mezi voliče
zapsáno a k hlasování apřipuiténo
Podobné zřízení přijala So Carolina
a Arkansas Lonisiana Alabama a
Florida chtějí nyní učinit! podobně
Z kongresu
V senátu skončeno v pondělí ko
nečně projednávání rozpočtu pro od
bor indiánský a týž koneěně přijat
dodatkem sen Allenem z Nebrasky
navrženým jímž v Omaze skladiště
pro tásoby odboru indiánského zří
zeno býti má Prosazení dodat
ku tohoto stálo mnoho práce neboť
přijetí jeho znamenalo zrušení dosa
vadního skladiště chicagského a
mimo toho eárovefi o zřízení onoho
skladiště i Sioux City la se uchá
zelo Po 1 h odbýváno krátké sa
sedání výkonné načež ve 2:15 zase
dání odročeno z úcty k památce po
slánce Millikena jehožto úmrtí sená
tu oznámeno V úterý rokováno
opětně o Morganově resoloci v sáj
mu povstalscQ kubánských konečné
vyřízení ale na týdeo odloženo V
dalším projednán a přijat bes změny
rozpočet pro odbor hospodářský na
čež v 1:40 sahájeno zasedání výkon
né kteréž ale dlouho nepotrvalo
neboť již ve 2 hodiny bo zasedáním
veřejným opět započato Odpolední
zasedání věnováno krátké debatě o
předloze bankrotní načež po přijetí
několika bezvýznamných resolncí
sasedánf ve 4:10 odročeno Ve stře
du předložena senátu dlouhá řada
petic žádajících sa změnu různých
položek v celní předloze Dingleyově
jak sněmovnou přijata a ty odkázány
vesměs výboru finančnímu Dále
jednáno o návrhu na opravu jedna
cího pořádku a sice o článku kterým
činěno býti mělo opatření ca obme-
senf debaty kteráž často do neko
nečna se protahuje a k vfilí kteréž
projednání důležitých otázek často
odkládáno jest leo týl nenalezl milo
sti před očima pánů senátorů neboť
32 proti 24 hlasům zavržen Po
poledni odbýváno krátké sasedánf
výkonné načež po 2 h pokračováno
v debatě o předloze bankrotni a o 4
h zasedání odročeno Čtvrteční sa
sedánf bylo nemálo zajímavým
Hned po sasedánf podán totiž sen
Allenem z Nebrasky návrh abv pre
sidentem vysloveny byly Kecku