Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 07, 1897, Weekly Edition, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    C3 RUSÍCH D0r1ÚVATFLQ
flaranalltoirii !' Cíiln m
dafceeí €! l drobet pwiflofsl
jih ftlrni '1Jlf f frksnf nlon Jho
alfb íieb lhařa MkliH lift
)mm posllri 4a ti Msifi m ítřit
činit! (Í"iti lti lf moM m drihý
den tbrn(t křestní obM II j I
Jmm avítán ahlkoi neb lartiaíknfl)
l k pana faráři ftsbtl ]" I
Jtl Marné bjb Milováni m I
afm ehcl mluvit mwít Jw #
♦Isbri vjípovMat N l bilo rumi
láno ! tolsbý pán lítra kotl
ml povl ! Um alm m'n mhtil
Jiná námitky byl délanánle tun
nit pana firíi a#b k nám
připustili ti m Uk Jílu !
nn lilky tropili To w
dojalo tk ! Jako mf bjf hro bjíi
bjjicli otrwl Mlín la k ljbiehrro
i katil nevšímali jínili ty
která strata kterou více potfbJ
Tikot! víti by M nmlt dft i páni
faráři by iieii m#ll lo ďob'tdnoo1
by m neopakovaly ZiWtávám Vn
pFfmný ítonif Jow í Konba
ťaldwrll Ti Kdkil lokr
Západ Tedy 'ultimatum" padlo
Nemoha ! 90bUítt i bř AmJ
dřim v tom ! Ji'l omalaký podal
llimilom j-Jnolé ČNpíí t njnl Jíl
Jesttojoa Ať lo vymlouvá k
ebct ti sot6oot m ndá vyvrátili
U sápsdol řády balily fuksvbd relé
jednoté aapočaiy odboj ŽldaJI
nloo avláilntho pro nebi klyl m
Jim to nedá vyhrolujf ndtrlenftt
To Btol přece palř čný spŮob vy
tnáhánl oprav -o!ka 1'ikli J
dan neb Í tc člpnft obského polkn
Ditrbnoa iřebt tu nejlrpJl víc
iboed podotknou tirbuÍe ti přijsts
!e tyiloopf upolko pik m Jíní
obyčejně trovui nevyhoví řtkne
ne: Kdyl ne vim to takbln nelibí
nfilcte jiti Souhlsdfm vřtAin"u
opriv nivriených n jexdu onu!
tkém r&d bych je vi(K-l provedl tió
v oete Jednoto ČSP3 K lomu jcxt
vik třobi igitice meii členy by
byli v6tíinnkIoninanivrb6m těm
pik by proíly NemyHlítn ani že
větéim oleoitva východního rouhlanf
aaoefientm ijesda nt-paaUkého
2U3ejAf texiifil! tmtupci nedontili ani
iontnikci aby ee xnHaiovuli o tmou
placení úmrtních příspčvkft a přece
veliká včtíina členstva fii přej aby
plaoeno bylo dle et&ří a pravidt-lu
Nemftíe býti totéž u členstva vých
tátO? Kdyby ee celé jednotě před
loíily k odhlasovaní opravy jak je
navrhnul sjetd omalský kduž ví
ad ai by nebyly vctšiooti hlasfi při
jtyt A kdyby nebyly přijaty nyní
přívrženci jejich vsak by agitovali
ďále a! konečné by dosáhli svého
ofle a to třeba dosti briy Nyní vfialc
ultimatum omažské cleny roieňtvalo
výsledek mfiže býti velice smutný
pro vlečky
O oo tu vlastni jde? O laciné po
jiitcnf na Život O pojiáténí — ale
koho? Jen toho kdo bude tak Iťi
ten nebo nelťasten a brsy umře Do
daleké budoucnosti nemá vyhlídku
ani jednota ČSPS aniž jaká jiná jed
nota podobná Kde se vlastně mají
ty tisícovky bráti když je tam žádný
nedá? Tak dle návrbn omažského
sjeidu a dle té nové jednoty jaká se
kde v Texasu aačíná má platili ml a
dý clen asi dolar a starý asi dva na
pojUtěni na $1000 Vecmeme-li ta
průměrné stáří 60 loku taplatil by
mladík 20lelý během 40letíbo člen
tví asi $500 a ten starý během 20
letebo Členství také tolik Kde se
vetme ta nedoplacená poloviAki?
Zůrokft? Kdeajrkýcb? Vždyť tu
lidný kapitál na úroky uložen není
A pakliže by se podařilo v prvních
pár letech nějaký kapitál naatřádati
misál by poaději až by úmrtnost
byla větlí Betpecué pojištění tedy
neposkytuje ani jednota ČSPS při
av nynější drahotě jak nespoko
Jenci to aovou ale také ta nová jed
nota Je neposkytne Kdyby se Jed-
řiibt o l$tní pnjJdní f tn vl
"fcf tUnj rntMsIy by m přUpIfky
' ti a ílk iby ml-lí ltu„i
pUtíll MllOW pth liti
ft(nt a riM pftftonpsl k lby
kMý íim ♦ pthmltn upUlil npftň
Moo y n#Vnfjíf livijll
by přiřkly i érft by m
bfiy tihttmt'U thfUňrln) kiťMál
lřjí p'jifíí v J-lřio(4 (H n
I v kil M Ji ni spoiitá i Jfd
i4 v J#JIb tývoJJ t atáMm ťtmm
lovlní éUuMti 'niU k dli ínmn
ynjíi ř'-ibtj? Zijit4 ňtkMiy
4pa fní ílnniif 4 řhííjf přivábili U4
ujm pojiiiťftím mllý dnrrM V
Uwa ř-blt tm přofnlutil tiit tk
to H jt#fc Ty II4 pány (n-hff
imfrtkány Ut MiS spolkl rpři
vábím nikdy A kl)byeb'nt i ni
lpřlVvky (Ulití bl Jl(4 my
IM II ai (kUÍMé U ikm
n i ! kdyl da alí k rbftí Jď
nou i ti přijl Oai r Ují
ttbijí ftikř)ikřil n #írfi napálit!
cd iagluamrii kfch #plkd pojiif
fcftb ft#f by přiilunpili k nám
VI lyř kaMorbl Mkolik tikových
polka HdHá ápldk a přr# tm ni
l#p tobo iscinha poJUtlnf to chfU
ti l#Jift Mime tikotélt 4 vin
dUřk4 podniky iiklálttl )-n
abychom l mláktli trochu mlsdýťh
morikáriítllýťh bjkft? Nabyto
by moudřcjSf upevnit! radlji jdbo
tu tHVA i poUiti Jí ta stinovUko
ttk bMpfěné lby ksldý ťli-n v i J AI
přtd skIkvu )i#totii le jho pointil
vfdy pojiilřoou rámku obdril? A to
nedá docílit! ilscíněnlm pojistné
ho njífl stražením Mftlr a plaiití
dle stáří a dboiis pojištění mflže býti
těl rSmý od 1500 do $2000 ale a?
se poplatek avýM tak aby toto poji
liětií bylo betpené pro vidy Pak
by ksldý rosbroj v jednotě ntohro
loval Její trvání
Odstěpenské hnutí ide v Texasu
vtniklo jen to sinkuchtivosti Zde
není rozktěl jednoty ČtíP8 ohrožen
nebo zastaven jako si stěžuji bratří
tápadnf Zde bylo pohnutkou k od
Atěpení ouce sobectví Někteří tak
ivsfil "bratří" Uxétl chteji málo
dávali a bodně bráti a aby jim více
zbylo nechtějí prý platili na ty se
věrni souchotináře a samovrahy Ta
kovými ''ideály" byt zaujat sjezd la
grangeský který uzavřel utvořili no
vou jednotu Toto hnutí vňak by se
bylo brzo rozpadlo v nivec kdyby
bratří západní nebyli vystoupili se
svým ultimatem Nyní se tu rozu
muje tskto: Západ se odtrhne jed
nota ČálS se rstabí a bude klesatt
my pak naposledy zůstaneme na ho
ličkách se svým pojistoím Poně
vadž pak nově Be tvořící jednota
texaaská nabízí členám ČSPS výho
du že je přijme bes vstupného bez
lékařské prohlídky a a platem v tom
nářf kdy se který k jednotě ČSPS
přihlásil použijí toho členové a
vstoupí z velké cáli do této nové
jednoty enstanouce ale také členy
ČSPS Chtějí býli kryti na dvou
stranách což jim o v Sem nikdo ve zlé
bráti nemaže Nu a toť se ví že
mnozí pak odpadnou od jednoty
ČSPS když jim ta nová speleěnost
poskytne lepších výhod čímž řády
texatské seslabeny budou a to jen
vinou řádu západních Nebýti toho
ultimata nebylo by zde" snad ani ku
nové jednotě došlo nebo by byla
měla jen krátký život
Čeho tedy docílí západní bratří
avým výrokem: "buďto nám dáte co
my chceme nebo půjdeme jinam!"y
liouři již spŮHobili a bude li ta bouře
míti následky ničivé pak se asi řpaL
ně potěSí a výsledku svého rázného
zakročení Naě drobiti sil a zaklá
dat i ještě nové jednoty když jich tu
máme nyní již dosti ProS ti jimž
se jednota ČSPS netdá dosti dobrou
a ní tise nevystoupí a nejdou k jod
notě Bratrské neb Dělnické na cápa
dě kteréž mají ai totéž aařízenf o
jaké řády západní usilují? Musel
se stropiti rámus aby ten poslední
sbytek české svornosti byl roabit
Mfito
fiřhř Nyí Jtl in JdJtlvM
iflMmtrMtl a britřl novináři vý
li'dof Ji Ifáftl smk'i l lo lt
Ml tn foikrd lnk 'tilf f# fil fi
lápt tnf Uorim if ! ttk Mk(rý
brtir p(aí nfyikjm p'kf n lits-
Utn pr'i rnfi" pnnlv II (íre ltima
Um tk4 #ihUiP
Jk Ja#m t poetka ajptt mh
trn irpri uni norlsnmi ] Itw
omiltifm al t J"dr vln a rm n
ohrťsn) proti t%m9ithhm Tsn
o!# řílftf kt#řý li"t svftj tbl-
laj aby dtiky pí I bí lun isrhrinil
ialba) hfH a p'Iiťnf Z r--
koía Jilnf lUi(k livota m ftlbvl
% sabne-ii sl fl% iivnt v aávatil a
pM'tn"ti ptk H'1ouM Itk4 polii
vinf n rMntrl J-I'ut (:n'f
ie# ytff fJi ělf-ny b bi ly p H4
lla ft#oti'ěn4 n iUU ti ftíft
i brtiřf jimi livotsttl 14 břrm
mm tbiějl tt smrtí nti'}m siým
priMipAtl AKHiá nikd právi m i to
oďuoMtl a trrttsfi Hritřf zápsdat
mJídjbrý přtklid t br fpovi
který (láaiinoii srnrtf avos tolika tte
ťbotoýiii ttřlftropř'přl Pře l sou ly
pjtH a třldki obhájí spolek který
by poiustaiým po sintovrabovi io
lialkd vyplatili nechtěl tk I js
ieps ani plobné nhrrtáaf do str
nov nepřijímali Takový ttáior si u
fini nynjim vtrviru v Ji"1not
Č8PS utvořil Jo liunata
ÍVnká osada v Market I-k
Idiiho
Společnost Tbe Snake Kiver Ltnd
A Irrigatiou Company zabezpečila si
as 15000 akru pozemku před rokem
neb déle kteréž vyhradila ro če
skou ondu Minulý r k několik ob
chodnlkfi i íarmářft a 1 iWjr Nebras
ky a Texaa jeli v na osadu tuto
podívat očekávajíce to přiiedou do
arajinv neosBenu unn umíní
velikému překvapsní nalezli krajinn
tu osídlenou v některých částích již
po mnoho loku Nalétli tu farmy
některé tak dobrými výstavnostmi
jak jen lze nalézti na farmé iowské
neb nebrasnké a jelikož každý z cicb
kdo sem přijeli na pádívanou koupil
buď pozemky k f irmaření aneb ma
jetek v městě aneb obé jest to dft
kazem le každý kdo Bcm přijel bvl
uspokojen Někteří se hned minulý
rok do nové osady přesídlili a jou
nyní pohodlně usazeni i mohou vám
povědí' i jak se jim tu libí a jakou
budoucnost zde vidí Společnost
zmíněná učinila opatření dle které
bož budou každým měsícem dva vý
letní vlaky jezditi tam a vozili vý
letníky za zvláHuí nízké ceny a kte
rékoliv stacice na Union Pacific
dráze
První takovýto výletní vhk vyjel
z Ornahy v úterý dne 9 února o 3:30
odpoledne a další výlety budou jak
následuje:
5 v úterý 13 dubna o 3:30 odpol
8 v úterý 27 dubna o 3:30 odpol
V ty dny bude se moci vyjeti a
kterékoliv stanice Uoioo Pacifiodrá
hy a připojiti se k vlaka výletnímu
Všichni kdož si ihtí zlepsiti svaj fi
nančnl stav a usaditi se v krajino
kde nemusí prodati úrodu za polovio
toho co je stála vypěstovat jako se
děje nyní ve státech východnějších
měli by použiti této příležitosti a
zúčastnili se některého z těchto vý
letu O dalíí zprávy piíte buď an
glicky neb česky na Snake Uiver
Land & Irrígation Co Market Lake
Idaho
Přeplavní lístky
Jsem jednatelem viech přeplav
ních linií prvé třídy Prodávám
lístky do váeoh části Evropy i zpět
Nekoupíte nikde lístky levněji Ti
kdež u mne lístky koupí docílí
ryehlé dopravy železniční a nejpo
hodlněji! jízdy po moři
Naleznete mne v písárnA Burling
ton dráhy v čísle 1502 Farnam ul
Omaha Navštivte mne osobné neb
dopiňte na: J li KKYNOLDS City
Passenger Agent Uurlington Koute
Unaba Neb 338
os
jednu neb více kruv? í
tlil lt prM4fiht tu tffth t pri Ím4ttt mám™ Mflftjrsts ttrtfl
iiiltVffiri 4int íiuUvity
1% ť l rpt„tf p4 ftn rt n iMart n ff ##ll ttfttm
uHiill Mtllnnnl -tw I— i i é 1 _ ' ' l
Mfti líUK IUm - ffiafní pitém U t#tuM l!fV f UHH
v Boslon SíoriJ roh 16 a Douglas ul
tplnt ! )!) m f ! t ttir tl ti — I II li ll4 kH
♦ l ' ! ! t ilř'ni h-h fh a M!' 4'l ť' í ♦ 1 Jmf I nM
wmt N' ' ' !' re ()-))! kbt tUnf fr tm ranit }l
mii i4ř i'n'a a iTtft # t a II
l ( a i a'-! í i
1 1 4'4 ti H !! I ( I I
MJt4 'ltit I t'M
Mu'tkil aK !)! Ht f'na n'f
Mal ll %lli T" ti 1 1 00 !
WiJUO riH-hratf -l ř' '
uhri- 19 i0 '
:-! tf
" pi-n 1 lovíc : i(
" U"i „ g
ťtftu h trtfi i 1v f Irfu hf i ji
Kú'st{U l to telk tjpri4
roli 10 u Doiíglai
tvnvú
BROWN
Zancsvillo Ohio
jsou nesrovnatelnými na poli knkařlněm rro tvnil rrrhloat a dokenalest
v priiriv 1mi perné trvanlivé zhotoveny t iejlenMlia ntaterllla ar
scbiipněJŠiiiit ilělnikj NuAe upravitelné otliVrí io[kjr Jez dril při obo
rilvslch iřcbtu rsim-nn v rovnováze mají vlnaiiionti bez nichř uvědomělý
rolnfk sezná výhody fejlch ohejfli te nemne Míuic nrJlopM přístroj k
reiruiovsni mstinkv oiiora-
vitni 1'úra iiři tlMirávaf irb
voji Jsou nejlcdiKMluiil
dokonni
nežli
kleráko
lív Jimi
Není mož
no ftliy se
r olámal j
tadličkr
dají se po
Sinou ti
blízko
sebe neb
s--tehffs: vor y
(Li
' J&V Viř- w V
daleko od sebe dle přání Jednoduchým zařízením dají so radllčky postavit!
do Jakéhokoliv uhlu
BROWN MANUFACTURING CO Zanesville Ohio
LlMXtiER ti JIKTCALF CO státní Jednatelé v Omaha Xeb
Drtti s ooIoíWi m]
líigray MíIíií Spací Voiy
VOLNÉ POHOVKOVÉ VOZY
na eieíA víciiťkA
NeJlepSÍ dráha do víccb mist
Kansas Maněni mm 'km
Mexika anaTicliomuřskčm pobřeží
Jdo přímo do
Ucnisciiv Slierman GrecsviHe
Dallas St Worth HUlstoro
WazahacMoVaca Temple
Boltoa Taylor Qahasvillí
Lcckiart Hďnrlotta SaalCarcoi
tra Oranga" So&toi Alraraio
H8UST0M GAITESTON AUSTIK
1 m ANTONIO
Josi F PalíK
]aaUt MUTUAL
UFK pojtltnjlol
aa IWot iiolfÍDO-
U v lew Tortq _ JrdnaUl pro ttAij lan a
Hcbnaka H1m'm Bab dopliu oa Joaapb W
IPaltk HorU Baadřla nt
r— 1
OBUVI
pn hi t ai alt mi
''( i ihi ' t n tep Bft
t li iriMií I Vk
- l itiim ttvhpitké
II ftO
ft ho
'M r-ivtom ' ♦U-a put
f 1
tfrr hili a twS
I 60
i#mi m'i h a ♦ 51
i ii ltfr-t Si 60
!): I rany ti AW al $ nfit!
a t Sft
J' ne tiHtti te toha llttt
til OuialiA '!
OBORAVACE
til I
Hotoví
me těž
rozliěné
Jiidiirf
Taaéabez
volné obo-
ráváée Jez
nelze předcit
Doplšle o
katalc
ost a po-
plané oběžníkjr
? M imim ajik
je nyní česká lékárna
iknlnr Uklnik
má tam na skladfi všechny byliny ko
Hnky všelijaké thé kapky olej íčky
sfávičky prášky maatč náplastč
(flaatry) vodičky pilulky zkrátka vše
ío do lékárny patří Připravuji té
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a včť
ifm dílem trefím vidy na to pravé
Léků Severových a Jiných t z patent
ních mám též hojný výbér Jakož '
barvy štčtce olej na barvení lna stro
e zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám váeoh vé
oí s kterých se recepty připravují &f
Jsou již z Čech anebo od doktorů zdej
ších Dlouholetý cvik mně dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoa _ Zvláštní
starostlivost vinuje receptům
28_) A UASIKDA
akla"ik
J R Chaloupka
(IMiif mkový a aojlíťífi jednatel
a veřejný nota CTI
P) Jtujl aratl obal a TlohNel kapají proM
Táta aacb vymítají potomky mim ntkr+lk aaj
piksijltrh fr aUU£oa prodaj xa lml
vjbndnjh podnilnak o plata mí a podrabaoaM
VitavaJI iminj do kterákoliv láaU Ivropr
TjHiail dfadat OlatltoaU a vriháaa ddl
etvl v lUmi-akn Bakoaaks aaab v kterékoliv
řáM Iroyy Zrlajtai poiorDoat vnaja aa vy
Huiviat úřadnlob fltÉb a kolrkeinu
II itata aa aab dopUCa aas
JRCHALOUPKA
m la BAVHA KEB
I mm
f
t
j
4
f
?
l -
í
i
r
ř '
r
' -
i -?V
'
r
i
v
r
r -
í7 a
4
i" : j
i' -
i-r
?
'"'
ř