Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 07, 1897, Weekly Edition, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ot M Jednalfl
V desíti ílfBÍ lptl o telat
ťMtof f losřrss mUrená liti
ovlem ift utírá driokratlrk4it4m
dffikra0ČU poslaeel mrťMIli
aanovo It ušlehají plao mlroi
lit Ilottrhord itM BiésSo e
aapomjl) i nlásme se Bepřhéill
Áá tHf#nf hlehohtte vslksríhí
timlř lide iml vsoWná lrl
obehodaf Ifssli l ]fié iknlaftottl
mlístilýeh Itjř rk (i jo vsljre
eillívým tiínfm fcm vede ehý'
loni se od polífíiy m hraey rslel
f!aJ ovlsřfl to Dijftf bt
éěínki ae nsapřimné ty d mokra
tieké politikář ktsfýre jsdná se
o ptotyiik ářli„ Býhrl o ckimli
if B#b ČMový proepěeh vlastni }#
jictt striay nove i iftottt ope
kov4ey byly 1 símě n4m(tby
kterll élnley hyly ph I sedmí My
proti i4kn:t MeKloUyho il vý
Mky Mknl J#ti 1'ttrnfm t ifej
mým dlkaie le potr4ltly éplaě
podstaty Kdyl pak n lasuíovely
vf#cB6ff ty týmysfy dlívljlf Jl
c klam byly Jil osvfdiily vy
mf tleny JM dalll a4mfiky nové
mii fiimil byla I la le prý v tni
nalé voíbl Bsjsdoalo o ot4ike
mlat eýbrl post Jiinl jn o
of4ike ptnilnf o ©látka říainčeí a
] ptalo eeroSIa by se ěinítl nilsl
ná smfne v tákoni eslofm
N4mitba laková jt evltm uk
klamnou jako vl hny olal&( de
mokratické n4mftky proti ochran
celní neukládá totil na pravdě
Jest arci napoplratslnýro la dt
rookralirká strana do velká rofry
tato otátka ve volební kampani
ignorovala ml bylo ovlem icela
pochopitelným Nemoblaf ae ohlo
biti to a záhubou Jak4 přikvačila
na caloo těmi následkem ohrožeaí
naleho promyslu nedostatkem cel
ní ochrany a to nejmoudřeji! co
mohla uč niti strana demokratická
a její mluvčí a mluvkové bylo o
celé vlci pomlčeli Ne tak bylo
viak ae ftrany repablik4nnké U
té ot4tka celní nebyla podřiiována
otátce fioančni nýbrž ot5 aaetejnS
dftleiité anáv4oj V prohialení
4ad poiadovAno bylo tak obno
vení ochrany celní jako adrlenl
dobři mény a prvnžjlt klideoa na
místo prvé i věnována jf celá třeti
na platformy republikánské "Pro
hlašujeme znova a to s d&ratem
oddanost naií 2áadě ochrany cel
ní jakoito baitě americké neodvi
alosti a ták lad a amerického rot kvi
ta a blahobytu — Ochrana celní a
Vfájemnost obchodní jsou dvěma
eestenkými opatřeními strany re
pablikánské a kráčí raku v ruce
Strana demokratická bezohledné
zmařila obé a námi musí býti zno
va zlízeny'' To bylo a je znění
platformy republikánské přijaté v
St Louise a tresce ze lit faUfinó
proroky kteří ke dřívíjSfm svým
klam lim tento nový připojili
Tento nový výmysl neztnate ni
koho To voličstvo kuréž b laso
valo 'pro MoKinleybo v minulé
volbé činilo tak hlavně kdy! ne
jedině k vflli otázce ochrany celní
(íinilo tak voličstvo stati prámy
alnýcb kteréž nejprvé nejdříve a
nejvíce ocítilo zlopověstnost demo
kratické politiky avobodoobchodof
činilo tak i voličstvo tch státu
hospodářských kdež t(#efi rovněž
pociťována byla a nemohla přičítá
na býti příčinám jiným
Strana republikánská byla stra
nou ochrany celní a jest jí dopo
sud Ona svým prohlášením zásad
v minulé volbě přislíbila obooviti
ochranu celní a vzájemnost a slib
ten dodrží a doj in ta přivede zemi
a národ znova na cestu k blahoby
tu O Jpflfci ochranného cla onoho
m liti ti aurou sláma poznova ale
neprospějí věi své vymýf lením no
vých klamu a tak průhledných jako
jest tento
Nyní jent vhodná doba
ku koupi přeplavních lístku pfsár
né Karlin etonskó dráhy — Víechny
linie — 1'amatajte si číslo 1503 Far-
sam tu Umaba aa-fl
Koti lfHf4 Akta
Jtk iftAmo aehv4í{l ibi doa
l#alla(ar ehrl#r pro Vallo New
York jutiknl astif !4M hyb
ftostf f# jj I Kftra4r avf m pt1p
m hv4!í ňiby fi ehrtr ánm l
Mna l9 př4vrí t'l
V#lko N# York blt eo # lýíe
obyv it#ittvitklr4 dfa pMaíhoéí
4M oba4io IIWOW delídrskffli
n#jv#t4fna ralirtam bi ivM4 Jtk l
fiát'lajf{hi iřtjmoi
fdý l9i 4311000
V#iko K Yntk inu slwooo{
1'aříl Ml f44Ttl7
iWrlfa 191 !i77ll I
Csatoň (aHMilal) loo000
VMA If9l „„M1MM
Tokio lili 1114111
rttadttn 1191 lllitSS
ťatrohra-l i %m 1 03 $431
Peking ((řiblilal) fWlW
Qftnt Viki N#w York a badá
obftllti as 340 2lvrtčaí(k) ml
Jfho ftsjviili délka msti Moinl Pit
Viac#fitaTvttntille a II nil Dél
ka alie odha1aje m nt 8000 aait i
fb! jMt )# Iřetlaa dUUlaa
Í)dhadat4 cena pozemkového raa
jtk v okrs(eh Nr York Kings
iíkhmond a átl (íimos ooaaty
MILIONSKÝ
V Han rranrikurtnuje Ji no kolik rokft
narai mzi Olůsnr a na sU iivotli z obou stran padlo tomuto ncpřátclítví za
oM Nyní prý sama vlád finska" zakročila a Lee Kainfr Chow ovl jednomu
z vQdcft rozradSných stran Jehož Jmíní paVÍ prý se na 3 miliony dollaro
broží smrtí Jestli v nepřátelství neustane a do drlpu jf piwlne
která připadne k Velko Nw Yorku
udává se na $264142 068 a cena
osobního majetka na $397076 668 —
Uhrnny dSoh m£st a óbcí připoje
ných k Velko New Yorko udává ae
na $170000000 ?
V novém městském ůsemi bude
130000 obydelnýcb domu 370C0
obchodních domfi 6500 parku 1800
mil stok 1100 kostela 1125 hoteta a
350 veřejných skol
První mayor pro Velko New York
bude volen dne 2 listopadu t r a
eho složné bude obnááeti $15000
ročně NYX
Kožní nemoce
jako jsou Eczema (jist druh li
Seje) praáivká lišej a svrab vy
léčí so trvale použitím
HEISKELL 0II1TMEHT
HolHkells Pilulky pomihuj! Olntrnnota
vlivem rfm n Játru talulk a šitova
{latic Ukto krev Jít vjrIMi bolmt bia-
T301nlmnt 80c Pllutit SBe n Mkárnlkl
neb p tou od
JOIISSTOÍ IIOLIX)WAr co
&U Ommeree HL PblladVlpbla Ta
YjzfconW semeno tnMčné ml-
Draky Jbvty TtUmm Mm BmpUk WliU
PrUU mf Uu Ifiwtk m ÁrmMrt Mtrif Upr
VtkiMaé tyto Srak ktikarMo proviny bvdoa
Mm r tl koti w pftal M- pH ot}4avM
kalil pytel tdaraia Xaélate S kolkiek
obciiite pakllCak anaaM vaaak Maialaf ah d ra
bi a lHraakvf tpU ' Klatá aa Cara Orow1a~
tam V7HkrU 1M l 1M kaMi po akr f
im dac poHM i a aaifRaoao
BThat— ' aailaa taa
1 HUvmI ftMofRf inii I' i
( MM krtjtnif
Kilfý vlbm4lý t H
f l#ío Rov! tUstl lo A o
poviAlní mrtfsí KmMei a vrlaý
řoifoj a fifi stltom Bm4nfm I
Hkotlrtii iilutl kil U tttiřfmaý
ř#h I tMl#ft#0 pcilftf iji S Hrů{
esmllé fAttrlky a ihnttm ihh
?MI'fh bailárh' Btlho tpnUtmn
k4ho a hiirAtÍn bilL n v
9 W #
hk BsjvMífrh Bjtiřírh l ftr
aeborxftU(rh lkýh
Nb jlk kol#m fiořovÉtJ moffio
vétltna mhlfth msH řMkýrhni-
4lje Biltho e4rolairo livoaM pl
Mapuj a4t4l b Jínrfi4rrNf
a4m poflj (? B#tí4tlikm pd
k4m a lik pot volna nám odriivj
l oda4rndA) A p'irrjfn ti
pro4 lak dlj mnafm doznali U
4 #ké spolky jn itloferiy jia
dl SMtirslých tpflsob a H vétílni
jich Bht4( jfi d hra a podpořová-
Bí SVfb é!BQ fcýhrl ft Rntí své
éley Bsjro na pofpor si platit ai
jté k vtftlikým slrabUkým n4ho
fserkým Btb protlnélifenkýtn trto
ČfíÍAN
záou mejtf dvírni ncrřátelkml stra
chfim (některých t zv vfldcfl ba i
nečlenft) ne podrobovali což se kaž
dému v pravdé svobodomilovnéma
občana nanejvýše zprotivit! musí
k smutný výsledek toho jest ten
ie velmi málo mladých mužů k tako
vým spolkům přistupuje a mezi stá
vajícími již členy mnohé roztržky a
nedorozomční panují
Za druhé jest vSeobcné známo že
finanční a zdravotní poméry amerio
kého východu Uší se velice a to v
neprospěch severozápadu a následky
toho jsou že členové vřech podpo
rujících spolkft na severozápade
musí přitpfvaťl dvoj až psteronásob
ně tolik jak by dle poměru úmrtí
avých členu na severozápadě přispí
vali
By ae takovýmto nesrovnalostem
a torna smutnému nii národnosti
nsnejvýi škodlivému stavu co nej
více možno předešlo založena před
nějakým časem několika vynikající'
mi krajany a členy rotných spolku
Česko Slovanská Dělnická Podporu
jící Jednota pro severozápadní státy
Minnesota Wisoonsin lowa Nebra-
ka Severní a Jižni Dakota která za
ten krátký čas v&čibledně roste tak
že má již 8 na počet členft velmi -
ných spolkli a přea $3000 spolkového
imÍDÍ'
Jet lo první a jediná česká pod po-
rující Jednota která si hledí viude
a jediné jen podporování a dobra
Bvýcb členil a ponechává víecky ná
božeeské neb politické záležitosti k
yřfihf kt! Mme dle jho
ltni téfea řisjlřpiíhi vMíaf
fiýf ři 4kllch ti'iUtA a dle i4kr
ae a4f Minnuni lakorporovisé
isfinnty jei
Vt ht i j ttUihn jnnm ptn
hora vdrt svtř'4pťlní s(4(y
k Je rs jařte I4I4 vlk4 doly f elrl
ky i fcisérey' (Unamsntnf domy
ř wfř4Wr oai'hotift4f'A) lk fa
e#jt' i Ijí iřijsné vyštípni tsko
tým eibtifislím oftsmrf eAef imrsa
font ef# ubití Jko ofh
Biořřii h rt výrno I a la Jíl se pří
i'lJffrt l frtfsie p-fsabí t%mhl0
rt4al etlich krájeni 4v4 se islml
4lo onsmornífií a á re rif proti stá
lim f hodafh fcťn tí#fky spolky
břoř(ii4 samy ianla řoée# t tcřt
(4(1 pýlt miMjl
1 druM l m41 ksl lý f jk4
ttektliv smýlUaf přistoupili býti
fk ! takých spikl pro pří
pd B' mrwi B-b émrtf pojillln bel
obaty íe tne vykcfi4v4nl jaho ro
dinsfrh rt4bo}anhýrh Bb polili
tkýrli fállitot( bel přsdpínise
Mb přk4!sn a lim se ksMý vybas
eadno Bwilýrn tý(itp4m v dom4o
noeU neb msi svými pí4frli a in4
mými A to j"t la třeli pro bu
doucnost disbé ráro lnoti tis-
otaoitslná vybili k Jy 1 se msi
saboa lpe ptn4v4me a srt4Svti aSí
mř a (o nás !! vidy apíie v očích
jinýih nirodnotl povin44r(l( kdyl
se budrm bis velikých přcdudk$
scb4trii a jrdnati vi ty svorně neb
na prtnlm mlté ti 4tne míli vidy na
paměti le jj před Mm Čechové
synové jrdne mstky Črfbie a krevní
bratří aár da čfkolovankél o
se to dá Jen při trocha dobré vole a
sebezapření 4ech tik z v stran pro
vésti lehko toho dokaiem jsoa spol
ky caři č!sko-S'ov-I)ěl- Podp Je
dnoty kde ve scbfisícb zasedají čle
nové a většina nfaduíko viecb če
skýcb spolku svornA podle sebe a
beze vři roztržky kdežto dříve na
setkání jeden drnhělio potíral Kdy
by každý uvídcmél krajan výhody
a ělccbetiiý účel Jednoty tto pocho
pil a umal musela by Jednota tato
při velkém počtu Čecboslovanu na
severozápadě mohutně vzrostá ti a
mohla by se v krátkém čase vyplá
ceti úmrtní podpera $1000—2000
jako jinonárodnf spolky avgak pří
mnohem menších poplatcích a máme
velikou naději a vyhlídko že se tak
v brzku etane
Jednota tato zvýgila na sjezdu dne
22 23 a 24 února 1897 v Ntw
Pregue iiun odbývaném úmrtni
podporu člena na $600 (podpora
úmrtní na uanřelky $100) a jakmile
přihlásí se jeitě asi 300 členo bude
hned podpora úmrtní zvýšena na
$1000 a postupně pak dle přibývají
cího počtu členu až na $1500 a $2000
Dle předsevzaté opravy stanov
{sou určité měsíční poplatky (assesa
menty) rozvrženy a ustanoveny dle
toho slátí v jakém členové k Jedno
tě přiHtopují a platí tak stejné až do
své smrti jak náxleduje:
8táH: MCflCnc: BulaC:
Od 18 do 25 se pláli 28c $3 36
25 do 30
30 do 35
35 do 40
40 do 43
43 jo 45
45 do 46
46 do 47
47 do 48
48 do 4fl
49 do 50
31c
35o
40c
45o
60c
52c
54c
56o
68
600
373
420
480
540
600
624
648
672
696
720
Mladí členové platí aotva i pro
centa ročně a člen 45letý ce více
než jedno procento na své do i i-
StánaV font rintíata tra nklUínXI
w m mm
!„ yiMn f#8 Státech ' '
Ct 9polktatt Je by c0 cdek při
'itoopiti chtěli jeřtě před nabytím
pUlnoti nových stanov a nsnelení
minulého sjezdu (to jest do 22
dubna 1897) podávají ae zvláštní
výhody totiž le všichni členové
dle odaného stáří (po alolení $1
____TT il
Ml tasff
r
v#e Js a vlah4
koffski e ffMilif
lfřl Jol řkoml
rbf lk pHr
bf S- oh'
vstf vUrKsf WH
4 prí!ř#Jly
t VUh) k pil
ffm HtH ibave
er Jatn l!mi Vjf
řiif cifKi krtv
tahřfvl tt%U a
tmmmmmmmmmmm - — -
t'řf 1 laJfvar ! l)f a AHti
llV rWmi #mi# Hfrhtf a
mjkoj tjlff ftíftřti hio l#ki
Jal ta Mm le iařae J tjWlt
VkraiU
TH vp!líflí ¥ V afl
[
al $1 aa ámrtnl fond) přljmati a
do Uok sejnillítb tlil vřadn
badoe tak le kaldlme 10 al Ift
rok! jeho stáří i4rovsft I na
roavrhe platebním sleveno bedr
Nová tvoři!! se spolky neb ktsby
zak!4d4ny mohoa býti nejméel to
ř4deými a sdravýroiae přes 60 rokB
starými členy a po sasl4nf malé
částky (dle sUřícxl $100 do $400)
na úmrtní (rrarvnl) fond mohou
pak do Jednoty svedeny a vřa linr
býti
Ct krajanům o blaho a prospěch
tvých rodin dbalých pod4tá se
tímto vhodná přilnJiloi přístospi
ti k jtdré njlépe vederé o peila-
cinějil Kdpořojicí Jednotě která
hledí yláy a viade jrn o blaho a
prospěch svých členft a jich pozfi-
aialýcb ae aiarati a jim v každém
ohledá nápomocnou býti Jeěti
na je2en ileebetný a dobrý účet
dovolíme si ct krajany upozornili
le totiž v pád o nezhojitelné ne
moci neb zmrzačeni člena vyplatí
se takovému saešratněléma bratra
polovička úmrtní podpory ji! za
živa — a tím se takové rodině z
nejvělií nouze vypomůže neb jak
zkuSenost učí — lest leden dollar
z Živa lepíí než li po smrti tisíc
Krajané kteří by si přáli k této
zdárně prospívající Jednotě při
stoupat nechť ae laskavě obrátí
na některého úřadoíka Hlavni Jed
noty který každému och'tně po
slouží a stanovy jako! i formuláře
potřebných listin safile
Doufajíce že ct krajané ve jme
novaných státech této nancivfS vv-
hodné příležitosti ku přihlášení a
aakládání nových spolku pooiijí
Znamenáme ae a přáním mnoho
zdaru a a uctivým arajanským po
idravem za Česko Slov Děl Podii
Jednota
V J Fector Fr Mixa
lkMPM valkoUj
Montgomcry Minn
''Success"
bezosinný jefcmen jjalij]
it B]rooíj!m aatlaptlm a an]
?ydatB}lm Boat ko)ai a a-Ukoa
aal aa bobnU viH ko]a4 kao)aa4
ffatovia b mUU ot vjdt vlea
] Ifptím ka krntul a aradt
I V kí pád kda or— ekvbll by
M 4rolm Úplní ZkoU ' Baeeaaa"
Mora BbadfU lolis lltovnt Vo-
rk all aa íU9 m éa v kotkisk
C" Pk I1S0 bati 1 kaSia
dWIWIn a akr )1 to pjt} dr
ma rpiWi ! o cDjr v valklm
Dál poplaay kUlOf miucb rotlia
a kobalt i4 la a adarma (tklta
Jlf KHAMEHJIH01
OdarRanlds lawa
eeríUU tak mim tnkíbo ptpd
XJolnf Hemonri
výtn akotl v Uvné oen
ndLDRK CAP Kl'11'ftiri i hi v
?i a tiuílft io ! '
iiimi ni vu utuii
p4votolh)ll oo hul dva ool více po o
IKllAI IKADMM m kli 1 i
druhé vk7uMi iíkuV" "-'"V™
¥AMMCril WHITKHIlROVIWnivwvalí
""r-nt"' bU' h °'jwnáv"' U16 po
li á f ÉálltTDV 1t?4
n"-ií uxnanr ra nHIf-p k
rtaliirátil - tu r "
pln sdHrma Dopiti na:
Pjtk
}lffí4
IJř#
tyllll
kaírl
llalsá-rnerri
A A Bcrry Sccd Co
t13h3 2m VLARINDA IA