Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 07, 1897, Weekly Edition, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    it- POKWOK ZÁHADU
11
Z# ilátnlho k ApKolfl
AI Metal Jíl ilrah tjdeíi iaée
ákni f kterlnt poslanci nablřo
lldnlho plst dallího ta if4 příd
ální aamahtnf přep# l f"'i'l
Bejevf M ft4mhf hlllíního ie
konoe
V Melta v átrf proila předloha
ealmovay lakaiajfof korporacím
fKx!fftl Jakémkoliv epíeobem
a volbek aneb pfUpfveti k
Mm volebním peelty majetkem
dopravo aneb Jtkfmkoliv Jiným
pA#)(#ntf pod pokstie Hp
leéaoetl i jinýoh elita klerll by
t dptU preetepktt podobného
triol frAvo k vedení ob hod a ve
tát i Otttf debata fotpfedla e o
pfedlote tpovfdeJM dflUm vy
div itt svoboda líetfcy i ožftm
přijímat! j M front dobré dlvo
d po tlkoa teato byly podá vaty
naproti tom opil aamftaao 1
Jest pkrttetv(nt Jednali o pfed
lote U kdelto káli} éleal má
vobedn) lístek t kape i poalfva
JJ p celoa doba laeed&ftf I'reď
lok byle koneční odporaěene k
přijetí Mtejelce feddy nalw
aámltteka guvernéra HarrUe d
rovina byl v tea dta senátory
}lka4 kfldovi podobíme manlela
Jfbo Ve střela projednal senit
řada předloh v plenirnfm aetenf a
přijel alek tf I totil vatahtjfcí ae
a poleplovoy v Kearney Oeaeva
&atav pro blbé v Heatrice a sice
divá m předlohami tlmi privo gu
vernéra aby superintendenty pro
oslavy ty ustanovil kdelto ai po
ad měla privo to komise obecných
potemka ba lov
V tenáta jednlno bylo ve čtvrtek
o předlote takona dle ní hol by dlai
otci rnortgtge nebyli todpovědnjml
ta vlili Unika nei oo by rcajatak v
nortgagi daný pfioeai 1'fedloha ta
byla JIŽ dřlft přijata aviak v (tnřmov
B& opravena v tn amyal Je vetni ae
vatabovati na dluhy uóinžnó před
phjetfm a4kooa 8 touto imřnou
enit oeaoahlaail a odepful Jl avího
acbf41ení Za to přijaty byly předlo
hy oklldajicí dafl a pHJroft řxpreaoim
telegrafickým a telefonickým upolei
Boatem a aice Jedno procento s
brobého přijmu ipole5not( expres
ních a telegrafních a proo a teltfo
niokýoh Na dorroitkř pří at4tn(
normální íkole ? Pera bylo povoleno
požadovaných $20000 Odpolední
aaedání odbýváno bylo v pleno a
projednávány řasné předlohy Mest
Jiným Jednání v debatě o předlose
povol oj ící $30000 na stavbu nového
křídla university tam už senátor
Raoeom s Omahy odporoval káral
Je] aenator Talbot a Linooln že jot
proti vžemu proto že neoboe senát
dle něho tancovat a vyčítal mu před
loba výstavní Hanaom ae hájil a
tvrdil meii jiným Ze oo ae týče před
lohy výstavní aokoliv pro ní pracoval
a mluvil přeoe že jí nepovažoval ta
přirostlou k srdci a byl by ae tajně
radoval a toho kdyby bývala poraže
na a dosnal dále ie kdy! předloha
pHila ae aněmovny a povolením ob
meaeným na jedno sto tisíc mluvil a
několika senátory a sdělil jim že
bode muset podat návrh opravy a po
žadovat povolen! větáí sumy ale
žádal Je soukromě aby proti jeho
návrhu hlasovali a jej porssili Tak
odhalil sám sebe oo faleSník který
předstíral věo jedna a chtěl jinou a
takovými jsou skoro víicbní ti popu
liatictí aáatupoi Jel ai Omaha minule
svolila i ti neavolení jel sněm na
míato avolených dosadil Ku konci
aaaedánt toho dne předložil aenátu
správa avoa výbor který měl vyše
třovali oo je pravdy na tom že kar
banici oraažití a south omažítí složili
$3000 bSdla pro sruienf nynějilho
sákona proti karbana Výbor podal
správy dví a sice správa menšiny a
větiiny Jak jame již dříve připo
menuli byl rosmnožen výbor dvěma
dalifmi cleny a nichž jeden byl aena
tor Ilanaom kterýž ve acb&zl vyše
třovacího vfboru vyietřování vie
moloá překážky v cesta kladl Ran
tom podával správa Jménem většiny
t (( I fisbyti fátlftlho pfímlho
vMantvf njl-fl fa C M Hl adaf
I tfo i iMf wardy t Omaia
OMallay dal Ma pfallokt kurna
karbiafni cktlll míli pnjKu a14111
mu lé byli k Jajima pronaisal aloi
a 3tr) ÍMf § oto ilmhUt avld
kl astidll o lMi př)iírb kde by
btly řtkrstiř isnatota IlowtllM
riattl iMll Is tin km pMtoka
kl#rál ri4(Ni pMli aapsal le mil
ta Ui dostat taplaao Jostll Mloha
pf'fl alt h prý alkdy Hlniho
niUifa n 1 aVl af aby př#Jloke pro
isditl # saalil a protnr prý ae{nkái4'
tio le byl v Um jk 191) aall
výlř kl"ll U by přjjat4 pflbka
bjfla Ipatnoit aab asprocpJinoa
pr4ti moaliay ad4vá fa i vl fe
olvl vyavítá l karbaiíol v Omsis
tolill aneb Uwo kttré míly
tiýtl vyt-IfK-Kny kdy! by pMbiba
prošla Vy)da4f4f k Inmn elit dilo
irnetřadalrtvlut (Malleyko a O
M H'tut vlak konala! vyjiaall
kiflmnírl riattlm aby přaltoba
připravil a )( prosadil Kaaaícl
llibblňs a (Iwlwln bjfll ta avldky
povol4nlt aviak odtraflill i Omaby
tak 1 nebyli k italfa( Jak dalece
vfdoctvf bylo pvl4no výboř rtahl
dal le by kUr4 ělsnU aen4ta
bývaly nijaké peaíae avlltny a proto
má ta to le tvrsent liu Jakoby
pMloha sen4ta 331 byla přijata po
mmi bAdla není opodatatnlna a Iál
ný ae ao4tord nebyl ahtadán vinným
Zpr4va véUloy byla přijata blaao
vali pro ní vtíohoi popolist4proti ní
pak vaichni republik4ná a na to 33
proti 7 btavfim přijato bylo nanesení
kterými fiaopia !te kárá pro pfí
nUeni beipodstatnfcb obvinění Pro
tento návrh hlasovalo 33 popnliata
proti nřma pik 3 popolislé a pět re
publikána Každý kdo má ipekta
idravóho rotuoaa aetoá t toho dvě
veci: 1) Dokáiáno že karbanici na
přejetí předlohy složili $2500 aneb
3000 — 3 ) Předloha byla přijata
Závěrek s toho: Skotský rosaudek:
Jaou nevinni ala ať to vícekráte ne
dělají V pátek propadla předlobakterool
iruSen býli mil výpomocný spolek
žetetniěníoh sříaenoft a všichni sa
městnávatelévflbeo učiněni býti mě
ly sodpovědnými sa každý úras avýob
iřliencft Pro předlohu tn hlasovalo
poutě Šest senátora Dále přijaty
byly předlohy: opravující sákon o
savodňování povolující $30000 na
novou budovu universitní pro výtvar
ná umění a sákon kterým polepsovna
pro ženfitiny vMilford dána veaprávu
komise obecných posemkft a badov
Naproti tomu savriena 23 proti 6
hlasBm předloha na řruáenl trestu
smrti V sobota proila předlo-
bafielícl ku přioatření sákona v&Si
lékařam Dle sákona tobo by mohli
praxi lékařskou v Nebrasce provoao
vati budouoně poutě jen lékaři kteří
studovali na koleji mající neméně
než čtyry kuray a&ebnf i nich! kaž
dý neméně nei Jest měsícfi Též
proSla předloha Ransomova dle
kteréž by školní rada v Omate měla
právo ustanovili výiku ikolnf dani
a městská rada by byla povinna daň
tu uložiti Na atavbu nového křídla
blátince v Norfolku povoleno
$25000
V pondělí skoro po eeld saaedání
debatováno bylo o návrhu podaném
sen Mottem a Keya Paha aby vy
šetřeno bylo poAítáoí blaao pro do
datek ústavní s York Oo jelikož ae
tvrdí ie čítáno jeat nyní podvodně
Po dlouhé debatě návrh oviem sa
mítnut a aice 18 proti 9 hlasům
V sněmovně poelaneoká projed
nány některé předlohy v plenárním
aesení a přijaty správy od r&sných
výborft Mesi předlohami o která
se jednalo byla předloha o odba
dováni majetku sa účelem složeni
daně Předloha ta navrhuje aby
ae majetek odhadoval v plné oeni
a při jednáni odehrála ae tajímavá
epiaodka Bylo totiž navrhováno
aby tél majetek koatelnl podroben!
nyi aani viny cieo upoiornovai
l# bf to byli proti éatetl a la
filmovAi f Pieiařnf anriSii řimla
opravovali iatava i fe ptotn aivr
IsnA oprava řismftle býti přípaltl
na Předseda fliftie pUsářftí
Mark i Mne nimítnil irktl
efcy la aa astava v snimot ni
ohll aab4řa prti hmot otval
jiaý £Un fe pMseda am4 r4vo
aikoko ar4feti a předtsda Hll
nlmovaa i odpalúal pro provl
aloi ae lim le mlevll pravdu
řlpolsěftá rearittfla lilajlní Ktr
aíra aby ustanovil komUi k vyla
třsat a aavrlenl lak by dílítl
daly řillll tuny dnpravy k pUmall
přijata byla skoro Jdnokhn4
Na předsevietl vytřov4n( stát
afeh ářa-14 a éstavl povolaná j t
o0OO Přatloba n4t(i k epra
v4 ebrtera Omaky lak aby mll
tká #pr4va míla pr4vo vy lati nové
éplsy k obnově etarýnk dlahli pro
lla vltliaon w proti 'in a aeoMr
lavli dostatečný poíst Itlast aby
ihned platnoatt nabývala nestane
ae plairoa al alkdy v i4H Jak
metl tím spr4va mlaUk4 li le mcl
aokr4all místo ! tnhwlnoenl
4pil Jst ot4ikon v Patrni le to
tamyslnl tpAsobeno jn aby místa
Omate nesn4te vířily " Jo se t lá
býti Jaliaý cíl alavnlho anlrnd
Nový dAkst tobo polal týl v den
aaaUdajíof ve středí kdy p)a
'neo Hmith 1411 aby předloha
opravftajíoí okres Doaglas k ndhla
sov4n( apiso ve prjplch výstavy
byla poiioBla ku předa vlak slav
n4 anlmovna mlepřela tak nčínill
Za to předsevtata předloha aea4tu
vatahojícl ae na dlahy na mortgage
le to li! viřitel nemá právo od
dlalníka požadovat! víoe ne! co
majetek v mortgage daný přinese a
předloha přijata 58 proti 2i b la
tím Předloha kterou práva ko
mité lelesoičnf rotiířeny býti mají
i na společnosti expresní telegraf
ní a telefonické přijata 05 proti 23
hlas&m Předloha senátu dovolu
jící dítkám navštěvovat! nejbližlí
ikola přijata akoro jednohlasně
totiž poutě a jediným hlasem od
pora Té! přijata předloha senátu
nařiaující dráhám aby dvakráte
do roka mesi dnem 15 července a
15 srpna posekaly irávn podél
tratí
Senátor Thurston mluvil jedno
ho s minulých dna ve Wsshingtoně
ae spravodajem a vyjádřil svĎj ne
souhlas a počínáním sněmu že to
tiž buď jak buď chce napočísti
doat hlasn pro dodatek ústavní o
něm! dobře snámo jest ie nepro
jel To dopálilo pana guvernéra
který odpověděl mu ve středu ote
vřeným listem Dovozuje a to
právem ie sněm letošní následuje
jen příkladu dříve daného neboť
sněm roka 1887 předevtal snovo
čítání hlas! odevsdaných pro do
datek kterým prodloužena byla
lhůta saaedání sněmu a tvýSen plat
poslancům a není o tom pochybno
sti !e tehdy dopustil ae aněm prá
vě takovéo ívinďlo jaký provádí
aněm letolní ač to pan guvernér
samlčuje Druhý případ byl v ro
ce 1893 kdy vlak předsevtato čí
tání apůsobem poctivým a ne v
úmyslu provedení íalby a podvodu
Nikdo není tak na hlava padlým
aby neviděl kam populisté cílí a
oo obmýilí Shledávají totií v
každém okresu ie prý bylo více
hlasu pro dodatek onen vržených
ne! bylo počítáno Tak na pří
klad napočetli víoe nei správy vo
lebnf udaly a Botler oounty o 397
vClayl23 Deuel 165 Otoe 59
Caaa 267 Nockolle 113 Jíuffalo
160 Boyd 280 Salině 105 Dodgé
451 a Uk napořád To jest švindl
přeapřílii maka v ý V minulé vol
bě nebylo žádné příčiny potlačo
vat! výsledek hlasování o ústavních
dodatcích ani ae atrany jedné ani
drahé naopak obě atrany přály
ai projiti ústavních dodatku Že
by tedy ve věech okreaíoh v po
pulistickýoh i republikánských bet
výminky a bes rosdíla bylo se
chybně počítalo a to tak makavě
chybně a vlode málo napočítá
na jest pravdě úplně nepo
dobno ba nemožno a to ie ae vy-
porU4v4 t haldlm okretrt do mno
ha ! hlfh víno 11 při ěítánl
povoiabftfm Jest dAkaism patrným
f ta ti jedná r provedeni Iv Indiu
e Jvlndle ae nejen obmýilí nýbrf
prov4df dk4tal ífe Hun I a UUIm
d4katm Je In repnbliklna k 4t4n(
nepíípnltlni
V snlmovnl poeltnecká přijitá
byli ve čtvrtek pMťilit seft4(l
povolejíní 4tav pru pomateni v
!eacetef ťounty k poIív4nf 310
tkřH státnlhi pMKfnkn TU pře l
I ka tenátu pnvtijíel tkl4d4ní
vespolnýfh iMiJtlřiíVfíoh jxAtttt
tf prtl krupobití předinba [n
volajíc í fi'ooo n stavbn mvlHo
k řf II v bl4ilnel v Norfolku a
f toow na stavbu novlht křídla
V bt4tlnnl v llattift Přadlobt
na opravu nbarteri mltta Omhv
tak aby ltk4 rada mohl otno
viti propadlé ápíy Jl taplatítí
nemohla byla přijata avltk poete
Ja po vylkrtnml opatření Jíml by
Ihned v ptatnot vstoapila— V pálk
dollo k klaov4n( v animoval o
přellott týkající se dluba na
mtrtě totif o tprivJ fe s:iát
nMihvá!il opravit snlmovny aby
t4kon nevttaboval na dluhy dří
ve ndllanl Velseř i Dongla a
vrhoval aby snlmvn od avé
opravy toapila Pro e4vrh ten
pod4no bylo 41 a proti nlma 3'J
hlalJ vlak přeUeda rothodnul fe
návrh nepotřebuje míli nadpolo
viinl větiiny btasd a mftle býti
prottnu vltlínou bla5 přijat Kot
počet pro rotné nároky povolený
tl prlel jakol 1 předloha data
nvujtcí Jiný ep&sob tiltlní línků
volebních totiž aby navržened kal
dé strany tillěni byli pro sebe a
mohlo to jedním křílkero pro vlecb
oy navrleneo jedné atrany hlaso
vali Předloha senátu tapoví lající
ůřadnlkůmv měatech přijímali od
společností adarma plyn elektri
cké svitlo aneb jltdné lístky na
pouliční dráhy proila 53 proti 21
hlasům Té! předloha senátu vtta
hojící se na bralrtké na život pod
porující spolky prošla bes odporu
Předloha sněmovny dlo které! by
státní a okreonf pokladníci nesměli
ukládati v žádném banka větll
částky nei oo obiiáií 30 procent
kapitálu onoho banku byla též
přijata V eobotu jednala sněmov
na v saeedání plenárním a mezi ji
nými předsevtata byla předloha
povolující okresu Douglas aby
odhlasoval úpity ku podpoře vý
Btavy samississippské Populisti
čti přílotíčkovč Omahy byli ovíem
ihned na nohou a rozvinula se
dlouhá a ostrá debata kteráž skon
čila tím ie opravena předloha
tmenfiením částky již by okret
odhlasovali mohl na $100000 a v
tomto spŮHobu odporučena k přije
tí Když skončeno zasedání plenár
ní a předsevtato bylo konečně jed
nání o předloze odporovali odpůrci
opět přijetí téže a protáhli schůti
až do večera ai ae konečně odroči
la sněmovna bez ukončení práce té
Hnedle v pátek skončeno bylo
počítání hlasů odevzdaných pro
dodatek ústavy vztahující ae na
vrchní sond 'ale výsledek nepro
hlášen neboť páni nejaoo pi i pra
veni tý! prohlásit! pokud ai dro
bet táda proti falešnému čítání kry
ti nebudou
V sněmovně poslanecké prollo
několik předloh a aice: Ustanovu
jící že Časopis mající 200 odběratelů
a vycházející po 3 měsíce jest záko
nitým časopisem k uveřejňování zá
konitých ohlášek (časopis česky
kdyby vycházel 25 let a měl 200000
odběratelů nemůže oprávněni takové
nabyti) aby výlohy přelíčení pro
aločin v připadě přeložení soudu do
jiného okresu nes! okres kde zločin
se udál povolující přikoupení ICO
akrů ku blázinci v llsstings povo
lujte! - etát ní učitelské vysvědčení
vlum kdož absolvovali universito
koleje neb normální školy beroucí
ústav pro opuštěné ve správu státní
zakazujíc! epolčováoí se majitelů
elevatorů určenou ku samezeni Sí
ření ee cholery vepřové
Jaro přinált občerstvení zároveň"
vlak nezáživnost kdyi hudte užívatl
Dr A iig Koenlga bamburaké kapky
nejlepií to Jarní lék budete v brzku
viech neluhů žaludku tbaveni
íhnrohn íinffjr
ílořobné nervy Jo vf'!fkm
přilil ff IM krve fítá hofif4 krev
ěinf nervy eitnýml Oobrá krev při
Vodlna Jt dořrow efravon tjrávnn
Mlítofj Ítetn4 slrtta bjf íď-bře
ttlitl nemile dobrott krev přivodi
li ffxbrá strava mqtf btl tprárnl
ulité aby dobrort krev epri#rMlt
N4lekem lohi lie rlorobnA nervy
pMNti ltatnm tllv4nf Při
menlím katarrhl v falidku Jt ď
brl taffv4n( nemoín velmi mť
t'b kdol kttarrhem ffilka Jom
eiíenl tnají přlAtna evý b nerilí
Cítl kelot a nlým4nl falu Iktt po
iilitl pokrmft víf le mají npravi-
ďlnol fřtttf k Jidll řítí Oepeloe'
návaly hlale etřřdtvl liolesd —
vieořtny lyto poelty mají neví vlifc
le pflélno )íli jt falalféní la
ťrrh K tiby to vl ll!i ullvtli by
l'era na Pe re na vyle ' atarrb
kdekoliv natený Jakmile Pe ru na
oltrtnl kalarrb te faladku stíne se
tallvanl eprkvaým thaf k Jí lln
vrací nrvy aetílí a nenitn tmttt
Pera na eeiltje selábl nervy ne
sňa l pouie doěieným obJIvenim )í h
nýbfl r4tranfn(m příčiny elt4
nervy a Ipatná tilívání pŮ4obících
Je( 0 jejiný Uk jenl půeohl trváte
OItriř)te přlini n lalo a příroda
vykoná oeiatní Peruna příčinu
takovou odlranf
Dupiite si na The Pe-ru-na Drog
Mfí Co Columbue Ohli o epie
jnl poví vám dalll Oblrlíte Jej
adarrua
— Něco aceta nového i Známý
řezník adejlí p V Svoboda nemoha
aakátkám na zboží utetářtké ze
vlecb stran jej docházející vyhověli
zanechá řeznického obchodu úplné a
bude sobě hleděli výhradně uzenář
atví v němž jest výtečníkem Vý
robky své prodávali bude v aualém
i velkém a rozesílali atenky salámy
uzené maao atd i na venkov Kdo
by sobě něco v oboru tomto objed
nat! chtěl nechť dopíle Jednoduše na
V Svoboda 1310 Williams at Oma
ba Nebraika a bude zajisté úplné
spokojen tdfcOtf
Lil
v Detroit Minnesota
NORTHERN PACIFIC
na
Mám na prodej přes 2X)0OO akrů
železničních pozemků jaou to
lesy a prérie
Ffiijul poxcmkr kdo ! !řR bobttoa
řrnoa oralci prodám Um oony Ltnt4
poztnky lattol podl Jezer Bjf vlkt vrhody
pro (uaiin
PuMmkjr lyto prodírám
od $2 50 do ¥G00 za akr
n iU nb lOlok llitta Úrokjr t% m iU
rtd ]Mt íerní mnoho jezor t vtkoll )it
pKílnoa U lyto poMmky Jdaa ryebli nik
odbyt Drábk Nnrtbcra TMlflo dívá nofym
oiMlnlktrn ty nJU4! výhody
PHJďU poksd nim hu]ný výbirl
Itr krJn by il přít ryiYÍtUol o ikolnloh
oeb vládních pnumotch T MIobmoU neb o
mapy daltt vyivátlcsf blMto m
James Klusák
Boom H Oaort Bloek
ST vivu mw
nub u:
"Wm II Ptalppa
Lnd OommUloDor M P B B Co
ST PAUL MINU
nvb b:
C W Mott
Opd Km Ag BT PAtU MINN
IKiiilii
2Polní
& SEMENA
Zlň fnf itiui uh!imiiIII kily x5V
fíf liil'ln lll SMlu-rfir Jiin'ri i)- VfV
AV v 'tiU-l bniinliory i-l Jnhn
Hrfiilt-r Mlnlilrtrit Wlt vyiM!invl 1
f ITH)U HsilMTMIvcr KIiik Jcínu-iK' ll 1
I I itkril AIV-luim liHknll Miiou nn rh i4-l I
I I kiiinkA jiíIciiii vitu nu xkouAku I I
I I — —za $ 10 eemen za IO c— -1 1
1 1 12 pnkl rtátmrh míiditi oni-n Jirni-iil I
l trávu kiiltnw ní vikev "Vie L i
W VVIifiif ati ZnMTii Jo I vrl kut v fjl
V listím h lo Kataloi wimulrn 5p Ay
VJL N'Jv p"-lll-toé polnirh M-mcii £f
liramliorá tlJWu to trtu AJ
lV Tt ptkl np)ritn()XÍ('li jGjf
wllntim S5r
ř
r
f
i
í
1 1
r
i
i-
t
Jí
r
ty
u
?
í
t
k
p