Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 07, 1897, Weekly Edition, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
:
1
1
f a
V
3: !
1
i
-J f
v i
-i "
i
Koilniy g ('řth
M'nl t-fmé 4 4it ' Put S4
V 1'raie bfen 19?
! I lk V'f4 f- k f% k M
M 4 é ! -
KvHfK Flh l'n Volblfh f V
kurii n 41 1'mU doplrVv't fl
li t f rn# t Prii pouro 17
třtina tolil ř-ký vnk I? Íik4
mlti 20 oM lni komory Tím
dasm volby f n t el'í tolbe
M Kls-lné eWéaay llhilfk
Cl Jm Ji h byli řtyrnl Hkon
lil ale skrít l# ]jth prlihlr
m hí4 klřých M ři ftíeh
dopouštěli řtfitř túloli lotil kla
rikálové 1'K'ltl'ftfi l#rtť pfJMh
Jar inchtil i tn f#j'lf4i]l
f lovík Hi ti Jjí- H -knJnf Neb
to Mi o r k ! IttJnf llofik
wutl 14ti jiti k 6lfořmi
lf k f " nltn plvino — t tolM
V kurii ]( Iflf 4 ft'ililf
koř kin i'i tfktf xt i)4ffllt(rll
k 1 ot hliatl k'HU ftnnoi ti
l'4řo ) itl J)ih ktoti-liU
li mílové n%mnnt mrini
ivrbll k( li alov — i)fiot voltb
lokJ ni m itcnfrb ílI
oftli volíc-A ' íilnff h v —
Iíh-HI tlj ! voll áw koofc —
Výilfttk Vfhh 0 Čtchitth n na
Měnivé { k4iý to MIloíftby
Dobjlíř oni v ť'trb4cb V kurii
9' IV I'' (i 17) v III karii
lech IT obchodních komorLh
4 irunl4tjr U!j olktm 44 ino)4'
tft Ni Moré Jobyll v V kurii
4 nové míaU t ubijtli ckré
ic itarí (rovni! i ve Síciikn)
col nJvýl pntřiití lno ?li dobyli
'i msndity které donad byly t ně
meckých rakich totil v Cub4ch
Kad£jovíc (mllo) on Morvé
Olomouc Uml olup český vl
n5 íeullen
Olraz fiikého řthkiho poteUtoa
jet dle ulrsn tnto:
Adámek Karel okre UrooU
Lttomyil V karie Mladocch
Adámek (tnut obchodník Slané
III kurie Mladocecb
Iřlký Quido ítavitel Praha
III k Mladocecb
Bečvář Filip boHtioHký Ůknhv
V k Mludocech
Blažek Gabr profesor Praha
III koně Mlodočech
Iírdlík Jot továrník Bodějo
vice II k Mladoiecb
Iirtorád Edv J U Dr Ním
Brod IV k Mtadocech
Bromovuký Jos továrnk Pra
ha II k Mladočech
Břetnoviký Václ rukavičkáf
Prdha V k Mladočeeh
Doleíal Jo hostinaký Jičín V
kv Mladocech
DoHtál Frt rolnk Písek V k
Mladočech
♦ Dvořik Jao M U hr Král
Hradec IV k Mladočecb
Dyk Eman J U Dr PUeB
IV k Mladočecb
Engel Eman MU Dr Kolín
V k Mladočecb
Formánek Václ maj domu
Král Hradec V k Mladočech
Fořt Job tajemník obchod ko
mory Kolín III k Mladočecb
tírégr Edv maj tiakámy
Itoadntce IV k Mladočech
Hájek Mix obchodník Plteft
II k Mladočech
Herold Jo J U Dr Čáslav
III Mladočech
Holanaký Vojt hoHtinHký Badé
jovica V k Mladočecb
Hořioa Ignát npiovatl Pří
bram III k Mladočecb
Hovorki Frt rolník Rychnov
IV k Mladočech
Janda Hřman rolník Ml Bo
lealav V k Mladočech
Kaftan Jan inlenýr Malá
Strana II k Mladočecb
Kaial Josef profeaor Karlín
III k Mladočech
Karlík Joef maj mlýnfi Tábor
III k Mladočecb
Koenig Fr rolník Příbram IV
k Mladočecb
KofiU Váf# flkrttuikářlřll btU tilf toltt mail Nímaarri
KířlíftJV fc MIMti
Kftlmífi J rolník HiUUnt IV
fc MMolMh
Kram4ř Karel í V Iřr Ji
tln III k MIMMh
KřembkU V4el# rol fini
rbof IV fc MIMk
KryřAloi rol Klía IV( k
MU loíurK
Kari Vil prořaor riofc III
k MU I rh
lltaak Jt Dr TáUř
IV k MlWb
Mt4lki Jín it oU Ujam Ji
ífnIII I MlfMwll
lla-lř U Vft Kat4dořrl Prifcf AU axlrAtfl
Hri IV k Mli-loiwb
rii?#k llolaal JVVt UUt
myli III k MlaÍA2teK
Ilrle III k MMolaeh
H aík Jan J V Dr Třabol
III k MIloí#rh
' nhfl Joar tiUí rardtbie
" i
III k MUJoh
Abtndlar f aUroau eb
Ml Illaala III k Mlťlo4ah
řtr4mak J rol !Ud4Jofle# I V
fCfářbik
Mtro Fřint fdíll kaaeLaký elojaat ft4obl
tlt L (ti I
ikhk Ml JV Dr
tIu v- K?ÍMřtAlT
Ul "! r
Ml Boleilar IV k MlIočacb
k raiík4l
ITdrlal Frant rol Cbmdíni IV
k Mladočecb
Uvedený doaod v I4dnéai fa
akém Iit4 idt a nikde neotiltlný
obrat o!4iá jwný přabled akvl
libo vítéaatvl Mladočeeí w4iordo rady lílaké B4atedovnf ávahe
ftoje saalovpenl aUvft novém čei
k#m poaelatva (o nim! uk ČMtollidi T kirilch: vleobecné rolnické
a pochybuje la jo vaeauanné apra-1
vedli vé)
m 47 čeaktoh poalancft ! 441
Mladočccbft 1 agrárník a 1 konaer I
vativeo aUročech ládný klerikáJ
rovnél oe I
Dl stavu je s nich boapodifft a I
hoapod4ř odborníka 12 lékařů
právníka profeaorft nčitelft apiao
vatelA a praktických inUlligencl
21 obohodnfko íivnoatníkfl a průlakém avéřil lid čeaký národní atra
myalnfka celkem 13
-
Slov k obrnu torno více přičifiommo to proéli dva čeltl famostať
v a ti není potřebí Mluví dokaiuje I
__
% vyvrhl sám Dodáváme Jen tedy I
Jdhvěidičkou omáčení poslanci jsou
atari oeoinaoeni noví
Pád Staročechů a klerikám T
Čerháflh in ÚDlnt NUoif mn
žovó a vftdoové auročeítí RieMr
Mattui Méatecký Tonner Steidl
Pleva padli namnote úlaanvmi men-1
iinami Klerikálové ameteni v£n-
de ekoro jednomyslné — agrirnlci
Sraatn a RaU nroíeli bei lutA
trv niVmkifi mívali latrn kXh
nad hrncem Z ohromné tedl
vřavy volební v níl co péro a blat
mílo vie věstilo pad Mladočeský
ie se tomu i t ciiini vířUo -
ohromné vřavy vykrystalisovalo na-
ie předpověděné v MP Z4pM ná
věstí: "Nevěřte klamným předivě-
stem Silněji! než byla vyjde a I a toto anvao na loto neomlu
boje volebního mladočeskA strana Ivitelné Oloupení naéeho národa
ta na malé tu a tam překvapeni neméně ne! o 37 sástupcftv v parla
které ale na prstech bude moino mentě pospolitém musí delegane
apečítati svítěif víude" A stalo nale stále ukatovati a biti povibu-
ae jnimo a aociaiy i agrárníka a
a 1 konaervativoe (který byl apoleč-
ný český kandidát proti německé
mu) dobyli Mladočeii vieoh oetat-
ních 45 mandátu a vstupují dnes ona tělo která je připravuje i nyní
9 mulft silnějií na Mlskou rado ne! Jeité stále o nilelitou jím absolut
ní vvíli Pád Staročecha aloí
klerikálft v Čechách je tedy Aploý
aaže referování na čtvrt roku na-ných
před učiněné — vador vlem jiným I
správám — úplně spolehlivé I
Zrada $ociát-demokratů na $va-PMt
ti vici národní Psali jsme lil
!e nePřekáieli bvchom sociálflm
jejich snae poleplit trudné poeto kUrýml n4a Slévaný rakouaké od
venl stavn dělnického Usnáváme byla na ten 5as volební oprava Ba
potřeba alepiení a české poselstvo denova
přičiní se o včasnou pomoc Ale Usilování o náprava této perma
co nás od aoc-demokracie od puso- nentní urállivé křivdy mělo by
je Je její beinárodnoet kterou vla
de ona sjevnoo činí
Na důkas: V okraso obcí čes
bodljoviokýoh a Jilaějiíoa v V ftn
UfaUd řHotiMaa t4t4li
Iik4 Wl taUitAfla Vlak m
iU!Mr tVltí oftiáUf frIHI4i
lHmiltvfoli dor írtit ak4 tnlafo)
Idtll tvé IImv Klmrl § rmUlll
Ulmfftll vflliatrf # Nati llnl rť
lltavli Přlallí volMf V Urif f
l'aa# vdal aiálí dmkřiiUI
MMkolaakl trovot4ní talkofi4
Úškleb lařváok pa!í $ a k
laUam a II! f tiali wl alak Udil
fo!4 tlkolikt iifi lUtí -h n
aciUfll k il4vl hlm kli lofU
lia ptmori lid i ai4li AMtt a
aal 40 aol4ll I Vfdal abvatatl a
f!oklm tnn Katf aatnl p
Ibloaltloll IVohU lo v ? Ma
lil m o to mI4 t—i vařalooH i-
ap(4 av4f orjř(lor4ňl ilrf
I Xoi pftétl rit i #! U a 37
třtiMi tol tfdat Hala V
iMatri l4affl iřUliaií) v ř
? leko tMr II Jak t !'
lakofatl kala fíÍ Jaitar4lo4
I jjíck plll M kolbUU tt!i ]
kipir41off Utidíma m imokon
Lmiiu p0)ikýthdaeb
UíkfJilo r I dn U ailno
boiří a prtdkiho blýtkotu křml-
BÍ „afc: v „AU M
ea boaře b4j bno — au-
Národ hnkf roiAoodlM
"Národní Míly" ia dn 31
břeina přinaaly o výitadka voleb
Po akvélé trilooii voleb naieho
a miataké n4aledoval včera doaUv
Iv caéich komorách obchodních
Nnl a Uk4 ade bobové v4o nati
víteaatvím dařili Zvoleni vlickni
jnali čtyři Iandid4ti avobodomylnl
pro komorv Dralakoa Dlienakon a
i '
badé joviokoa navrlení
Tím jao volby řííiké v oárodé
naiem ukončeny a celkový v ýaledek
jejioh Jeat tento: V království ie-
lni ivobodoirjalni 45 mandátů
a mm a _
kandidáti a dva aocialuté
Na Moravé ivítěcilo v oblati če-
Iak4 8 avobodomyelnýoh naiincov
čtyři bUroíeii 2 klerikálové a
ooialuU — Odečtemdi tyto třt
twanirodnl ooialuty jeví ae součet
národaloh poalanoftv t Ceoh a Mo
l™! 68 — 7 0 u více ne! jame
aoua pomanecae sněmovně
iaenaaa mívau v tak netapoml
m 1 m ae r
UI P°l poalancftv
roinoinu o n — i to 353 na
1425) netapomíne jme !e lest náa
▼ temích koruny české na
lll 1 - !_ A J_l_l
PUI mvnm mion way Deimwa v
IV™™ oDyvateiatva uaiaj-
tanie Uk la by nám a spravedli
?ém POiro lidnatosti naií ná
lelel° 06 w lébrž Pné "to po
]™ti na radé říéské
aJ° veaiere oaiaini oiovany by
aobi nedali déle líbiti té křivdící
volební geometrie volebního řádu
ošitého r 1878 Němcům oauvákQm
většina TvořímeC my Slované
t temích na řfieké radě aaatoupe-
větiinu nejméně 61 procent
(Němci poutě 36 procent Vlaíi a
Rumuni dohromady 3 procenta) —
™7 Slovanstvo meti 425
B7 Piamento spravedlivé 285
poslancflv a nikoliv těch asi 160
jbýti solidárním bojovným heslem
Ivlecb slovanských stran a naii svo-
bodomyslní poslanci neobf si nedají
ojfU lest býtl v boji tom atamany
iiiii:i'iitism
I'iifft4r4 tt l[ilof b
j{fř řnúV
b j ft
Dr J
DALSAMO PRO
!"' ý TKMh V k j f i ftf '( tu j it ř Irdriil tt
Ta" Vr 4 II lld l 1liM( IM:IOMí ímU
Nsfl f n#dtjí KI4rbfini Um
I m řre my ('u hnit aa lan
Im fři4 Ji ír Jlí barUnaMnl
U%nnn Ml4 a iiíika Ai
proti j$ ) f4v4 Itk m4'ři jk' Vt
tř'-lt -i t Ht vff# hl fnhk
ítif) trlrn#f(t Malto tim
patM ajfivadlívé tfmW tvrtlns
0lm muho nl-Jf)i aitaue fr
lsmtitií mhii hl#Jíií takové
riUjy -tín tikové ihvnl iá
mflit I avwřná Í4tangt 6 I ptlA
th jďiutfoh pvf)4 Miraltln4
l avým cílem dobrým mUfa ros
hodnosti bitvu a ibr4niti wliké
pobřomé
Vipornřflme dřbo dovedlo naiirh
pdf4t poalineft avobiornytlných
v lt#h l?ío~ít nnímu č#akni
proti obrovské přaailt Nímuft
lletbty a htarolSechft v i4pa o
pankUre vídenské Tak mftíe ae
nal také njnl ve Vídní posUauti
natím 61 polaricarn aby iabr4nili
podobné neblahému vyrovnání
Ciatajtaníe a Maďary a odvrátili tak
od národa nasahn pohromy hmotné
kterých přd 10 lety starečtí tt
atitníci třeba byli v ieleiném kru
hu vládní vřiimy od náa odvrátit!
nedovedli
Že ae o to právě svolení poslanci
naií co nejpoctivěji vysna!í a do
posledních aii přičiní o tom nemá
roe pocnyDnoaw DUOiiir to na
svou čest a víro dobrovolně národu
svému ucbátejfce m o jeho mandá
ty pravili tajuté ve jvém volebním
programu na který jsou avoleni
doslova: uMy víme íe hospodářská
tíseň doléhá krutým tlakem nažiro-
Siré vrstvy lidu českého Vy víte
sami že všechnu příčinu tísně ne
dovede tákonodáratvl a správa od
stranit) ale aby se nuinilo co uči
niti lse viechuo a! do posledního
o to s tou vytrvalostí a silou se ca
sadíme kterou svědomitý sástupce
s nadAením věnaje nejživotnřjňím
s&jmQm svého lidu
Tak budeme i při obnově vata-
hS k Uhrám co nejrotbodněji se
vspfrati řádftm jaké nyní panují
chceme obdrželi nač právo mají
království a terně této polovice
raději se odhodláme svolili k rodu
ce ne! dáti hlasy vyrovnání které
nebylo by podstatným (lepšením
dosavadního stavu"
Takové vlastenecké ujiétční dali
dnešní svolenu! národa českého ve
ejně a slavně lidu svému a rovní?
tak slavně a mužně a upřímně dekla
rovali před tváří vieho světa:
'Naíemu starému programu věr
ni jsme tfistali a sfistaneme naším
cílem jest plné rovnopráví národ
nosti a jaiyka českého u veikeréra
ivotě veřejném a obnovení státo
právní svésákonnosti temí če
akých"
Na toto poctivé slovo české lid
nái dal a svolil si muJe takto k
němu promlouvající na dalších šest
et svými tástupet na radě říšské
Není to mandát imperativní
akým je opásal ale je to mandát
amluvený meii počestnými tnuli s
vlaateneckým sachovalým volič
stvem
Nu! a tu se tá!etue: Smí a má
kdokoliv meii nimi pokud ae aám
nechce vyluČovati se společnosti
národ našeho alušné právo aby
tuto vtntšenou úmluvu roeti náro
dem a poslanci jeho a tout pru od
samého počátku polklabným vý-
ftll
II McLEANA
JATRALEDVINY
tmHim iořliibřstl tťdftvfry a
f f liMváfil ffilil itsoval pod
Umotal?
J#t ari l nt Uřn jdftrt ě
aťyrhom a vyiili i té av4 sttré
kl#ty i té a4 vííňé podtírsvoatl
lkrjivof i4ilU 4ivo'i mail
i hrré kurá prýltí s praví IU jen
I (i'iWnfpK ýh nrbfl a
ťlik Ui tolik ilt Jíl M UM
r4rod4 rtaŠsm r Ikodtt valké
vli i rif
(' ijsvftv lakové otrivy ttkvé
ho nifrl níikého a bmi Jfx'lm
skytaly ja Iva minulé ďby Trt
fibyl poriivá kritik to nobyia
dobrá vale pob4njlfí a povrhající
k lepiímu a kárající spravedlivé
chyby — ne to bylo mnké távlsť
né ríepřátelské nsořování hyidénf
pomlout4ní a očernovánl vií-ho
konání a všech sebe pooUvéjííc h
snah a ekstkA mulfi strany naší a
ťelého vedrní strany naší jel
péatovala po lest let crlá řada
velkých i malých atrannických
listu a plátku v Praie i po vínko
vé Dnes ovlem jsou všijimi líto
mricí pomlouvači Štváči a klevet
ní ci saslouiené ishanbeni před sou
dem všeho světa
Poctivý a uvědomělý lid nái
ničeho nedal na všechny ty spousty
černých pomluv a klHct a proti
všemu tomu spilmotí aloby proti
všemu tomu přívalu catumnií vy
tnamenal osočené a olerněnč své
bojovníky inovu dftvřrou a láskou
Oni budou toho pamětlivi a ukážou
se jí hodai Tento imposantní soud
národa pak chce býti respektován:
ne my ale věc a dfistojaoHt národa
českého tobo žádá kategoricky aby
byla přítr! učiněna tomu nevlastene
ckému národemornému prostopaše
nf níiké té podfíravostísočivosti a
aávistné cášti které napadá bes
spravedlivé příčiny které podezří
vá bes slušného důvodu které vě
domě křivdí a bes podstaty očerfio
je národem do boje proti nepřáte
lům vyslané tápasníky nedbajíc
jak tím poškozuje zlehčuje a maří
svatou vře národa vlastního
Dočkejte ai-li se poslanci naši
proti věci české proti programu a
prospěchu národa našeho prohřeší
a proviní: pak je obžalujte a žeňte
na soud — ale dříve ne Tot? jest
mravem v každém vzdělaném &
vážném národě — toho židá dnes
česká věc ode všech příslušníku če-
skéhe národa Ničeho více ale
také ničeho méně!
Prudké bolesti v kyčlích mohou č!o
věka postupně ztnrzačitl Olei 8v
Jakuba pouilt v čss sesílí a vyhojí -porufieiié
svalatvo Použijte nejlepší
tento bojitel kdykoliv jakýiulkoliv
bolestnil Jste stířenl
IIIpiLimn D"br' r"''
tibí UU jdnui m pro tImu-o
rí aábolafKki olrjr Rtlridtn tim !-
ho O N HILDCSHAIf Dtp P 1
tMk— St řBl Mina
Ik ll! mlýnu nli vyníní vit
1 10411 '"!' kfí I- dluhu H kl- m
QlMf'hffi ll tr im I
hlÉm im inué hmr Jln mouk v MlVn lt
V flMk4- riKHttl 1'rililll Muml-r í VI
II M dráw littiái y iiiil MMát n
i iř
riru hiiiKiilt-r ( Vl N„b
Priwlll fcift M-i7 obol 4
v krmjlnl éniaé } t—lf omd gd
kr ob4 ptU bUlélck 4rkaoi hf éoUU
a MaUl-ttMl lokota UM W)St
í!
i '
n
m
v v
1
ar
i I