Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 07, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ROK ZÁPADU
POK
INTI1I0 AT TRI Kn1 t9tlfí AT OMARA
fUMAftlA Ai SBíOla fltAM MATTir O
noCíx XXVI -CfSL0 35
OMAHA MEDRASKA VE STŘEDU 1 DUBNA 1C37
rMtMsl st rt't u4s iiio m ft
fMH st MrtllItlInmIaM SI 00 !
~ y m-
' O1 m
' o r
COVE ZPHAVY DIKUCL
Kronik nduloatt
Mart platit
NeJvyMín tou Um mlsoark$m
vynesen v úterý roa)tk f případu
Cherokto Lift fltofik Asooclatinn
proti Belslind A Callle Ca a tlco
odtoatena společnost polidnfJí ku
uplacení pohledávky ktsroul ttrtas
látající it o( tl o2(uU Společnost
látající ntjroolt ti toUI od Indiánů
kmene Cherokoe v I T potomky
pro patly ttrtné obžalované
ěátl Jich k témol 6el přtnecbtla
Kdjl ptfc pot liji t nsffioní prost
deoti Harrisona potemky dotyčné
k laujmulí osadníkům otevřeny by
1 jr olstranénl dobytka nich na
lítáno odmítl společnoel ta po
ulívánf platili Ktsadek ttkládá
ni tom že kmen Cherokre po
tomky ony vltstnil tudíž právo mři
k Jakémukoliv účelu Je pronajmout!
A la todll strtna druhá také távatka
tréma dostáli mail i umluvenou
částka co nájemné rnatí tloliti
f tAjas eakrevsrslctfi
V zákonodárstvu lowském uděleno
bylo v úterý tvláštof tlyienl výboru
který! o tařfsení celé řady cukrová
rů v Iowfi prtooje a kterýí nejlepšf
naději mi že snaba Jebo t úspěchem
te tetki Zákonodárstvo Žádáno
bylo aby pak povolilo vydáni dluho-
pitů na třízení cukrovaru ▼ Amet
který! byl by částí tamnf hospodář-
tké koleje saéef pak by dali! cukro
vary v ClintonWaterlooFort Dodge
t Det Moinet třízeny byly Každý
t těchto cukrovaru tpracovával by
denně 600 ton řepy a náklad na kaž
dý na 1525000 jeti rozpočtěn Ve
Waterloo a Clinton byly ji! míetn
společnosti pro atavbn cukrovaru
aorganitovány a v mittecb ostatních
tel prý ae tak stanejakmile ae ukáže
Ze eát o průmysl ten ae zajímá
Pra zpronevěřeni
zatčen byl v úterý ve Webster City
la C B Catlín známý obchodník
s Id Grove Okolnoati na základě
kterých! obžaloba vznešená jaoo
tvláétní Catlin vlastnil obchod
oděvní pro který! koupil ta $3400
rotného tboží nemaje hotových
peněr dal na dlužný obnos dvě no
ty zajištěné morgióem na konpené
tboíí V notách vytčeno bylo že
Catlin mutí veškery pěníte každo-
denně atržené na bank ukládati a že
peněa těchto ku aphiceni dlužného
obnoau používáno bude a prvá nota
ekutečnř tímto spůsobem splacena
Druhou nota viak zaplatili nemohl
i-
t
elikoi obcbod ae mu nevyplácel ta
ej prodal a jiné zaměstnaní si vyble
al načež pak zatčeni Jeno pro zpro
nevěření dlužného obnosu $1100
následovalo Catlin hájí ae tím že
z podmínek jaké! v notě uvedeny
byly obchodovat! vydržeti nemohl a
to proto an nezbývaly mu v rukou
úplně žádné pěníte nejen na placení
sbotf ostatního a na krytí běžných
výloh ala vůbeo ani centu na kryti
iivobyti že závazkem tím atal ne
vlastně horlím ne! otrokem neboť
tim ibaven příležitosti Živobytí ai
vydélávatL
fiest ditek ntenale
Ze Seneca Kan oznámená v úte
rý utonutí 6 dítek ftrmera John Mo
Oratha v severní části okr Nemaha
bydlícího Dítky jely a matkoa v
těžkém povota k domova při čem!
přeo potok přebrodili to motel Týž
byl ala tak rotvodněn že voi dra
vým proudem atržen a převržen byl
viech dítek utonulo Matce ae
podařilo břebn dotáhnoaU
7Mpf r tltflt
ntbýftjí státe roistlin oliřomtijflio
nb(r náUdkem stálých dstfO roky
nsosfát joltl slouptjf oltbsné Jíl
hráta obrovsko onu pmitu vody
déla jil tadrletl nmohoit 7 ()ren
ville htm otnámeoo pondělí pro
Irboatí hráta col ta riáttftdk uplt
vení několika ÉUfrrAnfch mil po
smkn mílo a lího! dna oinámftno
tárovsA I protrženi hrát u Prt
shire 40 mil taverně rvi (Jrenvillř
a spoustami vybrnavlfcb st vod pro
trií onou bylo tluíea a tisíce úrod
ných pozmkfl v okresu Holím
Washington Hlitrkey Imrjisna
Wtrren Yattoo a Hunfiower tato
ptno Metl Memphi a VickwbMrg
iiméslnáno oprtou hrátf nt 10000
osob a pracováno t ntpnutím veške
rých til neboť ktídý věděl žt v udr
žení brátl jedinká spása jejich spo
čívá — V úterý te sí trnce v okolí
Greenville tnsčnou mřrou thoríila
neboť otnámeny tři dtlif prfltrle
hrátí jlmif přívaly vod do krajiny
se ženou Prvá průtrž v dálce 1200
stop udála se u Wayside 7 míl od
měttt druhá v ílřce 1000 stop tni
40 mil od města a třetí proti Arkan
sas City v éířce několika set atop
Městečka Kosedal a Gunnison jsou
vážné ohrožena nt boť nalézají te té
tneř uprostřed zatopené krajiny kte
ráž v délce 100 a v éířce od 23 do 35
mil méří — Ve středu situace JeSté
více ae thorailt neboí následkem
prudkých deéťú vola jeňté více vy
ttoupla mimo6ehož hráze značně
f odhozeny aoaltbeny vlnami je!
prudkým vichrem rozbouřeny byly
Metl HeTěnala " Arlansat" City na
ttraně arkanaastké praskly toho dne
bráte na několika místech a přes
30000 akrů úrodných pozemků na
nich! zaměstnáni více jak 5000 oso
bám poskytováno zatopeno Z Vička
burgu oxntmováno Ze při nejmen
áím 4000 čtverečních mil jest již ře
kou Mississippi taplaveno
Cyklon v Arkansas
Z Pine Bluff Ark otnamováno
ve středu Ze oaada Gradys 21 mil
jižně vzdálena navštívena byla tobo
dne odpoledne cyklonem a téměř
úplně zničen Ctyry černoňky byly
padajíoími troskami usmrceny a celá
řada oaob poraněna Cyklon násle
dován byl krupobitím při němž prý
kroupy velikosti a! i tlepičích vajeo
dotáhly
Povodně v So Dakotě
Následkem dlouhotrvajících prud
kýoh deŽCŮ jako! i následkem rych
lého tání leda rozvodněny jsou té
měř veikery řeky a potoky south-
dakotaké ooi ta následek má že i
doprava železniční na mnoha místech
přerosena býti musela Tak otna
mováno ve středu a Woonsocket že
potok Soud rozvodněn jest too mě
roa Ze ilřky dvou mil nabyl Hika
James rozvodněna tak že část želez
ničního motta odplavena a nfcdralf
ve Forestburgu taplaveno Z Frank
fořt otnámeno Ze devět mostů v
okolí onom bylo odplaveno U Delle
Foorche odneien železniční most
dráhy ElkL&rn a okolní nížiny dale
ko iiroko zaplaveny — Z Vermillion
otnamuje ae že v celém okresu není
jedinkého mottu kterýž by povodně
mi ošetřen byl tůttal a že i kódy tim
ap&tobené $15000 přesahovati bu
dou Kechee povolit
Státníma odboru otnámeno ve
itředu vyslancem nailm v Pero Ze
yláda tamní odpírá vybcvfli požt
dávka Spoj Států ta bezodkladné
propoitěnl amerického lodníka Htm
oayho k jsou obévy že odpor těsto
k vál ně tápletca povtds — Ktmsay
bjil řUnern mofstva parníku Csra
brltn Montrch a thtm pobyta t
Ctil to byt pM nepořádné chování ta
to anlJ by mo nálálitého sondu
popřáno bylo bei vltch okolků na
jeden rok do kátnlca odsoater Je
likol Jst to ptk v přímém odpor o to
ttáftjlcí smlouvou rtpoj Států s Po
ru poslána vyslancem natím vláda
Umní o betodkltdné prpnltén
Utnut) ho což nyní jak otnámeno
odepřeno
Cjkloa v Ok lakomě
Městečko Chtndler ležfoi aa 50
mil jihovýchodní od Gathrio Oklt
taoleno bylo v úterý kolem 0 bod
večerní cyklonem jím! brotná tpou
sta epůsobena Městečko atmo bylo
totiž téméř úplné s povrohu temiké
ho tmettno a i 1500 obyvatelů bylo
jich 28 buď na místě tabito neb
troskách uhořeli a 170 bylo jich více
méně portněno i raněných poraněno
jest jich 14 amrteloě ostav 24 jfait
téméř betnadějným Z celébo mě
etečka tůsttly státi viebo všudy poo
te čtyry budovy kteréž bezodiltdoě
v nemocnice proměnóny Cyklon
přihnal te od jihozápadu a to úplné
neočekávané neboť krátce před tím
limi t ani mráčku na oblote nabjlo
pozorovali Tuprvó několik minut
před 6 hodinoa objevil ae na Jiho
západu černý mrak kterýž ae s úžas
nou rychlostí blížil a v témZe oka
mžiku kdy podoby kornou to vité na
byl také již městečko tatáhnol a v
několika minutách thoubné tvé dílo
dokonat Dříve ještě ne! lid t lek
nuti vzpamatovali ae mohl vypuk
v troskách na několika místech ohefi
tak Že v prvé chvíli nevědělo ae
čeho dříve te chopiti tda itachrafio
vání neiťattnfků či haiení plamenů
Jelikož patrným bylo Ze tily domácí
nikterak nepoitací požádáno bylo
měato Gutbrie o poraoo a vypraven
odtamtud bezodkladně výpomoooý
vlak po přijetí kteréhož teprvé
pracemi tacbrafiovacími patřičně i
počato Do půlnoci vytaženo a tro
sek 20 mrtvol a do rána počet ten 28
doatoupil Stav obyvatelatva jett
hrozným neboť všichni přišli o vše
chno a tak jedním rázem tdárně
ikvétalíct měsiečko zničeno Z Fort
Ilono a Fort Gutbrie poslány tam
ihned veškery tam ae nalítající sta
ny jako! i zásoba potravin V Gu
tnne uspořádána ve prospěch ne
šťastníků sbírka kteráž hned prvého
dne přea $1700 vynetla
logický kapitál
Uhlodoly v Jackaon okresu Obio
přešly počátkem týdne v ruce angli
ckých kapitalistů Syndikát anámý
pod jménem "Kroeger Syndicate of
London" vykoupil ta čtyři miliony
dolarů majetek společnosti Superior
Welston Tom Corwin Flohart Mil
ton Elita Alma Comet Jones Em
ma Chapman Buckeye Northern i
Central celkem tedy třinácti firem
Hlavou anglického syndikátu jest
Krueger teť mámého taválskébo
presidenta Pavla Krnegera A! do
tud operoval syndikát tento v Za
válsku poněvadí však tamnéjší pů
da úplné jest ji! vykořistěna obrá
cena potornott na Amerika V ahlo
dolech v okresu Jtckson pracuje asi
5000 horníků a oblí doválí ae do
států Ohio Indiána Illinois a Neb
raska 1'daraé tavraiděa
J W Ilollingshead jen! byl jed
ním a vůdců pověttného hromadného
lynčování ve Washington Co Min
jen! po tatčenf tvém tvědkem
ttátním se stal tím beztrestnost st
ujistil a tároveft odsouzení několika
Htnla se zdntrou ženou iižíriíním ťalnc-ova
Celery Compotind
Paní C C Newoomb ae St Looii
thledala sebe opět "novou ženou" v
plném smyslu toho slova
Churavá fena jest vidy obratem
amotným — smutnějším ještě nežli
churavý mu! poněvadž utrpení její
jest daleko větším
Neuralgie bolesti v tádeoh tru
dnomyslnost a bolení hlavy apůso
bojí že myšlenkám a práci své vě
nuje pouze polovina tvé potornotti
drahá polovina byvši zaujata poci
tem jakoby celý a vítem roztříštit!
měl ae na koty Není nrčitějšfoh
důkatá o tltvnó praktické oeně
Paine-ova Celery Compoond jako
těch je! slyšíme a úst Zen jež byly
jím uzdraveny
Moc léka tohoto v odstraňování
neduhů je! adaji te býti zrozeny k
neštěstí len jett hromadně dokázá
na nesčetnými odporučeními od len
vysoké postaveni zaujímal ícícb y
okolí v němž žijí
raní Newoomb plsfo te svého do
mova 2205 Market Bt St Louis
účastníků lynčováni přivodil zavraž
děn byl v úterý večer ve svém obydlí
nedaleko Waynesboro Chtěl právě
ulehnouti kdy! tu někdo vystřelil
škrte okno a vehnal ma plný náboj
srnČíoh broků do těla Smrt byla
okamžitou
Vichřice y Kantu
Kantu navštíven ? úterý prudkou
vichřioí kterouž značné škody na
různých mlatech spůsobeny Tak
ve Florence rot meteno několik dom
ků a nákladní voty byly o kolejí
meteny V Great Bend též řádila
vicnfico prudkým krupobitím pro
válená V Bloxton bylo několik
budov rotmeteno a Wichita navští
vena prudkým lijákem krupobitím
následovaným
Sebadet) pojišťovat
Z Ottumwa la oznamuje ao že
tpolečnotti pojišťující rozhodly te
e nadále v tněatě tom lidný maje
tek proti ohni pojišťovat! nebudou a
tioe dospěly k rothodnotí tomu ná
tledkem přílišných ztrát které! v
posledních letech tam utrpěly Obná
šelyť ttráty požárem tam apůsobené
svýcli lékařů
praví: "Byla jsem postižena silným
nachlazením jež jsem zanedbala a
dostavil se zánět pohrudnice Byla
jtem připoutána k lůžka po několik
týdnů Když se stav můj lepšil Ze
jsem mohla povstati mela jsem stále
onen "pocit ochablosti" a ' nebyla
jsem nikdy úplně zdráva Lékař
můj poradil mi užívání Painr-ova
Celery Compoond koupila jsem tu
díž láhev a počala lék ožívati Cf-
tím se lépe nežli po mnoho měsíců
Byla jsem nervosní a nemohla jsem
T noci spáti Nyní odpočívám po
kojně spím dobře mám choť k jídla
a chci říoi Že Paine-ův Celery Com
poond učinil te mne vskutku "novou
Zenu"
Paine ův Celery Compoond ožíván
jett lékaři v domácnostech právě
tak jako předpisován eboravým tr
pícím nervosnimi neduhy bezesností
neuralgií revmatismem a stavem
"vysílení'' Lék tento je v dosahá
všech
v posledních 5 letech průměrem
$200000 ročně kdežto pojist
né které společnosti celkem Um za
rok obdržely ani ne celých $50000
obnáše'o Společnosti tvrdí ie vel
ké ttráty tyto spůsobeny jsou nedo
statečným řízenfm odboru hasičské
ho neboť týž pouze 6 mužů čítá
Dle správy povětrnostní úřado
vny bylo v Californii poškoteno ovo
oe dvěma mratíky Hlavně poško
teny merufiky a mandloně
V Geneva N Y spáchal ▼ úte
rý večer tamovraždu Charles A
Ilutton majitel sklárny v Corning
Týž byt po delší dobu nemocen a ná
sledkem nemoci prý částečně na do
cha chorým se stal a tím hlavně ta-
movražda jeho vyavětlována jest
Zanechává majetku na půl milionu
I Velevytltncem do Rtkouaka byl
Jmenován presidentem v ponděii
Charlemtgne Tower z Penntylvanie
Tébo! dno jmenován Henry Clay
Evana z Tennettee komisařem pen
tijníuj
!-'
r
i
)
r í
w
í'-
jí 4
řV-
r í
f-7
""i
ř
%
f