Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 31, 1897, Weekly Edition, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -i -
U
4-POKROK XÁlAllU~f
i
í
!
i ' i
ti'
1
á
1
JL
1
ví
ít1
A
I
'
1
t
'
í m
' 4 -fl
:
SI
' 1
i
i
- '1
í
I 1
ftbráfkl tál llfnfrtlr 4]i-ft M
sd4M ykoří kw'1 af h m
přot4M ' k4 přddf vjlwifti fit
4!lií(Mř #Sr rf# aby cxlthoven
1 dn 4Ut M f jr Mov4ní 0 ir
I i!fi if!rfA A' if'il I 1'nVM
f4ldk#m rtimiioh ! nejsou
fř lomní nr if ktiM by filloffti
ft I ř 4ft f h mt(i'tif mfnínf sví
řrfi Irlifm rbot4ní ntnr
riři řií t Mr rfl'iiřn
bt!t -I - #tM) rrliJi# k f i hU-
hf ťlísfrh í ' fi £ 141 Mfř
"' ( )t britkfm neb ř po kr4(
hw f i'(nř pfsdwhy lunsruptni
Hktt' nkm v moUmI výkoním
i!o?4ifoi smlouvy arhttrsftf
V fnN i'ikMÓ? 4uo- f4tk t
i41irí tkfim frrtn it 4nfm
řlitftl tmUitti] tiliř)řni řřřftf
km hyl n ílny k'#řjl Ml í
bo liff tf ř Jkiffl ytm4i
nr4 iií yh ttni Mffi4 fikio
&Hi k lomu 1 ly t 'flolf)oti
#oi i ři{řlfm tjjřnuljr bti míly
ikřjr f"rjř# výliri lni Jn
loU iuttrickth t tfkijfcf V oo
dílf i l rn'rfi k ( řijfll jtřtiIofcí
ktřfnil j uluiofinl otriikS ii
ti ítr(hfi hjrl ik44no oifel
jovolmo ♦2500On ot-nra bréií
no iřil4rl tíkoní nírnl opít v
rokovAnf o nuilouvé irbitrířnl (ickri
to4no a iafJ4ni m 3 h odřooeno
V rf movné #lancA lapoéato
bátck hutním projednáváním clo
předlohy a debata v oll řřeořcí na 6
minut obrneteni Jmou roivipnla
hned po Icítení oblavenl i4kona
Demokratů navrhovali loti! vyikrt-
nutí tíhol a kd ž návrb ta nemUtn
prohláif-n podali totil návrh ná
hradní dle nfbol v oblavenl uvádí
no býti mělo 2e pretúdent kdyko
liv přefvlcil by ne o tom ie cena
kteréhokoliv predmčtu clu podléhá
Jícího truHlem kontrolována jest
právo má clo oto odvolali a před
m&t tikový na Holina uvobodnoa
dáti O návrhu onom dlouho a ostře
debatováno při čtrn! uváděno ae
strany republikánské 2 podobně
nemístným jest an teprve tenkráte
na místě býti můJe kdjl k projed
návání svobodné lialiny ae do
spěje Konečně však bylo rothod
nuto předsedou ie návrh dotyčný
jest nemÍHtným a rozhodnuM to 158
proti 140 hlasům schváleno Podob
ným hlasem tavrženy návrhy aby
clo splatným bylo ?e stříbře aneb ?
papírových notách jež by ve stříbře
i tlatě splatnými byly Na to po
krajováno v debatování o jednotli
vých položkách předlohy a kdyZ v
5:15 zasedání odročeno probráno
vfieho vSudy pQuze 9 stránek téíe —
V sobotu v debatě o jednotlivých
článkách pokračováno a! do
4:15 a a různými změnami a oprava
mi jimiž vesměs clo ivýáováno
celkem 6 stránek projednáno V
pondělí v projednávání jednotlivých
pokračováno mimo čehož schválena
reioluce senátem přijatá kterouž
1250000 na bezodkladnou oprava
hrází missÍHHippských povolováno
jest Zandání odročeno v 5:25
A zuně nová strana
V NaHhville Tenn vydáno v pá
tek prozatímním výkonným výborem
provolání jímž do města onoho svo
lávána jest ka dni 18 května národní
konvence dobrých občanů Provo '
láni adresováno jest "víero milov
níkflm svobody blahobytu pravdy
poctivostí dobré vlád přejícím li
polčiti se t pracovati pro docílení
dobré vlády dobrých casS a povine
iení lidskoitti" Provolání podepsá
no jest a sto občany te 24 rflznýcb
tátS
T zájmu stříbru
Puražený popokratický kandidát
presideulství Wm J Bryan který]
jak známo po volbó o otázce atří
brařké vydal kniho pod názvem
The Firat líattle" obdržel min
týdne zpráva od nakladatelů le jeho
po 1(1 i vflJk i iřM kftíMM
)% dř(v In ti m l slíbu i iolo
tlnísvobol é řilby sfřbfi
ntrMilafit i řlaii f4 fiioo iáti
t$ Joti4tn i ArhtiHM IIIíki i ř I
ďil láfodftí I ' tř v bimii kl
Vl I řMflfcy '00 Mft Tl'rolll4bMrffflM htMikhn Irl řflb
lUlořSls V finntttl Uhn IH
lil 1711 ir t-M IfrhWt M-Na
A 1
vřiíi H#n 1 ! f t vtil n4 my
' siftwiNkfH fril ď-mibral
Wállt l„ ut II li k h 1111 i
- — i — H
n mru friririmnf
ptthlik4nf Allf lřlot'l řn (({'a
Uc mni p(tpQty
Z W hUfUs
{ HtffhrtMtf rspeibhk4rié v f
movřii s#řt4l o Ibfvati vt tM u
při přlUJiťioi btnkutti po'4 liiíifj
na tt Hiri4ic ři li-iboi por
da v fifl nn#fr nrkl4ti úulbl
4 lflýih přkálk příjMÍ foéb'i t4
k"na rrUlha Jdri'lliv(ui srn4(r
rflm a poftaneftrn pnrrb4no tt vftll
buď hlif ivali pro t řsdlohti tuh hlt
sxjvání idrlttl— proti rfbaJ iltk
i iikh hlaovati nikdo K robod
nati temuto dospí oo hliA rit lom
z4kla Jí an stříbrařl shodují imIhd
ii 4 hled o U riímim tavdtím cla
oebraného blahobyt zemi navrácen
_ i
nbads a fe tu )!ž dobrtm budekdyl
příležitost dá M k tomu aby -m m
jejich správným jest
J Senámíma výboru na záležitosti
voieuni potlioy ve středu J0voJy
proo 2e iy ji wUurbett kterýž
gavernerem oregonským za nftstnpce
sen Aiilcneiia jmenován byl k za
ndlltltf flpn&hi tiřínniln Křti nl
f — "1 iuhi
iv„ w rl
z úítavy spolkové aamoiřejmým jest
že každý stát dvěma senátory zastou
pen býti má a tu prý když zákono
dárstvo opomene zvolili senátora
stává se povinoítí guvernéra chybu
tuto napraviti
Prvý příručí gen pofitmistra
Ilealb zarmoutil v posledcích dnech
nemálo ty kdož nějakou tu poítu
pro sebe uloviti zamýileli Uozhod
mil fAtl9 9A rkAUtmiolll rA nrlnn I
a it i ii
tím lhůty tvé sesazeni budou jediné
- w r j
tenkráte kdvl dokázáno lim bude
:
ním a že "nříhžná rnlk-i rnL
tická" na dále důsUtečnoa
Fi iviuuu
ka změně v úřadu nebude
l o wasningtonu oznamováno v
r
pátek Ze v dnech nejbhžiích podána
bude vvslancem havalskm fHtnn
ůřadní ztátníma odboru žádost za
w m 0 -
nflTinlonf mnniilrniif ttanaíal#tm L
Spoj Státům a že listiny dotyčné
bezodkladné kongresu k projednává
n( novun v WV:
tonu za příčinou onou meiká již od
U UU D W BU J W U u m n A lili KU
nastoupeni Mcmnleyho výbor repu
blikou hawajskou vyslaný a a bív
vyslance Thurstona nejvy ííbo ná-
vládního Srnytba a gen Harwella
sestávající kterýž důvody proč že
by Hawaii ka Sp Státům připojeno
biti mělo nresidentovi J f E ríw
nftBi
♦ t o-j
: Jenom na 80000 Žádostí o místa
poítmistrů podáno bylo od naitoupe-
ní administrace republikánské —a to
r
prý jest Jeété o mnoho ménř než y
rMKS „nfi„n ivu
fv "V
~ 1 I
t K sekretáři pokladny Gageovi
dostavil se v sobota vjbor Jmenova-
ný národní konvencí peněžní kteráž
a 1 n a I nHinnAl L1 1 1_ I
iw zfl k v„i
předmětem rokování bylo avěděti
! uivoivi vuivtuatucui avv 1 A B i
mýileni administrace vzhledem k
nrU( in vt
MOMVVWS BVHIVUbV VV J U4 I
váno Jest jmenování zvláStnl komise
kteraz dv na opravě ovne sino nase
ho tystému finančního pracovala
Sekretářem poklidoy prohláien po
žadavek onen za áplní správný i4-
roveft tisk nnncnrněnft Lnnlipa n 1
- i
A I X M 4 L J_ I I
hv iw iukuuiuu auj ua úprava i
Mňíi
It hfk i „lnt ! itk ! II
I " ' '
říil K t f I f i k líf i1tf„n
ph l t k ř# j '4ikr ti htl
hkmiU fi4iki vUA jřf In U
I
i i I ni i
„
h'vt in Mjř M#f lir r 1 1
MnUiiny fla)d# i Tmi Pr
tři nifil tk v i4lrntt M&mflnrii
křfvřfiitkíh a i"iUlnl v i4:ku
vlrřti
i rrsilnt MiKInUy rilioliu
poUt na Kubu it)4ítit(lio knmi
k(r)l by vyínthl jikini iti
www U(ti smrt dra ltuíi ivU
pJjifi
_
Iiri Mm ulalo(i
ťisán tlnsjlm
V llmibjrL'1 IV ui'i4n byl v
pátsk řfv Jr Hil W 8wlíw
reliktor nábo)cnkho ti r u "iVfir
ylvafiia Mtliiív" poritm vin
nym nmioami araiar ii44rm íi%
'
V% JmI „ iV-b
ním kriminální urálkf ti4rm %
ÍT n tňl° V"tlwMU 'U
veřejných budov bbož dblalutant
v litn svém obvin-ivsl z přijímáni
i " ' ' — '
úplatků o I rflzofch kontrakiorA m
pracích státních ziměstniný sli
Vlchřkí
I
" a vnvil tu se III) Pkll iy
jí spůsobeny Vichřice řádila od II
do 5 hododp a spojení ttlegrsfiií
bylo jí uplne přeruSeno Na venko
vě bylo značně stromů z kořene vy
vráceno ploty rozmeteny a značně
meníích budov farmerských poško
zeno
Zatttavlli práci
V Clevelandu zastavilo v pátek
práci at 400 břebíkářů V továrně
i i j
i'wputeuae se nepracovalo a 10 za
L v
r°u! 7M T p°"ri)U
souaruna jeanono zuCastniti se rao
Uo kd Již hromM byli odbý
i
I no rirntt taulotiih a nMitsii UA Z
ve dokud by sazba rdatební náležitě
I -
uoravena ncbvla
i
Mrtvola ve stoce
„
v Chicaga nalezena v pátek vo
stoce v chudobinci Dunninoském
mrlvoIa mn2e k'áž dle známek
fv"""v" iW" J" ť' "j'nen
šíoj role teleti tam musela Mrtvola
1 - ' —
be hlavy a be ÍM ruky
I aMl f caa la C t 1 ! I 4 I —
" "D " 1 "uu7 " "lUÍU
d41e P11 Totožnost mrtvoly
lJ8lén bylí nemůže o nt ráva chůdo
°ni5B P0Pra co nejroznoaneji 2e by
w ulT"' B"""™ cnovancu
p lk áfl „
WaD"rdí "e itt1
V Uutcaffu shromáždí se tohoto
týdne několik set řlenů náboženské
'w_r-i„ 1 j
tjmy iuuiiruu ien i aosavainicn
L ' t u ]
uuuiuru nvyuu uu nuve saiozene osa-
1 %r n 1 x „ r
dy v N Dakotě se stfhují Nov
' T
r"u 110 PrJaou uiany uno
Wl Virmni- Virmnia 1
' f Ibuch dynamitu
Udál se v pátek v poledne v závodě
n n„
""ř""1 vu-ujh4i uaicxaiilUl
it n urtsnu resy ieiaware v wiDDS
tow0' N J ' Dien že bulov ůPlní
rome wrovefi i 3 životy
Udske utraceny vvbuch bvi tak
#
ilDm le olř" al 25 mú da?k:) byI
n~" - '-" umm ua
I nnfl Ni 11 11 I 1
i j t-
QOVB u" Víryi woucnem do ze
x : i- _ a i a a
rao usmrcenyen oyio jesté
11 osob plávě do Dráče sa nbirH
_f_L i 11 i I
viuu psaajiuimi iroaKsmi raněno
jodu ii ii(5l více IcravílEJ
IMNlir IMlMf í will vlv
IM#ir(í Milr M „ ll4(n )(
jmi
roli 10 it liodV (ifiinlin Nrlř
yvifíMi ni
v
OO
MnN pbilři#řiii rhviofové obVty dobř ih('isřiA a pí 4 ní
i řilřfisjb l fllfky )! v jinycb obchod eh prodávají po li bi
k'tipft u fi 4 iiynl po 1 7i
Mu!ki jimi obleky n#fřvííl moly VtW)
M-ilřk velmi pkdí rtdovlnínA obský po 17 50
MiilM svláítní Hot b ChfvM a alífké Fnpy Wofted obUky
Íi jimi na ioir ihoicvny ]4kMMs]r thtm na ti
4ku p J4I0 al Ho 00 bu lou vypř'd4ny
PO $10 $1250 $1350
Mu?ké jifil svřt hnlkjr a colovinínho cbeviolu v bsrvé černé a
mědě
MuJ-kt nové módní colovlněné svrchnlky za které miMfli byste
vu li jtn le pUliti 11000 koupíte
JIuHlť v5'ínviM? boí
Velkolepá yprodej koiil
1000 tuctů mužských žehlených kosil s
hrnci mají cny l až (1 50 Idou
500 tuctů mužských hedvábných kravat po 25c 35 a 60c kus po I5e
600 luctft muiitkýcb nelehleoých 60i3 kosil kus po 2'Jc
rclký výlr papíru nu MtV?ny
Múl velkoobchodů má tak obrovské zásnbv iai(ru na mluv lkn mv
Ceny papíru jsou lovnj4í nežli kdykoliv jindy o $ a i
Koborcc u
bruselské koberce ve vAech vrorefí h
Celovlněnó Ingrains
ZvláAtní celovlněné Inrfrainii
Olejoyó koberce na zem
JSíiUyUiU
Ž ileenó emailované bílé postele s mosazn ozd po $285 585 $685 $750
umu nucurny v nejnovemicn vzorcicn po 38S ď 85 085 750 az 1700
íozkládací stoly 42x42 pal rozměru a dají se rozložití na 0 stop délky
no $'385 4 60 595: na 8 ston délkv no ti flft r or n rn 1 rn n rn
Dubové stolky do pokoje 75c
Kíiva !
Čerstvě pražená Hio káva lOo
NejlepSí Golden Kio káva 25c
1'eknft Java a Mocna
Yýhodn6 koupč obuvi
Brook Uros ženské pěkné $5 Sněrovací střevíce
v číslech 3 až 7 A-K $298
enské kozinkové Sněrovací střevíce $200
1'řkné Ženské kozinkové zapínaní střevíce t L25
Dětské pčkné dongola $1 tapfnacf střevíce 75C
g- uma -~
DvoJnáHobná vraitla
U Mount Gilead Ky zastřelil v
pátek ráno Amos H'gg4 Y Boyda a
otce téhož W K Boyda Mladý
W 0
Joyd před několika dny uprchl a
dcerou Itiggsovou a proti vůli rodičů
jejich oddali a ní se dal a to bylo
edinkoa příčinou dvojnásobné oné
vraždy
Zajímavá otázka
předložena byla v sobota k rozhod
nutí soudům spolkovým Velkoob
chod lékárnický Sobi II! in A Co z
New Yorku požádala totiž o vydání
zákazu soudního jímž zakazováno
bylo by lékárníku II h Tiilingovi v
nillf II fitlN
OO
$1500 $1800 a $1915
f'J75
u lliy ln p i f tíCMl
připojenými i nepřipojenými
no 50c
dríipcirio
tm !( I'rvílln4 fn 1rn
37
rlli
$100 125 135 160 175 a 200
Iřťivu !
I Golden Uio káva 220
Standard Java 274c
30c
UClskú 750 střevíčky z lesklé kůže 49o
$145 finór satin teleci střevíce pro hochy O80
II V 1 f M - w m _ r _
iii u2sko saun teieci n sněr střevíce $160
ttír Objednávky pofitou so vyřizují
Denver prodávali lék phenacetine a
to na tom základě an prý jest to
přípravka patentovanák jejfmuž pro
deji žatobce ve Sp Státech výhrad
ního práva má V odpověď na žá
dost tuto odpověděl obžalovaný že
žalující firma prodává unci lku tobo
za $1 kdežto pouze ji 33c stojí a že
hlavni příčina podání žaloby spočí
vá v tom že on za 60o unci nabízí
Dále uvádí že patent na základě
kterého! vynálezce léku onoho kon
trakt na výhradní prodej ve Spoj
Státech uzavřel jest již prošlým a že
tudíž následkem toho také i právo
ono více již platným není