Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 31, 1897, Weekly Edition, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    113
POKROK ZÁPADU ~4
7 taolitoh mhnA I "1aaf gfolki tlU uik' Kfo Wy-koii -aa áuM Kiiivoi tr-Mi nuPř
L UUunlUll lllllIlUl i40" ptcatoB avtiia mo v ifiiio bij iim levllnsovi odfibottatvi I mohl st
~ _ _ i 4 á M mm m mm a a I
n#ji nsnora ani don ai je mih iboh M dopálil BAšpleovt' "Pověsit F#c# nim oo i n
modrý jen lípt raní Uronit I tého lichváře do ©pravdy
prosí tr0 vieehflo abyste poapflil I To kdvl přllle ftádanaioe Maral
pomoci' ková pl4ěm le ] Levita pro
"AU vldyť má pan baron dokto dlah Hjt lištích tolik hrdlí a!
NnM trolla ti broiil f prrxU tr Uon! Takat tvok l-f ♦ nl lak hne
"Hodina česly od t od — ple l půl I skřipky ktré strhl Marečkovi tu- neslyšel Ikods fa nm4 saa mu
rool ani řeci aby tu mohl být l'o hl m adi a eabral do i4sttvy Trav tikánu
piltesljen prosím vis Jd ta o Ida nebylo ti a Msreěku hroU co j Kalivoda ala Jtn mloaral ořim
I vybrat a odftikoval dým Iljovi pol nou
tvář Ka todnvn bfaláLl I Pil krk A tia dal mntak a laatl I V- li f -(i— ( ai
a J I " " - - - — ar - w m mm -m T -w a V"# I f a BrTia "
na taprail afmkoq t nlch a artMtritimi2tá 0lfnlv ala naříkal aal I Itali Ala tift MaraXknal hnata illk& 11
Lll lll I' ' I ' " I " 1 I- ' — - 1
! llíonimil lalna n ! r I I ti ! - — - ll „ I il i iLi _ % 1 _ _ I I ! 1 1
jm mm T ai njjt luaiiKliaiv Tlít 1(1 II jruu J'"" I r( ( I I Wt l PF VI lJ mari }'MJ
I'an oďr Kallroda
MAř J- pn baron atha dorftut
a bďJon třtil!" mu Káli
?o)a ildon ol dopiltn t-řed A
fioť#ml a k'1y I Jvho milof pflakoa I
híxlino nalo Jl kolem mlýna lili M
chrin ala ať to má roiom!"
II ala mfto oloí II rhodii
homll $ itSat ni na vrtat Jk atnll
tak oml Keidalí ptt ala
I
StiltffAko! Mim ta naučit „ d( kolioht JIt hftl a vHrot emaa
řilmr ilřmřl ko tirilý 9 _ J0ku' bf I hotov anad
uk a tifimberS Na la lv foaftii I'o£kJt ji ta(m
btl !♦! Bljakfm "ibrkHm" BÍit-l#r
'Ntidfofikii!
rnoré
Ai i i """"""B Arofa v plť minutách aUl - panika mailkanU kUfíma j4o houll 'laiia atAhl oMíř-) Jkoh d
mi!t i-jiř -hiii ii i i'"-1 —
""™m ixtiiTo lUřonka ik omrlti a baron U I vbhvifm blv fír WMi t m#„ ftllmnul
1 V J" moířM" " pm lUkA kackl aípa aardllf dla totil 1 Mar-jStk o mailkich "ala naobt ai Mel 14 mil r llvot!
f j r u i modrá if I I a tot ma Mu Mimi tviamaF kroml ti( Iftnl ltm mJ tl fA h„lí rnknu
{la Obraci povjpoultnl otliané pfaea ti ly jitl Blkolik groftr Ba! elý pan BoitlM
i _ _ a _ l _fl mw ttBa aft t i a i a
oci pro tone Tiiaroiioima nau i ai#ra dtit ibo bt a ntixapadiy i tNl oo člfilt—: HallvoJa u
odol a chtifc aa aa hrdlo a „„# „ii ckB(iit Btrnm N cb4t4 rovnou k aí itelotflm
1'rvnfoatka Kalivodova aaf ja- chUtU přljlto kota maail lídovi
koa to rtba pao baron ráoil Jfati ntcbal ? i44Ul houla
lo
apod4fa" — A úoiým "dJ!
pAnbfth -— sf 1 do mlfjnlc
Za pftl hodiny byl adt drib
Jelit prý MuJ ool to pan ot#o
a panem barcnem mři Ib( la n4
pFíjft ca tim-k ie prý by bo ni
au nebrat
"Ko do !dyp um irf íltn" Ka
"Candita" aalk4 laronka
illfl t t mm m é
j o bď leka ae pan ouo ai
iřep larou rokoo jakoby aa byl ol
litola po mfchom a ta chrlil ol I kopřivo apáltl
ai vyaraoovai c-eia na tamek 'Miloatpanf pak ja kaJdi mina
ry J10 ci ie ivyaie u dřIh canditovy oitny jron J
ufuuy uru Pii uwirii UOMfiiir
opravily Dyio iie
Mtlotiv4 vrch nou t přiíla v plném
vědomí ava předbřctnové víemo
honcnodU
Kdy! vkročil Kalivodado kance
Jiřř byl ta celý vrchnostenaký
"A oo bído to ioola a bonlml
dlIatT" divil aa pan otc oo tatím
Martíkov4 vtlikala a to atlla jakol
hromádka Daitiatí
lavitoa pFrilapoval npfit pfa
krámem koořa a dlouhé Mgypo ky'
ala pod kAK v nim víedmo hrá
lo Třicet alatýth takla nalft na
iliml Jen aby mn to ten bloop
kantor naibryndal Vint a nftho
aa
liaronka oradlevá — baron
duí
"Jenllile ae aarvloo do hrdla
Kalí voda neoal i-'fcJř "JdlU ic uk4 trochu na kMdl ala pře-
mi ku vltm llakáni anebo mi přa- Kalivioa bada mftl přece jenom
' I aj m m a
repei v aaa co tor
Kalivoda vrcháif od uíitelft —
bei noitele a vrací domfi
Ufita brávat!" '
"Ale oo ai poSnem?" iktula Ma
rečková tím vlo: "kdyby byl me
tna boaolt nechal m6i br mn to
otráví krev a aapál hodiny Ja kaldá byl pomalá prVe vjhrál ale Uk-
r v ~ m- inia -
"Progfm via aaohrafite mi harn-I v jili
i a — wa
()okoniení
koo
"Oh!" pomyalilat pan oec "ta di náhle jako vymaní ný
unnnltlliil" I ' '
a levého ncha na nravl i ia mima
i a te ivanvoaa vipnmi a vypa nalo !e na nioo připadl
ÍVaká ONd v Market Lakr
Idaho
Společnott The Snake Itiver Lind
A Irrigatioo Company tatmipečila ai
"Jdíle doma A nioae nebojte: ol 15000 akra potemka před rokem
l_L 11- LJ11 l J : I
itélA
"Na ta urižka máte na vybranou
tamhle lavici nebo tohle mflj —
loa!" zoél ortel páně baronův
Kah voda nevěřil avéma tlachá
"Aa nerosaraěl jsteř" onopil ae
pan aprávec "buďto polfbfte ade
milostpáoa baronovi — ioa aneb
máte pětadvacítka vyaázenoa ra po
Bledni rino!"
liVl 9 a
-roa jeaiooa vyminkoa ran to fiák aoravlml"
a aa I
raron ví co ml před rekem od- pro aebe ala aab roakal rní atr
uir nnn ÍVa n ohřáni lí1naS t w
um - i i I
iiu ípeoaron— on ae once booale nebo tak fiák en la tomn
wv'" nnareoBovA neroaamd a
rw t % a a a B
Maieoaétoonénír- dotírá ba- K veoero obíral ae Kalivoda
ronka -mlavte mnobo liř" dlmkoa v éaUch Déknt Domalu la- ta oaídlenoo v některých íáatícb li
Nic roiloetpanf uková věo ae boby proobáikou po návat P° roD°bo rokfi Nalétli tu farmy
neb déle které! vyhradila pro óe-
akoa osada Minulý rok nékolik ob
chodníku i íarmářa t Iowr Nebraa
ky a Tezaeo Jeli e na onadu tuto
podívat očekávajíce te přijedou do
kralinv neoaaene Aviak k avéma
velikému překvapení nalétli krajina
nevyrovnává penétl Žádám aby Levitoa atál ooai krámem a přál °?Vré 'uk H 7DOitmj
mi pan baron uíinil totél co jem dobři veíer W Jen M íétBi řrm? jowké
mn mna tAnřnkrit nftin t U JinVI ri u Bíurn siíwí iiiuyiDicn
Té chvíle anad ponejprv co liv oe0omoha TW " V l kdo "em PhJei 01 P3dI'no° kouP'
i wi- -j iL ijr pepomonn ví pomněl: ootřeboval bvoh kna na- híT nnumVf k firmarw nK
Baron vykožil ale o! ae aaae aa p(rB njaké péro moilm psát jtk v městé aneb obé jet to do
i - — "vi i (YDavi i D lim VCnaSI xlalIVOul a aarui io aatkjy tnu iciu ur lt)l u v
v pyaky a o! avedal aaratoa praví dft ijk- Vlak I rnt UMV Lt - -'voaa a H J 7'
k ÍLT01 x y " mřU "e drIet WylavédélAoo Lavitiu ee a padl a vyndnvá rok do ové oady přeaídlili a jou
obrany ladného vyvámutí ukrutDV u_ _l7n4ř nřaa„ím LÍ7- P 7 ? ovn! pohodlně oaaeni i mohou vám
Jeitě jednou ilehl okem po lavULnanlAln ll(m h T mT L' povědí i Jak ae Jim tu libí a jakoo
ui iinauTce paa ie noue se při
byl Kalivodovi aelhal humor Krev
ati mu veuusia ug vmri — nrvai ae l kik i Lif j_i
BMawaauvajv a UHBCUI KffařVVl
hnal k baronovi a bylo — odbyto
"Já váa naučím!" emál ae baron
A a ním celý Jeho alalebný dav
Kalivoda vř ak nevěděl ani Jik ae
VO Diie dviucdo Din Hvn 1'ra i u j_ _:j c ix
drlel klidně čepici v Jedné roce ho-1 h v amím li ae ntlt?" „AinSi „ti 5u
dinky v drobe !„„ to tlte co díSoo atudenti: bol budou kaldvm měnfcřm dva v
Najednou baron kyne avé paní Tatínka Dotřebolí neníte!'' letní vlakv Jetditi tam a votiti vv-
aby odešla I "JUbaha!'' letníky ta tvláítni níxké ceny a kte-
"Dejte aem tedy "ieptiasi- ftrt vi i iasx „ mxi rékoliv atamce na Union Pacifio
" ' B ww V aw Tai JVBW a UII BUJC I a
vyjel
o 3:30
budou jak
nrtatil irannAlfrf a aamk-n ilr Ku I IX L-l L- i i I
— v — — — " v" v — ia uimuiiv m iuu u ib ruin nrn m Tntrni iti i i ] i t
tpitomělý a sdrcený tou banboo a ioa ' Z i 7 1 ímIÍ 7 T První ukov t0 1k
n bv nebvl „I avětv ' u r mil I4d_néb° MPolJ" 0nhy v áterý dne 9 únor
t7 V V 7 i ' F 'rICWM " taae' Tot b7 měl odpoledne a dalél výlety
Vrat t élůrt rnai L I oi a A 1 A I 1ata mna nAnAhtn£1 maa Ata! I i v Mr '
vw Uvu unWi uiu HO — avKvaiaiiia VMIUJaV nt mOQ flDL fllOVAlt hftn kkM f I n áiál I Ari I1 1
k1v¥ rnnhl aaaa lrlíníí na nmtnAn I náKrl rtfaf ealVaAm aaXfm lítn I i
—™j - — """"vjí uu "( f v-v™ tvdui uucui i ijg 5y aniDy B1011 00 rOaS ' A
▼ipommat ta ai přloabal že to má loble taavotite na avé aloožlci a I kaldou chvíli něco nového Právě
doatat baron aplacíno ae lidovaký- přede viemi mi oeiníte tadoat" mi tM pfie U prý ae moaí ol letoa
mi úroky Kdyby byl chtěl mohl "Ne nikdy!" imítal ae baron a! „žit mnaice a le ma budu mnt
_ _ b a a a ™ w
prou nemu vabouřiti celou vet: by-ppet atdaonoa tmodral I alednat hoaale "
loC by ho to jen elovo atálo AvSak "Tedy a pánem bobem! — a po-1 Židem to Ikublo
ne! ilete pro knéae!" I "TT™aiv'
_ i i
ISaó ae mají pro mou opuchlou v tom baron prudce aaavoml A„„ ti: k aniu kde nemuaí Drodati úroda ta nníovin
jiní pálit: to je má věc to ai vy- Sloužící ae sběhli a on přede ▼'e- am2 na' varhan v a na konal '" toho co Je atála vypěitovat jako ae
rovnfcme aaae jenom my dva epo- mi — na veliký Jich ůlaa moail Ka-1 i t iT děje nyní ve autech východnijSícb
la -ale vyrovnáme na to mfilete liyodovi políbili ioa ' ' S " x:! mřli by Pooílti tét0 Pl"itoatl a
vaít hoatii!" "Tak - nyní Jame vyrovnáni!" i T " 1 li ' „ J ť ° m alnti _ae_ nékterébo b ttobto vy
Minol rok a byly opět vánoce zaamál ae mlynář-: bouchl PAn " k Z to -it W JSlKCS
_ IV J __J L11L I VI I — '~ - "w I PS ' " - J " ~ J — w v
uirwu II YIIUll pro Únore 1 — ~" J „ntratn nafmafiá SO laténK
" _ II 1 íl"-"""""" —"J "w ! VM
Acandátv mlvnář ma ie dal na o-PJ10 V° neceipecenaivi i vioaei 3
i uiHin ui iinnin na ninn
— - — ~— f"-
vit bea blennotí: nepohnul ani aoMe'
brvou před panem Francem a ten- Víckrát baron a Kalivodou nifie-
to myslil ai avaté kdyl odcházel ho BÍ nezačínal
pávím krokem ae mlýna Jakle to
mu atarému rebelanta vzali důklad ! Kremonky
_ t I
ne červa naz vztu T_„ 11 tr
1 vcuuw ai(Aa ujci iau vwg jva
Štědrý veíer atulil atiré mladé Hvoda a aioe av6j noa ne proto
5 v úterý 13 dubna o 3:30 odpol
6 v úterý 27 dubna o 3:30 odpol
V ty dny bude ae moci vyjeti a
kterékoliv stanice Uoion Pacifio drá
by a připojiti se k vlaku výletnímu
Vlichni kdol si ihtí zlepšili svůj fi
nanění stav a usadili ae v krajině
a a F - V
Lnd & Irrigation Co Market La ke
ldabo
'Jen jestli stačí" oiklíbl ae ti-
louky "pěkné hoaale"
MAh 00 pěkné" odmíU Kalivo
da "potřebuje klok do začátku
173 tin Salzerora ječmene po airo
Jttlnntjf pr $nrn4rtll ihityt
Mtnnttatt mm HicaWa
Ntbfttk4 m §ht '
lílavaí Je4saU f ffanlfamery MlaB
jtfÍ f I kM M4n ftrta anlMt %
M a)n f V SMSk S fc-4ll ♦#
Vllatla44a V '}l i f%rt - Vllnt-
(k ff MltS — Vlla4Maflr # K B- %M
- VatlBMiíl $M Kafová
(11 I Ialf"ier maa
4hf té 4 tkla talMl #lrrfc aíll t ftjla
ff4li ff I atail Tainli rr w
- r'tti ja a aiit riiťii rr ri
Mta III f M raal Hlea
AhfH tfi akl 114 lllt V ítrl
rMaHai H4a4#i t)fl f I Ni
Mf OMtaa l 1 IMall rl Bitu N fVtW
rt SI faal Mlaa
í lU f f Mlaaeapll
4kff t4 -l lnM" l Ha aa44it f
t t(l f M WMf1a Vathiaaba lt
rM4l tt atnla -aifS tt Jl4r Mt
0Uft- il I I 1 Sfataft ff Batak Hl - l Um
S MlaaH Mlaa
í lle T f Sár l'rae Hlaa
aSIif té rl iHl IM trVr k44ll v
( fM4 V)U rrlrl lanilk r I
♦# M(k #a Ak!atf
Sf tkala a rra
(' TI v llayw ard Mlsá
4f4 4 o)4m arfal kM4l v mUlrt TU4
4a Jaaaf Briliv I-"H iťi Itatt
re!k Vsjiioh raxfv! Mlaa
ČMnfl rr Balila řellKÍnf Btral r-iiřif
5váTřehl # Til v Mina
lkfétí ankéaa kvMa 4 a4ill t '#
rMx4a aa Bnaka taHaafk iaa 4la4f Rll
laaaf Laftaa Oo Mina IMall Mt Trk
aaktaanlk Tratil Tf
l' lat I o T 1 1 f Itanot Oitalona Minn
4k4i4 ní aeli4t k!4"a rral l4il niUI
' 'ol tlM r1a-4 Zaral Ialw
lk Vlaa Mrlik Oaaloaa Mlaa)
rrak lpt
I lenkaaloT spol f Denver (ala
db4 Mk4ia kUJea dmboa a řlirVa -! v
4at t alala'tl p B Rlatnk U9 Urltaar
SI F A 8har IH S Tib M aAf
iajatk řrlti U lrt-lth a 1MI lL
řfibrl 1U W WMhlal OloUvllla Cla—
Zalkotnll Ant Zotrí J71I Mrkal SI raf
Oolo
KUPTE SI
DĎCPI AU Ml I ICTIV
I IILI ladí III LIUIÍ j
DO ANEBO A CECH
za neJlevnřjAí e)y od
J Havelky
vrchního přeplavnlhu {friuatele
rlairaa eterraoa v sadili od S do 11 b rioo
idreaa poliovaf J J Havelka
Chlouijo Ill
taka Sbor k Michigan Bovtbare
a a rtv Unnw u
Navštívíte Omaha?
Jes 11 ano neoromefite st aiviii m i-
prostřed Trahy u starého známého
J Ondráóka
1333 Jli la ul
který má pro vás vidy nejlepílí Omsžnkť
áiir importované kofalkv i vín víii
druhu Jakož I dobré doutníky
Moii mportotaiui grdnškJ
?Mceatni ano aruňu mhu
Nastavte se u mni a přesvédřte se ~ — ~
ir
!?
tramh M Bliu fbdaTa
aiut praa ovoUfn mtig jk
BlUi prodarai dob vepř OrJ
ttarýkollv t nich praenje v tm)m
voh yákaolil
JOSEPH BLISS
viuinivH1 c CITJIU UUMJiaeill
4UUSIS ExrbaaftKlda-
SOUTH OMAHA - NE!?
iiivuu aioe ivui noa: ne vtqlo i v' i- z-i ur— x
do teplých světnic pan otec a kře- atad le do roka tobo "palovaného" kovy housle
aal práv do první dýmky po ve-1 takovou aflu prošoupal ale že oe- MPodívejú ae pan 0t2e tnhle
ieři aedě pohodlně v ěeledníku u mohl na tom bolím avětě Uk lecko- mim n4hodoo uké akřipky oo by
prostřed obdarované chaay — len- hoa ani cítit kvim r' '
aké louskaly ořechy: v toui Uucej Na příkW toho akrouceného Le- Kalivoda vaal hooale prohlllel
kdosi na mlýnská vrata fituaa který přilel kdyt do vai a LK I lf nnWlni a'iti x
"Naposledy nějaký itědroveíerní ranečkem tkaniSek A teď ol měl v oem
krajánek! PráJka jdi ae podí okolí dva aUtky a k tomu jeitě ku l "Docel dobré I-H Drada?"
vat!" pecký krám a4iffnlAnvl1 I tatvíln ra aaKI kav
Pěkný krajánek — Jobanea se "Není snad lid lako lid ale ae vám hodilv laoo na trodl"
tárako Ale pěiky a celý bea dechu: tenhle je svata z tobo pokolení "AJř A kdo jato k nim přiielf"
"Pro boha parie otce honem které dopalovalo líolliíe etyřicet "lna kde: doetalv ae mi do klef-
milostpán a nám daeí!" let na poulti kdyl Je pečený mi to to víte: 14 m4m viechno Co
'Co!e se— V křanelkaml krmil" — slevoval ai bvaU aa nl dal
Geo Brelder Michicott Wla skli
dli 173 hnfi Sulzerova leímene z akru
hned nějaké Paganinky ne? To by Nevěříte tomur IJopiste mu Ječ
mi Uk hrálo!" men 160 to M vfiude a n Spatné H
poae sype iuu dus po azru Miizerovo
semeno zaručuje velká zrna Oves ~
Sllver Mine vydá 200 bul kukuřice'
260 bui pSenlce 60 bui seno 6 tun
z akru Takto možno rolníku získat!
Vtamoása paS v4aa]a aa viea tárlkáa ta
uhiib rnaaa vua ]aa
BcUv4 Udáoa
Trinleeny na poiftdAnl
kpomrnu Halo SIS Eiebangc Balldlua Hon ta
Omaká Bab
peněz
Salzerův semenářský katalog jakol
I 13 paklíěka semen travin obilí a
pícnin obdržíte zdarma když oznánku
tuto vystřihnete a přiloiivAe 10 centu
v kolkách zaSlete na J A Sa!zer Seed
Co La Crosse Wla 4
4ť 1IICÍII5 yO
Josepli F P ai
kSíry w na konC
Hojnf tfbfr dplnl no vrh kllrt pro Jed
noho pár koni tn orf fl 60 VKhAru N
lilvta ni a ikuala nata ilmtl anob nim dolil-
IMaaiai BlUTUAX 0 ceajr Za ipokojnual ruííme
~Z7Z WH BOESE mjitei
HfMIarli 4datal pro tUt? lova a 1210 Ho ISIhM Omaha l
ÍÍTÍt-1?-? - ! 0p4 Barsasaeai Pokrok Cipadu 8valaa Bros
Viilk lortt aa4JUk tkt V t Busol a Euaol Uroi
X
I