Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 17, 1897, Weekly Edition, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'rolrel M
flflll? ft
lMlMt f
Hinnti apAlfKlflAm tifft pohmoMf
flíflám
t Mil i i r mm
Tlio Now Cliamploii
!
ě
řýV v ví '
i i
lV v—
Notlhn druhu hfi&rf talium! trtiíiřřin
itaMuJe tah HrobMriítaanbé 4)lia N Champion váta a liaroplun lact aíroj oři
koupím pnf Jednat! nlirM #!
I 1 Mvln 1 HK WARDEK 1H 'HIIXKLL A liLKMHXER CO
hUral )-4Hml Chloiitfo I II
000X011 BLCm I0W4 Ibliai Tolřoa prl8M O
xtPTt N A DH ne!li objednAte lement telin kvřtinoTA neb polof
OEálélIaillIll sailete oAtn tesnam aemen jl ai přejete a my f Am oři
tiime tTtAAtot nabídkn Koodvaiajte ztráty óaan prác a p&dj &snfm
aemeo oesoAmé jakosti V trhu oaléaA ae Iiojnoat laciných neiipolehlivýcb
aemeo Nai aemeoa iaea chTalné odporucovAna tčmi kdoi iíoh ikaaili
Hlavní aklad atmeo vojtéky kukuřice ov jarní pňenice pfonin atd
Dopiite nAra o ceny Naie aemena kvítinová a aelinná nelie předótti
Dopiite ai o naíi abírka 12 olrad sladkého hrachu aaSle ae vj placena aa
25o NAft aemenAřaký katalog na rok 1897 taAIe ae tdarma na požádaní
Adresujte tmlníce se o naíem lišta ca: t30 hl 3m
THE NEBRASKA SEED CO
520 North 16th St OMAHA NEB
M krásných Poland China prasat
Ki V =1111
na Ernst (írore Stock Farmě za ceny velmi nízkú Htádo noniílo nikdy lepM
vzhled lako letos Máme mnoho nárkb stclnóho stáří v nlné híIm k ulo
ženi Nebylo nikdy nemoci v mém
cenou 1'fuate si stftao proniwinouti
A M KDWARDS EastGrovb Stock Farm
l míle východně od Fmitont Neb
ZabývAm se pouse chovem
Hvétlýcli Brahnm Hlopic
JtaoaUfBftfl nlkd íhtokravBljiteb tliplMl o# Mprnd tutinny velmi nické
řj oaobni nb dopliu ns A M EIMVAUOS & SOS
tmthiM FUKIOM JÍEB
fST" Pfijcaje peníze na nemovitý majetek zaopatřuje přeplavní lístky
a vymahA dřdictvl a Cech neb kterékoliv části Evropy ObraCte ae na
Jos Zerzana Schuyler Neb
Si4
Rukopisy Králodvorský a
Nejětarii bdsnickě památky četké
K nim připojen jest fotolitografický snímek čtyř stran pftvodníih
rakoniaft a nrovAzí le vvsvětlivkv o
- K 1 1 1 n A nZnnAltra A ItnU
9R Wvřlna 'Ofl afní Tři Jflít Rnknl
— — — r r r - — —
aaknpli nnJt aial4a]Ii iplry brdlaikl Blloatol a iloukjri
Rokepla Králodreraký — Xaboj a auro) 1 irodaim táta! ur'viaii — ouatr
Vlaalav — Jiromlr a BolaaU — Baaal Břmal - Jamalav — Ladila a La bor
! — JoWa — f rttaa — Op altán 1 — Bia — L-skaltoa-SHviok— Jabol
Rakapil Zelenohorský — Maai "Ubaata aoad" a Uoaiak báanl "aala"
ona roeza n ura-tai POKROK ZÁTAOU Omalia Jíek
M
4
Mi
t~1
► 4
vzac
S#jnořdM fynAl'
—%w
okrentrlckl rátncl kolo iHltlín Irfla
nrode i —
ntái líudeto spokojuni s prasaty i s
Zelenohorský
vySU nakl
Jlnkr 7ituulu
lkr Západu
Důvodu nálezu a SDoru o iich on
Lnllnniff Anamn LtiAn I1 A n
v rhír-a(rn n T A Olivariiia I
POKROK 'XpAUÚ
frařtkM flř44 t a4il IHm1
ltf llkd f ťra H-k
Kmln (4mff dna f if M ir4l
pMtřft Mkiř nř'jrl povolán
— o mnohdy ďwtí pmdl — ka
ditbti aatb atarel ilnl pokalAta}l
eím nKtoioťma 6ill ihrAika Um
étnn Iřpíclm }radifm ktařihw
prA NJnio anb pr4 laíftl (Ufn
rhllU fatarrnalU arata Jlfňťhitli
rafilllsrls) Jat MtnMf ta jianajMho
mífcívh pfaí všiml CatA a vy
skytaje pw Jminy thinjmi Nim
tA( roavrfsaf ta trudkl a vUklý
I var V§ mnohfiih přlta f-h
katirrh rtmoiuj KlikT na řtil
pňhlkfi f jíňffh stlřřf lf ajf
vsdla vltafcb Mjmufiaí prft lniinky
ptlrní ZApal #An ovUm mftla IJti
priotní anbi Kdruloýi prvotní ia
vln#ň JmI přímým poířAMifm
idiavA aliinio prfi laikovi pflrl
ný Idyl naotal po jit4 ehřoM nb
6mw v jiném Qitroií ftIIÍ plic
Vo kratiiklm tomto é vodu dovo
luji ti poekAiatl na okolnoot i
v£atnA pomoo lékařskA v nemoci tito
vicf hlavni jest KíIAdný vlk není
jlclrAnřn tlak nejvíce trpí dítky
do dvou lat a itarcl jíl nemajíce do-
itateoného odpárá a ail v6či přfcl
oAm vUklé nemoci spise jiných pod
lébaji If dítek dlulno hlavni pozor
dAti zdali zoubky lezou aneb nějak
příznaky nemocí střev se jeví a hlav
ne křečí (psotnlku) uvarovali ae mu
síme jako komplikace kdelto '
kmetském véka veškeré jiné choroby
plfcní a cévatva vzniku katarrhu vel
mi příznivý Jsou NAcbylnosl na
stuzení přiliiné býčkAnf slabost po
vlachnA cburavoat a rekonvatascen-
ce odiv opatření ae hygiena
dieta vse to úzce a nemocí touto
souvisí jako! i jislA zaměstnáni
vzniku katarrhu svlAstd příznivá
jaou
Chlad aycbravA pohoda a oynřji
časté zmřny teploty a počasí zneči
séné ovzduší jsou příčiny tím to
itéjii čím vzduch chladnČjfií
vlhčí přechody denního tepla ča
slčjSi a cAhlejil Dokáiáno jest U
katarrh Drfiduskovf za časté ka-
tarrhem noau a hrtanu provázen bý
vá a zejména nyní endemického i
epidemického rozšířen nabývá taký
druh zoveme katarrhem chřipkovým
i přičítáme jej jistému druhu bacila
Ostré výpary a dr&ždivé hmoty je!
až do provodil dýchacích proniknou
přivodí rovnéi katarrh jaki zejména
u pekařft mlynárň hornfkfl déiníkfi
v lučebních zAvodecb atd vídáme
Dále vyskytuje se broncbialní ka
tarrb v podru?! jiných chorob a na
kažlivýcb nemocí: spalniček tyfu
střevního skarlatiny neštovic a j„
jakož i provází jiné nemoce celkové
a plicní zvláStč
Tím zajisté a dostatek od 6 vodné
no proč lékař svědomitý za v čas
povolán být i má aby zejména u vě
ku détském a kmeUkém vSem přtči
nám i příznakům čelil neboC jestli
malé průdušky plicní ve velkém po
čtu se zanítily po otevření hrudníku
plíce jen nedostatečné se stahují an
vzduch uzavřenými pr&duákami oni
kati nemůže i nastane překrvení
sliznice a konečně sduření téže
Hlen ae tvoří a čím dřív se tento
vykaSle tím lépe neboť městnajícl
ae tento výměňek klade překážky že
vsduoh do aklípka plfcníoh vnik
nouti nemaže Proto nesmyslným
by bylo kašel předčasně zastavovali' ' „ „„
j j xi a ku předu schýlené poloze a prova-uvAŽÍme-li
Že vydatný výdech neb A„k
Svedou vzduch v sklípcích
obsalenf ooavolně vvhnati Kdyby
Vil u 1 1
toholo a výbofa nebyl0 nastatt muí
" prAzdnoty vzduchové ve
sklípcích stěny sklesnou sblíží se a
L 11 J 1 ! t
Nebude zajisté na řkodu panu
aobě na mlatech těchto pohovoříme
zejména o příznacích choroby této £0Tjtymi je vío a víc provázen co
jež zAvisí na tom v jakém počtu ttt(m vychrlení výměšků jest napa
1 prfldoAky onemocněly čili adali zA- trné průběh nemoci acela nepříant-
- ý
' pal vnikl dn vstbjch prMnlsh pbv
Uírh ihsli jsmnýrři Jll pr(l hfftl i
ktpioii Nd roavlivaníé
mwnMI hlavni prMnlky #lvs
tfrhťi prA tiinfni lAroviA mAma
obyjnf prijsv rýmyi noMko
nab bi ní ♦rrslí-nf p'rll tiskl
svřsní f hřdl řltllvoet ataU ht Í
flrh hM Tfl prvA dny j#l i
řh prudký a fcříovHý utolní
vk % al I dsn a ramoý vyka
IIAfA haslý rhrehat l poéAtk bílý
pak Ilttif H avolnAnin kaMa pf(
maky loj' V prso mAm utrhl
rahMy sporé pUkoty konaíaí ra
rkoty vlhkA U dlisk rAladij# malA
toinoat a pr1b#h b a komplikail ji
ftfrh obiAjJ příinliý
Jinak j-t vik pakli tApal I n
mnlt prlMky se r oA(ř( po cslé
plffi anb na stranAnh t pří
iniky nlhvejl a při komplť
ksi jaltA jiné ftamofl nstnifpočí
TtřftitÁ OnffMniní lAik malými
n#pravidlnýml třaavkami a koř
čko prých darh koíající a
vracřjfií s Vzfji příbýiA za
ndlsnoti bolast svalftv hradních
zřrjmjlí pik svalil druhých a ne
morný tAltné i dusevn Jsst cha
bým spaní nklitnA u malých pak
dítek pozfirojama křeče aneb t mír
ném dclirin mluv) z spaní Jatyk
bývA povlaktý chato k jídlo lAdné
flrna stAtA lízcA tocenf a zAnt
prfidutrk jest áplný Pak potom
jeme nepříjemné pocity podél kosti
trudní a v jamce hrdelní ano I bo
lest k předním okraj&m Žeberním l
v boku Kael a počAlku jrst bia
boký hlučný a bolestný a při a ba
menší neopatrnosti jako napiti stu
deného piva aneb opét bodně teplé
bo oApoje vyaazení se změně vzdu
chu atd a3 vrací ano a postupem ne
moci i křečovitým se atAvA a vrhnuti
se
dostavuie 5 6 dne ae kašel
uvolní a nemocný vyhazuje spousty
zeleno žlutého hlenu Jsou-li plíce
jeho dosti silné aby veškerý hlen
vyházely je naděje i a etareftv a dí
tek na uzdravení ač předpověď říd
se zcela věkem dřívějším stavem
zdraví počtem i druhara onemocně
lých produňck a tím zdali srdce a
tkaň plicní zdrAvy jaou čili nic Iía
choty hrudní pískAní ejkot pH
vdechu i vzdechu ae lepší proběhem
nemoci též i hořečka počet dechli a
tepny úler když nemocný dosti sil
ným byl a vyhojení následuje v 20
dnech ač nesmíme zapomenouti že
zápal rád se vrací a to při nejmeeší
příležitosti a vznčilivosti
A nyní promluvme si o tom když
katarrh na nejmenšl prSduíky plicní
se rozšířil oremrcnéní to zvlAšté
nebezpečné dětem i starcům zejmé
na jestli zdraví jejich předchozí ne
mocí néjakou již otřeseno jest Pří
čina nebezpečí záleží ovšem v nedo
statečné výměně vzduchu ve sklíp
cích plíenleb v nedostatečném oky
sličování a dekarbonisaoe krevní
U dítek obávaná tato komplikace
provází často nakažlivé nemoce jako
spalničky spály dušoé kašle kři
vioi a p u dospělých pak pritjfa
střevním aneb nepravidelnosti hrud
níku a vadě srdeční Zajisté jen
zkušený a svědomitý lékař poznali
mftže karaž zápal aa ae dostal v pit
cích a Jen taký dovede rozpoznali
přítnaky jež v případě tomto záleží
▼ hořečce třesavkách a bolesti avalft
většina pHpada druh prvých K to
mu pojí se dýchání urychlené (60—
80 za minutu) a namáhavé Dusnost
nutí dítko aby setrvalo v povýšené
tech jftě - k rokama ltěl(ckeiB
'11! li
t pomana aoy su uyciiii ujuuu
f
otJ?ř chř ( r0lUien obličej
zsinalv Dotem pokrytý Po zAchva-
tu takovém dítě BOtva oddechuje
— a v W
a kei4 íemdlené a vysílené na lůžko
Kíe Btile ge vricf a tftchvaty kře-
vý Hmrt ftMj lF ř'řiii
krt k#!ifťitj t[hťúnň f b l "n -ť
hnpn'iiiiintf (itftl {) J-t '-
ivolřtá lo f il#hí l'i ♦)' ttk
dH jl iriAí se ifř? h t t) i y
ťkún nr llíý rpfdři i t k
pl lř4 ibladna k lli r( I ř' k
nosu ílAř# i í ft-1it Jř !♦ m řl !"
zbarvi ni jii íiM j i pi I11 lily
n hlavé a fcl l!# řoí(řpy f p )t
arychlao a n rni UU ý k nh-unf
řbladsl Povaef hr gam lishí a
hýli (rAp#n í a k!r i ř-
rlvhrUj tSbaf lch ik l-t
irrchlsný ftoirlí !! í
oaptloM d"lvn)l k řaa k-
najf dřutiA Hmrt t miífb dfk
ftAoťďlj OiSli A -a day d p
lýeh měli í't"li inf vyi"fí
! floiiíati prAMhaffi a 1 n íl
7 ifiO vllif atadnh'# lařfiá ř(a
řiAř jil iti í pff rt'm přví ll-m
by kaldsm'1 t rouch i tiním t fctrr!'i
čili lApalfi byf by z p'AU
laí řfm byl pílřiá řnř vnnAnt
byla Viatiié f 'Mtfí :A(
oliary a jiné lřa-ky r fl f ý ř ftfsm
bambukAřky lt jal tnifíA pam
fleíft a íiitUk apfeo]f krajiny
zem této a tajmna z niM ft rt
venkové tíiití snili tiřporiilhsjí
ano mnohdy iík'ď nalli pro-
apěti molion Platí lo přa latiím o
katarrhcrL détkétr vřli spfft
zkušenost uč' U přim řř ným
nim a vhodným opatřanim mnohdy
vleklému trvAnl ba i nbi-fpřnému
proběhu zabrAniti jakékoliv nemoci
úkolem jest lékaře vdřčnřiilm nřli
pouhé léčení jfjl
Kozvaba a včasná opatření jaký
1 1 lék a proto nezbytno lid pouco
vatt Nikde npscliázl lehkověrných
osob jež popřejí sluch'1 kaldénju a
uvěří největším nesmyalftm ozná
mek razných čaNOpisft oznároek za
něž list sám nikterak ntní zodpověd
ným Jaké tu názory vyskytují se
o véelikýcb nemocecb a chorobách!
Zdaliž není tu povinností naší obe
censtvo poučili a vydírání mantičká
řft a p nebránili? Tím pí5e že lid
uvěří dříve okamžitému nápadu ne
blahého svůdce S faktem tím dluž
no počítali Lid nás jest dobrý ale
důvěřivý— pravil již dr Křt K
podezření snadno dá e svéti Kaž
dý kdo má vliv na lid cunni lu p6o
biti poučovati vysvětlovali radili
Či musí vždy přijití nákaea aby
nahlédlo se jaký význam má tu po
oóení? Populární vědy jsou popel
kou aspoň u nás hledí se na né h pa
tra Mnozí je zavrhují a přec tarý
slavný -hirurg AtnhroMe Pré říká
val: "Čím známější jent dobrá naAe
věda tlm víe ji miluji % tím více
lásky si zaslouží"
Bolesti v kyčlích které óin( chftzi
velmi namáhavou jsou věcí velmi
nepříjemnou Použitím Olejn i?v
Jakuba jest svalstvo přivedeno do
pravého stavu a vyléčení v brzku
následuje
Jkstli pleť Váňo není zdravou
učiňte ji tak HKISKELIAS
OINTMENT to učiní Vyhlíí
všechny kožní nemoce — liíej
cezemti vyrážku a td Jestli
nemoc má původ v zárodcích v
krvi vezměte dvé neb tři IIeis
kell'8 Pilulky denně intí
krev
Olntnmnt hv Pilulky av u lúkárníkft ntb
IMHÍtoU od
JTOHNHTON IIOIIOWAV & '
S3t ťoinmerca hl riillwlf llln ia
nSuccess"
l bezosianý jefcmen [j:ií]
~ť ]t af)ronílm DaUatilSiu a n-} -
I Tydalo]lm HoaUt nijn n mua
'a aol na bohatá tAit bo]al bnolenl
f Plátován a mUtl otrait vjJ vloa
I )a lfp(m ka krainf a arodl
I v Utki padl kda on a rhjhll by
U aa íoloha úplni Zkaata ' Haooam"
f Jalavn bIjuIhU toho lltovut Vo-
I rak ill aa poitna m to kolkirh
f Cena aOe )ek tlM bn'l 3 bnll
4itaitali na akr 1 W pytla dar
mo Dopllt al u rtay vp lklw
Kál poplaný katalog aamo roatlln
a boboll talia a tdarma (ttlJiu
J N KRÁMEK & SOJi
Ccdar Kapids luna
-rilta lky Bm laklho prodaraf a
) 7
v
- ♦
i :
i ř ' '
i
t
í
% i
í " '
"i "' !
"
V
i
v
r
F
t
AT