Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 17, 1897, Weekly Edition, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z Kruhúv C S P S
To lir pot rf !
(fřpjftiij#w fi tifm fnftě j"u
dk ÍUchMrtéhi UkW'!'i britf
Snijlra o sjsdfiModltíprV -pilnlch
v Orosí O Iporncujsins
'oiilk tsn k bedlivému fJoMftf
přiMiiyllefií v#cb řlerifl JíJfiotjr X
H P N jimi s jlft4 o fřo-frfi
lltf ilUl j ř'i f Ar í tntt
Jrlooty Jedna Jsdinfc r j A U ri k i
tiři# vfm Um lilxri'fi! lín
st ký t To jt !ř'ii I ntiitft i lt-h
tiíti i ibby fnho £í4rki f lí siký
j# tsn o Ui j sřir ftřfoiojiřínT {i
risfll "povállíve dofnýiifr vůl
r sciořiitt Sjiklsrísu ikikV
řtop nifftl# k fi ví tí #
Umisl slochstiiého t UkVhr I f t
tra Anij Iři kur) im s 4ni s
mocí If Hpmst vho ibu doval jsdftotu
fi H P M jMt (ti patrným ric
jř Iltl vžecbnii tvou láku bri?rkoj
kterou tfiči tf It-xickmti )il lak
drahft# Jt eho4 lífoffft ihcw o I-
vr4titi pozornost ílentva ol pravho
stavu M od pl(f m#f t o který
jdi4 vzbudili domněnko tm celá
t4liiut jest ogi#Jn věcí osobní
Jsme přetcdčtni 1 o niov'r
rílor taktík I úmysl sdec-hetnomysl
nebo bratr Soajdra jsst a! přes pří
lí průhlednou Pozorujme Jen dro
bet Kincm prosince olbýval Vel
korá l ČSPS v Tnu avl45tní schůzi
a v té uch ftii usneseno bylo založení
irlástní Jednoty textsuké Ltr42to v
tUn I července votoapf v lnol Z4
roveň sestaveny byly stanovy a ve
řejně v časopisech prohl4eno viáke
ré loto jednání unii by tnu vinilo
snad nějakou žádosti ni2 by závi
selo od splněni jakýchkoliv požádav
ků od povolení jakýchkoliv tměn a
bet osvědčení jakýmkolivěk spáso
bem Ze úmysl se neuskuteční v pá
do když by fjhovéno bylo př4nlm
a pothMm Velkorádu tobo To je
ováera naprosté odátřptsnl nt ale br
Snujdr tehdy nepoivedl hlanu avíbo
aby odnoudil tak fříkře kroky Vel
kořáda řtátu Tťxao jako oduccuje
nyní kroky učinfnó ve ajesdu tápid
ním Jestli měl kdykoliv prffcinu
ku vyčítád odštřpenMtvf a ka kárání
těkobo s téhoř pak to bylo tehdy na
raiete Vsak Slechetnomyslný bratr
Snajdr vždél Je ten bratrsky milo
vaný Kosický ani sloveno ani řMkoa
ani myslénkoa k tomuto dokonanému
odtrženi řáda texaských DepřÍHpřl a
nemoha mu proto ani a daleka stínu
víny připisovat! pomlčel o celé vřci
Z jednáni toho vysvítá íleebetnorny
slnost br Šoajdra Zamlčel to proto
aby u svýoh fitenéřft nyní tím sj-ÍAe
vibulil domnřnku í ten turophdt
ný Rosický jest tím nešlechetníkem
který chce buď vládnouti aneb bořiti
Vífk jelikož v hnulí texasském má
Rosický právě tak málo podílu jako
v hnutí ctěného řádu v Ktwaunee
Wi a jelikož pfiodci hnutí nu eá
padé jak unárno jsou řád Mladocech
v Odar Hipids Iowa a řád Čecho
slovan v New Prague Mion jest tu
patrným ie ilechetný a horlivý bratr
íSaajdr obrátil se na adresu nepra
vou
Nebudeme rozbírati podrobní tu
celou filipiku bratra Šoajdra Mftže
být Je dostáném jeítft pMbJitost
abychom si posvítili na tu jeho obé
tavost pravdomluvnost a neiiAtnost
?o prospěch Jednoty Působení br
Rosického jest tak dobřs známo ja
ko působení bratra šoajdra Jeho
asjdrovs) obětavost o Jednotu a
JUd jest ovíem neaměrná a vynvit4
již a tobo Ie (dle aděleoí aástupc5
clevelandských na aj#adu St P ny
nřjáí úřadovny N II íi) br Siajdr
ra celých pét let od sjeada Cel ar
Rapidského a! do sjetdu St PauU
akébo byl ve schftii svého řádu poutě
jedenkrát a to na požálaní ř4du aby
podal zprávu o tvém tastppitelstvf
A to byl br redaktor a fiditel Orgá-
ivt I A tik l tllfinl Jo lháni lko
íh
Zís nřjn4 sni Hinírklxi
rd it iajfri Jltn'ii -tákoi j
máli ilitol jfi'lf thttik
bjll Ž#iHiř(ř Hnjlř U b
vit J# lMt llímirkíht kfsřf pi Vfi
ti' h řoku Mřh'j iMihj Vt
by t'M l"vnt vy Uvsli sj ífUltrd
rittkn rti rol in britr Anjlr tik
dlouhá (t jt"řit 4 tn$ Iik#
vífbřt přiiřiíftl pfiiAifi!o ttk hoJf
o-'# ď klíní iřl rtťxtl dls n#J
Ptjti4í' řík rtdtálstl jft ili
f rbojilciřj i Jinofi i((kni ik
t t lli dk ňfiřritj jil oltffni
jilm lis Jfít tíwiiíi hřií'c{ o-f
trl# ni A i h l#-}fti T st
t Háikt kffřoi břlř jikfiltý
(bfA tik l tk{t U Uftt flilMÍ
IA4 It břntř j f4 bod l
UttJtnn srn JíitMií Kr atr5 f -ho Iříli b
n#iil I- bfs kdyf m k ulí t rníi
řtttiř NVMajl H lfHÍÍ ft ho lrií
o Iřlntl J Ifwty tk jik'i o ftl fi
toj( Iřitf Hj If triy iifhmi pé
brm bdif Mftfrhil ly ř#b!anty
J"jii h otilti a ř)řtř-lBj m přuto
ř"psjřiti Ihnttkm a!s ! brlří
frohUlnoa iUmé jdfiáni řtři
ilj dfl l i rna npovp U nlťítúli
8 ť)é lil"!itri(i tře osobní
DROBNOSTI
Posud oa li l ktfřl s domní
vsjf ba dovoinjí Js pojiifjjící
spolky a pojíiťjjíil spolsřnostl ne
mohou činili I4dn4 obmsi-n( proti
samovrshum a !t v HpvU smo
vraždy soud vi ly ť-t výmínky orná
1 simoush duputit ss činu tohi l
pomatení mysli a roto l ithmí po
jiítřnl vyplaceno býti 1 o je ovim
veliký omyl Pravdou j e kdyi
se dokáís Is jwjiStf nec sp4cbal sa-
movraždti v návalu pomitenosti pak
soudy roíhodují žo spolek neb spo
lečnost jou xolpovfdny protože
pomatenost jet nemoc a dotyíný
clen lemřel tedy následkem iiemoce
sáhna sobě v nepřícftnMti sám na ži
vot Když se als netn&že dokátat
pomatenost tedy když společnost
neb spclek mftíe dokátati že poji
štěný učinil tak při udravém rotumu
nad konečné ze Spekulace pak mo
hou potftstalí jestli jest opatření e
stanovách neb pojistce proti samo
vražda docílili tak u álo pojištění
jiko mftže palič obdržet pojiStfnl na
majetek který si sám upálil když
mu paličství dokáiáno jest Ka klam
ným vývedom povede nepochybně
rozsudek vydaný minulý týden ve
Springfield III Paní Louisi Henry
Jalovala Rytíř Pythovy na pojiřtó
ní 13000 po svřm manželi a soud
odsoudil onu Jednotu k placení
Vsak proi tak soud učinil? Z ja
kých dftfodĎ? Kdyby bylo pravda
ifí na ssmovrahy ee musí platit bud
jak bnP ledy by bylo postačilo do
kárali soudu Že nebožtík jest mrtev
a byl Členem V£k otázka o kte
rou e jtdnalo byla tcela jiného
druhu Ve spolku tomto neměli
dříve opatření proti samovrabem
v$ak před několika lety hlavní úřa
dovna opatření tskové přijala i do
stanov vtělila a zmíněny soud rot
bodoul že opatření toto nebylo při
jato patřičným spesobem totiž bia
vnf loží a proto postrádá platnosti a
spolek povinnen jest platiti Z toho
vysvítá patrně že kdyby bylo opa
tření to přijato spusobem náležitým
byl by eoud uznal že spolek nernutl
plitili Učinili jíme již dříve zmín
ka o jednom případě zd v Omaze
Známý mezi Čechy Gjtllieb Ziiamer
man pokunil se o samovraždu před
více než dvěmi lety i konečně před
rokem neb déle samovraždu spáchal
Byl pojiítěn u pojiSiovacfbo odděle
ní Svobodných Zedníku na 12000
Vdoví žalovala ale nemohouc dokL
tatí Ze byl pomateným nevysoudila
ničeho Vzdor torna ale neustanou
mudrlanti kteří ví o zákonech co
koza- o petrželi roadrovati i dovozo
vati Ze každému kdo spAchá samo-
♦řMfi miul sn pjitří typUtitl
řjit í tri'f mni vyhrsísfii ařtsb
ns
i tiUhtfí Jsln' ty (' n V M
níftosli a risvtitt v uvihn návrh n
řfiíři h fiffil s J" 1 1 i
p IflV h řá hyb tlriSft' f pr-i
K U ]dift řády a vsIkfřU js mi
likfifli(4 li majírl pfáf Mvř
liol loiírti siinov tál Is tnhl
poni" n t M%tj V ř'áik
!Uíio Nř lil řlill fMjslnéfli
býlí
i! Nvyiiliti"lfii j t modiio!
Náhody jb'í so-ihlisl iiplfií nábls
dy ♦ sj l i vmOím vyslotsflýfní
alscifiý H ne'HiMtf ] is
J Vlkoř Slátil IlílhojS hiTřh i
js iI4OiI řt{U Pkřk Zápttt
UM fiřKij it4i(ftl ittKn a!s př
p Ikoř I stáťi Min us s IVkřo
fcsm Z4pi I nonhIiff pfotfi ls j#
to Pokrok Ij li
J V mí i un M tmtUt 1 řts
n' i ní bl pít bylo nt sotK hotlny
tří s%fnorMy Kdyby byli ledy
dlkltlná Mkiřk4 prohlfdks aby
bb)li sout botin (inb ns vír řisl
je v nfvh podobných spolcích)
kdjby byb fpitffhl proti simotri
hum te ly by únorový rozpočet ne
obnáfel ani poloviíku tolik úmrtí ro
ohnátf Tj"t olkil přichází ty
vatké platy!
fUdftnt (' H V S itUtťalť tr
Wlsronsinu
Ve výroční sibczi řádu KW4unee
h "oCHPS fxlbýfané pivní soIhjíu
v uiíulci prosinci m r ívob-n reso
lučnl výlwiř sestávající t předsedy
Fr IIrn4či( K Hamáčka a J V
Luníka jfmž uloženo vypracovat
res jluci na změnu stanov Jednoty ('
8 P Výbor tento povinnosti mu
uložené vyhověl vypracoval nlle
tntjfcí resoluci doručil ji tajemníku
té doby J Paidrovi k zaclání Vclko
řáduČSPS státu Wisconsin aby
ji předložil k odhlasování vsem řá
dům ve zmíněném státu Tajemník
hned druhý den po doručení ji zaslal
tajemníku Velkořádu státu Wiscon
sin a tam nejpía odpočívá čekajíc
snad na vzkříšení z mrtvých nějakou
blásnicí ze "západu" Retoluce zní
náHledovně:
Cílnému Velkořádu slutu Wiacon
sin C ti P H
Ctění bratři!
Ve výroční schůzi Rádu Kewaunee
přijata byla tato resoluce:
Jelikož národní sjezd Č SPS od
bývaný roku 189(5 v St Paul Mínn
nevyhověl přání mnoha řádfi aby se
zavedlo placení úmrtních poplatků
dle věku členů a
Jelikož nevyhovění tomuto přání
a životní potřebo celé Jednoty Č 8
P S spfltobilo velikou nespokoje
nost u mnoha mnoha členů naši
slavné jednoty tak že až tito nespo
kojenci svolávají extra sjezd a
Jelikož by ani tento extra sjezd
nevyhověl přání všech členů a Ze by
v tom neb onom spůsobu otázky té
vyřízení neuspokojilo veškeré členy
Proto se Rád Kewaunee č 70 ve
vé výroční schůzi jednohlasně
usnesl aby otázka tato byla předlo
Žena celé Jednotě Č 8 P 8 k od
hlasování tím spůsobem aby každý
jednotlivý člen u svého dotyčného
řádu atf ve schůzi neb i třeba nemoc
ný se v otázce té tyslovil i aby hla
sovací seznam (Poli list) a jak který
člen hlasoval byl u každého řádu
nložen aneb vepsán do protokolni
knihy Vek člena budil vzat onen
kdy byl do Jednoty uveden
Předkládajíce tuto záležitost ctě
nému Velkořádu odvoláváme se na
Slánek 5 hlavy V Stanov N4r III
ítidu
Navrhujeme ahv článek 3 b od
etavee b hlavy VI Hlavních 8tano?
byl ve smyslu výse uvedené resoluce
změněn i aby se nipotom četl násle
dovoe:
Ylinska PftjUtsk ktsffw ss
obfioS podpory V přsdrbíisjli leh
řlářK Mi wstsnofsřiý vtfdrá foivfbf"
oMotfii Nář III fh li pnAnksm
ksMMio mfe dis stří ďs t
ttH k tn dpof (4 i př4Mný b "
flDro ly jsi fU l Kw'ifi k ná
vrhu loinutíi ita ttnhH Mánku ifto
ho mif h stsnov vsdfy fi4í
dnjíc'í
Jednota risli rtl mfťi aby virf)
tals spll n% počtu flsnt fcl#4 i'f 1
pobl k bdíivnitl MVlfováof Js I
Aotii!r4i ámrtlml vyitipovátífo
mladých Ílři1 pro vlkí dafy J I
nota spřlb(ř misiích len' ntt
kdyby pojistky nU l rb bjty tntlt
řlsnM-yiíil mftlch přiblvslo
Nsbu It-li přtbfvtt ml iMrb řlsnů
b i l pUrsnl stál ttti a' poUi
ďxáhftf I ý" I" lfttlí lefiov
řib'iď'i mm I břontns tobo nftti a
Jednoty plstící ha 6mul d!# vfktt
svých člnH Ult řoiku ( 4M-
ma virůta jak ďiktiijl mnob4 a
mnohé přlklt ly
Fr Ilranáč 1
V llimáček rssolučnf výbor
J V Lnák )
Yt Ilrináč Js Pnider
pfpds 1s)
Aby irnffiřn4 resolurs byla dána
veřejnou retou řádům (' HP 8 nt
vědomí usrtfíeno jdnoblsnA vs
čtvrtletní schftii dos 6 březni '7
V tělo schŮii osnstsno Uké proje
vit upřímný souhlas se stsnotUknn
ttujalým Národním Hlavním Aí Ihu
vůči o lštépencŮm te zápa lu
Usneseni toto budiž uveřejněno v
Kewaunských Listech Slavií Den
nici Novovřkr Pokroku Západu i
Amerikánu
J V Lufiák Kar Klojjner
předseda tsjcinclk
Kvitance
Tímto kvituji řády jež přispdy
milodary nouzí a nemocí sllženému
bratru Váo Luksi členu řádu Rov
nost č H Č 8 P 8
Po 2 00: ů 8 13
Po $1 CO: 6 40
Po 115: č 91
Po $1 00: č 142 107 41 60 148
9 00 24 73 102 &3 6 64 31 20 1
2 131 205 10 42 108 20 23 51
39 47
Po Í0c: č 7 129 85 130 65 67
128 82 21 140 32 125 40 123 145
15 153 195 139 l'2 105 77 11
Po 25o : 5 200 69 204 135 134
160 207 212 35 97 115
Různé 6 181—70c 28— 58c 75—
65c 112— 29(5 1C9-80C 168—40C
162 -350 141— 44c 100-43C 191 —
19c 197-200 27- 830 37-62c 114
—32c 179— 20c 109-300 117 — 10o
BO—lOo 168— 10c 211— 36c 101 —
32o 143 43c 190—200 92— 51c
96-71o 110— 32c 79-23c 103—
17c 157— 20c 105— 34c 147— 38c
136— 57c 160 — 140
Vzdávám tímto jménem rodiny
zemřelého již bratra Vác Lukse ja
kož řádem Rovnost č 14 vSera ct
řádům zde kvitovaným srdečný dík
Rády jež zde nejsou kvitovány
nechť mne upozorní 8 bratrským
pozdravem F C Matásek
tajemník
Oprava
Cleveland O 9 břez 1897
v Ve výňatku tprávy účetn N II
R C 8 P 8 1-M'm vvnechal v rmflin
členstva po "100M členy" ídodatek
na úmrtí a 165 na podporu v neruoci
V úctě V Rychlík účet
Do MllUsan Neb
Pan Váo Simáček nán!dk
stěhování se na venek vzdal se jed-
naieisivi nasicň list o a na jeho místo
ustanovili isme o Ván Kntt kta
rý jest oprávněn nás zastupovali i
předplatné I dluhující částky vybí
rali Panu V Šimečkovi vídáváme
diky ta dlouholeté služby které nám
vždy řádně prokazoval
vya rok Záp a Hospodáře
IIUs fMOpM o Jiirl tip
řsdft ( H
hfřifiífS Noiotíkil!
OMtípsncl "zápalní si tft)
sjfi I f ly Ifsstn rlbyl Nbyl
tosjM l vslkořált stáif Vbřk
nity to sjstd řiíkolik lápadřiích
VsIkořálA nýbri byl ti prosti
chůiki lí lí l nUolíkt s(4H fis
spokijshfcli pritl st panUUho
sjesd i a iisilujícíeh vynutítl
Js Inoti odbojmoho nedosáhli pí
ďbřílfl
"15 if řitm povolí separátní pod
lom ňmrtoí rt-lvt i Inola ruifrh'
Mm dví"
Tu n krátký smyl jjich esne
Isřil A slkolív sihůis jsjích
liU proti #(ioáfi ačkoliv t#
tko jednání zrovna ípbi duchařil
iloby ano t4l na Jednotu Jsjf
iřliritf mtjí ti spiklenti te drusl
() p(o mou sbovliavostí) Ie
t)nsiri své plr-lklálijl Nindoí
mu ttlavhlnit fíV lu s íirínUkm
vyitáním lby o ním nejen pojiď
nl il plfiřiiví js vyřídil ftchf
lí aby stržen byl Jkýs "mosť
spojující tápal výchwlem
Národní Hlavní flád ktsrý dost
dlouho shovíval ftejell VÍk nsj
nietiií ochota aby vyzváni tich
rottomilfch bratrů uposlechl On
maje t4kon po ruce vidí ! tím
netojí ani slůvka o nijakém i4
pádu výcřndu jiho nebo severu
Jeti o f-Vko!ovankých Polporuj(
cích Spolcích o Jednotě jejich O
liralrstvu o velkořádech i ř4dch
se tam mluví — i celý s4koo viti
buje so ke viem stejně i ve víech
úhlecli tohoto soustátí Kdo ae
tomu zákonu nechce podrobit ač
koliv při uvedeni do řád o nazvou
Čest slibovali Ie se podrobí ten
rosí svůj svůj i tím samým vylu
čuje se i Jednoty Pak ile nemá
nejmensího pr4vi ni té Jedno
žádat nějakého výlučného posti10
ní i nejméně postavení takového
kterým spojena jest jistá přednoat
i ji itá výhoda Takov4 žádost jest
nesluSná pretenae jest totožni
privilegovanoiití a nadprávím
Toho vsak ti oditěpeucí nevidí
nebo viděli nechtf Oni žádají to
ho výlučného postavení jiko tvého
práva a bulíkujou nemyslící stou
pence své že vlastně jiného ae
nedomáhají než spravedlnosti i
rovnosti Z kůže by mohl člověk
vyskočit Sedm měsíců po z4ko
nitém sjezdu Č 8 P 8 se několik
těch bratrů i popudu a pod vede
ním br Rosického vydavatele
redaktora nynějSího org4nu "Po
kroku Západu" smluví Ze ae od
Jednoty odtrhnou protože ni sjet
du s jedofm nepřijatelným požadav
kem svým zůstali v roeniině 8
jedním důležitým požadavkem svým
prorazili sice! Jim k vůli oddě
lena podpor manželek od podpory
manželů A jelikož chicagská úřa
dovna jak se domníváme chovali
obavy Zo lni ten anačný ústupek
jejich lačnost neukojí přidali jim
k tomu orgán ačkoliv museli vě
děli Ze to vyvolá bouři nevole ni
celém východě v devíti desotin4ch
Jednoty Avšak větiim může býti
velkoduSna Aby Jednou mohli
po horké diskusi předsjeadové
aspoň na čas klidu a pokojného
rozvoje užiti přinesena i tito oběť
Ale jaké ji čekalo ieredné tkla
mání Odbojníci tím ini potom
nebyli spokojeni Ryc anebo nio
A jelikož mají k disposici orgán
dali se honem do díli — a výsledek
jest nejen rozbroj Jehož věra bylo
již před jetdera dost nýbrž fot
ko! bi hotov4 secesse rozštěpení
A toto ř4děnl tvé tyto jastiraenty
tyto hrozby tyto žlvanice i rottrl
ky nazývají — stivittdatvíra a ajed
nocov4nfra Toto rotrýv4nI a roi
kopávánf krásného ovocného sadu
v němž vtělen jest pokrok český v
Americe toto vandalství či ipměl
ství své natývajl "pokročilou opra
▼on"l Kdo by ae nerozpoměl od
ítěpeneckých států jilních dovolá
vajících ae v boji Unii svobody a
pokroku? I naii oditépenci avala-
Jí vinu odštěpení na Jednota Jiko