Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1897, Weekly Edition, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKKUK ZAPAUU ~4
i#h § mflof fMi Ufti mar4
i rrrj-rj nn fiiWIII MJ Iři
pf iU ftl f st řM M AlltmiM
— - - r'unFnim riH
viltf krf bflkU fná řpti
!! irwřiřl Mm Hiftg iHty
A l itptíě vělňl řftf jrénjp r
"'wn7 F" ] "f-
Klj! pat tipfUln dle prgrirolrí-toni ftl!4y hjly # U#if cn
9n tnipnaiv pro fribof in lioký
tittí(it mít
debat! Uhkki bnktttuLu !
I 1i # h tfcřÍfiv4M Zasláal
nipott pro ftJkř Míibikf tM
Mfito )titi o inmtn troiiLI
u a1 nii l i tu líl i
i t ! auj mummvw irillll
Jito efkohk aoukromtcb Míob
r-ofjofcb oč-l debtif o rotpo
ti ifl a#Jenéra pokrío4no po
konCtOf XéU t l O t fiittl 14? I
ířoJJn4t4nfřn roipoilo poitofnlbo
pw-iw uFusui ojrooc do v 11:35
? wwi-i Trnu¥n veterft ut&er
% # S m I
poiornoni proj#aokni roi počtu po-
toyoíĎO debata o tomto prot4bU
! pře pQl doc kdy neJ4of ot
neděli d 3 b odročeno V fed4
nl tomto tpocto projedn4v4níin
roxpocta pro rOtn vydinf při čeml
rotpředla ne blatní debata o položce
1
merouz fiuii58 na taplaceni
bounty cukru od erpna 1894 do
června 1895 povoleno bytí má Po
dobně íBaéná debaU roipředla ae
omeune povoiem peněz na opravo
priatava a úpravu jednotlivých řek a
roapočet a nepatrnými směnami
iconečné aubválen a zuaedání po 11
a veu oaroceno rro nai Webraa-
íany nejaaifmavějňííeřnižn senátem
r ivpuwu Huinenycu jesi Eajisie ona
kterouž poloíka na vládní obeslání
výstavy lamis-issippské 1 1200000
dí $275000 tvysována jest Mimo
' ťUliU ♦iajwuw
oa uonouceni naši posiy a 75000
- na stavbu poštovní budovy v South
Umace V pondělí projednáván ros
pocei pro aisinkt Uolumbie a do
- a
pHjetí téhož pokračováno v jednání
o rozpočtu námořním přičemž ostrá
debata rotpředla se o tom jaká nej
Tyssi cena ta oceiove pancéře pro
lodě válečné ustanovena býti by mé
I
V sněmovně poslancfl byl pátek
prvým Z pcledních oněsb šest dnft
j i j ux
tasedání v kterýchž obyčejný pořá
t 7 ji
dek jednací suspendován est a
11 1
víecbny předlohy nárby většinou
dvoutřetinovou přijímány býti mo
hou a počátek ve směru tom učiněn
přijetím resoluce na avolání meziná-
rodní konference pecřžnf kterýžto I
návrh 279 proti 3 blasilm přijat Dá-
Ia riřifat riředlnha na tmvaAant
la Rozpočet a různými změnami ? toto "oadcl McKennoM Cah
přijat konečné o 12 bod noční kdy forne dáno' lu Pr? ž&dné Jné raít0
T 4 r — — — w -- vu - 1 — — J I
smírčího soudu pro viechny spory kd2 k němu křiJák Msrblebead te
mezi společnostmi železničními a připojí Zároveň oznámeno že ve
a zřízenci a předicha kterouž zabrá- eDÍ "věřeno bude vysokému úřada'
něo býtt má přívoz padélacého čaje-
17 Jlí -J_ t li- 1
Zasedání odročeno po 5 hodině V
sobotu po pětihodinové prudaé de
baié přijitá 142 proti 51 blasa před-
loba zákona kterýmž pokoutní pro
dej lístků železničních v cenách ani-
žených zakazován býti mi V dalším
jednání přijata celá řada předloh
M M n A V ilnlkttl Aal m tm 1 Ifll!_ V I
A 7 Vir
dáváno dráhám právo položení koleií
! I
různým reservacemi indiánským a
zasedání po 5 hod odpol odročeno '
fclfiá littlfaXanl A i
ír Mar- Mti mi vm Je li
lilii řnM„4hf fi ráf ff fi )lr
M ff Jíj fMn4 tefwařlrhntt f
mmuif mávne l inhn cMrti
I Km avobols tilřtt #bmMo4fii
řyli V dlífri Jín4fí přijat r
ApnUn ntvfh aby M d4l tUlkf
koljf lkt-4lnfrb wíi#pfj
' Iftltiťt tiitiit ( V'I
lSfífl 'I' 1'Híífm fcotfff
Bw" 1 (m '"'Am " třl n4
ow ta M4torká Jií toho
I'h" MnfiO v!e]k(f ! ctU
i liactjint l4kono!rírt frrmrliinn
- i t
XNk volby
(xlbf4oy Iowi v jood({ ve tXrch
rolitecb Jel v!4StoÍbo cbirtt-ra d-
Ulit 1 hftirbnn llmi ini? (U
peof neboť vfl!řk jich but ir4v6
op0nfm od tileJku volby rrení-
denlké pří kleréí vitéMifi tnny
republik4nké bylo iémél vieobec
oým V oiřitech v oicbl do-ud
oikdo Jiný nel republikáa tvoleu
nebyl troleci tenlokr4te demokuti
neb kaodid4ti ubSanítl Lfutky ob
5aokó postaveny byly ve vétilné
mfat a po velké véltinfi byly také
-
ivoleny
Upláceni
br41o prý Llavní úloha při ivolenf
populiety Hecry ileitfelda senátorem
spolkovým v Idaho a dakany toho
Jg0a tak pádnými že prý míto jeho
v senátu konteetováno bode Pola-
oec Joines a Elmore Co vydal pH
Beíné oividřnf KI ihn r™
Ileitfelda odevadaný pánem tímto
koupen byl a jiný pan poslanec bia
soval tase pro nébo jediné proto n
úřad soukromého tajemníka líben
prý mi byl Za jednotlivé hlasy prý
uyio placeno a2 1450 oa holovoeti
Nebude v kabinetu
Z New Yorku oznámeno v oátek
že John JMcCookkterfž New York
r '
v kabinetu McKinleyově jakožto ta
jemník vnitra tastupovati mři hod
nosti této se vzdal McCook mél
prý tu jedinkou ctižádost nejvyšSím
návladním spolkovým se státi a kdvž
f' JK0"° e?&ray t
" ™oq iru8lo oyvai by
tam jen tropil ostudu neboť zaj até
e b7 svědomité o to aby tru-
A
I "V"" umwi M Ui IUI UkU BIUUDHQU)
LA F
04 íbu!
JacksocviUe Fla ozoamováno
v Ptek že dynamitový křižák Vetu
vio obdržel toho dne rozkaz k bez-
odkladnému odiilntí kn Kv Wa
a Dftraornímu kUrýž z Wasbi0gto
Ln _ I _ I f 11 '
00 vyslán tam byl Po obdržení
""kazu započato ibned nejen na
kládáním oblí ale i potravin tak že
podobá sejk tomu jako by loď na
delií výpravu chystána byla
MBfa
f„toupena bude na zamýšlené výsta-
vě """""-ipPké zajisté slulně
7it™i „
yjivivmr wilt Uuiie
M obeiIfcDÍ vý4U Jk f 4tek
irr„ mí- _
illfm iřilKm AltriOI litltin Ml Min
ifthn ftiMli m rý tntjit-U !olftíi#wul HurtM )-)í nftflf t4t4
pfMiH
f Mjfn if4fkřl#
VliHif i4knflrf(14ritvim enlnraf
kým jrnn'ivnf ia 6Afim yl(řfn(j
U (IiHtthfi vUkp( m ttát k
fc řflřkH v IM ltlII jskof I ia áí
Ittl htihaf-fii p-lt ktfrrttl t
t- umí rni ciuif MIFriltlI
(4fk vtrotr4t bftl mohl tnhl
+ W ~ M
9 4!k g tttrnrit ipr4vn ston
OÍpořrM'J# aby vyMvfi4nl 4kf
iHptf hjUt Alfr)nrni sou la mtř
I 1 i
rim prciiun rnrioInitl bj! byl
!řty (évsiným 1)H4 doby nl
roiMnuii Mifta tobolo frohláino
birl# mu( bornlkSm ttpláwna bfti
lil hi l 4-1 1 1
t4ky a anm bnrnlkl mml tuajitsll
dol4 nih4v4n být) Zárovtft vlak
nemí unioví horníil na propnltlnl
nruniovjcn svycn tiirub0 nlíbat
lito přívěti malí ttc bl tíbl a
míly jako oni
- hiiihhi iirw 1 vila
! Acuma okradla byl o $3000 na
hotovosti o klenoty v ceni 17000 a
o listiny kterél prý pro vl4la ir
o(lkou cenu bezměrnou malí Ktá
_L A i 11
''jruin)in isjPiiininem aonsuia Jo iuu j!ui
achimem Iílfm kterýž před níja á JeJ ° clicb P Americe prová
kon dobou davfru konsula získat a! eti fidůkhú tak v New Yorku
předstíráním že povstalými Kubánci
na mitínu přiveden a t Kuby byl
vpuiea aieryz zároveň a vecmll
třmí se ztratil Konsul jest nyní
toho niblfdn !a KU Kel !]
ffědem kubán#kým a že dodomá-
ub u jcuu vpiun za um jeuiiji'"cuu uciubuh a ponaeji ra-
kým účelem aby jeho listin se zmoci
nil přeni nedávnem zemřel v Německu
f re srážka na cti skončil koncem týdue zvrácením po
tiskem stíhán jest v IlarrisburguPa "lední vftle a jozfistalost rozdělena
rev S C Waliow redaktor "Penn- táe nyní mezi oprávněné dědice
sylvania Methodist Union" kterýž
časopise svém rfizné úředníky státní "nechal po sobě na $60000 a usta
z úplatnosti a ze zpronevěření ae D°vil ve své závěti universálním
uřadním povinnostem avým obvifio-
val Pro počátek podány ua něho
žaloby pouze dvě a dle toho jakým
výsledek bude řídili se pak budou
osiaiai uřadoíci napadení
Páni radní v obžalobě
V Louisville Ky vznesena velkou
porotou obžaloba proti sedmi členftm
" "uí BBi: pro spianuu
jeftožto účelem bylo prosazení ordi
uauuB nerouz voaarna méstem
vlastněná a na $10000000 ceněná
prod&na býlí měla Ti samí páni
rsoni oozaiovani bv i liž dřfř Mi
ř ( i
i-- r
1 1 — _ i i
vuU porotou pro upiaceni karban
mn-uKui aroani:u
QniPmir vvhrál I
— w
Ž%loba podaná členem výboru ve-
řejnycb prací Moreiandem z Detroit
!
iiiigu pruii uisyorovi i ingreemu
kterýž Jak známo přítomné úřad
i_ t
guvernéra zasiava kteráž za učel
měla prohláSení úNdu mayorského
za uprázdněný rozhodnuta byla v
sobotu soudem obvodním ve pro-
spěch obžalovaného pina mayora a
to na základě Čistě technickém Ža-
lobcem tvrzeno že úřad msvors
mi ni: i i I
uiiiuu ujiai(juei) uyi IOU
cbílí kdy Pingree jakožto zvolený
guvernér úřad avůj nastoupil O
správnosti náhledu tohoto soudcem
rozhodnuto nebylo a rozsudek ve
prospěch strany obžalované vyneien
i i _ nil
w wiu jcuiuirui sBKiaue le itiore-
Jand jakožto osoba soukromá žádného
práva k podání žaloby podobné oe
mři a !rvi _í j_
— — "tvu jvuvvun T J Ui AUUc
Jen nejvyíáíra návladním státním
podána býtí můžu Z rozsudku ozná-
meno odvo ání k nttSSfmn „1
státnímu
DAleiité a zajímavé rozhodnuti
učiněno bylo v sobotu nejvylsím ná
vladuím
tiwiiuu "POIKOTVm VB pf Dadě kte-
oaborem f „J PQ ?Píc fc
1
polkovým ve případě kle-
h(m I(llt( t L
i — ' i t —
ři4sl#Jivfifmt Kji 1 k #f((niitfi
iabr4nf řf ítbi hn akrl iwii-m
ktt fpř4vnn byl iin]mtil ii h4lnlk
II rk lomthtwk nHiUkfi 1 1 riřt
řt4lInl My Jiň Wsl lřířto
IpTI _
U'icí 1 fcřt ířli"k kifAI
h l' " řn''''t to
iníkftl ípř fíi ti k )
'" "i '"'fk mi a
ft t li r mttílěA tť iliLil 1 I
"""'r' nmmif rMinn'1
r 'Jitři k
l'°ftí"f eoé ry rif hnn
Ď ř'h xln-ito ve propí h l! k
ITomlhtfflli 1 In fti Inm kliliU n
WlIroo4 přoJ4nfm se ta
Uiúi h #krýrli ikft kmenovýc h
f myli i4kona bil o i-
fcfiiii
„ _
I4rní rotovaní j#nl přítomně v
Afiířlií tráví niviiftí třfátí inlfim
" ' f r
HH kude tu přcdnáíeti o
"fích vkumecb v krajích sevrrnl
toSnT' Nnen vtdor nrrkému
no původu mluví úplné dobře
lanalickr a ťřednáJkv !))% tmi rr#
I v tkl i na mloii:l 1 I 1
ť'lvUndu Chicagu atd Zároveň
0"lořW4 v každém měitě jakousi
' "vw pupumi
DÍÍCÍ
I Jest benlatoofl
Spor o pozůstalost II Claussenia
koaského konsula v Cbicsgu jen
vid1® ustanovení zákona Claussenius
dědicem syna Edwarda opomenuv
ostatních dítek i prvého i druhého
manžeUtví Pozůstalí ovsem proti
tomu protestovali a soud uznal nyní
jejich nároky
Báječný ontrov sirén
Na Dalubé nlachfitnfbi 'Pílrr vt
r Myé v -
ward" který koncem týdne ze San
rranciska vyplul nachátí se 100
dobrodruhů kteří v dalekém jižním
moři hledati chtějí družky života
Cílem jejich cesty je cstrov St!
John'e o němž tit íULn
kno l aí vut
4 J — y i 1 ca
! mjwu i™ nnuusu unen
1
vypravoval že jednou bouří zahnán
byl k ostrovu St John's a výpravo
Val skutečné diw O sirén&fh
- —i j-
onen mtrov obývají Když prý se
doivčdřy íe k ostrovu přibyl par-
ník ni núm) nanhiK
l — ' 1 -vuCJI iuuu
T rby Pr 86 MfembUv do zpěněného
Imn laftril n U uilln L t a
v "i auimu mery
Prý obklopily načež jaly se unyle
Proh!ížeti jednotlivé můře Tímto
t7Pravovnlm dao "e navnaditi
mnoho maža kteří a-'ovali se do
neíD&mích ostrovanek a za krátko
obdrlel k"Pitán tolik nabídek k eňat
ku že mohl talníiti t
"""" jiiiu-
n™rekfcn ostrovů" Každý jednotli
vec ma8eI "Platt 1100 z nichž se
"kouPiIJ potraviny a hospodářské
nft2iní' UPlnž vyzbrojeni a zaopa
lření naclliíf 88 Dyl dobrodruzi na
cestě k ostrnvn Si IňVr Li„ zf
uo mu
dili hodaJI ko!oDÍÍ dle starého patři
rcbnIho Pft"oba- Na ostrově tom
dosud prý isou Douze 4nt7 n
" J IU
MBÍ maža v7PravojS se různé histor
kv „
W""B
v zemích evropských a v Indii byla
uveřejněna odborem hospodářským v
pondělí zpráva následovní Příznivé
zprávy o stavu ozimky dochází a
Augiie Francie Španělska Německa
Rakousko Uherska Humunska ze
severního a středního Huška a i Pol
'lofb l sdn# přsfJ4sly ho]n4 4nlr#
nřifvA řřml nftí b4!s!H4 íwbřlíii
pnklf)'tli Přílišnými U utrpí
l' flflf lllilfi f
poMtá s # i řs
jilftím llmkq a
gřjrjOirtKj akrů f
iř'lftrj ebřsnňM I###fk4 b-
ils říKiwt inovu jsfkon isst být) a
Uňťí pliti 1 o pfollHÍi podolské V
Indii oťi vísbo flndy tonit
7ŘfiW)!i nkfft proti vf" jk 11000
"'0 akrům v rw i řsdrboiřm M
v
Udkm řshol bu ls musst obilí tamt
bojftoti nřř#i přlf4řtn'i býti
! TTablital
IVmí !nt IfcKinUy manlelkoa
V'n prov4in jsi ěfitnofi dra!iflOa
vyUI v porilílí k vsčsru na rta
b VaIÍfttfP na kdsl ve ětvrtsk
úřt lni pf(lui sloli a vlá ly ujme
Při prilsiitoffti té upcř4d4na ma
btidi (ilífilvtfíl srdsóná ovarfl
YrUfáaa
Z Ws-hinatonu dolla v átsrý ipri
v a le pfsdloba na rtbmessní přlstA
hofaUtva byla jak očekáváno a
námi předpověděno presidentem
Clevelan Ism vetována- Poselství do
týčnA posláno kongresu odpoledne
imousÉ zrnit r
V llufTalo N Y„ zamýšlí dráha
tJreat Nofliern powtavítí obilní ele-
vator na 2500000 builů obilí a aic
má týž výhradně zhotoven býti i
ocele
U Narka Kan přijel ve středa
na honu následkem neopatrného za
cbásení se střelnou zbraní o život 18
letý C Oínn
V Cedar Kapids la prolomí!
se ve středu při klouzání se na řece
9letý Lee Ulanchard a utonul dříve
než ku pomoci přispěno býti mu
mohlo
V Hannibal Mo zničeno v pon
dělí v noci požárem obydlí Noah
Mareše a on a dvěma svými syny 13
11 roků starými v plamenech za-
hynul
V Mnrray Ky udál se v ůter
v tamních lomech předčasný výbuoh
dynamitu při čemž 6 černošských
dělníků usmrceno o 6 jich těžce po_
raněno
Do Muscogee I T doftla e
Uayden I T„ zpráva že hrozí taní
dojiti při rozdělování 800000 mezi
příslušníky kmene Cherokee k váž
ným výtržnostem a to následkem
toho an přijatí členové od plnokrev-
nyen šizeni pry jsou
NejvySSfm soudem wisconain-
ským rozhodnuto ve středu že Dro
láSenl Btátní zdravotní rady r 1894
učiněné jímž oSkování vžech dítek
Školních nařizováno neústavnlm jeat
Missourskó zákonodárstvo Dři la
o ve středu zákon jímž zakazováno
!Mt provádění obřadů svatebních
osobám jež občany americkými
nejsou To patrné namířeno 1eat
proti kněžím katolickém z ňfolif
značná část občany zdejšími není
Kendall Young odkázal avémm
rodnému městu Webster Citv Ia
♦25000 na zřízení budovy pró veřej
nou knihovnu $10000 na zakoupení"
nen a ížouooo lakožto fond na vy
držování ústavu onoho
V Panoma Kan postřelen bvl
ve střelu J II Waite známy dobyt
nar a aansas uity John Parkinao
nem též dobytkáem kterýž pak '
zbraň proti sobě obrátil a dobře mí-
enou ranou životu svému konea
učinil Příčina není znimnn
Přípravy k inauauraci oresiden
ta McKinleyho kteráž ca čtvrtW
příitlho týdne připadá jsou již akon
J ir
uenj v průvodu civilním nalézati
se bude přes 12000 mužů a zastou
peno v něm bude různými kluby
celkem 17 států :
Swante Palm kterýž to min ai
roků úřad ivédského místokonaala
v Auatin Tex titial „i
- -— ' — uiVu ug
čátkem týdne atát-jí nniveaiti Uraiu
eké knihovnu čítající 25000 svazkft
a ceněnou ca $100000