Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Av r"V TT T
viaii 4f tm řoirr nrriei 4f tná fti4f 4 AI kvf U MAtfft
RCtKÍK XXVI— ČÍ5L0 30
0MAKv VE SíftEOl 3 BŘEZNA 1M7
mmí i4 li i
H4t ' lettuMM 1MH
POKROK
ZAP
"i
)
I7fHOrfl''flf
do Saiiis a
NÍ e-stsj'el H6u p Y K
Voa Jrsj lavftá Ijlo dy do rkf4
rUlíae t Killmftff by pftoM pro
ftiit listy
Vy l Pokrok K4pl
Hospodář t KAÍhvny Áwřik4
Do KjiHtmnn WH
Psa A Prothéika tfijttil
ty jadMteMtf BiVb litl )!
vpfiftln ni iMtepovali KrJtn4
aechf Jltíro ftlhn obr4tí
klyl cokoliv r4 k vMiní mají
Vyl PokZ4p
Firrot nt proděl rt
tr#l f Mlfi#n tKJ kf kf !
Firma nt prcdr) híi
I tkmii Jf'ift tl ii t lkf ťťl
f Í4 ImM 4bfé ewlmln trlri velmi
fkxj lwitti ni J Mu ta III Hni
k I Wf'il'w řk lt 4k
Frmi ni prodej lVW
mlfltk Velmi fhiwlrh Parma na!4 t
taekaon akrti v MinnrtoM kul fwiílf
rfwld kieí imnt ertik l 14 kmipuo
i i a _ ri t ~ _ i' 1 1 - t
lita Hiikrt iirM m ui 4
Mi DDA nCI akr mil ikI Cfift
nn i hvuh iakr l2 akrfi H míl?
Ad atfuta CrHe im inkr: MtrAI iilx1
Cftrte eeoa Tl nkt-rk farmr k iroo
Cr0 kr po Mi Koup#hiil nwhf
m Okamiu o&ru n mi
Prodám farmu ilVlMňt
ISA akrach unxti mi la tHwIniiiPk
10 skrk v)írwi lolrA huk Mttni pttxvií-
nk KU4I 't otirkiioBtt řHr plun-m Ur
Utnfm Itotirt trlm k 1imI votly n ihit iii
kf ílohréohnulupmkrmi-nliliilijrtk tVím
4UO9 0O polnvh- hotiivk h druhé polovici rm
(M H (lobré llolol na 8 í i)rrit 1'rfxlc]
ixrtrrk Jt-n clu 1 líhána 147 k vAll vFfjné
dralM ilumicmmtl ťnrnia m nřti IV rnilo
sápadn a H niim itevrné ik! MhwmmI iiut-
imr eountf hehrtuu-
Píahku 1 umí 1 nmjuri
linwniMl Kutlťr Co N
Cvlilon v St Louisů
Není v déjinách Ameriky případu
který by tmamen&val tak velikou
strita n životech i majetku cykio
Dtto Jako jest ona kteráž pfiobca
byla před nedávnem v St Louisů
V městě" tom karuém přes dvě nt5 lid
aahynolo a tieío bylo raněno a pfes
130000000 Jmřnl tniěeno Meti
Doatiítntmi iet i mnoho naíicb
rodáků
Aby každý mobi si o tom pojem
noiniti aaopatřili jame fotografické
©ohledy natrfcentny tohoto cyklona
které! meti imtmi obiahaH té! tři
ceniny aokofské síně i katolického
koatel av Jana a vflbeo nejtajíroa
vějit pohledy na apoustu 8pflnobenoa
Celkem obaahaje neiít 43 plooatrin-
kových vyobraaeni prod&váme je
i nepatrnoa cena
pouze 25 centů sešit
viem naiím odběratelům Do Cech
aailem sedit sa 27 centů
Jeliko! vyobratoní jnou enfmky
řotoffrafif jaoa áplně věrné iůiita
noa vidy gajímavoa památkou na
brofooo tu nd41oBt ZaSIete 25
oentft v peněaích neb kolkách
obdržíte aeéit obratem poíty tbd
Pokrok Z4pada Omaha Kb
Oznámení
Aidy které mají jakékoliv vyjed
Díváni neb dopuovánf $ procalimnl
Úřadovnou Výkonného Výboru Zá
padních ř4d& C H P S nechť sa~
lají dopiay na tajemníka
Aloia Bláha tajemník
193 ISth ave K Cedar Rtpídti lowa
Joa žbánek pfedaedi
1123 a Snd St Cedar Rtpdrf lowa
Hynek Breuer pokladník
Nw rrague Minneaota
Fillnnra Co Něu
flOVE ZfRAVY
( kli iré#f # aimalee
V Ml 1'aif Mtee rdlý4na lf
f 4(rý f II irkl HiU v[i ymtlhh
kltříl n 10(11 ob lAlMtňidf
MAUko fa ) p ivitlanr) pfl ttl
mlainané $iot(w a nhbtm ri4i
li 4é(m př'tí#kť4řií proti Sobd
jkým! í4tky 14 píffiři byh V
)rMjl4 tetothei prnh!4lrfi fe dll
ttf pnli'ljv almefey nýřl pr4
ei Jmn'4M 4bf k rJmí prtpo
jiti m míjí virU) k lof tnthoi a
ktrýf prlálftí má f4trnolártof
by pto Biam4ťan4 liftktvo nA
Hrt aa klJtrk
l obavy p' l iktérnim natnt v
Chioat v pon Ilf Nicb ila Mnt
gn TM k vfžm lriem kHlic
val e jwinfm prítaltm pH ttml
náh'xlua oknn výkta lni tmUin a In
Mentgan požívajíc! výVirnl jov4tl
obavy před trtm na úfék dal
Kolemjdoucí nevedour o co jdn4
jiti n jj pron4te]o'ati a k ly! k
ním i policie ae pfipojita utíkal
Menigen a rychlontí advojnáaobnou
Pří tom doapAi a! k trttím dráhy
Noitlwpktřrn nt nich! přihnavším
e vlakom oobním příjme la ji hoi
i nepoviímnul taiažen ft na inínlé
uamrcen byl Mrttola jeho byla
děoě tobavna nebof byla parotro
jern po více jak 30 top vl"5n
AfaMtnnt íliirěkem
atal Re v Mocow I laho v minulfch
dnech krejčí Morria Yenael Týl
ahotovil au před 5 roky jednomu
horninu ode v ca kteryl tapiaceno
mo 6000 akciemi jednoho dolu kle
rél tehdy na jeden cent jedna ceně
ny byly OJ doby té na akcie ony
ani ei nevzpomenul až když koncem
týdne při prohlížení starých lintin
náhodou na né přišel a k nemalému
překvapení svému ketnal (Se jsou to
akcie dolu Le Rot kteréž nyní ta
$8 jedna prodávány jsou mimo če
hož jeilě dividendy ta minulá leta k
dostání má
ZfláStoí nemocí
houbou na celUti (lumpy jaw) tem
řel v chicagnké okr nemocnici po
čátkem týdne P L Qírvey Týi
taměstnán byl po dlubá leta v obra
dánh dobytfcfch v South Chicagu a
nakažlivou nemocí stíŽen byl aa před
rokem Náhledem lékařů jent že
onemocnění jeho spfisobeno tím že
po vytrhnutí tubu aa před rokem
tárodek nákaty na čelist mu přišel
načež ovšem vývin nemoci která oby
ěejnfi jen u hovězího dobytka se
vyskytuje následoval
indiáni se bouři
Z Carson Nev otnamováno po
čátkem týdne že Indiáni kmene
Piute v Mason Valley bouřiti sepo-
ěínají a že váné krveproltf oěeká-
vati možno Uadoši nastoupl pry
stetka válenou následkem sporu I
kterýž i meti dvěma plochy jedním
rudoebem ohledne Indiánky jedné'
▼tniklivněmž poslednější ttluěen
tak že amrt jeho následovala Jeli
kož rudochů těchto na reservacích
Walker Ltke a Pyramid na 2500
jest učiněna byla úřady náležitá
opatření aby rudoši ta každou cena
na reservaci udrženi byli
KeástavnÍBí
prohtásen byl v Dallas Tex kraj-
ským soudem spolkovým teitsskýj
tákon protitrustovnfnatákladě jehož
členové Standard Oil trustu Iiocke -
řeller Flagler jiní velkou porotoa
t Wmt phi nJkfldkk r iky fblr
váni kyll nt fáklalá jHof vy (41
milhft4ř4 Mřf n tl dby
Tnt jk Vri krm vykýr aU
gitsreiram in%4$m pullř
vár K lf Í4'l'tt tlirt vyhcřvlnf
eblrt né# a fMÍktef i4
tipr# UtiAň třitt p#rř#jflbfclh
f kťřb'ílť r'MHffntií aineAi ol
Vf#l4( k m hm polkovým 1 tam
nyní lákoft r)4taH'nt pruklalen
n nt Um 4kfilí n prý jím osoba I
vtoi la (íWso obmtiv4ea Jll
To ss řoťiřiií } rn4fnn(j fidfoUnl
hsjvylkímt ! Iv pofkifénte
I4lff ft týfk44
Minl přineaU jtm jíl Ipfáf i o
piso'tAÍ b ktfl ve t4lth tfcbod
nich nálN)ktrft táni nlh a dloabo
třají fcb d#řl au dotíIy dasa
lpifi'iema ji po irobnokimi nMtf
difímls V Cmrírinsd doáhli 1
áterý řrka výlky 44 stop a jslikol
llonongtbol protr! mračen oiaá
mens jiaté tar voijy 60 l dor 4b ne
V Charleton W V „ byla c-lá ní
teji lelfcí fát místa aatopeoa Nej
tětU snad íkoda spAobena v Kao
tučky kde! okolí téměř tlech řek
taplavtno V Corbín Ky dobré
dré třetiny roétiéka aaplaveny
přes 30 rodin o veškerý majetek při
praveno V Ckítettsburg Ky léí
tnjěn4 A4st měta taplavena bk
vysoký atav po ke jsk 20 roka tam
ntpamatotán
€ Hoistátl doráJÍ i Rakeaska
Dle výkatu ůřadníbo o dovota roU
nirkýcb plodin ta poslední roky
následující množství plodin i Ktkou
skoUheroka: 1895 1896
Peří prachu 1115197 1104790
vlssft 20972 29578
syrových kožl kot 240279 312 560
vlny na koberce 48155 30290
cukru 178472 958402
švestek 30459 114
ovoce jiného 5026 66725
chmele 20990 18623
bobů hrachu 482080 32258
Následovul množství rolnických plo
din doveženo v týchž letech t Rakousko-Uherka
do Soustátí:
1895 1896
kotinek 1170375 Ib 1362783 lb
vlny 431052 lb 293048 lb
cukru 7411234 lb 40703929 lb
švestek 1642551 lb 2756 1b
chmele 8608K lb 68914 lb
brachu 5S2S67bu 25371 ba
Cyklenem
navštíveno ve středa v noci městeč
ko Atbens Ga a _ spfisobená škoda
na několik tisíc dolarů o jhadována
jest Největší ékoda spůsobena na
budovách přináležejících k dívdmu
ústava Lucy Cobb Female Institute
a nichž vesměs střechy odnešeny
Ušel provita
Z Tyndal S D otnámeno ve
atředu že vrah manželů Šípových o
jichž cavražděni tprávu i podrobno
stt isme přinesli vypátrán byl v oso-
b5 BOu()edjl FrSDks Bd ji2 vilavk
neJ gb M ném
dlnmtl fjk do9t u5inín0 býti mohlo
L 4chftl toti2 p0 tplllMn1 d¥0ÍD4
Statistika neštěstí
tprávy odborného časopisu
Dle
želemiěního 'lUilway Age" přišlo
v minulém roce na dráhách celkem
540 osob o život a 1297 přišlo jich k
úraiu Z prvnojších bylo 318 a a
poslednějších 001 třítencA želetniě-
M-
Repobllkáné mlrhlgaiiští
odbývali státní konvenci evoa ? ůu
ý f Detroit ta účelem navržení 1+
kance pro úřad soudce nejvyiífbo
im-U i dft pf9 4M řiiítli unlfť
sily Vto pfl)4( astrlst iov
vUě lm% ffn éil itfif ntf f
lsti W Í Coeksf $ II Vf !teN
lia V přijati plsíf ir4 Msbopřsj
se tsmi k vítlsstvf straty rpMik4
ké sekvaleje se plaiMssi BáMal
proklašsje Is sast9pf ftl fp
Llik4eké ffiitÍRÍitr##t tsk Jtk v
mlftalosli I UWkr4t4t sát řl bltb"
byl ! k4sMk fnftf b l
f aájasa rlřikra
V bytu Mft4tori Tellera ve Wsb
IsgtoA 6lbýt4A f pod4lí vsřeř
porada tříbrařskýeb seňitorl u
laneSJajíml vfsMksm bylo v étsrý
vyd4A( vsřsjAébe llsta k lili amr!
ckémv v alcnt ialolAÍ iUfnl
rspblik4nské strany stříbrtřkl se
pořádaje Z éAetsm tím provedena
býtl m4 ve všk st4teok ca nejd!
ktadaljší orgaaiiac ttříbrsřnkýcb
r#publik4at tak aby §1 éss k loma
flajde 4rodn( koovsne svol4na
býtl mohla i samostatní oekancl i
přisluloot platforjioa do pole po
staveni byli Výkone výbor o 4 rod
ní jshol členové organuaceml
st4toíml jmsnov4oi býti mail svo!4n
jest na 9 ísrrna do Cbiosgt
Z TTasklafUaa
President Cletetand oslavit 169
leté narotenioy Wasbingtonory vy-
d4n(m 13 proklamací jimi! celkem
21379400 akr& dopoaad obecných
potemků ta lesní reservace probla
iovánojest Reservace tyto rotdA
leny jaoo následovně: 1 ) Black
Ililla reservace v So Dakoti v ros
měra 967630 akrů 2) Big Ilorn
reservace ve Wyoroingu v rotměru
1198080 akrft 3) Tetoa reservace
v Idabo v rot tněro 829440 akrů 4
Flatbead reservace v Montaně v rot
měra 1382400 akrfi 6) Levia A
Clarke reservace v Montaně v rot
měro 2426080 akrfl Q ) Priest lil
ver reservaoe v aev Idaho a severo
východním Washingtone v rotměru
645120 akrfi 7) Bitter Root reter
vace v sev Idaho a jižní Montaně v
rotměra 4147200 akrfi 8 ) Wash
ington reservace ve Washington v
rotměrn 3403347 akrfi 9) Olym
pia reservace v eevtápadním Wash
ingtonu v rotměra 2188800 akrfl
10) Míunt Ranier teservace ve
Washingtono v rotměra 2234880
akrfi 11) Stanislaus reservace v
CalifdVpii v rotměra 691200 akrfl
12) San Jacinto reservace v jižní
Californii v rotměra 737200 akrfl a
13 ) Uintah reservace v aev Idabo
taajimajícf ▼ aobě celé pohoří téhož
jména
1 Oenerálni náš konsal na Kubě
gen Lee otnámil v úterý telegrafi
cky státníma odboru své odstoupení
s úřad a a sice něinil tak následkem
toho aa prý at4tní tajemník Olney
na dfttklivé žádosti jeho o přísné
vyšetření násilností vfiěi občanům
americkým tam páohaných a o bet
odkladné takroóent ta ůóelem ndrže
bí důstojnosti americké ani od po v ě
ti aa hodno neotnal Po obdržení
cprávy této telegrafoval Olney Lee
ran aby úřadu neod stopoval dok ad
jistá opatření učiněna nebudou an
by tím aitoaoe vážnou roěron thorše
na byla Na to odebral ee betod
kladně k presidentovi kde! aáleži
tost ta předmětem úvahy oelébo ka
binetu ae atala
X Španělský vyslanec DeLome
obdržel ve čtvrtek te'egrafickou
tpráva od ministra tahrtničnícb tá
ležitosti vévody letňanského že
americký oběan Jalio Sangailly kte
t)l oa Kubé jiipo2roky vltněn
byl krilfTBon byl omilostein
tAlfll4kt(
ImffMe
V tftlmóvft poslsne přo'#d4f 4-
aa f álsrý imIs Iaí ( MMh řrp4
lov 4 t sm fospoM při rvlbfiř n4
mořal týl i kréikem rkov4n(
114 tlaeh tmt řljt V lsl4fll
elp'ls lafrrt sv l#e prtidkl dbsta
o tákon a sťilM řltilnf při níí
jednotliví 4nt oal I pru í" dor
vU4 si vjH Pabitt vytolánt
pytáním přs Mhy# kteřoul guvřn
H éiemí řprf fto4fii by hj li k ob
ssisnl fftsftýťb 6e I v k ly
4koAol4rto rtss i4 a tředíob
knen phjtlt a m"I4ií o A b
o Iroen" V třd fíiRoM ítihn
asrykonkno a te4ý £ fof4n
byl rojedAÍáí lálahtoatí d tříkt9
Colembi Ve éivrtak přijata bf la
4t proti 41 blftm po dvouhodino
ví de ha té předl"b kteroul r4rrxlnf
bkftky oprstft v4ny joi vy I4vstl
btnkotky do plného obnosa dluhopi
$1 Jsi k ttrsěsnf Jich aloleny byly
Po přijetí růinýcb předloh menší
důležitosti majících a po přijetí rso
lare kterou! president vyiý4n jest
k předložení veškerých lítin týka
jících h stíháni a týrání obAnfi
amerických na KuW aed4ní po 6
holín odročeno
V sen4ta pokračováno v uter
projedn4v4nfm roipočtu pro ráleži
tosti I díanské načet příjU resolu
ue podaná Millsem t Texas kterouž
president vyiýtáo jest předložili
kongresu veškery listiny Američana
dr Raise kterýž dle došlých tpráv
ve vězení guambacoMkém na Kubě
utlučen byl V dalším jednání krt
tuováot ostře presidentova prokla
mace kterouž 21000000 akrfi veřej
ných pozemků pro reservace lesní
vyhražováno jest a sice dovozováno
Že krok podobný jest úplně neopráv
něným a že jím západ v zájmech
svých tnačnd poškozován jel an tím
zmenšena byla příležitost pro ty
kdož na pozemcích západních usadili
by se chtěli Po 4 hodině zahájeno
zasedání výkoné kteréž až do ř:45
potrvalo Ve středu pokračováno v
projednávání rozpočtu pro odbor
indiánský mnobo toho však nevyko
náno a jelikož čas k zisedání vymě
řený ku konci již se chýlí usneseno
aby na dále každý den až do 12 bod
v noci ta účelem nabytí času se zase
dalo Zbytek tasedání věnován byl
podávání různých resoluťjí záležito
stí kubánských ee týkajících Tak
Allen pop t Nebrasky podal resola
ci kterouž president vyzývá se ku
bezodkladnému vyslání válečných
lodí naéich ku břehům kubánským
a ku přimění Španělska aby na dále
válko vedlo na zásadách jimiž veš
kery civilizované země se řídí ílill
dem t New Yorku podal resolucí
kterouž vyzýván jest státní sekretář
předloženi senátu nechť si již v
tasedání veřejném či výkonném
veškery korrespondence generálního
konsala na Kubě a Morgan podal
resoluoi požadající na vládá španěl
ské betodkladné a bezpodmínečné
propuštění na svobodu amerického
občana Julia Sanguillyho jakož i
vyplacení témuž ta přestálé 'utrpení
příslušné náhrady Zasedání odro
íeno po 6 hodině Čtvrtek byl jed
nim i nejzajíraavějšfch dnfl celého
tasedání Projednávání předloh
rozpočtových nstoupiti muse'o deba
tě o záležitostech kubánských a bti
na vfili některých horkokrevných
pánů aenátorfi zajisté by válka bet
odkládá prohlášena bývala a lodě
naše nyní jil a břehů kabánskch
by se nalétaly Jednotlivé řeči pro
ti o&aitaoatem kubánským proyáteny
i-'
1
K
r o' '
i
-- '