Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ř I
' i
+ JÍ
ZÁPADU
POKROI
MTIMl) AT TRI ř"T fitfft At UHAUA (M4 A fiP 14H Mátlt
KOCříÍK XXVI - ČÍSLO 29
NEBHASKA VE STfiEDl 24 ÚNORA 1897
frMatalal rir tt# l
rMyl ě f f a #♦
y
t JfMIXOriflí
ft
Ni r(Hjřp jdnM p I K
VWJř#J tavíti tylo tnf ibt u%tfH
flslíns 1 ViWmrit by ihnh pro
fiale listy
Vy I Pokroku Z4pl
Hospodáře a Knihovny Am-rnke1
Do KiiHlinati WI
Pan A I'ro táik příj"ol i iilo
ty jednatelství Dih lUtft Jt
oprávněn nÍ4 zastupovali Krajin
oechř dověrná na něho ohr4t'
kdy! cokoliv u r4s k vyříienl msjl
Vyd Pok Z4p II p
Do Llinvoori Neb
Já aflrpsiný osnamaji túm kdož
cbtl ni svplailt na Pokrok Z4pade
neb Hrpo!4ř a ji v irí IA přítomen
neby I bv složili pnfi t banku a y
Emila řoldj kť-rý ta mne ksMlho
kvitovat buic V úctě
T01IA5 DUDA
jednatel Pok Záp a Hosp
CvIdonvSt Louisů
Kaní v dějinách Atuerikv případu
který by zaznamenival tak velikou
tri ta na životech i majetku cyklo
nem jako Jest ana která! spniobena
bvla před nedávnem v St Louisů
V raěště tom samém přes dví- stě lidí
sahynulo aa tisío bylo raněno a pfea
$20000000 Jmění zničeno Mezi
postiženými jest i mnoho naíicb
rodáku
Abv každí mohl ni o tom Doiem
uČiniti laopatřili jsme fotografické
řobledy na zříceniny tohoto cyklonu
trél meii jinými obsahují též zří
ceniny sokolské afně i katolického
kostela sv Jana a vobec nejzajtma
věiél Dohled v na spousto spflsobenou
Cell ym obsahuje ae$it 43 plnostrán-
t_ i _ t _ r_í
Kovyco vyoDrazem prouavame je
aa nepatrnou cena
pouze 25 centů sešit
viem naším odběratelům Do Cech
zašlém aeáit za 27 centu
Jelikož vyobrazení jsou snímky
fotografií jsou úplně věrné a zQsta
noa vidy tajímavou památkou na
brotnoo tu událost kašlete 25
oentfl v penétfcb neb kolkách
obdržíte aeíit obratem posty thd
Pokrok Západu Omaha Nb
Farma na prodej TTJt
okrpnu MinricKit tirne furny lnkťiiHii
Bmdi m zk iMiduifnck velmi vVbudnVťli Do-
pUt ípo Miincol H16 Halkct ave Ilritd-
úock Pb VH-4k
Farma na prodej 0h'krav „T„'S
liTOimu mt:n iiiiío pony iMUfin-ia
Pfids ]Mt dobrá K)(lininky prodejo velmi
Tjhodn Dmltei: Jun (lumík lllfl Hl-
Farma na prodej lrJlt
mlnekTelml rjhodtijeh Karmu nMletá v
Jckftnn okrou r Mlnnenoiř blií poAty
LikerieUl kclel noinc ( M'tin jef oniueiio
krajina loti írxlná Inplitna C rill Tomko
llio tiaiuri ave iirMnuck rn uthk
Prodá se ř
Bráno llntlTOo Habr —
oratoř AM dobry obchod mi dnbr pnI
tra) (EoflD") J"t k koa [t mlrnoa crin
Vtoebny doUty íodpovl: Jba í Froikovoe
Bnipo Keb Jfiii
ia DDiinCI akríS mil od Crt-le
I liwuu :ikr ia) akrů H mll
od něau Crvto cena akr: M) akra 7 mil od
CrtHa cena Iíh Té nřkUTé farmy k pnina
Imutl jmina farmu na proilej 2 iiiíl od
Creto tO akr no trt Koiipřehllvl nci hť
okamillí obrátí na T4
W8 Chmfliř ťretf
Prodám farmu SXxSrz
JW akrwti prtMlá mi vJIhmIiiícIi píxlipínek
70 akrA vnKUno dobrá louka amtlnt paM vl
na Kaíl fint ntirait-na ivlálť ploU-iu lri
lom Iktlirá alavlia a dol vixly na pórem
ku Itobré obr ! pro krmeni dobytku (Vna
ftOOOUO pnlovb-a botoTA a (Irnliá p'lovli-e na
(a pM dobr JlaUit na a H nroeenl 1'rtxl f
Sotrr Jb do 1 bh-rtia Imri k vfill reh-Jn
raJbé domauniwll Karma m nali-xá mílo
tiudnt a Ví mil Mvrn chI IiiwmmI líut
lor oouoly v Netmore
KAKKL rflIHYI malltrl
ir ttnwoud Hullerú Neo
f LI
nov? r Mri
v' S
10 1
ItJifU
vyk'iin bjl ívti-lřifm fltkvni
dfady VhU$%% ďirlíofgtnn A
ry řfími Vhtnnm a Ut rtrř#
a i byl lil jak tlxlmy dráhy
doinivajf ťn fijřrh!jf JtUí
i'l lk ly ďrťllnT ) ipnatl bflo
ijfyp hlt U jfi Ion ! imil na drihkh
N Vrk (niral ftkt Hhtitn
mt Vhtfi%m a Nw Yorktm l'
hiliřt!t 57 minMi-h Mraofth
vlik tfnlfi uftiíl vlak lrjf} mil v M
holinách AJ íniniiUíih Vhk lrto
ftbjfdnán byl II J Mybm#mf
Dcnvtr klJl i biflem aa vf
chod o'je a v Dolili ďi Utw Yorku
tUg'ifickiu rpráta totl I syn
jhi otmorriAt a 1 n mrt"lrtm
íftlku nilnA D Vhra% k]p
rycMlktm drifay iVrintylvanakA
trliStní vltk a I! X (] dráhy ob
jfdnal Iclť${rf1eky t rn vthralnírn
U iřta rii"íi Cdicsgfni a Dnvr ot
nejvt % 31 hodinách uriJrnt bjlí
miitl D Denver doratil v úterý ve
3:5 J ráno o ní kolik hodin dříri
riťl počítal přece viak jil přllii
poi lí n! aby syna svého na líva
jeíli spatříti mohl tn-hoV Ijl přd
dvřma hodinami cinFei
Xárodai Farntemká Alllance
taliijila nirodr1 sjetl svSj v úterý
ve Yahingtona ca úcastendtví cle
nfl výkonného výboru te váech téméř
stito Hlavni posornost věnována
byla rokování o přioinicb klenání
plodin hospodářských a o vyplývají
cí i toho tísnS všeobecné Téi po
jednáváno bylo o krocích jimiž by
docíleno bylo toho aby členové alli
auce rnortgičň na domovech jejich
spočívajících tprosléni byli
Popraven
V Union Mof popraven v úterý
po polední st-Iouisský milionář
Arthur Duestrow kterýž manželku
déuko Bvé v opilosti zavraždil a kte-
rvz pax prea oprauou zacoranm se
cbtél tím Že síleným se stavil
Právní zástupci jeho majíce dosti
peněz po ruce hýbali nebem i zemí
aby klienta svého před oprátkou ta
chránili leč vňe bylo marným t
spravedlnosti konečné přec len za
dost učiněno — Duestrow dohrál
komedii svou až do konce a ještě n:
popraviAti stavěl se býti Síleným vy
dávaje se za generála Drandenburga
—Poprava vykonána na něm zdařile
Šerifem Puchtou Jelikož ohledně
zdravoB'i ci Šílenství Duestrowa ná
hledy znalců velice se různily ros
bodnuto vykonati pytvu při kteréž
ovSem hlavně mozek blavoí úlohu
hrál A tu skutečně seznáno že
mozek byl abnormálním tak že i ti
ze znalcfl kteří doposud tvrdili Že
odsouzenec Síleným pouze len se
stavěl doznati museli že ((lenost
skutečná vyloučena tu není
Perou se o úřadovnu
V kruzích Novodobých Dřevařu
Amerických ve Fulton a Kock Island
ví a 1 w li-aa
in panovaiy }iz po aeisi aoou spo
ry a tahanice o to v ktrém i obou
míst hlavní úřadony řádu toho ua
lézali se mají a v úter doSlo mezi
oběma stranami ku sřjmé srážce
Jelikož totiž odvolacím soudem dáno
rock-islandským za právo rozhodli
se tito násilím úřadovny do svého
města přestěhovali Vznli si totiž v
úterý z rána xvláítni vlak a počtem
aa 100 osob před svítáním jeStě do
Fulton se dostavili a zde bez dlou
hýcb okolku a nakládáním archivu
úřadovny do připravených vozft ni
kli (rfc #sp' II típl Ut p'i'iřová :
no btly ftl l'vřy lrníř jíl fte pobr
vy'ro4'y f f tlřohíií po(vili
přt jpfi ni fíp'r p'řmof! vyvi
liňýt h hiií pirilnMfwk Ulind
ké fvhftti) řii"I rMf a knihy
zpít r h#iny (M4 ilJitt bt I
nyní iftovii v 'I U f-j liána
pi příkUli tfnb V-tťtWnf lir
stl i fh'#dU viho itit VVahírí(
ťn V fáknřio'irtvi ttrnním při
jid toul ttřidfi nmovrtO'i 17
přfti 10 lí 1fti Uk f tr4 přtdloh
Cíínf klffoul iiplhá konlrolt
rbod-j lil'íntini v ř( givru4řa
#l(Jti býti iíi 0$irnlrm
jmnov4ftt byli Sy d! pdíhy 14
ifliMhl k"ml a(4(ní jlj připadalo
by ítpítné Jřnriov4nl komUi mMaícb
ktrřM ptk k olfioof tni holír
kých státhfi h fprvrY)v4ry by byly
Lihoviny pro livány byly by ta cenu
tlitftf kom'( ot ifidVffi i a to vý
hralrtA jr ka ámkvt rtřtbř
Mém! pd pita by s# nepřodivalo a
14 fný by najt loou víp nil 6 gallo
nfí npr"dtl — Jiiijíjii loy (odpo
rován byl by tínr chlast a mírným
pijilsňiii by tím pfflelítoxl dávána
byla i Usály sh atáli
Hrozný sbla
objí-vřn byl ve čtvrtek na ranci rev
Thos Špice ra as míli od Winona
N D se nalézající Nalezenyř tam
na ranných místech dřně zobaveaé
mrtvoly Spiccra a jeho manželky
jejich dcery pí IUuío dvojčat téže
a pí Waldronové kteráž návštěvou
tam meikala Kým Sesteronásobná
vražda tato spáchána nebylo dosud
zjiilěuo úle spfisobu ' - iým
mrtvolami zacházeno tdá se to býti
dílem Indiána a to zdá sa opodstatfio
váno býti tfm žo v okoli onom den
před tím někoMk Indiánu vidéno
bylo Nacházfť se totiž títanding
Uock reservace nedaleko a rudofii ve
zvyku mívají tuto po tajmu opouStěti
a po ckolí se potulovali
V zájmu Kuby
V sněmu pennsylvanském přijata
byla ve čtvrtek resoluce kterouž
žádáni j4ou zástupci Pennsylvaníe v
kongresu aby všemožně podporovali
každý návrh čelící k ukončení války
na Kubě a aby pamatujíce na to jak
značné podpory mravní i hmotné v
nařern boji za neodvislost více jak
před stoletím se nám dostávalo k
tomu pracoval' pokud mezinárodní
právo a závazky naše toho povolí
aby lid kubánský úplné samostatno
sli dosáhnul
" l'ro poruaování
rúkonft nedělních tím že hostinské
místnosti své v nedéli otevřeny měli
zatčeno ve středo v Chicagu 5 pánu
radních a sico 1'owers Coughlin
Kogtrs Brennan a Haas Žaloba
proti ním vyzvednuta právním zá
stupcem "Mezinárodní ligy na zacho
vávání klidu nedělního" kterýž záro
veň pokoušel se o dostání zatykače
na mayora tíwifta pro zanedbávání
povinností úřadních an prý na pro
vádéní zákona nedělních náležitě
nedohlíží
Dala přednoxt kláJtero
V New Yorku zemřelý kapitalista
F Taylor odkázal poslední vfllí svou
neteři al Jewellové kteráž před ne
dávnem do kláštera jeptišek avatého
srdci v Maryville Mo„ vstoupila
♦25000 s tou podmínkou když z
kláštera vystoupí a náboženství kato
lického se vzdá Mladá novicka
nabídku tuto odmítla a prohlásila
že náboženství avébo aoi za bohat
ství celého světa se nevzdá Taylor
mimi jíaýeři frktft odkáni pt
i)}im k thtojm 64l4rn dobr
af m
5 fm# ItM
7 Dilla T#l ofnamo4n' v
U U ! a ÍMtlo fnaláhi t bnři j
di při t4liv mtiípfclm výpravní
byla rlKpfUořOviřt fifibtiMf řk4 ý!
prtve v prfpAiil Kib4te1 (lk#m
prý viaťr byli 11 palabu lod4 100
muH a n4kll 4t4val t inanřťi
pol abrtní séUjí ktsrf r1i
llffh míst obj In4ny a do přUtafti
nspozořovan dopraveny byly
fki Mina zavraťlsna
Tyndaíl 8 D dllaj nm j f
natl éa"piu atJieb p V 3 Pták
c4ldovní: "Masfrn v4ro s llit o
dvoniobné vraldl ktsri s u lila
20 ztil v i4p od Tyttdall na farrnf
ťr fiípa ml síca aavraM'ti on I
Jho manlsika i pondělka na útrrf
V ú'er aonssd náhodou zavítav!
na firmu p ř'p% klepal na dvéřv a
kdyl m mu láVIný nsosval tak se pr
díval do okna a ka avému z llii-ní
spatřil pí Aipovoa ležet mrtvou u
kamen Ihned svolal soudy a -tli
do světnice Hned a dwří leid
Alp mrtev prostřelenou hlavou a v
druhé svtnici jsho manželka střele
na jsooo do prsou a mla podříznutý
krk ň p byl ai 24 roku st4r a as 3
mísíce ženat Kdo jest vrahem je
itě se dnes neví ani též příčina činu
Ksaeéněl
V zikonodirstvi south-dakoUkém
skončen ve čtvrtek konečně zápas o
senatorstvi spolkové a aice znovuzvo
lením aenátora dosavadního populi
sty Kylea Zvolení jeho docíleno
jedině tím Že vrženy- proů veškery
hlasy republikánské což učinéno
proto aby zmařeny byly pláty maši
ny populistické kteráž Kylea za kaž
dou cenu porazili a zvolení ttoody
koontze přivodili chtěla 2a tuto
pomoc republikánskou zavázali se
zase stoupenci Kyleovy v senátu or
ganizaci republikánům ponechatí a
pro předlohy jejich blasovati
Po naději
V zákonodárstva kansasském
činěn byl pokus na prosazení resolu
ce kterouž by znovu předložení pro
bibičního dodatku k ústavě státní k
odhlasování předloženo bylo leč
snaha ta ukázala ee býlí marnou a
tak Kansaa i na dále prohibicl obla
žován bude Když totiž v úterý ve
sněmovně o tom ku hlasování došlo
hlasovalo pro resoluci 02 a proti 61
poslanec a tak celá věc padla neboť
dle ústavy ku přijetí resoluce větSi
ny dvoutřetinové zapotřebí jest
Mpolecnou státní konvenci
odbývali ve středu v Grand Rapide
Micn demokraté populisté a stři
brařšti republikáné a sice umluveno
již předem že nominace pro soudce
nejvySílho soudu ponechána bude
demokratům a stříbrarští republi
káni a populisté že spokojí se a če-
kanci pro úřad řiditele státní univer
sity V přijaté platformě schváleno
od a až do a platforma chicagská
V Iroo Iliver Micb zničen byl
čtvrtek požárem příbytek Thomase
Brosftowskiho a dvě děcka jeho při
tom zahynula Ohefi vypuknul v
m a a
case aav maua na koupi odešla a
děcka v domku zavřené zanechala
Utah ponžfti chce práva avébo
k postavení aoch dvou nejpřednéj
iích občana ve zvliitní síni kapitolu
a jednou i nich mi být aoch a Brig
ham Younga prvého presidenta
církve caurmonaká
Sao Francisski policie vybrala v
pondělí aaae jednou čínské berný a
přea SCO karbaníku zatčeno
Domácí laraljsiaisi
Pékné barvy které ftlMy
nevybledlou
id ('iíiy "'' j-f '!'} fHí'Hnt
íjf h ift ( tmi iJttřtil fint
ÍH't tirt'tntttt flnfn4 t h'V
ťiťf ii $ Ixitf ruimuťttié
n utitfkij fífifťit )tkt naft
"Ji tkiit#'i k i tíf lívtf" pravil
jd# i naix-h ttiékftb Ukktkft
Mjik !pti4 áty nyní ptr)'jí í ivý
lily řO'lJ diimon I dy Diwy
ktsrí koaptly sob paklíí k mfn
nýcb barsv na ikottki shldily bir
vení tak nabfm im nyní pfahsr
vajf vípcKny #(iríí obUky a pli
li pro st b# i Mlon rodiou Černi
diamont dys birvs j#sl zlát oblí
beni a řa!o se t4vá )m proUm n
kolík pak lt j) tito najednou tákiz
ntkovi jeJoomti
Diamond dyrs připftthny jo
kM tarvé (vliátrsíti ohledem k
birvenl I4tk bavlněných a jou lak
jednoduché a snadné k sitháienf Že
i dítě oi&e s nimi dobře obtrviti a
sum
bárvott kteri nevybledne ne
r jzmaže se aneb praním nimiz( a
látka takto obírvi n má piávé tak
pěkný vihled jako by jí byl barvil
zkaÁDný barviř
Politici
Z koiifreu
V sněmovně poslanců věnováno
byli zasedání úterní rokováni o sou
kromých předlohách pensijních a
celkem 30 jich přijato Z ostatního
jednání zaslouží pouze zmínky při
jetí zákona jfruž vytčována jest prá
vomocnoat souda spolkových v pří
pádech záleiitostí patentních se
týkajících Zasedání odročeno po
4 hodině Ve středu pojednáváno o
předloze značné důležitosti pro stá
ty západní mající a táž po krátkém
rokování přijata Otevírány jsou jí
totiž k zaujmutí 138 rozloh jež na
základě vyměřování vládního dopo
sud pro zřízení a vod ňo vacích nádr
žek vyhraženy byly při čemž však
vyhražováno jest stál&m právo kdyi
by na místech ěch od jodnotlivcft
neb společnosti nádržky zřízeny
byly ustanoviti'J sazbu jakáž za
poskytování vody k účelům zavodilo
vacfm počítána býti smí V dalším
schváleny zprávy konferenčních vý
borfl vzhledem k rozpočtům rákono
dárnému výkonému a právnímu a
zbytek zasedání stráven jednáním o
kontestu z 10 distriktu kentuckého
Zasedání odročeno po 4 hodině Ve
čtvrtek pokračováno v projednávání
kontestu výše uvedeného a koneč
ným výsledkem bylo že 197 proti 91
hlasu zpráva a odporučení výboru
zavržena a místo přiičeno kontestu
jícímu republikánu V dalším jed
nání přijato několik soukromých
předloh peFsijnícb
V senátu v úterý hlavně rokováno
o návrhu na svolání mezinárodní
konference peněžní a tu výhradní
pozornost k sobě poutal sen Chand
ler jehož řeč plné 3 hodiny li vyžá
dala V dalším rokováno o rozpoč
tu pro odbor indiánský načež po
krátkém zasedání výkonném kteréž
od 3:50 do 4:15 polrvalo věnován
zbytek zasedání rokování o předloze
bankrotní a sezení v 5:15 ukončeno
Ve středu přišla a odhlasování zpra
va konferenčního výboru vzhledem k
předloze na obmezení přistěhovale
ctva a táž konečně vzdor tuhému c
r
i :
t
1
f -
i '
i
u
'
íř' 4 JI
V
I''
i
r
i
t