Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 17, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁPADU
KROK
Ofíiel Ar C)M44 KIII4IR4 4 flOOlffr OUS M4TTII
ROČNÍK XXVIr ČÍSLO 28
NEDRASKA VE STftEDt 17 ÚNORA 1897
eMa řiifit tikf ! st ♦
PO
Z
Mlftrtim nmMaíl r pk ! fva4Vf
měněni fni$ (tíim „ (íf i Ti
a4Mq M4 t ( ! fa f l
f é( iti hrt Nt alf ) lWf
! fara f ! M Kwatta í?if
Farma na prodoj
i akrt ů-
lfk Jfcn
trfia iiWI Maněni M4 Maiirt av IVa4
W N lil II
Farma na
m akr am((
Mi h UmnMi'
I fpfi Jll Mil ty ji-íwM
Mrfa a l"lf a fulmlnk firffťl vHl
VfatHn fciUla na: Jan Hxwék II I Mal
UM ava Ilf k 17 lk
Farma na prodej liz:vm:pt
mlntn valml ffhfwlnfrfe Parma ra a
Jrknn kffcu v MnnMMt li t"if
kf k-bl híith ři hí J ( lil (ono
krajina lat foné Hna jrrill Tumlu
lilo NaikH ava Mratlk l a l l
Prmfií kin
a nv f „tl( g„f c„ —
Ha4of UM tohtf alHiKmt aa 4 tr# karaf
Mf J (Kaata) a i -i ka kail ta alraMi aas
Vtakav datar ledpovli Jba 4 fMknttt
ran Ji-fc MU
NA PRnnPI krft mil )rr-ls
lN mVUfcl fnakri I ) nkra V mil
M mlli CrftP iťti akrt m akr 1 mil it
rf rrna lin fél nklr farmf k prona
Imuil a Jolan farma na rrltj 2 nlln m
ťffi m akr ixi 11 Kfuphtivl nolif
to okamliM oiirtil na TU
Yí H Chmeliř TrtU
Prodám farmu IVtZTZ
ll akrtH-h in! wf i rjlimlfíťcli ixHliniiiflí
70 akrk v'min ilolirá louku n imintni vl
na Kal'U 'it tlir:ii'mt lf plulcin (Iri
t'm iMilirt ntiivli a (Imi viI jr nit ponv
ku I Ktilir ohrmlii pm krtm fil ďiliylka Ona
txilorlrfi hotovi a (Irulii polovďu na
Ca pn 4ré llntotA na a h iir''hl Inilil
polrrá }-n ili I tilfrna ln7 k viill vi'lijtií
(lrrtlK clifiiácnmtl Karma w nalřná I V miln
íipudiií a H tulit" Mvi rnfi ihI Jln vtkikI Uut
Itrr coutiiy v Nflírn'!
K AICKL 1'řllllVI rnallU l
' MnwijiHl llutlcr Ca Neu
Pfijmo se ihned
výpomocný redaktor Znaltwt angll
činy jest žáJoncnou UoBixidáraky
odborné vzdélaný obili žl přednost
Hlaste 80 ilmed 8 udáním svého vzdě
lání délky poby tu v Americe nynřj
fcího ramřHtnání atd ítez odkladu u :
Vyd Tok Záp a Hosp
Do Llnwood Neb
Já nílepsaný oznamuji vÁemkdož
cbtf mi uplatit na Pokrok Západu
neb Ho podař a já v mčt6 přítomen
nebyl by uložili peníze v banku u p
Emila Foldy který ta mne každého
kvitovat bude V úctč
TOMÁŠ DUDA
jednatel Pok Zip a Houp
Do Eastman WIs
Pan A Procházka přijmul i ocho
ty jednateiftví naíich lint& a jent
oprávnín nán zaiitupovati Krajané
nechť dfivěrou na ního se obrátí
kdyl ookoliv u ná k vyřízení mají
Vyd Pok Záp a Houp
The Chicago
Rock Island & Pacific dráha
vada do Callforolt dvojím amin-Di Jedna vda
p4vabDoa krajinou pt— Ciilomd" drnh4 po
Tfian dráze a Southern 1'ucirir Fmiad
aijtt don4J Jiftni CaMfuriiie rvebi-ji ndii
kUrákullv drábajloá
Tjletj d ťallfurnle po Ko k Iland
Jaa ajobtlbaotjtl a tMI vIU[ pHol lij
po kWrtkolIv &rtM jiné poak jr tujlco vlřtnKím
aKjlrpét poaornxati a pohodil
XeJICTnehf renj jldntcb iitH do ciifor
la aioíao jH vUV-ck tíohlo docKlU
Jlrjaidilo do CaliroMila dok ad )t nwbdriall
Bil "Tonriat rolď-r" obtahojirl ua f a amr
naijr I Jlaá potiaMÍant
O oonr llilkl Jladuleb blaataaa a kUrlhokolIv
JadaaUU O R I P B7 " doplkto aa:
John řvhahtian
Oairral PnaBfíř Anl Chlcan'i III
Dřjlny nánnla řenkého
od Kezka a Dolenakého jtat zvaný
kvoatpfnyL juiatným nniož
♦TrtráiiMiuycTí vyobrazení a ve
akvotné vazbě Slojí i poétovol
aaf lkou pouze 1360
Knih Pokroku Zápidu
— Předplácejte na Hospodáře do
Čech pouze II SO roínř
V
v
OOIUCi
Krwrtlkia uiímittmllt
? 4Jme filai
V Mhi podána v iaii'i!tfiártt?t!
Kí4tkm tý lne Mloh fct#řoal
JflVolriíj tiýil má 1 10000 fl4 U
láni )Mvy trnUaiaippk Merál
roku přltíh'i f Omni olhf4n
býtl m Prá" a ob#14olm apojanA
vířeny býti injí UUnni kornial
Jajíl hlenové K'if ftifm jmnoánl
bjtl mají
lapala
chtřjí rl tab liti tijrií v Nevadl
Otrtauicváno totil poHtketn týdne
! nakolik tamních kapitaliatli pe
ho II mlitl o pronášení přdloby
kterou! bj vydrlovánl loterie ve
i'átu onom povoleno bylo Za úče
lem tím nebrali prý na tIC0000
jich! jakoho pomatáoky pro pány
ponlance poulíti cbtf to tajUtě ne
roaloa mí rou pronazenf piáno jajicb
přiapf je
Joa ni aa topé
Zt Cedar Hipid ottiarnováoo po
šálkem týdne in úřady jou il o a
topě krajanu Fr Novákovi ktorjl
jak minule jsme adílili obvini-o
Jest le ve Walford Iowe vls'ní
obchod vypálit a vraldy úkladné ne
dopustit za tím jedinkým áfielem
aby rodiná até k 130000 na nčl
život evflj pojiatčn mel dopomohl
Otoámeno totiž že Novák viděn byl
ve atřda i rána na farmě G Precin
gera nedaleko Horoentead kdež c
snídaní požádal a po krátkém odpo
činku na další cesta se vydal Hyl
oblečen v lovecký lat a opatřen byl
dvojkou a tato okolnost právě tomu
naHvědóuje že úřady skuteční' na
dobré stopě jsou Zmizela? totiž
domova jeho právě puska úplné oné
u cizince onoho viděné se podobající
Okresními komisary vypsána byla
na vypátrání a zatčení jeho rena v
obnosu ť'200 a guvernér požádán bjl
aby též nějakou odměnu na zatče
jeho vypsal Ze obvinění na ného
vznesené as na pravdo se zakládá
vysvítá nejlépe a toho že zároveň s
nim zmizelo i (5000 kteréž toho dne
do Cedar Kapida nu bank poslati
měl a inisto nich vsak poazu jen
prázdnou knížku bankovní po ezprea
tam poslal Dále přitěžujfcím svě
dectvím jest že lékařskou prohlíd
kou mrtvoly v troskách nalezené a v
níž přítel Novákův Murray zjiňtčn
seznáno že smrt spfisobena byla ros
ražením lebky a to ránou se sadu
saazenou Též smisel i klíč od
sadních dveřích což nasvědčuje as
epfisob jakým vrah po vykonání či
no svého a po zapálení budovy míst
nost opustil TéŽ zjiStřne že No
vák nSidil stařičkého krajana Jana
Kroulíka o obnos #16480 Novák
totiž počátkem prosince minu'ého
roku řídil dražební prodej farmy
Kroulíkovy a při tom se nabídnul
že z prodané věci obdržené noty
uschová a o akolektovánf jich se
postará Za tím víak noty dotyčná
v jedné Cedar rapidské bance prodal
a peněs pro vlastní potřebu upotře
bit Seidařený pokas
na oloupeni osobního vlaku Santa Fé
dráhy udál se v úterý po 1 h ranní
nedaleko Nelson Arizona Lapiči
sastavili vlak pomoci výstražných
signálu a t okamžiku když strojve
doucí a místa svého seskočil aby se
přesvědčil o tom proč vlastni ono
znamení mu dáno bylo zastaven byl
několika lupiči kteří přinutili jej
parostroj od vlaku odepnout! a a
nimi dále odejeti Lapiči na to vě~
nevalí pniornoal svou poslovfif
mu jahol otevření iřfisftfe přinutili
po bráni roftftých lásylek rejl
rtovený'h vrhli i liru ipral
M iřiitnee tam se tiÍiajfd rbj! I
lích kteří se UJÍ prvr fmd I InplM
ktaffl (In deíl fatoupil kelkan
hlavu přehnal Tím priatrsíenl dali
eoatatní InpíAI ni álík jlikol
úřaly na stop Jim jsou jal nadíje
le láhy dnpidsni bsdou
Tfáralrl iffjftli
uhájili v úterý 1 3tý v(řol ivíj
Js I v Cltveltadu ta účaattustvl i
VjO daUgátu lllsvnl potoroost
Mhám ptféUn dne věnována byla
rokování o tom jakým posohem by
přiváleni nových obteko i Kvropj
ttmeiiti se dalo při A ml poukao
váno le ta minul rok přivaleno
bylo od rotných cestujících do 8 poj
Htátft ta nékohk milionu nového
šatstva s nřhoí úplné ládoé clo d
saplaceeio an totél i oobnl mae
tek prohlááeno Unneřeno požádat!
sněmovní výbor kterýl ku zpracová
ni nového tariíTu celního na starosti
mi aby o ochranu zájmu krejčích
z lejáích nálelité se postaral
fre sklenici píra
postřelil v úterý v Chicagu smrtelně
sklepník T Kedman v jednom ho
stinci na jilní Clark ul J Stewarta
Tyž odmítnul prý zaplatili za skleni
ci piva kterouž sám si poručil a to
dopálilo sklepníka tou měrou že
revolver uchopil a smrtelně hosta
avého postřelil
Htárka
vypukla v úterý v uhlodole Sumner
Steele Co v Belle Vernon Pa a táž
hned prvého dne dva životy lidaké
za obť si vyžádala Práce zástave
na byla as 400 dělníky následkem
oropuAtění jednoho dělníka a ve
schfizi kteráž za účelem vyrovnání
stávky svolána byla doSlo k hádoe
kteráž záhy proměnila se ve rvačku
tak že konečně uznáno za nutno míst
nost v níž sch5ze odbývánavyklidití
Ve rvačce pokračováno na ulici a i tu
napaden dílo vedoucí Gates kterýž
stávkářám a revolverem v ruce na
odpor se postavil Jeden se stávku
jících vytáhl též revolver a oba vy
měnili mezi sebou několik ran a oba
dva utrpěli poranění smrtelných
Místními úřady nařízeno bylo zavře
ni hostinců v té naději že tím dal
ňím výtržnostem se předejde
Kubánské dluhopisy v prodeji
Z Chicaga oznamováno ve středu
že prý v posledních měsících prodá-1
no bylo za 115000000 kubánských
dluhopisů kteréž vydány byly jun
tou kubánskou v jejich rukou ffsení
povstání se nalézá a kteréž splatný
jsou v 10 letech po docílení samo
statnosti Za dluhopisy ty strženo
bylo prý fiOo na dolar mimo čehož
prodány za slufiné prý částky i různé
výsady kteréž po dosažení ssmosprá-
vy sděleny budou
Katoličtí Lesnici
zahájili 13tý yýroční svflj sjezd ve
středu v Colutubus Ohio Dle zprá
vy předsedy jest přítomně celkem
036 dvora se 44485 členy což jest
za poslední rok přírůstek víc lak
12000 Za minulý rok vyplaceno
bylo na úmrtí $267000 a ve fond o
záložním nalézá se dosud 133160
Důležitý rotsndek
vynesen byl ve středu nejvyíííro
soudem iowAro v připadá města
Cedar Rapid proti jednomu hostin
skému kterýl pro přestoupeni sáko
na mulctnfho žalován byl Soud
rozhodnul že hostinec dotyčný byl
vydržován v přímém odporu ae zá
konem prohibií-fiímls iák'n wmVtiil j
nevitahaje se na mfta jimi itláítnf
chartor státním nímm bjl povolán
i ulehl Hftím 0dr Hapídf jMf
Dle táhMfl vítííny e li mít #
ivláátnfm ehtrtrsm nplUh)í tk
kónu vleobernírrtf kdyl v tml
ýlovnl vedn mJwiu MM
ckarterft Ukovýřh frolfvajícf Jf
lowl Dbo'j ie Davenport (l lř
llpid Keokock Wmtrat Vát
mingtou Coraanehe Glenwood a
řoíhodoutl loudu ibamená ! ho
itlnof v místech těchto v sitihtasu
e zákonem mulctnlei Irpíny hýli
nssrol i fe na místa dotyčná dMvíJ -II
tákon prohibičnl hostince úpln
zakalující s vilsbaja To sa rotu
ml le roisadek tento spúsobil v
mlatlcb dotyčncb neobyčejnou n
tci a Ihned učiněny byly nátelite
kroky tak aby zasedajícímu sněmu
bez odkladu podána býti mohla pří
tulná předloha kterou! by místa
dotyčná v působení sákona mulctnl
ho sahrnnta byla
HefíH ve srtbodaoa raltm
Hývalý guvernér massachastttský
J 11 Long o něnl tvrdl se že do
kabinetu McKinleyova povolán budo
vyjádřil ae onehdy o vyhlídkách na
docíleni svobodné ralbě stříbra ná
sledovně: Zda hnuti střlbrařské
mrtvým Jest ži sda v agitaci pokra
čováno bude záleží výhradně jen na
okolnostech Dostsvlli se bud vše-
obecný blahobyt aneb docíli-li se
mezinárodního dohodnutí vzhledem
k otázce té ta hnuti v zájmu svobod
né a neobmesené ražby za mrtvé
pokládáno býti mftže Nastanon-li
dobré časy pevné véřiro že více o
otázce té neuslyšíme a tím bude celá
sátežitost U odbyta
McKInley prohlášen zvoleným
Ve společném zasedáni sněmovny
poslanecká a senátu přikročeno ve
středu dle dřfvějiího usnefiení k čí
tán! elektorálnicb hlasů 45 státu
Unie Po skončení téhož McKinley
svoleným presidentem a Ilobsrt mí
Btopreiidentem prohlášen byl V
společném zasedání předsedal mí
átopresident Stevenaon kterýž seděl
po pravici předsedy sněmovny Kee
da a aen Lodge a Blackburn a ponl
Grosvenor a Iliohardson zastávali
úřad čitatelů Zprávy jednotlivých
koleji elektorálních otvírány byly
místopresidentent a v plném znění
čtena pouze správa elektorální koleje
alabamské Výsledek čítání hlasu
byl že McKinley 271 a Bryan 170
hlaaft elektorálních obdržel "Pro
míatopresidenta obdržel Ilobart 271
Sbwell 140 a Watson 27 hlasů Po
formálním ohláfení výsledku místo-
presidentem společné zasedáni úkon
čeuo a aenátoři spět do zasedací siné
senátní ae odebrali
Ve Sprmgwells Mich zničen
ve středa v noci požárem příbytek
rodiny Štěpána liokuskýho při čemž
dvě děcka uhořela a 6 člena rodiny
těžce popáleno Oheft byl dílem
žhářů
V Tennessee přijat byl zákon
jím! sapovídá ae prodej cigaret
jako! I prodej papíru k hotoveni
cigaret sloužícího a aby obcházení
sákona bylo zamezenopřijato zároveň
ustanoveni Jim! i rozdáváni obého
sakazováno Jst
V Portland Maine vynelen v
úterý porotou rozsudek na obnos 1
centu ve prospěch J Baztera kterýž
minulého října pro výtržnost při
- w a
chUai v ní! Bryan řečnil zztSen a
nvlsněn byl Náhrada tato vypla
cena býti ma má městským maršá
lem který satčenl ono provedl
Z kaszrMs
V afiímovnl poinrft rhválena
obrovikori ítífou ai 1 7 proti 31 hli
Am ipřtvi výbfřti koř#refiřnílio
jřnul opra předlohy na obmaisnl
I řithovlřtv a svítaná hiajt
prý ujiítíno l podobni I státem
bii de umino Cxtá opriva v před
biie oiifiná spoíivá V lom le j-ou-a
hUva roliny bu In misat před
vito'ip#nim svým npAdn americkou
ďikánti le člti a páil v rodném
j'ijkn svírn unií a le ikoníka ta od
oatttdlrh ě!liA nliny jeho polado
ván nabude V dilíím Jednáni
pfijaty byly tťt veto presidentovo
dví přrdl by penaijní s nich! v
kiHni přlpadfi povolována Jt
pen" vdoí po vytoutilci kterál
ojtní pr)V'lila a dle sákona tu
díl VMkcrýJi daláífb hárokA oa vý
slulné zbaven by byla Ve středu
nevykonáno úplně iiičťho neboť od
býváno tam společné zasedáni sa
iVSIem slítáni blasA koleje elekto
rální a po skončeni téhol sasedáol
po I hodině skončeno Ve čtvrtek
projednáván a přijat rozpočet na
opevfntacf práce pobřežní a započa
to pak s projednáváním rozpočtu
poíiovíitha NejhlavnějAí debata
svedena o otázce finanční kteráž
vyvolána byla ustanovením v před
loze kterouž dluhy útemnl upravo
vány býli mají a jímž placení úrokA
i zaplnct-ni kapitálu ve zlatě se poža
duje ZiieJání odročeno po 6 hod
Senát úterní svém zasedáni vě
noval výhradně jen jednáni taj
nému v něm! projednávána byla
smlouva arbitrážní mezí Sp Státy a
Aoglií ujednaná Při tom nejvíce
času stráveno projednáváním návr
hu se u Morgini na zrušeni staré
smlouvy Clayton Buíwerovi' kteráž
sice již téměř zapomenutou jest
ale v 'dor tomu jest platnou a
kteréž Anglie prý v případu zřízení
kanálu nicaraguanskébo snadno do
volávali by se rnohU Debata tato
protáhne prý se as na několik dnu
neboť připravena jest celá řada ná
mitek a oprav jichž projednáni v za
sedání výkonném požadováno bude
Ve středu oznámeno bylo senMorga
neru že ustupuje od předlohy své v
zájmu stavby kanálu nicaraguanské
ho podané a to proto poněvadž k
přesvědčení dospěl že táž v zasedáni
nynějSím projednána býú nemAíe
Při tom oznámil že předlohu svou v
příštím kongresu opětně podá Na
to přikročeno k projednávání rozpoč
tu pro odbor zemědělství a týž v
obnosu #3255500 konečně povolen
San TtUmanem vyvolána byla před
loha kterouž dávána býti má stá
tňni právoraocnost nad řízením
obchodu s lihovinami v obvodu
svém tak aby zákony spolkové
zvláílě ale pak zákon o obchodu me
zistátním ni sákony státní žádného
vlivu míli nemohly Po 12 b zase
daní odročeno za tím účelem aby se
senát BÚčastniti mohl společného za
sedání v němž hlasy elektorální
koleje sčítány býti měly a po skon
čeni téhož v zasedáni pokračováno a
teprve po 5 h bylo odročeno Čtvr
tek stráven po větlině r sasedání
výkonném projednáváním arbitračnt
smlouvy a Anglií a hlavními řečníky
byly senátoři Turpie a Morgan a
nichž prvý pro předlohu a druhý
proti tóžo mluvil V zasedáni veřej
ném schváleny rozpočty pro službu
diplomatickou a konsulární mimo
čehož přijata předloha dle kteréž
vojíni plných 30 rok A sloužící do
výslužby a platem dvoutřetinovým
dáni budou Po usnesení že příští
sředu tpráva konferenčního výboru
ohledně předlohy na obmesenl při
stěhovalstva ku konečnému projed
nání přijde zasedáni odročeno
i
f
b
1 ' J
1
f
' ' -
£ ř -
V
i
-
Ir
x: