Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
VOKHOK ZÁVADU
a——— i i ' i
Mainflr fd fiitllfíf
V hn4Mkt rktiMnl ataiilfl ♦
Nabfa rft!f]lk4nf Itjly rtiotiy o
lom Jakou řm m4 kuk til li fn (irtii
v f porovnají a uhlím a ijitedif
tknnísk tMi podiny bfljr v ň4(#t
(píw bulletinu:
NfhlUt h]nn Riiinílr Jj(
nlfkl ř#rt dlf i(lntt k rnftoft
tiornJriHm r Její hodnotí e palivo
Panuj1 lakotí ffiínosl mýMnf -tik
máto akulanýrfi vlďimoatf oíM
h4 pouMvánf ku ku lim tm ml! udil
I llfnlno fijrl'1 M řrmt-in4 (riHtfilk
hoU porovnává?! ikoiiíkf klf
fni by i jlIlAnn ly U výMsvfíwit obou
itfhln mt#řl4lo -ftl by m tvpll-
f#ií pMovati fciifciiHri ř jt
f'4M hlffiii tniii vvtftfovltií tuk
dalr nniá m d7U( Hk prtiapírh
MtiMrio poětti lidí řljří-ř t
rajírh Mni kukuřic xtátá k vy
llftnif Jak Jat i' I"
uliti po uklidil
Z íbMem ik'Kitkf pálena bil In
táMfnt" ttikuflre duLr#ho ifruhu f
fcUftfffh M iklIfrJ riiIlHlM N fi (loretu
vyschlá Topeno ní htlo pl kotlem
ktrýml vyvozuj m hybná aft pro
tlbof praktkkýfh fm v nUvn
bylo Minttiionlfio rnnoMvl vody
ktrá vypálila a I4rrti t kukni lr
Zkoušky trvaly devět a pni hfdii a
bylo spáleno ima IlUr k uhnile v kla~
ech V dru hátledujffí vytápán tyl
tsntýl kole! poštvaným drobným
nhlíi llork Hprliifřjtkím pěl hodin
skuleno bylo IMHH Ulr tíhli a rovnll
zaxnametiáno množství vody vypařené
výkatu dtxlrfriho libra
uhlí promění r píru l'i (tedy nkfro
dfojnáitob) tolik vody co jedna libra
kukuřic JlnJ ml slovy nik rát tolik
horka uvolni ae spálením jedné libry
uhlí jako spálením Jedni Ib kukuřice
Několik calorlmelrlckých zkoužek bylo
učiněno a yiechny shodovaly ie a tftn
to výsledkem ťlill jfl tom používané
stojí v Mncolii t ) tuna Když ulili
této ceny má co clo váhy lfkrá! vřlAl
hodnotu ne stejnou váhou kukullce
pak by tato rnřla ceny co palivo ti V)
tuna aneb 12} centu bi-SI
V následující tabulce vykázáno je
mnoholl rrá ceny uhlí ta tunu když
jebo vylifavuost byla by la namá jako
onobo jež bylo používáno ku tkotiáce
svrchu uvedené a když kukullce pro
dává se ta jistou cenu buši:
Kukuřice bu Ubil tuna
9 centu t487
10 " 541
11 " 5fl r
12 " 64í
12 M 711
14 757
13 " 811
Z toho seznáváme že kdyby uhlí té
samé dobroty prodávalo se za 0 50 a
kukuřice platila 12 centu buši nevy
platilo by se pálitl kukuřici kdežto
uhlí muselo by se prodávat! za 1541
aby bylo tak laciné k palivu co kuku
řiče 10 centech buši Důkladné a
zevrubné zkoušky další se podnikají
na universitě liylo však uznáno za
dobré uveřejnili výsledky až posud
docílené ač tyto zakládají se pouze na
jednom druhu uhH kteréž ovšem jest
dobře známo a všéohecně používáno
ve státu
IlaUkd Bnimovna rozpuštěna má
býti Již v nejťliířích dnech Mini
sterská rada rothod la se prý (Jtfiii
tivní o tom Itozpuétřní sněmovny
té bylo jen otiikou ou a dlouho již
bylo nepochybné To prostě proto
2 konservativeo RaJioi nemá v této
snimovnS svolené ještě za Criapia
spolehlivé většiny aby přistoupiti
mohl k řešení otázek vnitřních Aě
loni již v březnu vlá)y se ujal ne
mohl přikroíiti i dávodu taktických
k novým Tolbám sněmovním dokud
by se ma nezdařilo mír s Habešf uta
▼řiti ala dovedl se ndržeti poněvadž
právé v Africe radikálové přejíce
jako on obmeieoí afrického dobro
drulství jej podporovali Ve věcech
vnitřních však podporovali ho nemíní
a obé strany ministerstvo i radiká
lové daly si výpoťěď zcela formální
výpověď I nezbývá nyníHudinovi
nežli přikroíiti konečně k rozpuštění
němovny jak řečeno dříve již oče
kávanému Volby konati se budou
prý v polovici března
Narktlay K yUří M trt4
oat Mbjlo éimmi xJo lika Jnl bj
fitM sokl ?(o 4lkMl hodaoty Jk
AllM'1 ( Balnus We fl Uh-T
HOVORNA
' í'tfpfm i~tmtm ui# ik
V '(" I
M ii lil OiiisIm N'b I Mnoh ill
nbjfťl(l má tnhin (ímiha i tnnn
holi j# hrM i Mnotinlt fc
tt1 ja f Om i kolík j# římikn
iiťillfikýih :i Kol W j ťutvA v
Om I jaké Jcf 4 Mřiořinlj
J# lovářiii v Omtin a Jk4 í Ko
I k tří I m rnol- Al lák v vř4
né Ikola # pUrriif Jaké
fifljmy má voják snu-řlz-kf kolik
řokU mnl alonlii ('ln4ř
1lllvri i Vlfh ftbytaUlft
lijlfl v řo li?o llDiM ('tthh
ml nimi t Omua v H itih Oma
i i Al loo ksUll
t kýrh II i Nsvíma jaké imUv
J-m mířiíny Hrtnad Ikolř Obte
riýth akol Jk1 40 i nlrhl jlns
jft vi 14 lkoloi Mimfl Vho
jt nfkelík katolických kt
toliiká snircfnila dvl lékařiké
kol#j# dv lanaké ntavy atd I
Totáref dlln jt i le aí noo
am#alfáaícf ytn loooo dílní
kfl Ulavrt4j4fml mcil nimi joo
fslfiničnltlllny V I' dráhy 4nel
co v na továrna na olovlnon barvu
olejna vinopalna tři pivovary on
IlUn na vosy 10 Imkárm a rom#
jiné 5 Dvanáct fl $ 1 300 ml
tlčné a stoulí í t roko
Mlíwood Nfb iVoaíra llt v
Hovorně co j#l toho příčinou ie
pftjčovril společnosti jl půjčova
ly peníze na posernkv v našem stá
lé tdplrají nyní tak činit a! prý v
pozdější době Ti kloi mají
půjčky vjŠIé Uď mají velké nesná
ze je obnovit a to s velkýma úroky
Snad toho není vína správa populi
stuká ve státu? Co vy o tom sou
dtto Tomál Dud
Oifové(V: Nio jiného není to
ho příčinou nežli že máme popo
listickou většinu ve sněmu Jeli
kož v některých jiných státech po
pulUté přijati rotné zákony na úkor
viřitřlftm vyčkávajf věřitelé nyní
až jak se skonií zasedání v našem
státě Jest to opakování toho co
jsme měli před šesti lety kdy též
populiriié měli většinu ve sněmu a
panovala vfiči sněmu nedůvěra Vě
řitelé jsou ovšem vždy ve výhodě
Sněm mfiže uzavřít třeba Že ne
mftže požndovat splacení dlnhu až
za deset roku aneb že majetek
prodaný pro dluhy rofile dložník
do desíti let vyprostili avšak vě
řitel mfiže se všem takovým ustano
vením vyhnouti prostě a jednoduše
tím že nepftjčí své peníze kde ne
smyslné zákony panují Ono jest
snadno koně dovést k vodě ale těž
ko je ho přinutit aby pil
Špatnost vyríiží Často říkají
rodičové ze žertu když se na obliče
jích jejich dítek objeví pupnce "to
Je ta špatnost co vyráží" A to jest
zrovna to co jest— špatná krev A to
není ten praví východ pro takové ne
čistoty Dra Petra Iloboko svede je
v přirozené kanálky Požívá ohvalné
pověsti po více než Jedno sto let co
prostředek čistící krev Zašleme po
štou rtplné podrobnosti Adresujte:
Dr Peter Fabrney 112—114 South
Hoyne av Chicago III
— - Poslední dobou pozoroval pan
V F Kanci řezník 1244 So 13 ul
v Omase že firmáři a venkovští ře
zníci jsou na prodeji kfiži šizeni a to
vždy o hodnou částko boď na váze
neb na jakosti Proto pan Kunci aby
téhle nespravedlivosti přítrž učinil
kupuje bq2a nyní sam a pian aazue
mu trhové ceny a sice '
Solené hovězí číslo I po 6ic libra
" w n o jo
Čerstvé " " I M 5c "
ii 4o
Telecí kftíe 7c libra
Každí m&Že z ani a ti Sednu neb více
na jednou po freight který mnoho
nestojí na: V F Konci 1844 So
13 St Omaha ťih
j4nfttol UUTVáL
IIFR po]Udi]tot
Uto apoleéa-
U Rp Torka Jr4aUI pro wUtp lowm a
Xvbreaka Hlaata M ab doplit a Joph V
PUIk -tk BoadtV Mf
Joseib F
LITERATURA
ltnlntUřtt JdihkMiO t ři4#fiřf i
řolelpkíh'1 ěavipti v Arnřlr fyŠlo
v mlftalýili fliet-h fb íi řoěnlku
4t4h' ani prvý f oMd patrným t
hihn lt In rrdtkr upravrnl jho
všnovaU píli t bvyklrxi Hlřinka ti
tulní nkrá4ln jt vyobraisním doj
niť l h loll reky Luh" mimo Mui
nalnarne tu vycUaitni ku ěláoíu
"VŠt4í éttf kokořiČný' jakol I vy
obrazení kn článku (') a jho lm-
íouenrxt v It laku" j rffo!ný i řii-
4(to jr n l křn HkaUkho i Mař
moři Va Cisto toto obbujn Člán
ly obvyklých stalí o ilovu óot ytka
ní kolik čiánkftpr nar f (ruifry va
látri h jilrtiih litvtJ dále pojedná
ní o fkonilifcch a itiirí o čukinre
o črké čt čc a ř 4i( (í j%k ji řito-
Vt li j'i'Mt tjiitn a odpovčdl v
ttovornl re věral(-kNtv ojřdnáni
kolice konf luklrriolrgie di'a
přlpěvrk k dějinám a vývinu úlu a
několik drobno(f čt-Ufkýťh strán
ku uoliuek redakčních pojednáni o
knk iřiti co palivu nakolik pojedná I
t oboru zaliradnii kčho i nadtiřiikčHo
ženskou ISeddku a hojnol dopisA
Pfedjatné na Hospodář obnáší la
celý ri k jedinký jeden dolar mimo
čehož za nptlrný doptatťk 10 centfi
doslati lze cf nnou prémii řeitávajíci
po většině t importovaných stměn
Předplatné toto jest skutečným pa
katelem a zi částku takovou luniož
no obdržťti nikde čaxopU tik pro-
spčsný a na látku tk bohatý liylo
by k přirf aby Hospodář v žádné
ridině čiské ru chyběl aby rotšlřil
'i v krajir&th s kruzích těch do
n:cbž za jtho dosavadní Cltlřho vy-
cházeuí dosud pri niknouti se mu ne-
poliřilo Objednávky ztsfláry bnď
tei jednoduše pod adresou: Hospo
dář Omaha Ntb
Soobodné fikaly mčsíčuíku to vě
novaného zájmu čt-ských svobodo
mysloýcb škol a vydávaného v Cbi-
c gu výborťm pro dubro řkol svobo
domyslných došlo iiás čínlo druhé o
24 li stránkách h obmhcm i formy
vybraným jako člelo prvé Z obsa
hu patrným jťst že redaktor pan
Janda úpravě listu věnuje pozornost
co nejvjřsí a In práci svou koná s
láskou Hodíce nemohou dttkám
svým učiniti lepšího dárku než když
predplnt jim výborný časopis ten
Objednávky činěny buďtež pod adre
so a 342 Loomis st Chicago Ills
Předplatné obnáší pouze 50c ročně
KniUoony Americko vyšlo tínto
týdnem číslo deváté ročníku deiáté
ho v sešitu na!ez4 se pokračování
výborného Jiráskova románu "Syn
Obnivcov" druhého to dílu trilogie
''Mezi Proudy" a netřeba zajisté
ólenářum našim nfipřcdnéjSí toto
dílo slavného romaoopUce českého
na místě tomto odporučovati Před
platné obnáší pouze jeden delsr za
rok za kterýžto obnos dostane se
odbératelum přes 1000 stránek ročně
vybrané četby sestávající jak a pů
vodních děl českých tak i t nejpřed
nějšího výběru literatury avětové
— Neihorší stav celébo systému
téla nastává když krev stane se ne
čistou Dra Augusta Koeniga Ham
burské kapky v čas použité úplně
oelý systém v zdravy stav uvedou
aaivuiu rnnj-ai kaldtmn kdo by
b{ přil UU J'-dDU li'm pro aai ImUb
ekl Bábolatk briy Nttrellu tlm
alf r ho
Biti
o a SILBERatAX rp A s
Bl ral Mina
— Píedplíícejte na Hospodáře do
Čech pouze 1160 ročně
Mííto jednu neb více krav? ííO
Jtll ani ř)il pni illihn -u ttffxh pro rtnmť roiri fixk mlntnu mm hjtt n4'l j J
fiiir4fiin Mllř-4Mll vuy
fffnyMl
Itiarnl rit4rna tl lf
i
MÍ ~
3
Ti
J L BRANDĚI8 & SONS
msjii'4
Boston i Sioru
OmnltSi Nwli
Kmipi r rthfft(m h h'vH íiimln
k' 4 t-mJI ! kli ill Jliv
O olmwl lnt ) ninn tuk !
tichi ft ) Mjr tiřrjílnřu 4fil
kf KMiI(imi iri"ni hMMh
nltnl nrchr ml kapu tn rtulufA
nich potí nekulíš i-t-nlft
tinl )n S"tn
St
KhN
ř niK
M I CkliH
n ji fWi
$
i ř-
Jťi mim
0 Sl'l
1 v v ♦
f Wln
rHtoinné mihne zvláštní výprodeje
v klith rrAMi iilnint fn n ltiru iimtith-h pro mti# tmrhř
rliiiiy-Zrtiikl kiMuJkř p!J r itii# - mrilnl ímII - Oh(j -irumoř-kr''iř-j'Hiřyky
iťiliw ' v hJnm rf
roli a Douglaw
Poslední příležitost !
Hledá no ješte nčkolik rodin
t usazeni se r osadě Mlel la Snake tm ? Idaho
Kdokoli )! mílll )řipllt k Uto ot4 mnut tohi pHpllltl J-llki4 ibfvá ta wUU
ptat pro nlkolik rtXlln Ml pltk H 00 n okr doUM H Mkoiol ipoMihiI iiuJ
írtT B áAtí tomu J nl br Mkonpll 10 kri rmttilol pnf rok (řl inxd IftoO rcío oll
YyiUe in bjU b mi H i"tío ťotot i ibUk odrln dlahallol řítkr pow-mok Mni
dobrem pouhm ni tydluti sM u n oo d0D Trvolé zavodHovací piáro ka-
dm kitm prodobo p(mko Píkn prwlii-bt Dplát n
TH31— lm PIIANKFOHT MICIÍ
JD HASICH DOPISOIUELO
St Louis Mo Ct red Pokroku
Zipadu: — Z lo již se ohehod to jest
prác pomalu začíná hýbali což po
zorujeme Již 14 dní Některá závo
ily na př svlčkovna kde je vice jsk
800 Čechu zaměstnáno dMá každý
den 2 hodiny přes čas Prolo není
to tak pravda jak to ty demokratické
noviny plSou že prý bude pro dělní- [
ky zlu Já věřím co říká pan Vorel
že budeme mít dobré éasy až pan Mo
Kinley úřal svflj nastoupí Někteří
Čeíii mu le nadávají těch je al vel
mi málo rádi by se k oám do Hubu
vřtřeli ačkoliv pro CVchy ještě nic
neudělili obzvláfitČ jeden zbrklý
švec ten jak mi lidé -ovfdijí nejví
ce je proti Vorlovi ačkoliv onen 3e
ský íveo česky ani mlmit nechce
ale chtěl by být vftdoem ČíchĎ
Proto sousedé boďio při tom sta
rém republikánském klubu víte do
bře co již pp Vorel čejka a Šerý
pro Čechy udělali že každému Če
chovi kdyby třebas o pfil noci pMSel
dle možnosti radou i skutkem pomo
hou Též i onomu fievci před 2 lety
pomohli o čemž snad každý Čech ví
začež se teď odměňuje tím že chodí
a přemlouvá kde koho aby k nim do
schůzí nechodil že prý co založili
ten nový politický klub že má být
republikánsky ale pro jiného roayo
ra Já té politice mnoho nerozumím
al co jsem slyšel jací lidé lam byli
ve schůzi že jich bylo pár a žádný k
nim teď ani nechce protože pomlou
vají nás starývVlub a p Vorla i Se
rýho Pan Šerý Je předsedou Vel
kořádu a ve více jiných spolciih za
stává důležité úřady pan Vorel vy
konal již mnoho dobrého pro Čechy
a pan Čejka zastupoval naňe spolky
na sjezdu a je také předsedou Také
mi jeden od toho nového klubu poví
dal abycb přiděl d jejich chOze že
tam budou mít dost piva Čeři ne
m I Ciy
fh4 I i' i
s#ifirnf or m
( st NKtV f MHN
VllOlll4
l'4
I f I I ' 1 1 4
KsMjf Akana hká
při kaMi konpl
(l4ll í ttl
ptn4f 1
st a h'i
- t a fci'k
- t
- i Moaltlcl
rl MlrStá
nvmUt
St T
M
M
B
ht
VoťltM
Vf-k
Z4n-k
aln
ul - Omalia cl
dělejte to nechoďte a nenechte se
obalamutit za sklenici piva do toho
nového klubu ostaňte prt starém
třeba lata pivo nedávali znáte ty lidi
že jeAlě před dvěma mě(ci patřili k
niSamu klubu a pao Vorel pomohl
tomu předsedovi že má 80 měííčně
a uď se mu za to odm?ň)je i s tím
ševcem popudlivýro Tak svět od
plácí za dobré zlm jako len bet-pr-tý
Tak nevíme jeSté jaký ten
klub bude a mnoho li členu míli bu
de Myslím že nás klub zůstane
klubem a že pro republikány budem
pracovat dile i s p Vor'era
Jeden starý republikán
— Zi mříže d stal se ve středu
k večeru rudoch Floating Off kte
rýž toho dne na navílěvu do města
uačtho z reservace Omaha zavítal
Po při jez lu sem do Ornahy neměl
rud ich ničeho jiného na i ráci nežli
Žo prolezl všechny možné hostince
pM čtmž spil se tak že konečně vý
tržnost vyvolal a k přemožení jeho
n5kolika policistu zapo řebl bylo
— Krajským soudem potvrzeno
bylo ve středu právo zdravotního
inspektora zničili každý kus masa
který zkaženým sezná a sice vynese
no rozhodnutí ono v případě řezníka
J P tisyese kterýž inspektora na
$500 náhrady žaloval Inípeklor to
tiž minulého leta v krámě jeho kus
zkaženého masa naleznul a bez dlou
býcb okolku aby prodej téhož zame
zil petrolejem ho polil Tím vSak
cítil se býti Hayes na dobré obchod
ní pověiti své puBdcseným a proto
výše uvedenou žalobu podal Ňpo
chodil víak a ještě nyní útraty muif
zaplatit!
— Soutb omažšll právníci hodlají
v zákonodárstvu zasadili se o zřízeni
zvláštního soudu municipálního kle
rýž by do jisté míry dosavsdnf sondy
amírčf nahradil Soudce soudu toho
to byl by zároveň i soudcem policej
ním a do úřadu onoho výhradně jen
právničí volitelnými by byli Předlo
ha dotyčná podaná prý bade poslan
cem Curtisera
f4
f
I
i
i
¥
h
v
r
f
ři
o
S
f
i
v
f
j'