Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -í : #
II
+- POKROK
li
V ti
v
t V
r
4
' 4
P0{ ZÁPADU
ORGÁN JEDNOTY Č S P S
ťaftllaliM fVikenk r4 1 f rii !
íu inu it - m i
Tlskáraei 1111 jltal 1IU !!
Tetfn Ktum
VythAti kalto lřtJn
Tutáme Dránu j
ftUlel Miaktaf jaw oicf
Pm pn)íi S4if ftanerfit Tma
VaJ1f aktérů a I p"1fíinl HM afamtjnl
pf4! ea k H 1 Spilti i ""li1
sv i#JttfNirfH#j( Mrl to ftitet a
Ba tpft ttnfnřlHr 4 ll m
Jm TM V řHifnf mtinea
Uštknu Mftknvnt Jmi )4i )'' Mnl
MMil J líaHkS rrtnl kíemiil
f f 44 i lir Mk't l' llt frth
Ml I I -♦! knlkf Vlwhne t4il
rimataaini '"' M"'lUi n——
le# usni na Mf '
ontiHlT
n Mfi oní# k ohJMnáTr ttkf )ii
k ífnhní ok Mkf OfurCřj" B"pM
kuJ1"! fialof řífm f r-nl i likfé
rltnt rhln MHnirtn' mrTi jin m
i m l IM palf l utí'jMÍiii
liM-hř kM# pmn tiHkil tjtHlféTF inlik
pnH Jak alkou ohiáAkti míti il !)
lilUk na éfiti dohii ftntml nrt'tnl rt
aiMént A4riilf# Jftnnl i ! fokrokř
4u Omaha HB _„ „
Ad rataj t Jlno4ul t
poicnoit ZÁPADU
Omaha Woh
Omaha dno lOún 1SÍI7
JiníSKf M rOlLXNÍM Kl BT ZliX IR
býú udrlovánf v cboíJobfi oné iemé
kterAž i kaldoa cnu v )odJi)tv(
održeti kí ji chce
Kdo má m o tkn mX i řiiXto —
lest iAadoa kterou I f JI populi
té v Nebrance Jiní lidé to naiý
tají jcdnodaie: 'néMÍli"
Nemaluj éibta na t!nij! Ojie
hdy jurne napsali žo ? Nevadě po
třebnjljen jeilě "lotynku" pjble
Již prý ae Um cbytá předloha k pc
Tolení loterie
MATOB MtflTA CllICACA odpovIdíl
na dotaa naSich at&tnfcb úřadO že oe
Deprost o žádnou pomoc t Nt branky
a že ae Um Již poMarajf o té chudé
a potřebné Blahoalaven Cbicago
BÝVKLt ILLINOI'KÝ OUVIBNÍR
Altgeld naleiDul voupffe uvího v
oaobě pohledního guvernéra t4tu
TeoDeaae kterýž ta dva roky úřado
vanl avého celkem 640 vralO a alo
ději omilostnil
Pakli £b ŠPARtťKo jk-té tbo
cha déle a provedením alibovunch
oprav na Kubě odkládali bude ca
loni! ai plným pravém téže povčftti
jakouž ault&n turecký pro svou "prav
domlanoat" požívá
Fftl tXvÍBCX LISTU WAÍIH) o CliX
ti naa ae Schuyler tpráva že u oudu
poa&ataloatDÍho otevřena a vtřlena
tam byla poalední vfile neíťiHttébo
přítele naíebo a vřalého vlatrnc
p F J Lepíy kterouž odporužova
no Jeat 13000 Útřední Matici Řkol
aké a $7000 na různé účely rodného
jeho menta
Ti HAlltTÍ NADilAjI PBt VÍDT
nejvíce ramuu V Delaware hádají
e nyní 3 politikati o tem kdo t
nich vlastní právoplatně avoleným
tenátorem spolkovým jent — a přece
aemiSka ta jeat tak maličkou že
poetem avého obyvatelstva poutě k
jedinkému poslanci ve snímovné
oprávněna Jet
Dli sksXtoba Stbwakta jIít
avobodná ražba stříbra tak dobrou
vécf že by Spojené Státy beiodklad-
ně tavéati ai ji mely a že by nemi lý
se o oí se aeměmi jioými dělili Pro
aatfm ale pao aenátorjakož i ostttnf
atřibrařití jeho aoudruii volným jest
prodávat! stříbro a dolA svých nj
vyMÍmu pclavateli ba ohledu n
to je-li týl občanem americkým ii
občanem nf ktré aemě jiné
h ril rf 4t ()! pasa J M V roba
I pMtomn oM městského lápls
n'ka v Ia liro Wls ustávající
ho Tunel "Moralit Chroalole
ro Mlfrn stm liste pflnáM uu
IWim hol t Ilo(r'l#m #5l
ř lkfiftí v nll aválíf i wlawtfiain
potlsnei Idy a lluttla tUmolnou
l(Htpnru svou ni slíbili a pak' li !
prý uk4l# la Wlacftnsla místa
ffi'ini8 fprávniai J#at í nlíto
e ti stáM mn ab U
XarKobXaar vo 6biaHoMiRI
'lull VlalieMm dna příjab
několika hodínovi detail přfikdiy
níthJ Jtdnou fikaiováry jsoe
smlMny v nirhi plspení itaum ftola-
dováni tdř!iho irulaje s iitm
ni milice třetí odvolává — lákn
jfml hthfovárin l soddte právní
kam týti musí a konsínl nakolik
přinlloh jimi! dráhy aálelitl tfno
vány byti maí Oklahoma ovíem
souelí Kanatm IMdfme jtk
takové tákony jim prospějí
('tsi it 6xr au rftuoi l aano
man J (liga banklř rbiogký
kterýl utanoveo bod v příltfm
kabirttu MíKiidfjho eekrtlářem
poktalny %nh m president prvol
národní banky složného 25000
avlik cti sekretář bude brAti slulné
JtnfOOO a to ovlem aÍ idaleka
reposta(í ku kryti výloh Životních v
tom postavení v aídelnim mést naií
Unie Ortslné postará se snad ne
pi i bjbcé o to aby výměnou úřadu
nic netliatil
JUťl llIIRXl8SX IHlMOVNA fOSLA
nc-ká v kongresu odmítla nároky
republikána Cornttla na místo po
slanecké ai pátý distrikt a Virginie
potvrdila taaedajíclbo poalance
demokrata Swansona co avoleného
Tak jednají republikáné V Nebris
ce populisté zbavuji zvolené poslance
republikánské míst bea příčiny a a
pouhého xtrannictví A přece Jsou
lidé tak blahovi kteři myslí že stra
na populistfi jest stranou opravy
Vždyf hied Kristus pravit že bodlá
čí Derodl fíky
ŽXimX věc nknI tak IpathX art
se k néčemu nehodila Stát Neva
da jak známo jeat pramíaerný a
nestojí za nic a čím dále tím více
klesá Teď kobečně bylo proň
nijaké upotřebení nalezeno Bude
nyní Kldoradem vSech "prite faj
týřn" neboť aném tamnřjlt přijal
zákon kterýmž ae Ukový bovadský
sport dovoluje Aby pak prize
fajtýři nemohli si utvořiti nějaký
trust ustanoveno jest zákonem že
nesmí cíla ti ku avému "předsUve
nť'více než dolar vstopnéhoTt ď Jen
jesié bj potřebovali tam přijmout
aákon povolující loterie a Nevada
bylaby nejvzornějiím ze Spojených
Stá tli
CzlX dzmokbatickX maimbrik ▼
MÍMMisippi spočívá již po deaet ro
ko v rukou rodioy Mo Lurinovv
kteráž také pro sebe ntjlepií úřady
zajistiti ai dovedla Z osmi bratru
jent přítomně A J Mo Laurio gu
vernérem Sylveatr Mo Laurin jeat
krajským nivladním dr McLturio
jest předsedou etátní komise zdra
votní IL L Mo Laurio má pod kon
trolou hráze řeky Mississippi Wal
ter K Mo Laurin jeat správcem etát
ní káznice W K Mc Lturio jeat
aondeem kraikým Wallace Me
Laurin jest inspektorem dolovni
ckým a Sydney Me Laurio nejmi ad
if jest sookromným tajemníkem
guvernéra
DosavadrI irCsoa ikípbavovXmI
elektorálních blaaq do Washingtonu
jeat také jedním ze zasUralck
onéch ařízeof Jii hž oprava žádoao
nou by byla V eaaecb kdy apolefi-
nofll expresních neb spojení poitov
nlho nebylo lnn bylo to óplně na
m(t za poměru oynějiícb jeat
vSak vyýlánl zvláitnich poslu vý
aledek hlaaovánl elekterft Jednotli
Jvých států nesoncícb abytecným
I mrháním peuéz' Páoi poabvé do-
slátají Ir III i kal Ion K'ift
In liwdfl aa tk4 fon J linkou pflAj
nou la sjft'! ntflánl vllkft
hlasnváftí dod lřiřiířl fisbyl a !
folnýml J 'řstftott" poilwoit
lío„přol if'fbrmi lap? sřd vy
konali
ToiLi a it Mv4 iť! lita
tlápali p'piiliiickch m'loi kapl
Iltitlé dllatl pMf Jiko hno v i
fcrovařilHvI a plalili toMkbm M o
fa luou Ispy A ni ti Mir kspl
UtÍJté nspa lljí jsdsn pí dř ihiho
aby i Ir 4#tié přltslif stí ulni
vall a Hatili rbkrotsry ta tch
strsnáth i k lyl by hf i i byla
pltlována po llt" luna Tiskáš!
Lopioif Mfta ťtt U t( ! v lí-
koMko (I Jinde v Ktmpl) btavírají
se smlouvy na 'rpn n H kr metr
rent (tady x $1 AS la bi tana) a
pikjtnjl vládou 1'ikroMflm i4ioé
vjholy ia iiíchl l-y aiml bjla ne
mnlnou a protn dtrliií fxbtf a
nM btl poulit! lé krkané j řl!iiH
o klsfé nikdfi neví pokud rista1 e
popnlisloe Tnř jen tnh ři(moijt
ikon který by nařivsl kill'nti
kdo riiá penlia aby muil slstl ru
krotar a platil za řepu I5no o í m
mil! ruarotatn habaděj !
V CM A' K mX SR ODljf VAH JAK tX-
mo jil l udoucí rok amÍMÍjppká
výsiara ale ré státní snem lak se
odobáchoe olb)váni UU ti kaldou
cenu překaiili Jestli sn má výstava
odbývali tedy předa vifm a v prtnl
adé mutí se na ní podtloti uii (4t a
k lomu cil li musí otí?m povolni po
třebné prostředky To s mílo státt
hned v prvních dnech iaed4ní tak
aby iel nái sněm dobrým přklade m
před ySemi ostatními v Jiných stá
tecb Vlak od započetl taxedául
oběhlo již skoro et týdnů a tiií
aněm neučinil v toni uhledu posud
praničebo Dobře ohledné toho po
dotýká Silt Lake Herald: Jet1iJe
Nebraaka chce aby aaajÍ4isipská
výstava byla zdařilou ť sněm její
povolí co se požaduje Jestli Ncbra
aka postaví ae v čelo jiné státy bu
dou následovati" Každý den prů
tahu obijí zdar výstavy kteráž by
mohla prospět celému západu
Pravda vítzzí konzčni víuv
Ined za doby Bismarkovy hnobetiO
bylo v Německu o a Se vepřové maso
a dovozováno že jest trichinovitým-
Když zákon McKinleyho ohrožoval
promysl cukrovarnický v Německu
přiveden byl jim maž železa a krve
náhle k jiným náhledům a vepřotému
masu byly opět trhy Německa ote
vřeny Ale ne na dlouho Přiřel
Cleveland a s ním přisel Wilsoo a
oprava celní a Jak minula reciprocita
již zaae podle udáni vlády německé
byly v americkém mase trichiny a
přívoz téhož zapovězen VSak nyní
po dokladném ářednfm vyšetřování
musili ůřadníci němečtí dozn%ti Že
ze víeho vepřového roaia americké
maso Jest trichtnu nejvíce prosto
Ttď jsme zvědavi jkou jinou vý
mluvu si vláda německá vymyslí '
Či anad ae již připravuje vzhledem k
naatoupenl McKinlevhoopět L tomu
aby odstranila překážky jež přívozu
amerického masa kladl?
Pari popoksatk v Tznnzisrit ai
to hezky zaonačili Přijali totiž
bwiky a čerstva předlohu kterouž
nařizuje ae že každý kdo by místo
governérské konteatovati chtěl záru
ku 25000 aložiti routd a záruka ta
že bude pak za propadlou prohlášena
když by kon testujícímu ae nepodaři
lo platnost nároku svých na úřad
dotyčný dokáaali Zákon ten přijat
za tím jedinkým účelem aby repu
blikánu Tilmanovi který! při posled
ní volbě vlastoé sluinou větáinou
svolen popokralickými pány voleb
ními soodci ale vypočítán byl zabrá
něno bylo volbu konteatovati — a
toho také páoi dosáhli Vaal totiž
Tdlman zadaoý ]iŽ kontet zpět
neboť nechtěl riskovali 125000 pe
nis dokazováním práv svcb před
i4Um Urittsm Jshol vltsíni pflí
rárokftřn jsbrt předu jíl předpjt
4ko plobsjý J fvst
W#praa llnrstl d řba volaí' f eo
lk pánrtřii popdkritrn nl lorn lá
Itllř #1 ř-f f pi! li inamfm ba
sffi JfHtthtkfm "Ařsl posvruja
proslladky" a tekfj křokf Jajlrb
ll- bledo snlliijí f řř In jen
1 kt VÍUí ilí (?) a tv popnlíanut"
bsifibtali na právo a s)rvsdlnnt
Na s(or ali lryar inim!
Vřlka nepfálstatvl vibn lili jm si
přel g 1 1 Isly klfljtma ni ujmu
svfth řlj i odmítli atsfsjAotal
ofláky jítiikft v Arkriiai a p
♦ Míli o rflom stiiu pravdu dl s I
tt vířdíodnfth Ti klolrtadba
li ř i-1 fmh a íi podU řlái W
V JinýrH lístrrb v initťilf h iloi neb
tří leletb r yn p řiávajf I Pokmk
4p li ! Hospodář dbřa a poctiv
jím radili tjf lo bylo I ca újma na
il NniM i ll krvjarft klaři ss
tn V mifiutýt h I leteili Jlili
oplývali velrbenfui ( n ho státu v
řaopíe:h jiných t nMipomfnali při
tom pf kal I nsi líli huUr Pokroku
Zipatti }- tiubtřl sváděli řtenáře
své a tl jeu pravdu Tir ale jil
smi doitiávati HMieji la bj li aka
máni a klao ali srni Tak ku pří
kladu pan V A Tyioyth g listen
který jo dva neb Iři roky nemohl
najiti dotí slav pochvaly Itď se
odialujejil trot ho pravdou ven i
tlIojl si te Klatii konči svOj do
ís: "A ř kdtlse vjpisujl ty pík
né stránk) mají být uveřejněny ta
ké ty áUiié a na to Jsme zda alabi
F lbot in)s'ím vsak už přechá
zí u více lidí a doufám Že jíl nebu
iou takové ubavy napsal apon tro
hu f ravly v tomto novém roce"
Ol jednoho z naAitb odběratelů kte
rý přesídlil so tam z Wnconsinu
mám sdíleni Že j st toho úplně syt
a ri I by so odtamtud pryč dostal
ale tievi jsk Pravd nebývá vždy
oceněna když je hlásána avšak ko
nečně dejde přece Jen uznání To
jest ro nái sílí v nsíich pracích a
nmoJňuje nám snášeli protivenství
neuvědomitých drtáčníko humbugá-
fft a demagoga aneb lehkověrných
zaslepencA kteří přfUupnAjSími jiou
humbugti a Šalbě uež pravdé
Uvedli jmb Jíl ve zcbXvb z jed
cául etátolho sněmu že ze 67 bylo
aspoň 12 populint ft tak spravidlivýcb
že nemohli hlasovali pro bezpráví
spáchané zbavením čtyř zvolených
republikána z Dlouglss county jejich
míst Také některé svědomitěji! po
pulistické časopisy pozvedají hlasu
svého proti tomu bezpráví Tak ku
přikladu Dodge Criterion praví že
jednání takové aotva dojde schváleni
poctivé smyftlejíclcb lidí kterékoliv
strany 1'apillion Times praví že
aíce vždy rád vidi zdar aířlbrařů ale
ještě raději vidí když vílěií právem
nežli mocí Nejčelněji! so všech po
puliatických časopisů Schuyler Quill
praví: ''Redaktor tohoto časopisu
má za to Že jn to kuv jpatné práce
který vrhne Spatné světlo na stranu
a bude míli Spatných následku v bu
doucnosti — Tento časopis nevidí v
tom žádnou spravedlnost Nebylo
žádné určité udání aneb obvinění z
podvodu netrž pouze jen povSechné
— Kedbktor tohoto časopiau lituje
takového jednání i očekává že bude
mít Spatné výsledky" 0'Neill Sun
jiný populistický časopis praví
"M&že to byt spravedlivým a ra&že
to být křivdou Ze republikáné utrá
cell peníze při volbě o tom není po
chybnosti a že bimetalliaté používali
jich takotrochumflíe být též pravda
Aváak proto že republikáné vydali
jich více není příčiny proč by měli
být míst r-baveni" Tak píSí časopisy
poněkud svědomitěji! Časopisy vy
dávané Šarlatány a demagogy kte
rým populistická strana tiskárny ta
řídila a kteří proto a republikána
stali ai populisty noí ovSem obojek
strany Jou jejími otroky a muí Jí
chválili aneb aspoň omlouvali její
sebe věti! bezpráví
Prátn fiManskl v Xlanraol
Jak jam Jil dřírealliíll přijala
byla v Minnaantl oprava utla I
aii ♦ lom smjfsld le irulebo iloae
vilř1 ofitlřerii dle níhol měl! při
tfhofifrl iráto ff tINM přval
obHnký li! 'dl ta přlhláika fe
olany státi ahtf aodaynájáka
Janom len lm le k Msivaolmti pfá
ti fprávuěn kdo éptaéhrt oManatvI
lábl loill drahý IM ob Iři I
Vililedsm k tonvt vydal alálrl
láatnpc dolřoi láni o sporaýek ti
bnnnil b otáikát b a jakási pratiď
la Jel stoulili míjí la vo-lítko obře
nňm a Ala Iniklm volebním a airai
Vln hn! k Jol iroianl ve Hpo-
jenjeti Htálseh bel ohledu na lO
i Jali Jejili roliě byli obřmy ansb
iie Jo lákonnílf i voli'i
Vlit hni kdol iroitnl jwii i rodí-
čft přistlhovatýeh a ralaábti plno
latí dřívá nel jajiih otcové oblřlali
IrtihA oběanské listy jui zákonní-
IJmi voti'l
Příalěliovalre který redoaábl
plného cdoamttl dřtte nelil nový
volební lákort prolet nsnl oprávněn
ku právu volebnímu nelli ai la i0
Í0Q po obdfKfjl ttbČanakého (druhé
ho) llttu
Zá lný přistlTiovater jesl!i není
občanem před tím nel tákoa nový
v platncut velel není oprávněn k
hlaeovánl v nastávajících volbách
jarních Ti kdol v minulých mo
stcích vyzvednuli si občanské (dra
hé) listy posdéji nelli na PO dnu
před volbou nemohou ae letolnt
jarní volby zúčastnili '
Nikdo ntroože zasedati co voleb
ní soudce neb zápisník kdo by nebyl
občauem podle nového zákona #
Volebiil úřednici nemají dovolit!
nikomu kdo by nebyl oprávněným
voličem aby ae volby zúčastnil a
kdokoliv by hlasoval nejsa opráv
něným voličem podléhá trestu
Přistěhovalci kteří přiáli sem
dříve nežli byli 18 roku stáří nemu- '
si míti první nbčanaký list nýbrž
mohou plné občanství obdrželi když
dosáhnou plnoletí jsou-li tu 5 roků
VSichni kdož bydleli v Minnesotě
když tato prohlášena byla státem t
dne U května 1858 byli tím táro
veň prohlášeni občany a tací nepo
třebujl nyní druhého občanského
iittu aby oprávněni byli k hlasová
ní
OpraTj na Knbě
Po mnoho týdnfl slibované pro-'
hlášení aneb slib oprav jež vláda
Španělská na Kubě zavést! chystá
bylo vydáno konečně minulý týden
Ti kdož očekávali Ze slibované
opravy budou daleky toho aby na
ně povstalci přikročit! a a nimi se
uspokojiti mohu nejsoo prohláše
ním tím ovšem zklamáni neboť co
vláda Spaoělaká avým v odboj pro
puklým poddaným nabízí jest věru
málo až hrozně málo nežli aby k
voli tomu měli snad složití zbraň
Co Kubánci pro vlast svou poža
dují jest ovSem samospráva Se
sbraní v roce domáhají se úplné
neodvialosti chtíce následovati
republiku naší VSak kdyby docí
lili mohli samosprávy asi v té míře
jako požívají téže osady anglické
aby totiž měli úplnou svou domáV (
samosprávu dali by se snad p -
hnouli ko složení sbraně a ku sk n
čení toho krvavého zápasu kterýž
semi jen čím dále tím více pustoš!
a ničí a nesmírných obětí na ma
jetku a krvi vyžaduje
ObmýSlené opravy mají savedeny
býti na Kubě až tehdy když sUv
války to dovolí To znamená !
mají savedeny býti až buď povstal
ci složí sbraA aneb pokořeni
budoo Volební právo mi aice býti
valně rozStřeno tak že by v obec
ních záležitostech požívali pak Ku
bánc! dosti velkou míru samosprá
vy Tél v generální radě správní
měli by větiinu čteno avlak právo-
moo těchto obroezeoa Jeat tím způ
sobem že ve viech duležitějiícb
i
i
dát
iel
}
i'
I
i
V
I
i
V