Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I §hi fc 4ut ttnf Blil" 2
I f '„if llifHIM IttPl rft
Í Mí 1 m ( "II f ( t f )i H r j
w-Wí ť-l rl I nf vnl iimi'i! a i t— í" i #
l J#'liilo h H i pirty' nírr
WD-rfn 4 lř S -n t--
tl M llU tJ t-tn do ř 4 4 li-
it '-" tl fv ffi t frr
"IKI ! ' M řfflflUfU fKtttÁ l
Hllf ~ řf htrt„i f ( Hrlti II
M I' ! h Ark " - #
fcojik flrflU ! fiřk Irnt-tn I imIii
InJ itnhn
imiM ll! "ftwii í
tri- t t#m '('( l"ř -i't'- i !
1 1 f o mlpřif i'rl tfl' ittl-
-řifun h i ilii ý -w rxtn moit)- li
In kuli l"n jit tenUt lk !( -T 'ť n ) I j
-it irpipiru li Mimi'!
DAHfJA
Mrftftffft I llt
a tknu aitn i kl
átm l lil ll M a
WHvttfm lok Ii--#[Iiii
l i-nm J -I jii d r- kl fl-ř" 4
1 fiti Knl#mi t P't lJii
ajttl lijri y bi hrna ÍS tm
KOEMUMEJ) t() ffclrar III
K řl kMoťk ) 4h Uhel m
av Vfi4 ii i i ini
V Oman naproti] gpTVka n II !
Dl C líOSEWATKH
Office: 222 v Bee budové
rok t rrta
TtWaa UK
foitece 563 lil 26 Dl blStni
T#lřw ltl
DMAKA N Gtl
v Hluvi (kr-
Dr í
— zkuSen)'-
lékař a ranhojič
vCIarkson
Nebraska
Dr E
ČESKY LÉKAŘ
fflta) roba 15 s iUrtrti nl
:jiBlock élm dveH 210
OMAHA - NEBB
Cl tl+tonu 143H
7 pUtrat k bíIcmoI od 10 do 13 ráno od —
PdpfiL od ?— 8 tr
Obydlí iíale 181 Center ulice
Telefon v obydli 1674
Dr Rudis-Jidřnský
—ČESKÝ—
LĚKAÍt A RANHOJIČ
V CHETE NEB
OrJinuje v IéVirnž p Fr Nedély
Telefon íílJ 32 15tf
Rejslaiil a mtiMftl český prámít
7 Sebrance #t
ve FrentAnt Pf sVr
podouti nchotnl re rloch přip-n1-ch oud
ch v kteniknll f4tl tlálu r Ukémkoli mu
ínnb poriulu r lk4tnkoliv pHpadí 15l-ti
koe -Kiodnl JIrnJ -obr4 vil(-lkf 07—
tdra!U: Krlclf á Dolťlal rinonl Sb
Cechové !
Jedete-H do itaré v!antira2te nobě
esparoatovati že cestajfcl a jir-b
kafry hned po přiitAnt paro!oiě do
přávají te po Jeleanici bezplatné
a! do ménta Břemen Chcete-li noM
oupořiti íbyteíných Tydání Devfi
řajtepo přintánf lodě nikomo ticketj
% kufry nýbrž posečkejte Jím al
dojedete do ni£nu JJremen a pak
teprre odetadejte avé tickety a kafry
jeďinó české firmž:
Karoš h Síotzlií
v imnMEN
20 BAHNH9FSTRASSE 29
kfkto m trfml tntry kaii doaf-t
rMl kf BkU tvai
CtacÉ
HolOTtcbiner
Z ČESKÝCH VLASTI
O ffhni ihllntt K I itulřirt tul til
htk l%rhUh ftftmJ: VIA U
řbmfl! iiNIíii j-"fřii IniiAřřm
TfH jlm t Aoll IVltifiml
k I iM#nf 'Mbr M jlft nlikfcS
rnh n#f yplírl Třl l'Affii na
libAk mA Itfll iPiii-n t krijlftl
ř-lih' jíhf#4{a Id O lř- totAř
nti oifiAtjl #ii KVr
y Ii'h Hiřilonli 1'iAiirf
řk a ♦ -ífM-I#dul I Honit? itlre
V'tf4fik i komU i-bjff Jf ef#ři4
mti iliy rnUtfif pnry rljl
Ví-rky Ijto t#% řtmltijf aliy
oArrici ďnkiily Tak M f rnelo
ťlirii(# fiiblif Utu t --rvif lř
ini a 10 Ooo il r a h'!ootl
1H AHni i jH itMni Mu 101 hkh
I)n II Itdna oJx- In 11 14
lo tiťUlt-ki rukroviru KIU
Dř( h o Kyjova tit Morí velké ee
Jtítt kt-rma tM lívoty ta oUf
pally Na rytrilka vedle utfluiié
ho cukrovaru hjo at 20 llnlkň i
doioru iifAIA tininno iwVAolai
lelj pro hopol&rtvl v H-rnfch
Moitéoicfrb (lulutl cukrovaru o
{Kiiorml iifiřť ! led uprolred
rjbnfku ne i&me aby tedy dřlnfci
tam tKodvalovall Vidor léto vf
trne bylo 3Clft-riiti dílofku Jonfu
Kubíčkovi a Moravan dovoUno jiti
ponřkud ka etředu rybníka Kubí
ček ne prt bořil oa t-fklm Ml a
do til ne pod úl-} Ihned pHnpfiilo
nékolik aoudrahfi aby nciraitnlka
zachránili bohužel e (o nejen ocpo
dařilo ato jfSté dva jiní dř lnici
doMtali ne pod led 2lU'tý FrautiSt-k
Lupai a 22 tet ý František Hudec a
utonuli Oititnl dřlníci kteří jim
cbtřli pHHpčti ruu-iili býti ráli 2
cachrinili námi nebe Mrtvoly tři
Dfřía-itných dAlnlkft byly poidji a
rybníka vytaženy
Objeveni ltiiek uhelných a ielez
ni rudy V polovici ledna objeve
no bylo v království 6et)kéni tré tnou
D?ťh ložisek nerotilfl a výsledky do
iad aíakané Jhou velmi uspokojivé a
vtbuaojl nejrftžovřjíí nadf e do ba
doucnosti Tak v kladenské obelné
p&nvi na poroeal al&nakčbo báňského
revíra objeveno bylo na poiemcích
pražské železářská promyslové spn
lečnosii mohutné ložisko kamenného
uhlí 6 metro silné a sice meii doly
"Max" a "Mayran" Sloj tato jest
pokračováním 'starých kladenských
ložiHfck a ebová v aobě ohromné bo
batstvl — Současně objevila žele
tářská společnofC pražská na potom
cích svých o obce MuCice ca Dusní
ky a trati pražskoduebcovské dráhy
velmi mohutné ložisko rady žuletné
Na místě onom je rřizována Šichta
Mocné jsi jrstč ložisko rady železné
objevila česká monlannf společnost
blíže obce Krahalova kde ložisko je
silné 18 metra a skládá se te trnko
vité oa železo neobyčejně bohaté
rudy tak zv chamoi-mu Z obou
nových Šachet odváži ae rnda na
Kladno ku zpracováni
Hrozná tmrt Jn Sopota dělník
v kniž Aoerabergském cukrovaru ve
Žleblch pozoroval ve střelu 13 led
že taudrub jeho 4£'etý oádennlk
Václav Vančura ze Zehub pojednou
amizel V o krátkém pátráni bylo
shledáno ie Vančura spadl či vsko
čil do nádržky ploó vařícího syrupu
NeSPifiník byl pomoci tyči vytažen
ale oviem jen jako mrtvola Přlči
oy pádu Vaučurova do vroucího sy
rupu aoudně ae vySetřujl a případ
oznámen státnímu zantopiteNtvu d
Hory Kutné
('etnik tavraldin Po akonče
ném výročním trba v Horní Cerekvi
dne 7 ledna odebrat ae četoík Vác
lav Bukač na pravidelnou obchůzku
po svém okresu V soboto ráno ne
byl Jíté doma i soudilo ae ibned ie
nějakou iiehodou velmi horliv el
nik jest postižen Marně pátráno
po ném celý den Teprve v neděli
odpoledne podařilo e nadřízenému
l4r-dřliřii Af Pídřvkotl rtíjlll ř
dlk'i vesnice ř'lí#n4 mrlvidn sva
hi dřaha stavu r-fřim H
v (ra'oliti křts itil krk po lintf(
hUvtt banisblm ribiton a r lřil
vii# n-i ni p'-lip vltrl 1k lák }
ii'i(ril ibnA ň t-lři itijbla 1
ntlfont hbll NsiftUntk (hrál
bjrv iiiínri ť I o pendea hodinky
l Jl 44 liítlifi v lirám poli jen al
WtO křokO o I oken tthérnthn MarrMity
nl y k l'i lfiřft V ll () v po
vli #fař'Hiy pr--náU lovtl dvÁ o
řlř-lé íobv pI m ltř on l
eým H'ař l přijal práv! 1
líik4 vsni' i alAlil Viníkovi
ktirý fih ivbii a tři ho líny
ítkat Js ví Ml ai ! krokft před
nbon dr) oliy nptřri4 d'kh lřý
it)l tavatally spě- hati k lesj Ne
melkaje po-Mnl ÍKtník it nimi i
dohoniv je chtěl Jednu spoutali ool
doktiuje imíifly fft(ikod nhol
uralnný zámek nedaleko mrtvoly
byl naletofl Zaměstnáni tohi po
ulil al osoba druhá a ohavného
£inu se dopitila 1'átránl po vra
il h tavedeno
— Naěe slavná policie konečně
se rotkývala a přikročila v áurý
ku zatčení vtech kteří brali podíl a
na pětnlm zápasu klerýl v sobolu
kolem pni noci ve staré stáji
na H a Vintoo mezi dvěma čer
nošskými rtái o cenu uspořádán
byl O toni že zápas vůbec s kde
se odbýval dozvěděla ae policie te
prve a čaoopi0 a a tiicb také čer
pala teprvé vělomost o lom kdo že
vlastně na zápasu onom se podílel
Oba rváči Bs'1 a Sheroj zatčeni v
úterý a předvedeni soudci policejní
mu kdež proht&ili ae býti neviuný-
mi a rlyěeni s nimi na dneftek odlo
ženo Jelikož za sebe záruku ložiti
nemohli vandrovati museli prozatím
do vězeni
— Spolek maloobchodníka věno
val středeční svou acbfizi výhradně
pojednáváni o naěicb department
atorecb a náhledy přítomných shodo
valy se vesmět v tom Ze závody tyto
ni velkou újmu maloobchodníkům
jsou Nescházelo ověem na těch
kteří velkoobchod o těchto se ujímali
a během celého jednáni nepředveden
však žádný návrh jakým způsobem
by torna odpomoci se dalo Jednáni
odloženo do schůze příítí v kteréž
výbor přísluíné návrhy podatt za-
mýčll
— Žaloba L lluttera proti dráze
TJ P na odškodné v obnosu $5 000
vyrovnána byla cestou amlrnoo a sice
spokojil ne žalobce a 1350 Žaloba
podána pro usmrceni lOIetého hoifka
kterýž 2 prosince na trati si hrál a
rychlovlakem zasazen a usmrcen byl
PpÁlIlí 41 A U
jl f BrBtj0( IqtlřOo Nbr —
ElfTlor dl4 dobrý obeliod má dobrý p-trat
troj (Eoglot!) }l k kunpl z mlmoa iis
Vi-ebi7 dotusy lodpotl: Joba I řro4kovo v
Bruno N-b Kti
Ná PDnnri OskrA mllodCroiS
nn rnuutJ rikrí r nkrt w mí"
ml mfiiU f'r-'ln c- iinf inakri HUskrAT mil od
Cren- vvn Tél nékutré furtujr k pnins
Imtitl lf1iia furniu na n rod cl 2 ml l nd
( r- tf Hi) skrb po :iO Koupřchtlvl ne'hf
o oKaiurn ourii na ii
W 8 Chmelíř Crete Seb
Prodám farmu
1J0 ukn-cli proiU an v$lHMÍni'li podiDínitk
70 krti vi'lfiii dolirk louka a 'MlHltii iantvl
na Kaf'4 fM obrai-im nvláíť plutrn lr4
lónin Ailir4 (tavba a ilimt vy na pon in
ku Iilir4 iihrada pro krmeni dobytka Ona
Hkimii polovic-hotové a druhi polovice na
fa H dolir Jtdlol 11a al H nna-fiit Crodfl
potrvá Ji-n il 1 Iircrna Ikv k v 0 1 1 vi-hjn
arallté iloin4-iiotl Karina nn naMnA míla
tipii-lii a '4 mil" u-vi-rné od LIiiwimmí llul
K AKhL l'f(lYI mailu!)
' tlnwMKl KutlnrCo Neu
0
L
j Pani A KretsclimBr
jí a vyrbiuik imU kofao# a by-
S Han BWtt iftjH drahý) k yho-
)-ol kaldi r4sy a bol-wU aa tile
4
OMAHA 2CKH
Tlli4 krablfka (f aact) Uto vy
Uti HMtl iu}l SO at Va vtaka
yujl a-)in4a4 d4 krtMlky
sa II ! -jottoa l-lr
1
www w !„ r P
} Nůco pro statni)
To J" JfnM Věeri nltstlvílo Jieh vire iIkIov fál
ušiti iv ly t ff wíafe rrirfcáiell po dvoe po Iřefh po
Isstl á fcepovsll fcíllKlf Jim # hlřf kiy lylo noiek
Mitl kalhoty aby Jim lly dti vslkě Klyl ť-w ptmMI'
wiř j#st lo Jaksi dovlftko-i k 11 poiál me U kalhoty pro
statné mula proliaJl ta reud Jskoa rdyěejn platí bosi Máme
Jich tWil bojn na řort — Jm dřív přijdete lim Upil lýběř
Kdo o lom dotid rmIiM slt Ai foij pkth kalhot valkoatl
9 40 a 41 palel v pasu — zbyly nám od oMeko a prodávají e
11 f#řn co má el télka 1 ml Jwm ihotony _ MIMJ l
IJM Via It vyjma "NbnskaM mq-ell hyte 11 n ptatitl 1
at fiWi Toto J#it výho-h ktsroi přshtědnootl Jslikol
řiftle atátl Ie nalsinMe tu pář hodící se k vatrou oblska
Objednávky poltou správně s vyřimjř
#r Jaral kateh těrcěř hotov Ztitele sv jméno hned abjat
si jej zajistili
Cil)cft(KÍĎariCř
1 i fJCI nastuzeni chra
IlAjri p°- bolenti na
prsou zá(luch
fiřl chřipku nemoct plic vyléťi
SKVLHtv BALSAM pro plíce
S 30 ct
a dívky trnící nepra
vídelnotiti měkicnl
belotokem ftlabottí obtíťnil
vtřhotenutvj po porodu a v mé
ně života unají za nejlcpíí Iťk
8EVERCV BEtiťliTOR
ženských nemoci $100
Dobrým měřítkem zdraví jest
til II V kjidlu Kdo trpt
I lil III nez42lvnoitfrlabo
WIIU I alf no nemoci trá
lofttf toho udravl
Hererova Žaludeěnl Hořká
éistě bylinný lék
50c a $100
h u 1 1 é jemné
lesklé dodávají
obllřějl kráy Chcete-li ki je ta-
kovyml u inltl a udrzetl nalez
nete nejlepním lekem
SETEUťv SILITEL VLAst
Soc a $100
Severova ZlatA mao( na oTl
odxtraní každý itdnPt očí J-c
VÍT Zrláitnf léky za $300
ZENY
1
VLASY
W F SEVERA
1 CEDAR RAPID0 IOVA 3
aUUiiUiliUiWIHUUlliíHlílliUlííliUliUUiWlUUMÍ
llambursko-Amor
To parolodích expresních nejrychleji! Jízda přes moře za pět dni 21 hod
N- Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku !
Po parolodích ezpresenlch 134 00 t3050
Po parolodích pravidelných 13000 13400
Po parolodích Uníén linie r2700 13403
Po parolodích lultimorské linie I 12700
Po parolodích Baltické linie do Štětina 12700 ze Štětina 12950
Ohledni přeplavu hlaate ae u '
ILAMBURG-AMERICAN LINE
múzo
a ěťoUsitifl Ca
OMAHA NE II
čitá jent základem 1
zdraví Vyriíkyntá- 3
lou unavenok{opa- 3
KREV
Ioř labofť pohlavní nemoci '
koZní choroby odotraní Z£
SEVEKČV KRVEflSTITEL 3!
$100
BOLESTI
známkou choroby I
v zádech bá
vají často
ledvin Ob
tíže moření pálení fezavku ve
chny choroby ledvin a míchvře
vylJrí
Sererfir Sllltel ledvin a Jater
75c a $135
Boleitné zoubkování horkobí bo-
PS0TNIK3B
pokoj odktraní
SEVEKÍJV TIŠ1TEL DETÍ
lTtlí up a vyléčí děti
3SC
iiřrnv zácru' nePrv-
Yl I K I Mno"i tollee
I kall I -bolřhti kolem pa
tu nadýmáni vyléčí úplně
SEVEROVI? I-ILULIY
pro Játra
Severova Mai( proti avrabu a
vyraženínám vždy ponifi£e 50c
poAlete-ll popis nemoci E3
akciová paropl spol
aru
I
fa-riii ářMioTy I W corIUndolpb A La8alla Street
ivM-mm I CHICAGO