Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
-
lJOKKOK ZÁ HADU
1 1
ti
1
v
!
i
— Koneěné tedv nad vi( lo
chybnnsl lajihina jnt stavbakdy!
ne ústředního tol aspun nového a
aostojneno riřaii oraný itďiihtt ktH i thiCfKt povoláni sam byli
tonak nt 10 Mason a # apo'ga uceleni prohlídnuti polemko ku
íati bude Jk nim f pramene boj 'odbývání výstavy navrhovaných a
nov#rn#ho edíleno pracemi jíl
pnym oremem jrii
bude v místech kd?l přítomně přj -
tfuraniw ! v v
ulice pro tavazadla i pro náklad
řlen pak bude příjezd svlátnf
deváté olic - Že tentokráte se
aUvbou nového BWrII upřímné1'1 f"° HfAol vf
myšleno to jest nejlépe patrným ''7 l'" "
Jet i tobo le od 1 břetr-a všichni 'pk Kmwood Park v jebollo po
tříte
nti protatimného riádřalfkteřl
il ve alulbácti ťoien I)totCo
doam
atáll na dá! ve alulbácb dráby U
A M Daléiati ae budou a aoolcé
noat dřívřjií exiatovati přeatine
— Do Creigbtonova dividla to
lána jest na pátek odpoledne valná
acbfite len omažekýcb la účelem i vo
lení jedenácti Zen do výboru jemu!
apráva ženokého oddělen na výtlavé
lamUeiMftippaké avéřena býti má —
V South Oaiatfl odbývati ae bud
acb&te len tamcích zs týmž účelem
v aobotu odpoledne na 25 a N uliti
v budově Y M C A
Krajanka Pavlínu Pospíšilová
podala koncem týdne v krajkém
aoudé žádost o rocvod od manžeta
avébo Váulava a ta důvod udává
opuSténí Dle žádosti byla oddána
a manželem ivýra roku 1870 a opu
itinajím byla koncem roku 1882
od kteréžto doby vůbec o o tm ani
ničeho neví
— K bolestnému úrazu přiSel ná
bodoa minulý čtvrtek stařičký otec
red L 1 86letý kmet Při nahýbání
ae přes bednéní ruka mu ujela a na
razil prsoma na bednéní čímž zlo
meno dolejší žebro Dr lireuer po
raněného ošetřil a doufá že vtdor
atářf nebude míti úrat tlých cáuled
ku a v 10 neb 14 dnech bude opřt
v8e v pořádku
— V dílnách D P dráby dohoto
ven byl v tylo dny nový obrovský
paroatroj který tento ifáan pod
nikne avou první jízdu na zkouíku
Laakavostí p V Šebka atrojníka
dílen železničních který na atroji
pracoval a hlavního dilovedoucího
p Guglera prohlédnuli jame ai to
hoto velikána mezi paroetroji minu
lou aobotu Jest to tak tv 80tunový
paroatroj jehož obrovské rozměry a
maaivnoet budí obdiv Paromroj
tenderem měří 60 stop Obrovakf
kotel vyvozuje sílu 350 koňských ai!
a koná snadno jízdu rychlostí 60 mil
ta hodinu Povážime-lt že před
krátkými 20 lety obyčejné parostroje
byly tak rvané 25tunové a pro ry
chlovlaky nejtěžií 35tuoové aeztiá
me teprve plnou měrou ten rozdíl
meti njníjSími a tebdejiími Zho
tovení parostroje takového stojí
10—12 tisíc což jest spiše métiě než
před 15 — 20 lety etály parostroje o
více než polovinu alabší Par ostroj
tento konati bude službu hlavně a
vlaky poštovními mezi Grand Itland
a Omahou Vlaky tyto velmi třídka
jsou apozděny a jestli ano tedy to
přijde společnosti draho neboť dle
smlouvy a vládou musí tratit pokutu
$500 Omluvou jest jd:né když
by vlak měl protivný vítr který by
vál rychlostí větší než 25 mít ta ho
dinu V dílnách této dráhy pracuje
se ovšem skrovně po celou dotu co
dána ve správu ůřadní Skoro celý
minulý rok pracovalo ae pouze 82
hodin týdne 4 dny po 8 hodinách
Od nového roka však pracuje ae o
8 hodin déle — pět dnft po 8 hodi
nách
— V neděli propuštéo byl % kát
BÍoe elitní James Ib kterýž 9 čer
fence 1895 svodce a milence man
želky své Wm Caapple-s tastřelil
Iah odeouten byl ta to pro zabití na
15 mésícft do káznice státní a po od
ražení obvyklé lhůty ta dobré cho
vání trest tento v neděli vypršel a
propuštění jebo následovalo
' —V sobotní achflii ífiditflslvi
výetavy taroWaiaaippské tlollo ko -
neínl k otevřeni zprávy mko
„ ucm odporučení které ! i
„( onkh npjřih'nlcřjlm pro vý
MM b0i jr- jjich
éknJ jeo gMficn byli nikterak
r '
u ? ' í!Í°ř ''í''
oěekáváuo OlporiCrn to
j uut
Kimricw Park
státní ae naléiá
ponechán pak léměí
na konec Pro Millera Patik soalc
lito nenujl nic j'nčb neíli nlyva
chvály e utádí nesčetné dftvodfl
proč že by výstava tam odbývána
býlí měla Všechny otitof pak mí
sta nestojí prý za nio a nelze prý
pomysliti aby výstava někam Jinam
než do Millera Parku položena byla
Čtení zprávy provázeno bylo cd čet
ných přlinivcQ Millera Parku hluč-
nými projevy souhlasu a tyto stává
ly ae tak hlučnými že uznáno koneč
ně ta nutno lány k mírnění ae
vyzvali napomenutím že jinak
všichni posluchači z místnokli vy
loučeni býlí by museli O zprávě
rotpředla ie prudká debata a to
hlavně následkem tobo že někteří zě
stoupenců Millera Parku v řiditelatvo
naléhali na to aby bezodkladně při
kročeno bylo k odhlasování místana
němž dle odporučení zprávy znalců
výstava odbývána býti byměja proti
čemuž však se etrany drahé protesto
váno a uváděno že by každému t ři
ditelů dosti času ponecháno býti
mělo k lomu aby zprávu ona náleži
tě prozkoumat! a uvážili mohl tak
aby pak až k hlasování dojde učí
niti tak mobl jedenkaždý i téch čle
n& u přesvědčením Že hlasuje sku
tečně pro místo nejlepsí Zajíma
vým při tombylo odhalení učiněné
členem řiditelatva Iiostwaterem
kterýž dovozoval že od lidí jací
k prozkoumání nabídnutých míst t
Chicaga povoláni byli ničeho jiného
očekáváno býti nemohlo Páni ti
vůbec prý ta žádné odborníky pova
žováni býti nemohou neboť pře
svědčil prý ae ta nedávného pobytu
svého v Chicaga aám o tom že žád
ného jména mezi odborníky nepoží
vají a že vůbec veličinami neznámý
mi tam jsou a že tudíž na dobro
zdání jejich neměla by přikládána
býti váli a taková jako na rozhodnutí
lidí kteří v oboru svém skutečné
za znalce všeobecně pokládáni jsou
Po delším jednání nabyl náhled jebo
většiny a tak přijata konečně reso
luce kterouž schůze na dnešek odpo
ledne odkládána jet a v níž táleží
tost ta ku konečnému rozhodoutl
přijfti má Mimo toho žádáni jsou
přátelé jednotlivých míst pro výata
viřtS nabídnutých by do acbfize oné
podali důkazy že skotečně pozemky:
dotyčoé v pádu že by vyvoleny
byly účelu onomu propůjčili mo
hou a zároveň aloŽiti mají záruku v
obnosu 110000 že pozemky ony
k účelům výstavním nejméně do
prvého úubna 1899 poskytnuty bu
dou aniž by tím- řiditehtvu výstav
nímu jké vydání apůsobeno bylo
Dále usnešeno aby stoupencům jed
notlivých míst ve schůzi dotýčné po
skytnuto bylo po patnácti minutách
v nichž by přednosti a výhody nabí
zených míst stručně řiditelatvo před
vésti mohli
— V minulých dnech meškal v
méatě našem pan J Hubka Virgi
nia Neb kterýžto poxoci lékařské
hledal u dra ilolovčioera kterýž
vším právem výborné pověati a kra
janu Lašicb po celé Nebrsace m těší
Pan Habka itfžeo jeal vodnatelností
a domů vracel se s tím vědomím že
roo znavně bylí" ulehčeno
- Sebevraždu požitím dávky ky-
aeliny karbolové apáchal v oedéli
kolem leaté hodioy večerní Joeepb4
(jtfunt bydlícf V Mině Mathew
lts8hse l l-wenworlh nl
I#aíoti bydlel y rodiny té po více jak
čtyři rokjr a při tom zamiloval do
paní domácí tik I kdyl talo lásku
Jebo opětovali au tdráhala konečné
k eamovrsMft nlťodUl Jt to
jíl druhý Nkua fmbir$lřánf kta
rt! oóinif tiflxC v erpnn rninulébo
roku učinil podobný pokne v 8t
JoMph Mo kdo tebdjr maníci
Iluiíbaov! uoateni byli a kam ta
nimi c Omali? ptijl
— Čtivé přAt-l p Kř ÍSucbýlio
ikolnfka f íkul- Catlllar taJiatS
přfktapf iprira le týl jil po nlko~
lik dnft k IflJko tipaleio plic poután
jrut Jak nám dnea výborem kterýl
no! o nřho atr&vit bylo lřleoo jat
prý eta jbo ví ne! pováJIivým
— THlet Frank llinfman unik
v pátek irovni táirakem amrti pod
koly elektrické pouliinl káry Klu
čík a matkou avou Métal d% líi
Cumiog a aíce ckocil nepratoo
Ktmuon tak !e na kolejfcb drahých
le octnnl a přihnavií ae tam károu
opáíným írnřrem jedoucí k iemi
graleo a heikí kouaek vlečen byl
Kdy! koneční kára taatavens a bo
iík typrottAn hhledáno la tvláítní
Šťastnou nábodoa vyváznul a pouhý
mi odřeninami jež přivolaným léka
řem pouze la lehké prohláíi-cy
V Orlando Fla aabájen hyl v
úterý národní kongrea přátel dobrých
ceat ta ůčaatenntví delegá'u témřř
poloviny vřecb atátQ Unie
U Oneida Okla uhořela v so
botu 41eta dceruška Joa Iioballa
Tá! taneobána byla nama doma a
při braní u kume: ae ji šatečky
odlétnuvší jiskrou vtialv a kdvž
matka t oávétčvy u eouwdft ae na
vrátila nalezla jen opálenou její
mrtvoln
U Montgoraery Ala udála ae v
nedčli odpoledne oátledkem nedba-
oBti telegrafiaty eráika dvou náklad
nich vlnku při čemž několik ařícen
cft fimrtelné porančno a jeden usmr
cen TťlfgrafUta kterýmž neitčotí
liViučoOj oprcbl a dopadeo nebyl
Nafie válečné loďstvo vyplulo ai
ve čtvrtek na vysoké moře a v pátek
k večeru taaa2eno bylo bouří bé
bem kteréž t parníku Maine 3 lodní-
ci do moře emeteoi na parníku
Marblebead pak 1 uumroen 1 smr
telné a 6 tčíce jich oranino
$100 Odměny $100
tt-oiH tobolo Usta M mJUU nuiijflU 4oiV%
i 3at jli ftiecpcfi )o4o Dtnoo vidoa t-mrém%
niti být vtoeb lopufoh yjIWb a to jaat
kUr HU't OftUrrh Cnr jut J-dlnJm pro
ftf4kci proti tato Brsioci jtkf "Jit Ukafl
iatf Poniradi jaat kuter namoci (ociUvr
aul bft! O MaiUva Ufae Bolťi CUirb
Car ai wUii ralttaa Sěiaka) erbno krav
a llttii povrchy oalTT řlml talěi wLkla4 wt-
od MaUl ni-BioeMitio raoroibadovánUB eU
Ulo itmtUvj pomoitnfra prlrodt a rjkooi
tánl J-]l povlaaoró Mtjltolt tohoto Uka mfi
tolik áiiirj v i-ao Uk U DbiJl J-4io tto
dollarS u ktldf pMpd it by Jimi t-moM
bjt rjUíB DopUU at pro mxoMto Tyadíol
Adrrajt: T 1 CBKHXT k OO TOLKDO O
tW Va arodx) a Ukiratkl aa lio
HTBalťa ywoUy pilulky ]ao aallapti
Cechové a jejich lápaa o sarao
ipráfD
Nákladem Pokroka Západu v vdá
na byla ť brožůrce přeanáška pod
výše uvedeným názvem kterou při
pravil p Lev J Paula pro literární
klub Attorovy knihovny v New
Yorku a upravil pak pro měsíčník
Midland Monthly Tento český
překlad přednášky tvoří brožůrku
40 stránek obssbaifcf vvobrazen
Jana Husa Jana Žižky Jána Amos a
Komenského a Josefa Jungmana
Cena pouze lOct třeba v kolkách
Dva sešity měsíčníku Midland
Monthlv obaahuifci tutéž nřednášku
v aoglicině za 25ct
Pokr Západu OmabsNeb
Dějiny národa řeskélio
od Hezká a Dolenského lest tvani
(skvostný spis s nesčetným množ-
TI"?™!? tXTL
btvuv TSBaas uvvi a sj vvatvNi
4aTkoa roňte II 60
_ „Zoik Pokroku Západu
HJcd Kápadnlrl fádQCH P H
Dnes tapočalo tasedánf ajeldu
západního svolaného hlavní pol
hitu řádů Ceclioatovan v Nové
Praze Mínn a Mladočrch v ( edír
lliplds lowv Účelem ajeidu jak
vyroiomíváme jrst porada jak ta
bránili trůrUjícf nespokojenosti
mezi členstvem patrně jevícíma ae
rozkladu a zabránili zdili možno
konečnému úpadku
Nejprvnějším na mísil byl p
Voráček Conway N Dak který
musel vyjeti hned v subotu a přijel
V noci na pondělek Následující
jsou zástupci kteří zahájení sjezdu
ae aučastnili:
Z lowy: AI liláha t Cedar
Kapida ta řád Mladočech čís 82
Dubuqae čís 3U a Pevnost Vlasti
čís 1M Ant Novotný te 1'ídir
Hapida ta řád Karel IV čís 77
Joa Zbánek te Cedar Hipíds ta řád
Prokop Velký čK 4fl a Mart Po
dolák t Oxford Junclion ta řád Ha
doucnost čís I o l
Ze Sev Hakoty: J Voráček i
Coowty od řádu Severní hvětda
čís 189
Z Minnesoty: Hynek Rrfuer od
řádu Cechoslovan čís 30 i Nové
Prahy Zastupuje též řády K li
Zdrůbek čís 74 a Chrudim čís 171
Josef Týra od řádu Český Lev
číslo 58 2 Mínneapolía Zastupuje
též řády Záře Svobody číslo 108 a
Záře Západu Čflo 210 V 7A
la od řádu Lumír 5 174 Ilutchin
son Z Nebraeky: A V Kouba od
řádu Hábí čís 135 Milligan Ant
Odvárka od řádu Západní Svornost
čís 147 a Clarkson A J Křikač
od řádu Karlín čís 208 t Hulte
J Hoaický od řádu Palacký čís 19
i Omaby J Hybío od řádu Dennice
čís 81 aOrd Job Šedivý z Vcr
digris od řádu Hílá Hora čís 43
Jos Hoháč t Havenna ta řád Žiž
kův Palcit čís 125 Vác Kašpar
t Prahy ta řád Vladislav I 5 149
V Sochor t David City ta řád Do-
broslav čís 76 Jan Dočekal t Lín
wood ta řád Hatolest Mladočechů
čís 167 P šaněk Králové Hra
dec čís 87 v Odell Hob Horá
ček II věda Svobody čís 145 v
So Omaha Krant Vonásek Slad
kovský 5 ill v Pishelville
Z Wisconsinu: Vác Kubálek
Milw Cechoslovan čís 78 v Mil
waukee Vác Hoř ták Hratrská
Láska čís 94 t Francia Creek
Několik jiných řádů ohlášeno
předsedou co souhlasících s účelem
jezdu
Pfedsedoo prozatímním zvolen
byl br II Hreuer a zápisníkem
Alois Bláha Po přehlednutí po
věřujících listin tvolen byl výbor
pro navržení organizace sjetdu a
přijetí pravidel k témuž a sice
zvoleno po jednom % každého za
stoupených tde států
Po podání tprávy toho výboru ta
úřadníky sjetdn svoleni:
Předseda Jos Zbánek te Cedar
lapids dozorce Hynek Hreuer i
Nové Prahy zápisník Bob Hora
ček te So Omaby II zápisník
Alois Bláha te Cedar Ilapids prů
vodčí Jan Rybin Ord Neb
strážce Jos Šedivý Níobrara
Do výboru resolučnlho zvoleni:
Z Nebrasky A V Kouba t lowy
Ant Novotný Vác Voráček te
Sev Dakoty Vác Kubálek i Wis
a Hynek Hreuer t Minn
Výbor tisku: Zápisnici Josef
Hoháč s Nebr F J Žíla i Minn
V Kubálek t Wis
Pro stanovy: J Rosický t
Neb Jos Týra t Minn Mart Po
dolák z lowy Vác Voráček te
Sev Dak Václav Hosták i Wis
Přijme so ihned
výpomocný redaktor Znalost angll
činy jeet iádoucnou Hospodářsky
odborně vzdělaný obdrží přednost
Hlaete se Ihned udáním svého vzdě
lání délky pobytu v Americe nynéj
libo zaměstnání atd bea odkladu u :
Vyd Pok Zp a Hosp
Tržní zprávy
hlraijii v imra 'W
'oi( e (it (Hiii iihlti e#fi f ii(vSn)(
a iU rule 'nUv nrnl Jérka t t nt1
s ' in k'lň 77'4 a řeřV-B ?t'ti olni'
kw 'ervetii '' al
KnkiiMi e rMl(( tm af ří't i
Orra ) utalK vafm t t 11' 11 If tillf
žldt klrabi na nUknu cenu Yx'
Jťirřn J ii+t fm'nr pi U a JI %W
uin finrnu iimittá n ulila 74' i al
7S'í
Ikiliytrh Jtfif raifany piJl Krmená
tn'n H iriHMKjl mi H Tfai k ň
ikii piim aiftm Krávy a )aklr a
1?V voli k llrullinal its
Viřiifh'li)řirli 'l v rn trto-au lp
frKUvá na tflkf pí tliaiaJIVV lolhr
M i % mt tf (íIimmi S3m al %M
Omaká e Anora V7
Vftn$ lilrll(a b„1 ftsUn byt t ilnuli'B
ílnwh Lojnlrn romíro ak Abřarjkf
i„nf h vold Málp Jpiií maloao Mrll Voli
lučili rHlárJI p i m 1 tsnt Bír j„
Ivr Vírw al 3 Iki voli k liru H v al t M
Vpř (loljřti l Jci ct-ny wtnj titkf aa
priKláfé sr bkí píru t3Bi
34
VuJi p ř nlnf naulNlmi nblrviAj Jwu (t
I vd'jI r II ai la-
StUto uhfMo J- al IOo„ rirjlipl mlal
r hruli h lil 1 !„ oifaksířa IS al Sk
Ir6ll prHléá m jak fá-lvluja: alplcft'í
al- kití inySalke huy JalSc krm-anl
lOalll'
N-no ptMud Jp ffiiy dřlrřj! vA]a UM a S
nilln II Vi
Kftln jrNlávaj( utMJovnř fymvém
al 5'ics mU-ni 8 aj 7ť„ trli-cl i al 7T aueh4 a
a w
Hl Umln 9 oniira 'V7
V-vnUm řrvní t a j„ nfn -0y 'ptinřj
prodává m- tu 7i' j l vntá Suo
KukuHt ) koro nciuířnřiiá xa
Do Hillsboro Wis
Pan Frank Kosa HilUboro Wis
převzal jednatelství naSinh líaiA
jest oprávněn náa zastupovat i ve
yaecu záležitostech tykajících se na
šeho závodu
Vyd Pok Záp a Hosp
Do Scotland 80 Dakota
Pan Martin Meimer jest ňaíim
jednatelem pro Scotland a okolí
Krajané kteří cokoliv mají n nás k
vyřízení necbC se na ndho a ébvlrnu
obrátí s
Vyd Pok Záp a Hospodáře
VFZkonšené semeno títíHití w8-
Drahy Etrl V '11 v Um i wtii
Prii IK N„rih a Armttrmg'i Mmrtg liUr
Vblaot tyto droby kaknřKné prodány bodon
tatoa po tl boál 7 l7M jíe ot
boáll pyu-1 rdrai zout to r kolkáok a
obdrlIt paklíík m-miot viaeb mlaáoih dra
hl a lfetráakovy tpl Hlata on Cora Oraaioe"
L' vypíiutl 100 al iso balil po a kra v SO al
lOOdarcb DonlíU ni 1 n uunnn
VdU AlliZUlt Wilká 051 Trnrmrnll
bireel Clevidand O p?áe
'Sararlf BaUloj pro ilfoa vykoaal pray
fáuak i mk rrliB U&l aekovaaao kallal
nármai a po ryotltí Jadná Uhv byl mm
dfáv"
Není zajisté lpéího léku Droti ka
ěli nastuiení záílu ochraptění a
zaslemováoí nežli jest
SEVERUV BALSUM
ino i líc 13
Cena 25u a 50o— Chcete-li míti v do
mácnosti výborné mazáni kunta
SEVERŮV OLEJ SV GOTHARDA
Ten vyléftí revmatismna stuhlost
Ůd6 otekliny Cena 50
W F Htvtra Cedar Hipida la
The Chicago
Rock Island A Pacific dráha
mtmwmm hh vaa
_ _ — — - K „ VIWIMUW( arana p
Teiaa dráze a Houlhr-ra 1'aclfic pi7
aj uopj jisni ivBiiiorBie ryehHL nalil
I k il _ ilL í I _ í
fýlety de laliferaie po Uck lahud
) aalobllbaalill a Utt a ui pHtal aatU
po ktarakollv dria Jla paakytajbo rtetaiklaj
DMjlrpal poaanxxU a pabodlf
KřJleVBéil feny Jlalck llatkl d Callfoř
ala molao pri vlaUwb Uefclo SoefliU
K7Hia do Callfornla dok ad jU aoMrtal
nU "Tourtt Foldr" obaatiaJUI aaa(y a tmir
eroty I ]!aa ponauéral
O car y Utkl )ladn(ab bteata aa a ktorábokoU
jadaalala C B I é ř 4mfikt0 w
Jeha Sebaatlaa
Omonl ruaraftr Afaat CkUaa lil
—Předplácejte svým přátelům "Ho
spodáře" do Cech pouze 91M
ZÁZRAK!
í
ř
I
i
! I
at
i
v
I J
t 4'
f 1