Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~fr~IJOKHO!C ZÁPADŮM
_ m - m
Í0©S
Osa
V kM4 Hnn4H"'l ye eptMi( lir ) laM' l flak #i4mn le J toliký tm
( prmHul M4n raftn #t Jll rl Mli btn jedn"! 'rt k rlfj avjltf krlll ta
Hký t'lí!ř flml rf IfVM 'míiiI T tMUl4 k lomu r)rrfinii tnf11 4'h'4
Mf a M4'hn lifl tf tjf Ixtt hr'ť m m kil Je fcfiftailftIMrHfm eý lacaný ífáM
to f )r )l l'"'' m h f r r f pod }m4tem fuK 'K rAlMM ' lteHl eatref
jnnr tť n l M)hnfřl!ml 1Htrfilml( J 4i IAm ajeitniHiMlnif hif konal Jll ml
H"řttilUřr fřjif!!!! Jk4 #1 t tf!itl Jll k m níl lifrk irt ' rtlK R'lt lA'
řAfil " i(i„lfi Jma pr llh#f U'a alelflll )! M kaldámfSalaidoll Mý celkem
StarH 'l tt II I- 4U?t
A 4(1 ~lfl)l Mlmei tni J tii "J frrn tiťl pell alkd
Vr jfr naMlkf já- 'Mete f -ni MtMralrlnm kMl #f kf k lUnadx" ehH"H
Ml lUthř (itiMfl hlli ik "MKI(Mg XtlMM 1 „k -d! JakámkntMkokMe
kl4J f Sk'ifiiiloetl Ihtrilfoxll práH rf f renk'dl J'a4n Mtffnf nl bf Mjlepttia) tfif t
mil Jej fc1kfitk d SiM pxnMrreni ftnl nMřli 4 pt-0 Mfpít"
Z trtltrt #mti4M JVt Jl rlm l troj M IMMřtron lwJiH tnÁ Iť-diikfMnle' i JU)
(♦(4 aM ]) kmyln tftrf JV xkrtn) m I 4im pMptatlietlni tak levni
l tyavlttlfl Je endta Pk yiajmt Je Mil Mrnil 4rnf Im nhfnihf Irin4mkn4kf ♦
rf k4 atltnlta ttif(nlhn k"tmilM M" 'I tllf bnl rkl tý l' k4 Iftf Mf tlak Mffu
Sevlme rtr) M týd ! Ih-hl#il4ie lom lniril aýhfl f h m ) a M'lnt -l4'ral)Afi kfneplr'
►l ito IXHkttW tr lí :ki 4 r f 4'i I
1 J — — jít?-
V hof"JJI!:n Yyobnwent pKláváni# {KitiM k ílnij "ťnkrok Záiiln ' íí 4 HJ tyto Jot
itorny co nc iilfikliiHnřJI urainiiil fnmcpliifky Mjl-Iiio niuloUlii rlj{iitni dprTy
SVIíSkK Vtl fitolMha
Jící lilnl)rrujlc! fííť ítnv
ptorhiid d ktolk'1 t ik Km plo
f h m nťilkom tvriH Jediní t
vlna
Vjřohrawuí trdlcjíí ukiia
Je vultfnl DťKzeni ctrnjc kt
ril na první pililnt umní kul
ňéma (riixornltl oIkUviiIhhI
non jeho jtncidiirhťt kirri
ornřujo tnriii!lTit
ČTCNEK Jt tieJnoTÍJlílio nejjed
noduUlko luMwiA tik in Hunem
lék?f (1rkA utuží do {lanko pfi
árii re ponuai cnUhoatint kouft
niti jitt iluix k uTlfř'-n
BtrJ opt-n Jnt iniouoT8cl Jelilou tuk te be Jkkoll CTláXtuI pojwniontl tuto vidy do
nrvíhn mintA nuxena lent Til ODnlh-n tent Mrooťlnním iuivljárm VřuUoks do tóko tf
naII ulř Duma m pravidelní bbvIiI oulim jMiliybovánlin llnpudln
yi pt KIcnI řtroje co ncjdokonulcji!
Trto Ktroje nrprrKláváma komnkollvík tiýiirl
poux Jen tiiiHlm odW ruUílfiiu lUrjui I novm
I'rolo nradávám cenu Jinou ne! lakovna r
ktcr jf t Jll gahrnnto prcdplittne n Pokrok
Káptdn Knllioviia Americkou nabfxtmo olroj
"TOKROK ZÁPADU" niledajicl ceny
rlrhl Jk h i no Jll pFtdpl tdennik Po
krok Zipada Kiilluvnos Amcrlckoa xabrnuto:
HtmJ Pokrok Západu í 8 8 Inpllky po kM ttranS a 1 dlouhým oprootM 1240%
TVntl KtroJ ř 4 lupKky po kfcló ntnni a 1 dlonhým uproatred Jak vlilítl na vl
nmli-třim vyobrazen! f&Ou
TentýtitroJ t 3 Jedním luptlkrm na ka&tfftraiiS J-diilm U)ntf'd fcVOG
Vbf hny tyto alroja J0 léto aourUvy a Uhoí dokonalého a-ítureiil Itoidtl v rnl ílnl
ponae a Ji dln Jn poCvt Inpllkft
KaUi UTrtf "Pokrok ZáyadW opatfm jut Ittkjm i amglitkým ndoodtm k tacÁdtm $ nim
KW a Ifirhlo atrojfi má vi-ebny poth:ln4 prtolroji' Juko obrobováky inMllváky ibřrák)
atp a alc najdokonalejíiho druhu ocelová trvanlivé a anamonlt pracující
Víiliec r kaldm oW"do
n n
JIIJE STROJE
Jallkol tMUitt odWrulrlé dávjl k v61l lácl přoilnoat -viiřjiro atrojftm Jak4 Jla laaoptiy poaky
tuji inalloMi mi I třm vyhorřtl a ntblxtme výborný
zd-olonalen atxoj Sing-oircL-v
cputh-ný rovnřl pamoucaxovacl Jt-klou I iamoilnnym navijákem a adokonalenml priftrojl Ul
Jako tm' "Pokrok Západu" ca následující v-lml lcv reny:
Cíh 3n3íaplíky$lfi- Čís i n 5 Supi $17 (Jí s 5 h O Supi ř 18
V Iťto cení cahrnuto Js ovDem Mi Jll předplatní a Pokrok Zápidu a Kulbovnu Amorlckoa
K tímto trojam Cerká návody nemáme
Neprodáváme šicí stroje
k v&ll výdělku Utídrmu nlrh obchod i nám pouae a Jediní Jde jent to abychom poakyO
prllelluiet nalIm odbiral''I&m bnbýtl dokonalého llclbo etroje ta cena tovární Kdo vl le obyfejnj
ďobrjf atroj atojl Ht al ťů mtle býtl od6vřMv le bychom my mohli mu opatřili práv! tak dobrý
troj u ment ne! polovici U ceny V tom vlak Dejaou ládná tajnoetl a dá m to via vyavltlll acela
Jrdaodui BtroJ který Jednatel prodává aa !l5-l ta botová neb t'i-M na a plátky neabijl p!
Vodní ? tovární vic ne! 9-R dolare Vlak rpolřnot vjrdríuje atátnlho Jrdnatxla který ebea
ydtlatl ]0 dolar! Brb vire na kaldlm prodaném atrujl rhr-ll ale nijaká prodat mael Vydržoval
podomní Jednatele kteH Jaoa rádi kdyl odbydou Jeden atroj aa týden a mnul na kafclára vydělat!
llSb Tento Jvojl rýdělek my naJIm odlrfratelfím nMKme a Jaoure pMrthdnlky mei! nimi a to
Vámoa a poakytajlca atroje aa ctte toáml ba výdělku milém íinltl tak aa cnu menlt ael polo
vlcnl f tobo erraá katdý le nejeou to ládná cáry le nejaou tu anid rtro Ipatnf jll a PROTO
JEK larlnrjM nýbrl a61e ae pS-avMflt le Jwu to atroje Uk dokonalá a dobrá Jak lae Je (hotovit
ala lovu jll sel aa poloviční cena pouae Jea proto le a první raky aa cenu tovární
Kdo by anad tom choval urw-e nijakou porbybooat tobo upororfinjeme na TýM irde r4
arnfenl
Redaktor toboio lleta poulili tím Jedea aa atroj! Pokrok Západu"1 va avá domácnoftl a a
Iffve mil atrojo Domeatle a Slnger acnává a Tlaetnlbo poanánl a akuáVaoatl atroj Tokrok Zá
la" sa MjdokouaJej II Adreeojta Jedoodule -
rOKROK ZXrADU OMjUIA neb
Z (!Á!ED_i:£STH
— O f filodid ililofbr ijttvjg ti
toift lálorí Wooilmaa of tb
World kifl f 'iti t Llnooto bjl
fvllrýf án( Who nám p V Hfúbó
don iMtopijfofffl lároftll l p Y
ťltltm iábor Columboi í 69 lt
trirnl proll jftdnomi htuti roíhodotť
to nt lom %bf liilitpoo ft ijuda
lAloři i)JfK(ho (fAofif pto iVst
nl iimonutatio olbori'ro lUtj
i4idoí ? Blml by £lnov) tjhfd
r4 n na érnrtf f obtoá toto m
ulitíí pUUU K odbf váof ijeida
pHAiího if oleoo rnlito Toptkt Ku
Mimo affdeoioh pUi 0Uili m va
jdti nialédofof láttopci £kýoh
tábor Ai 1% tábor Comeulaiv lt: 76
A Ptchi ii tábor Llowood btš 00
K Foldi i Úbor SohajUr fili'o 36
Jo Kenia i n tábor Dodgs lit 1?
Fr Dirtol
— Vt středo v noci vloopili
ntioámf dloohopnráoi do řeiolcká
ho obokoda Nilionott bí 40 llv
miltoo nl i ni pimátka níiiiiij
ifé odoeili leboa 90 laaek 65 HUr
mál a iniSooa táioba mm iá
dli Téle ooci vloaptli lapiÓi do
pfflároy Weítern Soip Worki n
ápati Ilicko al koří-C Jejich bU
viik pouta oepitrooo nabof jco
110 uloupoBO
— Ffultocn Jiroma K Coulta
rem býviljm přlroJím méatikébo
pokladotki Hol Id ktrýt pro ipro
nevřřeoí penži miitikýob lilováo
jeit uatiDOfeno jest o 18 února
Coulter byl hliTotm iTědkem proti
Dollnovi a očekávalo proto !e
itátní návladoí Itloba 'proti nimn
padooati nechá Týž vlak prý na to
ani nepomyilil a poile prý pomoci
důkaiftje! proti Coulterovi v ruoe
má téhoi i nSkdejiím jeho bouem
do itátnt káiniofl
— Peter Peterion který! manieU
kou avou o roivod ialován jeat a je
mni aoadem bylo uloženo aby al do
rothodnnti připadli tobo manželce
ivé týdní podpora v obnoea $16 v
plácel a tárovefi aby jf na útraty
aondnl $50 vyplatil podal krajské
mu sonda v minulých dnech žádost
abynařítenf torno dostáti nemnsil
V žádosti své nvádí dfikasy le ai
v&beo ani tolik nevydělá kolik by
manželce pravidelní platiti měl a
tak chtě nechtě že by se stal vin
nym neváinosti k sonda v kterémžto
připadá ováem do věšení okresního
vandrovat! by másel
— Jim Lindsey jeden te sdejiích
rváca te řemesla dostal se v úterý
tase jednou do trubic kterýž sa ná
sledek nejsplíe míti bode návrat jeho
do kásnice atátni Lindsey aa před
třemi lety byl účastníkem pěstního
sápasa v Plattsmoath a během rvaó
ky sasadil protivníka ivéma rána
tak prudkou že smrt téhoi xa ne
dlouho se dostavila následkem čehož
oviem satčenf Jeho a konečně i od
sonsení pro aabití rychle následova
lo Guvernérem byl na parolu"
nedávno propuitěn oviem a pod
mínkou že nadále patřičně chovatl
se bude a že vieoh přestopka sákons
oo nejpečlivěji se vvstHhá V úterý
vlak patrně na podmínky tyto apo-
vDobré zdrayíej I
Jeat kráné byti zdráv epáti
dobře jisti dobřo a taktlí o
všom dobřo smyslcti Nejvíce
nemoci vzniká z nervosního
Hystúmu a potllehá rychlému
účinku
I
Dr lliles' llenrine
jenž vrací zdraví
Na prodej a všech lékárníků na
jisté zaručení že kdyl prvá lá
hev mino se s účinkem budou
vám peníze vráceny
Dr Mile- Medical Co
Klkkact lavd M
Vllr-nal MUárnlcI I Kalhat pojedaárajieá
Jej prodávají I ardcl a nervech edenne
T
i
aa#%ii4íiaHii#%t#iMi4ii4itiéi#éii
Jent lomu Ink
Kdylřlma fwjeet nejleplim lil lak fir-llepa
u'ltiini klil i koiiiiltna a noiilivtrti
Pfi Dl4m tvt! Jeat ariámri l
21 'MIM Cd
Jm! nojlřlm Mkem prnll Kolealem a nej
uflanjim lakem proti
fmknutlnám íxlřřnlnám lr
nutí ofbromenl nertfi
Kdyl Jat fteJleMI"" P" 14 w hH1"!' b
Jel nepóiillvall'
Jt UtýM I4km rrrbtým lr lm
a trralýn lkfm
-' 4
4iiVtMii 4
měl a v podoapilostl s pollcintou do
kádky se dontal a tohoto psk ranoa
pěstě své k seml srssil a teprve po
přivolání pomoci podařilo ss jej pře
moci a na tanici dopravit) V poli
oejním soudě pokutován byl sice jen
$5 tím viak není v ie jettě odbyto
neboť v pondělí přijede si pro něj
žalářník státní kásnice aby sbývajícl
trest si odseděl
— V úterý odbývána posmrtní ob
hlídka poroty koronerovy nad mrtvo
loa kosíka Louis Donahoe kterýž
Jak minule jame otnámili nákladním
vlakem Mimouri Pacillo dráhy na
křižovatce na Mandsrson al přejet
byl při Seml obě noby v kolenou ma
nřísnaty Holík jak jsme jíž otná
mili dopraven byl do nemocnice
kdež obě noby ma odejmuty ač ló
kařftm patrným bylo že neíristný
boilk operaci nepřežije oož se taká
uskutečnilo Výslechem svědkfi již
svědky neitěstí onoho byli jakož i
výslechem strojvedoucího a topiče
parostroje pod jehož kola hoiík
stržen byl tjiitěno nade vií pochyb
nost že strojvedoucím výstražné má
mení ani pískotem ani ivoněnlm při
přejíždění křižovaiky dáváno nebylo
a tím také nevyloučena možnobt že
neitěstí taviněno vlastně neopatrno
stí třísenca ieletničnlcb Proto také
vynesla porota rotaudek okolnostem
přiměřený roshodnuti vsak eda
smrt hoiíkova cavinéna byla vlastni
jeho neopatrností Či nedbalostí tří
senou želetničnfch poneoháno bylo
daliímn roshodnuti soudnímu neboř
Jisto jest že matka jejíž jedinkou
pomocí boiík byl jistě dráhu o ná
hrada žalovati bude
— Zástupce Schlitsovy pivovarni
oké společnosti požádal výstavní íi
ditelstvo o povoleni místa 60x100
atopách na kterémž třídili hodlá
firma ta palmovou tahradu upro
střed kteréž restaurace v níž by vý
robek pivovaru onoho Cepován byl
se nalésala
Jak minule jsme otnámili sprostí
la porota koronerova kteráž vyielřo
vala příčiny smrti Joe Collinse v
sobota večer ' v síni Mettofě tavra
Zděného vraha jeho Charles Mul
lena viny vraždy prohlásivši že
tyž obě rány pouse v sebeobraně ta
sadil Státní návladní proto vtnesl na
Mullena žaloba pro aabití K soud a
předveden byl obžalovaný v úterý a
prohlásil se býti nevinným Před
běžné přelíčení odbýváno bude tepr
ve po návratu právního jeho sáatup
oe kterýž přítomně mimo města se
nalétá
— Zajímavou žalobu podal ve
atředu v krajském soudě Karel Alt
man a sice zalaje týž Wm StrobeU
na náhrada v obnosu $10300 V ža
lobě avé nvádí žalobce že obžalovaný
dcera Jeho svedl čímž prý nejen že
on otec o výtěžek práce kterouž
tato vykonávat! mohla připraven
byl ale le zároveň I sbytečné výlo
hy ma epúsobeny A pooítá-u k to
ma ke viema lei tě veškery ty itaro-
ati a ostuda kteráž dobrému jména
Jeho svedením dcery spasobena ta
prý méně jak deset tisícovek to ne
spraví — ZLývajícl tři atovky požá
dají sa vydání nemocí doery spftso-
benoo
— Z Lincoln doila ve středa do
rněiite niíeho tprára že k smrti od
soutenémti imilníku a vrahu ("leorge
Morginovl nejvyiiím soudem nová
IhOts povolena byla Vybovéno totiž
íidottl jeho obhajefl a naříteno těs
nopisci kterýž tápiaky o přelíčení v
soudě krsjftkém činil by opis těchto
bes veikerých výloh pro odaoutence
neb pro jehs táatupce právního oči
nil tak aby nejvyíil aouJ veikeré
svědectví bedlivě prozkoumat! mohl
— Výbor klubu sdejsích dam od
býval v in rf poradu a výkonným
výborem ' ' 'atva výatavnlho v
níž jednánv J o tom jakým tpú
obem ženy oin-Žaké nejlépe ku rda
ru výatavy tamisiiaaippaké přiapěti
by mohly Výbor dam požadoval
aby dáno mu bylo na starost obsta
rání odboiu vzdělávacího a sice aby
seatával výbor jemuž na starost
dáno by to bylo ze 27 dam t nichž
11 bylo by t Omaby 2 te South
Omaby 2 t Council Bluffs a 12 i
ostatního státu
— Z okresního vězení propuitěn
ve středu aoudoem Bakerem člen
armády spásy Geo Whitehead kte
rýž minulého léta pro znásilněni
dvouletého děvčátka tatčet a uvěz
něn byl Rodina dotyčná totiž t
města a te státu se odstěhovala a od-
mítla k soudu ta účelem složení svě
dectví sem se dostaviti a tak soudu
nic jiného netbývalo
— Omaha Brewing Association
chystá se k učinění čáry přes počet
pánftm tdejiím ledařům Oznámila
totiž že v připadá že by páni ledaři
hostinským podobně přehnané ceny
jako loni počítali sama te skladiště
svého led uměle hotovený všem ho
stinským jenž pivo z pivovara toho
béřou ta ceny daleko nižií dodávatí
bude A aby dokázala že s touto
hrozbou avou do opravdy to myslí
započala již také a rozšiřováním své
ledárny a objednala potřebné atroje
jimiž by výroba leda v pádu potřeby
téměř zdvojnásobena býti mohla
Joa Koutaký dán byl v uter
pro útok a ztluítní pod záruka $000
Koatský zmlátil prý totiž nemilosrd
né vydavatele tamní 'Tribune' J M
Tanncra kterýž v Časopise svém ně
jaký kousekkterýž Koutský nedávno
kdesi v St Louis vyvésti snad mól
uveřejnil a čímž tento nyní na cti
praženými se cítil Tanner ttluden
tak že delší dobu trvati to bude než
bude se moci co žalobce k soudu
dostaviti a do té doby dán Koutský
pod záruku $600
— Správce konkurs podstaty úpa
dek učinivši McCague Savicgs banky
uveřejnil v úterý svou zprávu ohled
ně finančního stavu ústava dotyčné
ho a zprávou tou nepotěšil přílii ty
kdož úspory avé uloženy tam měli a
kteří očekávali že věta! část jich
tpět dostanou byt by i na to nějaký
čaa čekati museli Dle výkazu jeho
obnáil totiž dluhy banky $11405580
a majetek proti tomu počítá-li se
cena skutečná loti eua ta kterou
zpeněžen býti muže pouhých $30
843 Majetek tento v knihách odha
dován byl na $13595917 ta obnos
ten viak sa žádných podmínek tpe
nížen býti rmfiže neboť většina
jeho spočíví dluhopisech na něž
baď úplně r 'eb poutě len částka
nepatrná tpc se dostane