Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1U
£- poxrnotc £iAiadu~óí
Adxoad±
Jlnniw ft #arf4ffJf iiiťff
ftthrmiti 4 -
IHf al JMnaM f Mae!awaf J
fá l a-kl4 t44 ♦%# #-MM
fl f V- fc-44 ###
ft#f#44b V Jt4H I rl4- Vé(tote
a t V marnit ~ Vll4a 4 W #
— f - l4k fK Me
(t# f f Jfantfamary Min
4tf fti laM a4Dt
fMtA 14 Umiét Tlaf ' V i
!## - fJaWu Jia y M
r
f Ma III f U rn Minu
4f ♦! í atf 114 1 i#if 'M f mMi
y4a4at ř l#k Mw't fM-l
M t #t IH ? W-a M-a fot
(Mt IT f rll
4yt4 rl ! tM a44il f méé
ťnl 1 M mM Wii wtMaalwa iM
t444 f Stfata !) ř lt4rM1
o Mdli ( r ! m - ti ♦
Hla-a#H
tM f f# Pra !
4ftf4 ♦ lH t ÍHfVMI
f44a fraal §t"l tafawal t I
9 f l'-tf e ta fratfal
í)# VI ? llr JC t
4lf ti l anl4 af a4f tť4
4a Ja# IMih l f laVa
tft # íaaK Míaa
f Matt r# r#tta4f larat rt-fa#
9avá Tfrfel # ?ltf Mlat
4kt l wl afcta kMa I 4t aitM
tN4~ i Puti U!"tf( # 4(4 lil
tM 0" ! 4 Tf
I Cw I lf wl r Ifirt (!
4ffl MklM 4k
M řMHi r lt4 i fík ( i4
lBffi fnit I' -lM #-( IL
Uobrtí pozemky
MáM f Hilu tm Caaif f tirfb4tl
Mwm4 tě mil 4 Mlill M M (
krl Ixtltli promili k4 ) Ir44 lij
lor trroUki Re ř-k 14 M ttI444 kati
1-414 —4+ 4 II 4t M Fřtl tiUlt
llkkkkr 4 iu (iloatlf ksntrm t%y
rt 19 rekt t pt% intkt M ( D"bré
prtt w)rtit4 MfiiAtlI kU4tn
blM po4taMt! Bt44M p444kl
F J IIAYNY
913 — ] 4tb A Nortb
iMt MiMHtAroLM Mink
7 Praze Samoi Co M
je njrot fetká ]ékárn
tkoMaf ttklratk
má tam' n skladě viecbuy byliny ko
Hnky ?5elljaké tbé kipky olejléky
ifáviíky práiky maatí náplaaú
(fiaetry) vodičky pilulky tkrátka ie
ta do lékárny patří Iripravuji W
roiliíné maránl pro lidské neduby
léčebniny pro domácí itířata a věť
iím dílem trefím Zdy na to praré
Lék& Severových a jiných t z patent
oích mám též hojný výbír jakoi '
banry Stétce olej na barvení i na itro
e zkrátka víe co v lékáraé mívají
Zvláště velkou zásobu mám víech vé
cí z kterých se recepty připravují at
jsou jií z Čech anebo od doktorů zdej
ilch Dlouholetý cvik mně dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům v boa — Zvláštn!
starostlivost věnuje receptfim
HU A MAMINO A
! Ik
Drala s tXm yozy
1)0 TKXA3
(V7TP
%Jfílá Sfiíí Ihj
TOLNÉ POMOTKQYE YOZY
na titeh ilakdch
Nejlcpfil drihi do vtecb mlít
Melika a aaTIcbonehkesa pbřežJ
Jde pHmo do
Ecsisss tThtnnaa thN&Tdi
Dallaa Ft Wcrth Eillxboro
Ealtca Taylcr Oalnesville
Lockúrt Hesrlotta Cín Horcci
HOUST03 GALYESTOII AUSTiN
i saíí :iiuiiu
M( i raKM44 p
Knnsnl pfw (mÍNcnIUI i fy
insl JI liliu Klsí lff f
"Jm im4to phkvíptiii" Nlli
f(M AI nabyli ml 4 máli
mk4m (ian li řilk'1 maJU
()Utň lfl tn f litr (tfllil
Mhlým i iKlfl ini lft9 st ffftiři
lil
"in Ptnki jlkip#ňSf"dt)4
totkt "táflnt li ti vtlkt
tík mlíU
Tot-i "iIiJJ přililo Nso
kávsl al briAíd ďobriho
"lik mítofill tis moht n
miu iivi ň
lrik4fit Talií I Jt il
"Hkn bfiUiMoMlí ikofulal
Já (ftj'l # itíi! To tf la frt sf
ml!éak hurá n fro)tl mt
ktm k ly I m atimi do mol
k(t !'-: "Iko bralrk" 1'olKsk
byl by tn bý tlrt mlUjií
Kl'#l i koUrrí a tonal v rot
fracfth A alk l# tni břity jíl
by tnM ikchytit! Ona oiors
jfo to fiomibafa mi i rmpakl
"A k lbych byla to rallovaU
a" ftbla "byl by oittd nál tak
roíhfxlnot Strýc toftj poroioíít
prodli stauk a oba y!4ma iftra
na tritii do Amorikjr"
Zae nová rána
Hůlová jj gU idála m ni
hýtl v ckimlika tom úitřm ohrom
ného kinono i něho! roiicrtloý
oiud vypaloval rána ta rinou přímo
dojboirdc
Vataf Obltěal Ubo vypadal U-
m mm v
ko deítnf k roiláraaný velikým vi
trem
"1'roto tedy itste alecoo lat©-
linl doby toliko anglická kať
by?" vykokul poaUsr Celkem
řekl něco co se hodilo na přitom
nou dobo velmi málo Ale tato
přihlouplá řeč byla přec chytřejší
ce! hloupé mlčení Obrácena jl
rozprava ďalií na západ ta atlanti
cký okem: jali se totil mluvit! o
Americe
Konečně sáhl Konrád po klobou
ku co! neomylně znamenalo le ji!
pojde doma
Loufil se se Zieftkoa a sioe
hned na věcné iny - Vldyř ode-
béře se do Ameriky kam! — jako!
snad povědomo — jest cesta poně
kud neschftdná Vedl toho je
okean patron vrtoohovitý ba hlta
vý A proto neškodí rotloučení
dokladné
Přišel taká pao liokovakí itrf o
a poruěník Zdeftky I a ním rot-
řebnal se Konrád a ubíral ae domů
na svflj statek
Ubíral? Jálbo On vlastně ae
potácel motal
Po vyznání látky které nemělo
výsledku bývá člověku rovně! tak
jako po veliké opici Hlava pito
má jazyk téikýaoči vy boulené
Ubohému Konrádovi však bylo
tak lak by byl za největšího vedra
snědl souďecek ruských sardinek
Všechno v něm Jen jen hořelo
Byl to ostatně hodný hoch Právě
proto snad mu padla tak mizerná
karu Šelmě na jeho místě bylo
by padlo nejméně tramfovní eso
právem na rabováni Zdeft — par
don: s právem na rabování krále
r Síxíx „i j
dáma
II
Třetího dne k poledni obíral ae
pan Bakovský s penězi je! byl za
statek atrlil a se Zdenkou do BA
dralí dobrovickébo odkud! zábv
ajíldíli k Hambarka vlastně nej
prve L 1'odmokli
V Hamburku vstoupili na aoirli
ckou loď příjmím "Královna
Viktorie" kapiUo Blauaterbam dal
znamení a "Královu Viktorie ba
tolila se jako kachna i přistává do
šírého moře
Za několik hodin scvrkla Evro
pa před srakem našich cestujících
uk ! vypadala Jako provázek na
pnutý mezi modrým Lebom a aelo-
ftoavftdof KoMěal wlisla éblnl
A ZlaAki pohlllcjfel ftft týokfrd
avalfivili Udali Jl ti ofém !
tl filkdn Uk vionoal mllovit jako
t fUfám KoarM Přáli si ťhi
Zaniké Jaii v ěbafl valml řál ml
lAváftý i sice lim tím Ifp
&f#R# tlak abí vfttn tltf
It sUska pí domova isto třolo
la sa tKlaU aáatalkem loflfirtf
sMKrllovi VikUřla" ivolai h
Uvolili nořikl iamor Jll oaUť
n4 dtltl Im Ukl f (VUíh
Je fa ft Itovlk r doauvafka iiabe
I pii Jlnkovikéma lylo Mtot
aa Mriatá odhalil polotlel
pnftls( řlkoniké bfiUAÍký
i nlMfaébo aksrskébi Ubáka do
moře sira posaftkam klarý ae
mohl faansaiii aafi IriU-l do
kalte si lot
Moře tebyto přilil klidno A
řilo te Valkařl eatlajlrl
aa paleb! I v étrobáek "Králova
Viktorie" skládali oblléej do přapo
dlvaýck fa) II Pátral Jím tlam
byto smutrto a Uakao okoln — fa
tadka
IU
Slovo "odjela vyslovil Konrádi
élyry dal najinlal devlt aat a le
diiátkrit i vidy lekl pravda Ja
koal jma vldili: ont 0)ravda od
jela A ilobllall Ji mořiká aamoc
mořila Konráda nelraitná láika
která ja mnohem borlf nal celá
mořiká aemoo
Zejmeea prval dni bylo Konrá
dovi kralno Avlak jaký také
div? Vldyf inloil raa osud (který
je — mesi námi řečeno — přečaato
velmi nef alaatnl) před noaem mno
ho tlsío Jittf ráji vedla niob nej
méně Uslo zlatých zárakft Je! mu
byt v hlavě vytvořil světoznámý
sUvitel jen! nazývá ae Fantasie z
Nadějkova
Konrád vynadal oeuda svému
zlomyslných ničemu Vyšel li ně
kdy za večera do bolí přírody
'MrlívaT aspofi dvl hodiny cesty
dloubou řeč ku hvězdičkám o lásce
neirastoé
Jednoho dna zašel si se fUtko
svého který byl o samotě do blís
kého měitečka Dobrovic kde!
před Jedním domem na náměstí
spatřil dav Udí k Jeho! rosmno
lení přispěl ihned Uké vlastní svojí
osobou
Odbývala aa tam licitace Knsné
sUré hamparádí prodáváno ta za
ceny báječně malé Na př pro
hnilé necky za osm krejcaru pře
slioa bez kola sa iast krejcaru
sUrá puška ještě na křesání sa
padesát krejcarů atd Konečně
ale vyzdvihl licitátor do výše něco
co pojednou smích bouřlivý zbu
dilo Byly to sUromodní dody Měch
jejich aa strakaté kozlí kftie chla
py navrch a místy u! valně opeli
chal ý ozdoben byl malou kozlí
hlavou jí! aai rftlkfi ani Čiperných
očí nescházelo Z poloote vřené
koalf baby vycházela basová roura
dole po spftsobu dýmky buvolím
robem zakončená
Licitátor aby tomuto zvláštníma
zbo!í reklama udělal Jal se dudy
nafukovali Měch vlak byl skor
natělý a tudíl bylo zapotřebí rázné
ho dechu a lelezných pilo Lici
tátor tedy foukal a! oči vyvaloval
ba červenal aa do modra Jako obě
šený Konečai měchu přece přibývalo
a zárovel počala ae do výšky zdvi
hali koalf hlavička která byla
prva zvadla a jakoby zamyšlena
dolft visela A kdy! byl konečně
měch tak nadmut !e mohl na něm
nehUm blecha zabit koukala kozlí
hlavička vesele do evěta Zároveň
vyklouzl a dud iaredný pronikavý
vřaek kUrý jako mrštný had vlem
přítomným do alf vjel
Pro aafch nebyl licitátor a to dě
la foakati I vyvolal dody aa třioet
krejoart
Nabylo kape
Zoova pokosil sa licitátor aby
svldaými zvaky ctihodného nástro-
I tilkteršho přftomnílto omářnil a
a koupi přímil
A povidťt se mu knnalnl
"I lil laatákyl" IVoUl kdoal
la lid i ljl tlak pro náril naby
lo vťlit Lilltálof in tiká aaaiiril
kfthf olidilj tldl v fťntbn ru
ka mail jajll patram a akťvá
kam laakly laatáky a to mu a(a
ěilo
raky do tttkf pitovily pk
(řl loaiák k litÍtátrotl a toqfa
riUo ipl dti ly
"ZilaeMaJla lobo koit ař uma
ČI!" poarnlvil # k 1o
Kspao vlik al mil dnly v ru
kou A kapram nabyl rtikdi Jiný nal
nál Konrád Nijtl i laiták
kluka ka vlam ahlbám přaorhotfll
ha porulif mn aby domal dudy
do jaho atltke ala lby jim díl ca
tou poknj Kluk pops lf hdy a
atlkil
i'n pohnalo Konrádi le ly du
dy koapll? Pitvorný aiiftaob js
kým kotel blátu idvibil kdyl mu
přibývalo ďchii byl přííinou la
Konrád po dUl době i jed
noa srdečně fitmál A to nanl
malíčkoatf m4tl ae ardeínf kdyl
člověku nilriatná !áka hlodá na
srdci jako raz na pice ponosného
Z poohé fdIČnoall la tento amlch
koupil dady Ze by ai ak byl ta
ty tři laatáky koupil zárcviA i
ifaatnou budoucnoat — kdol by to
byl rnobt IníjliT Avlk račme jen
číitl dále
Konrád potil ae cvičili ve !fe
na dudy o lem !e aplle pro obve
selení mysli nel prolo aby roemno
lil počet virtaoaa Hudební prvo
tiny Jeho ta mnoho neatály a je
to velikým šUUtírn le ae nelibo
valy petomatvu Ani sa liva kotel
Uk šeredně nemekal Jko nyní ty
dudy z jeho kale Vřeak jejich
prorálel nejen atrop nýbr! i nebe
sa a volal přímo k Apollinu o po
mstu
Nejvíce však dopaloval Konrád
svojí tuutikou sUrou tetu která je
ho boapodářství opatřovala
Dobrá Uto paní měla sama vel
mi pronikavý hláaek ale dudy ještě
pronikavější a to ji nemálo zlobilo
Domluvy aby zanechal takových
hloupostí na Koráda neúčinkovaly:
hrál a cbulí dále co! paní tetu tik
popudilo ie se sula nejúhlavnějSí
nepřítelkyní dud Slíbila si íe se
pomstí le sa první vhodní příleži
tosti dudy zničí
Konrád cvičil se pilof a! ko
nečně velmi slušně na dudy za
hráli oměl Byly li pak dudy toho
příčinou či v&beo běh toheto svě
ta těžko roibodnouti jisto jeat že
Konrád na Zdeňu zvolna sice ale
přece — zapomínal
IV
"Královna Viktorie" plula zatím
do Ameriky Uk rychle jako by to
bylo a vršku
Malou zastávkou u břehů angli
ckých rozmnožila valně počet ce-
stojících jicb! bylo nyní v Jojí
útrobách se všech národu i proná
rodu evropských
Angličané klidně leželi na své
anglické kůži a keuříca sázeli se
kdo a nich udělá z dýmu jednoho
doutníka více kroužku ve vzduchu
Němci —jako! bylo na počátku
jest posud a bude vždycky al na
věky — pili tak rámě a! se pří
tomní Holandři zastyděli Meii
pitím hádali se o filosofii a házeli
po sobě učeností div le si samými
Leibnitsy Schoppenhauery Kanty
Sobelliogy Oally a Jinými filosofy
zuby nevyUoukli
Několik Ka& rozlušfovalo vý
chodní otázku a sice obratně le
Jádro připadalo pořád jen jim a
skořápka — těm druhým OaUtní
lidé hubovali na Jednotvárnou ce
sty hráli v karty ponejvíce ala dí
vali aa na sebe jako oni zedníci
jimi Jehova při eUvbě babylonské
věše jazyky byl pomátl o čem! ze
vrubnějších zpráv nalétli lza va
Svatém pfsmi
Toato strakatinou zdobící ne
málo "Královna Viktorii" p rochá-
lat beikl mul kfarý teprve f An
glii Iwf byl viloupll % JmiI
valkar řlJM plín pniofoval
ani dámy ~ b nl Z lafika navy
Jlmajsj ftabof prátl tato m mu
Ubila řfjllp a to p'o le to ny
lo diví oprstda valml apinlll O
mlllýfh a batkýcb mnllihpsk Jfat
ftbafň mámo la sa Jím batká
dltiii llbl mnobam vloa nl —
ošklivá
Zlaftr to nanllo I!"! by
lanaká napoiftřovili In ! ji mladý
a baiký mil probílil!
Rak vyhojen
— a—
Jvi- yfii-lirriiK-!!
vytrvalým wlívánírn
Ayers Sarsaoarilly
Po Mu obtlována Jam byl bo
laatl n kulani Jil mnotl liřkiMmna
oMřttJtťf aioali i rifca ujllfiijlda
mna fa nalta nio činili abvch při II
voté byla iichrtnfna Jako k po
ladníma ótočíltl přiměna Jam byla
k ulítáni Ar-r's Hiraipirilly a po
tyqliM několika lahví Mák počínal
se stráceti a zdraví ae vřeoWcnč lep
šilo Setrvala jaem při tom léku al
bolák úplně ae zahojil Od té doby
jem užívala Ayer'a Saraipirtllu jed
nou za čas jako sílícího proatředku
a činitele krve a ve skutečnoati zdá
ae mi le bych bez nřj v domácnoati
nemohla býlí" - ParI 8 A Fiilds
Bloomfield Iows
AYER'S
tíediná Sarsaparilla nH TÍsUry
Avarovy vllalky ravalnjl jitra
KUPTE SI
PŘEPLAVNÍ LÍSTKY
DO ANEBO Z (JECH
za nejlevněji! ceny od
vrchního přeplavního (edaatele
rltiraa oUrhoa r sadiU e4 S do 11 k rtao
Idreaa pi4wTD( J J Havelka
mB VanBvrenH
Chicago Ula
Uk Bhor 4 Mleblgaa loatbara
a Daoet- aoora M
NayStívítoOmahu ?
Jeat li ano neopomeňte zutavitl se v
prostřed iraby u starého známého
T Onciréiólcet
1333 Jl 13 ul
kierf mi pro vis vidy nejlcpSÍ Omiký
Igr importované kořalky 1 vína vftebo
druhu jakoi 1 dobré doutníky
Moji mporUmani gráiukJ
ftdtná tího druhu mišlt
Zaatavte ae o mně a přetvědjta ie - - : -lir
SVaaU M MHu prwlava
Jtkm H MUt arvdirat dob rapf (Jj
ZUrkullf t atch praooja f hl
arjeb tikatklkl
JOSEPH BLISS
kemlalóaář se ilrým dobjtkrm
IU III Ztrkaacai4f
SOUTH OMAHA — NKB
Vlaaotad pti vtaaja aa U aiaylklai I aaaý
UMlai rftaai Vala i— i
ctttl lédáaa
Tranl cany na poAadanl
VaaapaarlU Itala lil Ksabanf aalldlag SoU
Oaaka Pab
UMmúkj
_