Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK £ÁtADU~+
n E D II A S K A
-# Vt Valsnllne #1hU'árini
bflo f pátek vydáni 41 ebonit v
obnos 110000 ha atavbl b lovy
Ikaf nf
— V llařill prodány byly v
étvrtek hadovy nfkdejil Kurt
llvantt ktsrál robu 1 97 i vláfoti
polkovo poMVfja larn byli
— V Crste rlijtá TU Jd
Moko! kti dni I třelna k vslkoltpé
ma joho At lul llaohnti pofála
jfcl výbor ďif D'f t se jít itjlaiA po
starali o I aby kafdJrnit pMt mn#
mu pMpravtna byla fábtte tt nJ
Itptf—Vttupné pra i&ri diftion
obnálf potu fi'J cift
— Na fspafsalm tjstdn v ňurý
v ll44lín oIKf vt n4mf hj( (7!
retolaet kUroul senátoři a poalanei
NehřMÍtř v kongresu vyiývajl se
aby pH upravování nového tikona
celního bedliví dbal iájm& prímj
ala cukrotartkého Jakolti aby po
starali o (a by náležité clo na
přiválenou cikoril eložsno bylo
J1 io4 tím apoaobtrn dá rý s d#
cílili toho aby nálsliiý počet
cekrovarft a toár#n na cíkorku
tmi ntlf vihíknol tik velké ony
miliony jel dotuj ta cokr a cikorii
Jo K v ropy posílají v terol
iflslaly
— V Lincoln mlkj( prý agitá
toři jiebl účelem Jmi povolení
panět animem na podpora vý
itavy iamiÍMlppaké aimetitl a
přeloženi výstavy do Kanaas City
aajiatitl Obchodníci tamní jsou
prý připraveni pro fond výstavní
$1000000 uptat
— V okolí Sotton f 41 f chřipka a
koncern týdne omároeno přes aoo
případů onemocněni
— V Nebraska CLy utopilo ae
▼ ůterý při kioui4ní na řece MU
aonri 5 dítek J McEUina a
PIíl-oíx s Ueorge (íibsona Kterak
nestéitl apfiaobeno nemfiže ee říci
an nikdo svědkem toho nebyl
Dítky fily ae kloutatí hned po vy
jiti te ikoly a pátráno bylo po nich
teprve pak kdyl k večeru domu ae
nevracely Jeliko! pak na řece
atopy jejich nalezeny bylo po nich
pátráno a mrtvoly jejich jeňtfi téhož
večera vyloveny
— PoroU koronerova kteráž vy
letřovala aavraždčnl páni Kashové
a tři jejich dítek ve Wayne vy
nesla rotaudek jimi manžel její aa
vraha prohtáien Jak minule jame
otnámili mčlo ae a počátku za to
le Kaab čtvernásobné vraždy této
v návala šílenitví náboženským
fanatismem přivedeného ho vraždy
di pustil leč t předvedeného své
dectvt bylo patrným Ze vrah jednal
a dobrým rozmyslem a že teprve
po spácháni vraZdy ílleným ae stv
vél aby taslouženému trestu unik
nul — Komise jmenovaná guverné
rem Ilolcombem aa účelem získání
podpory pro hladem trpící obyva
telstvo v Indii vyjednává a draha
mi o bezplatná dopravení darovaná
kukuřice do San Franoisca odkud
jak jame již oznámili celý jeden
náklad lodní do Indie darem poslán
býtí má
— Zkouňkami v státní université
konanými dokázáno bylo že za
dolar kukuřice při ceně 13ti centft
té buši vyvodí právě tolik horka
jako ta dolar Uock-springakého
uhlí Z toho nejlépe jest patrno
le při nynéjíí nízké ceně kukuřice
vyplatí ae farmerflm daleko lépe
kukuřici pálili než do trhu se a ní
vláčeli a drahé uhlí pak ipřt
voziti
— V Greeley ďntre pří Sel ve
Stvrtek následkem vlastní neopa
trnosti o život fanner T II Uuck
Týl přijel dopoledne do města pří
Sem! ve voze sebou vezl pusku Při
nakliHní rfiznýcb zásob chtěl
polku na jiné místo přeložiti počí
nal ai při tom vlak tak neopatrně
' le rána vyíla a celý náboj do pod
břilí mu vjel Smrt následovala as
ve dvou hodinách
— V Totimiiit iftřtfanliovah
I fifkrlík mladlkO khb jítnl nt
jíll rhlll tnUtDt fápovr proďj
lihovin Ailv U vak Jím i4h
t hUi dolli a ftfll iřní "ž(ř#k"
1 p')ř iii hyn siirtn a pro po
rsípftí iflírfir# mMska k pnkatt
♦ Vl A k HiliPfil itftt mlériMtaiiL
ljlik ff kqn uplatili řif mohli
fiiuli vanJrovall do vlitrtl a i4
obi Uhvováho piva I kořalky jim
ikoftfíikováfta
— V ítvruk v fitit vloupali
nsrámí dod ls i£l di řnNtiotl
Vtmt A MerchanM Minky v
— v1 KffřMka 1'lty f řojMabyli
v řltrifk Ulkfm vřitti náklad
ním ?lolá A I li nrakshftffiv a
pravá noř Jí tik řfdřcfia I
v ntdkol#n( od#Jmnt býtl tntt
lltrtA Mpríns a nlfiíll na vy
ykf rfít hUvní pokladny pnrnw í dy
namltii Pokladna l tna2n4 p
íkotKn avlak dře plio jf a
vřenými iítaly tak U liplžl spo
kojili řnnlll a nepatrnou 4t
kón ptií# kf#r4! v iáuvc st Iti
kaírova te nal"ia!i Tli nri
vloupali sm Umis lupiči do tlttnlo
kho on hn]t a4ak I tam kořitt
jJlrh byla poaii nepatřnori
— Z Muliny otmoáfto v
(ttrý minulého tý Ins I prý nako
lik fibyvatflft tamníuh vldlo vzdul
nou loď nad mltm t vinále jfcí
a podobná zpráva duli v p4tk I
Inavalř Několik obfaoft vraesjí
cích 1 kotila uvidělo prý vzu4
Ifll tf nad hlavami svými vzdul
nou lor tilektritkými svitly opa
třenou a lál byla prý asi 10 noh 10
ttop dlouhou a vináMa te uk
nízko žs prý i hlay not v ní te
nalézajících slyleti bylo — Pravdě
podobnějším by bylo le obíané li
míi to a kostela vraceli se a nijaké
pilky a le crlý ten zjev bjl pou
hým výtvorem jejich obrazotvor
nosti
— Ve Scbuyler pomýšlí váloě
na zřízení továrny na cikorii a tm
přilit sobotu svolána junt valoá
schAte občanská v níž tp lečnott
dotýčná založena být! má Kapitál
ustanoven jvst na $200000 rozdé
len jest v akiie po $100 a vydraže
no jest že nikdo více jak dvacet
dílců vlastnili nesmí
— Zasedáuí krajského soudu
sedmého aoudoího kraje zahrnující
ho v sobě okresy Salině Nuokolls
Tbayer Filmore a Clay zahájeno
bude jak následuje: V Sil i ne dne
1 břerna dne 10 května a 18
října v NuckolU dne 1 února dne
26 dubna a dne 4 října v Tbayer
dne 15 února dne 5 května a dne
4 října ve Fillmore dne 15 března
dne 17 května a dne 8 listopadu
v Clay dne 20 třeztia dne 24 květ
a 22 listopadu
— V úteiý min týdne kolem 12
hodiny noční vypukl oheň v příbyt
ku V Ilamrníka ve Wilber a budo
va ohntm i vodou značně poíkoze
na Jest to po druhé během tří
rokft že líamrník vyhořel
— V cukrovaru Norfolkskóm
pracováno od 24 září až do 28
ledna zpracováno bylo 30374 tuny
řepy a vyrobeno bylo 0822200 H
cukru 7 řepu vyplaceno celkem
$144000 a déln!k&m $35000 za
I práci
— U Pawnee City poraněn byl
v obom roztržením se ročnice
I mladík (íeo Uenett Týl vyšel si
'a bratrem na hon a nabyl ručnici
'tak důkladně že táž při vystřelení
'se roztrhla
] — V Lincoln pokusil se v sobotu
o samovraždu otrávením právník
Dío K 0good leč v Časným za-
kročenfm byl při Životě zachován a
téhož odpoledne jeltě v průvodu
lerifa do Tecumseh na obžalobu
žhářství odvětěn Žaloba tato
vznelena nan jistým Mike Yortym
kterýž dne 5 ledna v Tecumseh
při zapalování HuíTaraova mlýna
přistižen byl O Yortym zjiltěno
lo a Lincoln přijel příčinu vlak
proč zločinu onoho dopustili se
chtěl nemohlo ae na něm dozvědě
li Teprvé nyní kdyl vízní jej
jil ornrio přltnal sí 1 k lomu
od Oi(ooda Jcíi4fi byl a )rtla
t%hi í o boto n4Uďivalo
- Milkirnf píst Tli sdHokof
v pirtdU( rnln týdnu v (Vots
býv iný Ulil liojní náIUtK a
muky byly Mm4 novými orfaft
riálftlml í'ny roadl'eny byly ná
tld"nli Prvtií damtkod rtni
obdrftla pU Ulřilrt (l M4lkif a)
drnhofi rak íp JIM Aimlnsk) a třsd
vrnlltri (l Kďifova) Pvnf
moltknti rnu tAfítt-) trttíd aAltk
ý iln Ilthn) druhif fot"#raf
fp V Mire"llino a IMI kominík
íp i Hsnztl
— '$ ikalfn')ttl tfms } fcrjat4
nsl k'ly kotit pomel no4řik nsb
vytn4h4ri( ďiirtvf rapofřrbf msjf
obřw tjí m n]ra Mjl H k bijr
kd lo p(ft'kii I j#n inoff o UfH
nrni]m# ludlf Žj'tti4ř ft4# v H
vsnna a ikfill fs krajtna (ikovhn
lam mJI v p J Y Chaloupkovi
kitrýl vyhnťvJ iltrhny rio4řk#
prie vymáhi dldiftví f ttař vl
ttl obtar4v4 f4ylVy ynh o)l
If íj proti oKf a vlfhrw ad Mimo
jiné nliývá v p4n Ita iit pmdsjn
pofsmin a koUkt ivinfin pohld
vk K l ly fokollv v jrho olora
potřeboval fi Ir m naft l r#fl
Karinrra ťn Ion Inauranrn
('ompany
Jak jll nalím čtenářlm zná
mo Jest fiditelsm íklio oddíle
ní vrtpolbá farmářtké pojílfovací
tpoltčnotti čili polka rbvalně zná
mý krajan n4J ttarý ota inlk Ke
bratský pan Frant Fiala Tato
pojtlťovací sp lečnott vttpolná
jest nejttarlí ze vlech podobných
společností v nalem stáli a tnScmn
a potěiuním sdělití le zlirně po
kračuje Dle zprlv úředních které!
musí se každoročně podati stUnímu
auditoriu má tato společnost Jmění
$3507152 V minulém roce poji
tlila jmění za #yHy)7S Příjmy
její za ten rok obn4idy $577771 a
čehož vyplaceno bylo na pojillční
$357873 Velkeré vydání Jiné
zahrnujíc v to správu odhadování
skod služné nájem z úřadovny
tiskové a ptačí potřeby poStovné
atd obnálely potio $209352 crž
Jest dukátem velice Setrcé zprávy
Pozorovali jtme trQst a jednání
léto společnosti po minulých deet
roku a jíme přesvědčeni že správa
její nalerá se v rukou poctivých a
mftžeme jí ledy svědomitě a vřele
vlem rolníkům kteří pojiitění po
třebují odporučit!
Tato společnost obchoduje ve
státu naSem již po více Jak deset
rokft tak že zkouSku zkulební již
přestála a dokázala v každém ( hle
du Zc pojiitění různého druhu
muže poakjtovati mnohem levněji
než jakéž společnostmi akciovými
nabízeno jcU Výtěžek vyzískaný
přispívá ku zmenlovánf prémie
kterouž pojiitění platili musí Čími
občanstvu státu našeho ušetřovány
jsou značné sumy peněz kteréž
jinak ze státu našeho plynouti by
musely
Ten kdož pojištěn jest ve spo
lečnosti akciové platí vMy ku
předu veškery poplatky připadající
na majetek na kterýž pojištěn jest
čími ztrácí úrok na peníze takto j
splacené a kdyby společnost ktoril
pojistku jemu vystsvila úpadek
učinili měla tu ztratil by nejen
úrok ale zároveň i kapitál Jinak
u2tr In 1ř tH tAfo anntflčností
Pojištěný platí ta jenom za lesi I
měsíou neb na rok při čemž poží
vá týchž výhod jnko kdyby na del
lídobu pojištón byl a platí výhrad
ně jen tolik kolik] pojištění skuteč J
ně ho atojí
Výroční schdie odbývaná 7bo led
byla četně navštívena a všichii pří
tomní projevovali značný zájem Po
náležitém uvážení bylo jednohlasně
usnešeno zříditi zvláštní oddělení v
němž pojištováo byl by na těmi
miiitk fármerskv i
— — -" — i
řízný majeUk městský Tento od-
Irof Imds Aplnl oddsftým od o Ido
ru (VfftoMkAlio vloha 1 tsloii
tprvof #poson'ittl tpoJn4 řoatř
bov4m bi dt pomířl mil nh id
bry Mm! eslkové vd4tí úi)
rt fiJř)lll Molhon míru infířno
buds
Illulřto lářovtíi podnik nontf ís
lajtmtilktm tpdsnol tlil si ptf
K II Mirhill i řlnro!rt klřl po
dlooh)'i ďlíi i spr44 své ndhof
pojtltovtcl v ht lovrř fáního ai
fltiora ml a li IJ tn nJlp t vis
ml il!llMtm sposAnotí p-}tiit
JM h t lýlalfí írh ob znimtfi )!
Ilitfs tinifiti pť jitl h a ní 'l
dovnu v fa ei nJkř4'm ďi
íolr Nhř a poímřSii (řo fi
no (tk l ni !4'i tpoltá-iofl ii tt
b Is pod Jmtitm ' rit Union I
tnftsrs í!ofi( tujf ('ďtťn') ( t'U
eolp N'hrik"
ikott nt i4kldé JfhfJ to!f(tot
jti iříitnt vý'on Unovaj U
to lpi lfiot kltrlh k li ln% tt
ztráty a vjdUt tttM 11 141-
nýeh p'idm(nk řixihovall ntod
obnot na klr$t po]il'ěn ji řn-b rul
kttrýi Jho nota zni Vtikrj pojiti j
1 i á - k i '
y SpOl!flOH l'MI JTrM'
vány ioii l # íě n LVIoé iU'lnl
řitiko přijímánu m til a ! t-k l ho
jot Js tpole'fio doud iík ly 14 !
nou ♦Ikon itrálo ohněm npulřpíli
Kal ly Jrsl l4 !4n by ry f4Uli
tosti spoltěnoiti této t lýkajltl dO
kUdné i protkotimtl a pik zajíst!
shledá ís tří o ť-ivilínu a! p"lov
tm nepočítají v lo oilum úrok ku
rýl při pojí í'#ánl tké slušný obnos
Mni
Spolehliví jednatetvse hf jf
Iz
Já níJepsaný odvo4vám jakákoliv
řeči oproti p B Itoitoovi ze Hihuv
ler mnou pronelt né a zárovrft dá
vám výstrshu ksMému kd! by ti
néhkoii urážku divotil prontí pro-
I) Koznovi a pnní Anně Černíno
vé po mém zemřelém synu p Jana
flsrnfnnvl Ktlil4 iiomliivs tuliu
urážka proti výAe jmenovaným bude
od dnešního dne soudu odevzdána a
stíhána V úctě
Jan Černín
V Clarkson Neb 20 ledna '07
Půjčky na farmy
jsme hotovi za nejlevnějšícb pod
mínek obfttanti v každém ohledu
správně a rychle ' Máme též do pro
deje valný počet vzdřlsných i ne
vzdělaných farem velmi lacino
V přízeň obecenstva te poroučí
FOLI) A k MUND1L
874 k CLAUKSON NEB
J R Chaloupka
pezeiiikový a pejlšťujlei Jednatel
it veřejný notář
Pojtidijl proU ohol Tlohtlol kupuji priKtá
viol M-b TjmiAaJI oimk)ri mám uitnllk Dj
4ku4]td h hmiD itAU a prod) mimi
▼budnjth podmlntk dopltt ml o 4rolnoaM
VrU]l iniiik do kt-rkollT foli Evropy
yHill iMal #lillotll vymáhám áiiU
etvt íUnKoku Rakoniko neb T kUríkollf
fialllvrox ZvIáZtal poitornott 4noJi m y
rinnvinl úradnloh IliUS knlfkelm
HImU " Bab doplltn :
J R CHALOUPKA
ttl Zrn
BAVENA KKB
Htroiny 1 Mfiv-oiiloe
Úplný Tbir OToonch atroml JUjlch od
ra 4 u eaf Iptlnýia pr1mrnS DMbní
otoo v kojat Uaob4 Mllltoay ananule Juliu
lofeh n ' Irh h)a' Jaaod Kapajla v
pablill aMTU lim dorí neb oipmin
mu tt oik b urth Itend urcriet
Muihi orth llend Dodga Co Neb
Do Clarkson Neb
Oznamujeme že p Ant Odvárka
Ieal i nadále naším jednatelem ja
loli p Wm C Mach
Vyl l'oh roku ip4o
Ilospotláře a Knihovny Americké
Já nfítpttný mnamttji tltmkdol
'hit ml itputii na Pokrok ipadn
ňb opodář a já t rntlé přflomsa
m-M by b Dli pi-wlie f binkí p
Kllfolfj ilřřý mns kl lho
krlloval bt l V m i
'WMAh MHA
J' Inat-! Pok Z4p a Ifosp
IP Ují IES
oliMM
14 hUh t'(io l"tl ďMlio Irvlol
dííii ubi tu m Í:hih
v Mini A ttfiflMan
v V MILLICAN NEBR
V tíni iiarorrril Wasblrtrínna
i1:
f poiidí ll ti ňnpra lř
Pletu mohou tm totttiltl poltit
lnut irsnl
VSTUPNÉ
30c
ni'it iiřlil () m !
h-i(o m il ni k' tl in a
:ťm ť !'" troi tfířjt kťátn-
trif fjmn ti( (i i )(( jaklimll
r ' i t %
' iiiu n iwi4 (ii kfáikf a
l 11 n li I u tV li itrlirlIUKitl HWMÍ
kl i!" j-'ti!'M
Z'iJli trf it r%V l'M rt ft t?rta t nma--iiím
)ma fii r lt itilid l'ftTU W
rLA(l0lí m p a KM-ré
SMrka Mola I
Mrk tuto otíihti}' tl!k % rfllíMiíť'11
l li-1 i(kili"h ii'iiiltkft iir-l iivft h
L fl Uk há tíi a f„VW k lilum 1 řlk
J-ty nu iu t ki' ní li4Vk n lt' k"'il
iK-i-lit ]f n(Sirl-W ťulfft fUiďik tlki
tnf na ylviil 'iilul fcnXka jirnib
i nv J liltco ilotlntíi i'lkim II pÍMltti
(ít!li i krAinkt rpi Jt UmpiiIÚ utllu p
olííiticnl pornu % Oc
Sbírka i ílo i
Sbírku tii in Jiwt vytíraná vlJ(# jiroliky
iliniiii )t'i IJ (Ivnjliji li iin liii pxui ilit- iiinru
i i liiilik nit twunl ilrJiítkn nu n'ř t ni
KklHlií ilTli I llkll )hfcriJ IIM l trlli I UÍ4'k
i iikri nu Utliulku iirrli plluvclio miiiru
nu li lloii~kcivii'lrli olirixkfi Inuk it4-l luiriiKi
nlUu i il (lírkiiiiui tkiiliilk ii nlwiibiijirl 12
Imrviíi-k inUmi m til- H'iif-onlii t jiímné
kiin kováiitin ÍKKiiriky mi rrtlxki-m pruty
Hek n k'iuiii'111'in kriUny kiiM'nl řntrk houliit
nu taliulkil n pravldko Olkcm 17 iřlmi'tft
Ju liil kl-iinmki runu jit tMl iiilll mliu vy
1'liircm'' iMiulMlrJIciil iHMihfrli SOo l'olovnú
a biilriií ua tutoKliirku innř sloji ttc
Miíi kn číslo 3
H1trkn tiUi otmnhulo 18 tmlírkii n drulifi
ui'Jliiiii-ti ulirmlnirli m-ini-n Jich kriiimkA
ctiiiit Jit-t II -H u Kh-l Mrkt-v ttný aalál
fimrxl muk ři lk vli ku okurky ptitrii-l kuilo
I lvu i ciri l kii-iinvii iiK-lomiy voilnl tni-lmi-iiy
riiknivň m-ll wIit koKtii)vť ř [wiiiit Jiihll
Ha rujxkií viiiImIit N-pn hioIiiI horiMro n lni
líiVIc íiit ílrulifi kví-tln Hi'iiii'im Iniojwiu
íiT-tv ii m-li'í Ukkiwi l ii ripjlcnílrh dru
hů Zsi-Mu i--liu Nhirku "i olulriuul SSo
Sbírka číslo 4
Sliirlu tatixilMiihitJa ilpIiioiidnmAi-i irkriui'
lky J-Miu iKilh-lin vAuili ohyřejné hniMi
inu Jh mil míli karilý H rure k (ikiuníltu
IHiiKiliř Itky lylu Jmiu nřll v prliriivtind
lli- ni'li'iírli lirciliilhíi h J-miu (IfikliiiliM' vy
kun 'iií ii runm m }mn li-píi in vrtílmi
mii nliiii-ti lúk& Trn vf- Ai ixilioilli Jwiu ve
inrinú iilliilťk h'liírku oIimhihiJc nnrdiijlci
Iřky: rruii kn'll ii iilli-niin iicdiilifini proti
iMili-stiMii hlnvy pro jíitrit n oliiiiřkřinl proti
fiťuň h koltiMi 'U pru ícnskii iiciiidti' proti
kkrkiivkiini proti liolcutrin xuhb proti xlmnl
cl iiiiiwť nit vkr rAny a Imi'hH a náplimť
nuFiAKkoii I'pHÍi h laiků ni-Z tťrlito mni nikdo
k ilnstAiil a iiJlu i'iloii tuto liíkárnu mnllrl
ct n y ClnO n olinhiijli-l S15 diívrk pro Kiižuou
ni-iiiiM poOlidii'iil ponliyi-h 7 Co
Shírka číslo 5
Ti
m M m m w_l
Hiiirkit titt obHiiluilii atmll rlatnlrké Je ne
IkmIí rit iliii ky r U-ky k nurorrnlniítii n Khí
iiíilr?itoli-m 7)' toto n-nl lny Iwlný
nii'Jil nýlirí ilolifn liiu-m platýrovnni a vy
dil dlouh? ' kriimiii a Jiwna HliIrkH oIwh
linjn: Iianisky prt-n a ráným kiiniPiiom
iisimnl Jiditli-I pru diimu krásnými knnirny
i vWlftiliiiinii V'tilU-1 dn vUníí a poxlin-ťnoit
iiolohoti 'i knnllíky k iiianAi-tam knoflíky do
niíiri'nkv nllnř nliiri-ny dánmký h-tiwk na
krk xlut ďhllfc a di'tnitntcru iliu-oný h-líwk
k hodinkám a piir naunli-a k ranním kiimn-ii-iii
( clki ui l pfi-dmrt a Jich kráinukácona
Jint ViMí rit -1 ti poolxlricnl poimi 7Ce
NmHlkláilrllo a olii'(lnollii hnod dokud
Mihu ului-i in-l) tuková pr(l!ltol an mihotli
málo kdy Za iikolcnit ru'im a kdyhy
kitnkoilv po olxlrcnl ImiI ncliyl amikoji-n
iiiH-nr iitli' rpt a pcnlrc ni-proon-nii vranm
1'iibIi Ji in tohoto rlxtAi VaHlin nnuacd&iii tn&
Jtct V)iKlul ticjménf JiHlnou tolik
Kdo olil dnA a at4)nýrh atilrctt nnjiKlnou
tomu dám Ji lnu atilrku aditrtnn Za W uň utAlti
vt h ft wliimk a ufldim Jt nhirku f X le
nírn molím iih[iiI pnuim rt'(tltrvanin
nttnl n-t-n'1 olny v oliyfcJnim dopluti nnb
v Kíiovníi'U J ccnlovyf h anáinkách
Plito vMy urotťlní V jmrno ptrftuokrwi
t Ut Adrcu)ti JPdnotuot 1
V (HLÍDEK Dun!apNeb
VZACNA 1'llíirJlIT !
u mm m titllfow wií —
VCrfj mLmtf f