Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1897, Weekly Edition, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lo
POKHOK SCAPADIJ-f
Z MĚSTA
NnSI Ifiliintcl r Clilrnii
! V Illilrtiek Mim I Je"-!-
W Mft IM I ť nf kU 4 Ml ft4ie
MS f tIM ltf
l'n eisniir r mu
!- I '! r w Ita st I
I"ri f 1 Itr-Iiie)ets # rfí !
tMttmt # orM Cf
DROBNÉ MYŠLÉNKY
MN4n&" n n posb-dnl f thy
iutl nim odpovď sice dlužen is
to lit náramné rozčilil ít prý ho
obviňujeme i n látárí My dáváme
kredit "NároV kdyl hájí své ii
dy slušnými výrsty ale ty fůmé vý
střelky četkoemerické novinářské
květomluvy Jiko ku t "lump all
to orgánu hlásajícímu zástly kře
sťanské iákj náramně spitn elušf
KaAlovA anglická clřovna
Indická věnovala milionům hledem
zmírajících svých poddaných v Iolii
celých 12500 Stará Viky byl vdy
šetrnou ale tohlt ]e už Djvyi5f druh
itnélio hospolařenf
StcdínX vlna nás ji opoetiia jen
ate aby naše boháče noputila s nl
dobročinnost a nevychly Um pra
meny příjmů tak nutných ku podpo
ře těch tilců hladovícich nešťastní
kflv pokud tito nastávajícím jarem
nenaleznou v práci prostředků ku
vé výživě
V2D( r naléhaní aby guvernér
Altgeld podal důkazy kdy a kde
jaké volební podvody spáchány byly
mlčí tento jako ryba On ví proč
Obvinit to je náramně snadno ale
dokázat — to je jiný kzfe
UiVEiiiND I) C Milntr tuLle po
učoval evé ovečky že se to nevyplácí
kupovat uhlí v malém A má pra
vdu ale jen ať nám povi kde vzíti
peníze abychom mohli kupovat ve
velkém Každý právě kupuje jak
může
PoŠTMivra Ilesing se vyslovil že
by dal za to pravou svou ruku kdy
bv se stal mavorem Chicaga Co
pak ruka ta by to nespravila ale
kdyby měl takhle jako mayor 25
tisíc 'džabo" k zadání — to možno
ještě že by ee sen j-bo života vy
plnil
Thomas Jackson nebazpečoý čer
nošský lupič odsouzen byl soudcem
Ervingem na 100 roka do vězení To
lhůta jeho vyprší snad až tehdy až
lid opět zvolí nějakého — demokra
tického presidenta
Nbjbojovhbjšíii orgánem nyní je
katolický "Národ" Útočí na vie
chny strany ale útoky jeho zůstávají
nezodpovídány Žádná odpověď jest
prý také odpověď ale v tomto ohle
du jeví se tuto mlčení jako přiznaná
labost
TlD' kdo to dýl vydrží? Zda Lul
vtkovci kteří následkem činěných
na ně útoků chtějí se obětovali a dá
vají díla umělecké ceny aneb obe
censtvo které nechce na nio jiného
chodit nežli na — krváky?
Zbaba se někdy nevyplácí! To
vidíme na senátorovi Daboisovt s
Idaho který k vůli stříbra odtrhnul
ee od republikánské strany a vzdor
torno byl od popokratické legislatury
odkopnut a nahražen člověkem dale
ko menších schopností Oáud bývá
někdy spravedlivm
ZAHRAD
Alďm4 0'Mallsy Jest obvlnln
tu spoluviny na spáchané vreMI
Oilliaodrofl Jenl ťyl republikán
kfm ioioIiii při volbách ilralil
5J livot proto f nedovolil dsmo
kritické ůi odnětí Mamvirf arna
přelíčeni nyní přel soudem odbý
vané jest výbornou akáikoe čeho
jt advokáti s bopjl pra svého fhfá
nšnee kdyl jim tento dobře isplatl
ileneen vede fslobti vt jmínu státa
aaitoké' Kořist Jut hlavaím ob
bájctrn al lcfmnof f m a larvátky
mii ťmito dvf mi podávají mima
citna látku k fn a nikoli trn tra
({dli Jl př-llci-ní toto má pxl
kUd Ku vt toío byl by inimtoltý
výtap l palic slfpé spravedlnosti:
Dtnten! "Dovolím si Jokáisti
Kořřřst: Jodpořoj'
Deoren: ♦A dokáži H
Furrit (vpadnr): " crlá obža
K-la jrst ohromné spiknutí
Denřn Sí'd tví ní"—
ťurreal: "Nedokáls niu"—
(Mátni !aobc zuřivé obrátí m k
obhájci a hrozí nift pěstí obhájce
činí to ssroé a soude hrotí žs zskro-
1 proti někomu jettli někdo nebude
se ehovati sluJné v soudní alni)
Irnren: Tento člověk— M
Forrest: "Ne tento člověk—
Biili'fl (klepaje paličkou:) "K
pořádkul"
DirneeD: MMy přivedeme svědky
kteří dokáží-"
Forrest: "Vsadím tisícku i s B%
úroky že nepřivedete A penise
mám sd v kapse Vsaďte nebo
rolčtf (Vytáhne velký balík zcle
ťiáků" a Šermuje s ním před očima
státnímu návladolraa)
Porota se dychtivé kouká na balí-
ěek v ruce obhájcovi tatím přibližu
je se poledne a přelíčení jest odlože
no aby se později v této frašce dále
pokračovalo
NáRTiáí naší aldermani hodlá)!
učiniti se nesmrtelnými různými or-
dinancemi po příkladu p Plotkebo
jenž ověnčil svou hlavu nehynoucím
vavřínem ordinanci svojí proti noie
ní "kokrhelů" v divadlech Alder
man Conglin hned jej následoval
navrhnutím ordinance zakazující
ženským nošení — kalhot pak přišel
Greenacre a ordinanci proti hlaholení
kostelních zvonů a když ol niii otco
vé města mají tak dobro občanstva
na srdcí tu dovolujeme jím navr
bnonti k prosazení ještě následující
zrovna tak 'důležité' ordinance:
1 Aby Číňanům zakázáno bylo
nošení piva v pejlkácb
2 Aby každá osoba nosící cellu
loidové - límce aneb manžety byla
pokutována nejméně $5 nejvíce $100
poněvadž cellutoid jak mámo jest
nebezpečná snadno hořlavá látka a
mohlo by se tím spůsobiti nějaké
neštěstí
3 Aby naše chicagská povčstná
řeka po celé Americe tvým srn
aragdem byla nejméně každý táen
napuštěna kolínskou vodičkou aby
naée čichové orgány nebyly déle
uráženy
To prozatím postačí Podobných
důležitých návrhů máme pro naše
otce města více v zásobě a budou li
si přáti ta stojí jim k disposici kaž
dýčas
V Mitchell 8 D pomýšlí min
neapolská jedna společnost nuříae
ní velkého pivovaru který! by veške
rý obchod ve státa onom kontrolo
val K rozhodnutí tomuto dospělo
následkem toho an jisto jest ž zá
konodárstvem zákon licenční přijat
bude tak U nejen výroba ale záro
veň i prodej lihovin v obvod a státa
bude povolen
CESI UEEKSE
5 t ChioiK oinitatj te lt %
vsmlrtm Tafinsrsm Jmenován ie ln
blílíttte nad týonýml etavsbnfml
snilky dosavadní přlrof mlsískéhi
návls Iního pas ]t flmsjkaf Jme
novánl Mhof tajUtl sstká s msil
krajany nslíesl f C'hlfi(fi vísobv
tým ertahltsem atxr pan Ansjksl
osvřdiil e dosn J vidy býtl CVrhsm
ryifm při tom vlrnýn sloapsonsm
strany od ktsrěf nyní ninánisema
dostává
1 V!JilleFsřryNViaioInbyl
V minulých dn#rh dámtký klub kls
rfl hodlá e připojil k N Vorkl
Jednoty TábortUfc
1 Pohrávání s fiabíton tbrsnl vy
lidi si v Oklahoms City Okt
opil Jtdsn livot ti oWr" iDletí sy
nové krajana V Vor lla n J Hrdli
čky bytí dobrml přátsly a přrd ně
kolika dny provsdli k vůli nkrácfnl
chvíle a práidnými pálkami vojenské
cviítní Mířili na se spouštěli kr
boutky Kdyl se nabalili postavili
putky aa dvéře dodo mu odHi us
procháiku Mladší synek Vordlův
nevidět le se oba mladíci prásdný
ml putkami cvičili v míření a probil
lsje putky shledal le jsou práidné
Na nio zlíbo nepomýilsje a nejspíše
Jen te zvyká nabil tudil putko svého
bratra a vzdálil se Za chvíli vrátili
se opět startí synové krajanů Vordls
a Hrdličky a dohodli se le se jeMí
trochu budou cvičit! ve zbrani Ž4d
oému a nich nenapadlo le by ibrařt
byla nabita Vordla vzal nabitou
puška $ v domnění le jest prázdná
tamfřil soudruhovi na hlava a pustil
kohoutek K hroznému jeho ustrnut!
zahřměla i potky rána Hrdlička
klesl zabitý k temi Obě rodiny lili
v nejlepším přátelství a tu neštěstí
toto je pro ně tim hroznější
t Z úřadovny účetníka Nár 111
itaau kí o ť rozeslaný v minu
lých dnech rozpočty úmrtní na čísla
0 al 32 po 11000 na úmrtí bratrů a č
8 až 10 po 1250 na úmrtí mauželek
uena čítala jednota I únorem
10612 a manželek pojištěno bylo
6787
1 V Clevelandu poraněn byl
úterý min týdne smrtelně krajan T
Blažek zaměstnaný na dokách dráhy
Cleveland & Pittsburg Vyklopen
telil na něho náklad železné rudy
kterouž byl téměř zasypán O uzdra
vení jeho se pochybuje
5 V Chicago založen minulého
týdne literární a řečnický spolek
Slavie Protatímným předsedou
zvolen p E J Kovák a tajemníkem
pan A Janda Účelem apolku jest
pěstování a šíření literatury uměni
a vědy malby a vzdělání vůbec
Bude pořádati veřejné zábavné ve
člrky a řado přednášek
Na výstavě holubů která! i
prosinci v nt- Louis Mo ae odbývá
la vysnamenác byl jak nyní ve 81a
vii ae dočítáme krajan Aloia Vrána
který! vystaveno tam měl 14 párků
na něž obdržel 18 prvních cen
druhé a 1 třetí
1 V Chicaga tmízel v pátek 29
ledna 25letý krajai Tomáš Čížek a
mrtvola jeho teprve v neděli ve sně
hu a Crossdtle nalezena Nešťast
ník měl prostřelenou hlava a re vol-
ver vězel v Jeho xmrzlé ruce Porota
která! případ onen vyšetřovala vy
nesla výrok že Čížek spáchal samo
vražda policie vlak jest Báhleda
jiného a soudí že spíše ta o vražda
se Jedná Tento náhled svůj opod
statňuje hlavně tím le kůle kolem
rány nebyla spálenou jak bývá vidy
kdyl rána v bezprostřední blízkosti
vypálena jest
1 T J Sokol v New Yorku dosta
lo se krásného daru kterým! znač
nou měrou zlepšeno bude založen
knihovny spolkové které! Jednota
tato postrádala Starými osadníky
Newyorským p Joe Adamcem
manželkou Jfho darováno to til Jed
not několik t svsikŮ lennfih
kftěh v íMiě nlkollkl "t dolsrů
ileffMil soukromou knihovnu JJUb
tvořili Mimi toho ritrovsl thrt
ký tsnto párek ni iMnl knihovní
I stůl sfffhrný fftmr
5 V He f-ui ) hsl an ledna
smntrsf l sitfťnfm JtoMf Kml
AdsřU fl14 WuMnulon ('„ H V
Mstka jeto na pritiríi ndalt le
prý náhodná epadnn' s střlln
řh rwl ksmen a ubil s a k lyl koff
neř dřohh' rána di byts] se dolř
vil naleznul mrtvolu jeho Jetié na
podlsie let lr Po ol řáíenl mrtvoly
sbledsl le Sedl fvo!vf v rtife ř- 1
a la smrt nrepAsoh? na á lm nýťrl
řsnoi át pravébt epanku vypáleno
Proč ms'íou pfilírii jiná i řf r
mrtl omámenv nebylo vltřep
Česká koofiilA(j epoWnoot
islolena byla minulých nt U v
Chiritl a Sťbůie své o lbývá ksl loti
neděli v m!tnoti t Iě!kb n
láp li nl Doeu l pfihttilo se kol
'JO Men4 KaMý ěbrt pottien jeet
na předbélná práce 25ctn vkl Inho
loliti a 2ío měsíčních př epvkíi do
společné pokladny vklá líli K vy
hlídnati pozemka na němí by r-ká
ossda na táklsdé kr-oper tiiilm ts-
lolsna byla jřikroci-no prý bule
jskmile větší ]í}ti čletiů e přihlál
a tnačnějtl čáťka v poklidně nalé
zatl se bude
i V úterý nn týdne spáchal v
Chicagu samovrildu n-třřUnítti
známý český pt ksř Václav Krato
chvil Týl Faléí! se v peněžitých
ncsnáiích a firma kteréž enačnějí
obnos ta mouku dlužil hrozil prý
mu tavřeníiu obchodu a lo nejspíše
setevraždě Jel dohnalo Sebevrah
byl členem řádu CSPS
OD NASICH_00PIS0VATEL0
Spruce Wi Ctěná redakce! —
Nezatlí vějte že nu posud nehlásím
s předplatným které jem Vám
podzimu nlibil Ono pořád ještě je
zle nikde s nio nehýbe Se je jako
zmrzlé Pokrok mne docbázi prsvi
dělně ten starý nezkažený nepře
vrácený rok rok ipaJu eDad ze
všech časopisů čenkých jediný Je
mi Vás časem líto jak Vás lidé
špiní Ale mřite strpení všeho do
času Tak suad i Vá někdy lid
uzná a Vaše zásluhy ocení Já mám
též velké pronásledování Moje
manželka churavl více než rok a již
jsem vydal 1150 lékařům a za léky
což v nynějších časech je ra pová
ženou K t"mu dosti četná rodina
test dítek a nejttarší 15 r Není
tedv divu že aěkdv nevím ani čí
jsem Mám zde pěknou farmu c
80 akrech 40 je vzděláno a 40 pa
aeka snadno k vzdětání dost dobré
vody blízko trhu krsjina dost osa
tená a dost pěkná Prodám to jak
to stojí a leží dost lacino
Znamenám se a úctou
P Nykodym
CL odběratelům Puk Západu a
Knih Amer v Chicagu !
V těchto dnech navštívím vAeeky
odběratele Pokr Záp a Knihovny
Americké (vyjma ty jež mají zapla
ceno ku předu) a žádám každého by
laskavě pro mne patřičný poplatek
připravil bych nejen ztrátou ta jízd
né na kárách ale i ztrátou času u
vzdálenějších trpěti nemusel Ze
mena žádám o to ty jež své mnoho
áaobně plané sliby dosud nesplnili
V ůcté v bujXhkk
jed Pok Záp a Kn Am
586 záp 19 ul
Do Eastman WR
Pan A Procházka přijmul a ocho
ty jednatelství našich listů a jest
oprávněn nás aastnpovati Krajané
nechť a důvěrou na něho se obrátí
kdyl cokoliv u nás k vyřízení mají
Vyd Pok Záp a IIosp
—
rsf'h lk ' Brejli
mnht f M ntml I Břkslllaleléaif
Irspe"' "Jf Uh" itrtU
rark'flěmrekéh ř'"lWli
DRA PETRA
HO BOKO
m řee hnM řlprael are BeJiéUl
ř4l přlhwdi Ose )et ryrkls f plebealf
Iillt rudí fýMkl IrvaM f álla
rti h při vierh rhtireliArB flebeaýrk
fteU!ii krti Jske
křllrlrh Viráire rýssě
llwjl irHdrrh rn rak rafcevln
arh frélš bl( a tlehe alraki
kelnirh nemerl
ml n prmU} m likérník! nýbri
J-dlnA ii zrliiitfllrh Jednalelé Jtral-M
k dntlinl ve tslem ekslí ésplSte na
Dr Poter Fahrnoy
11 Míl S Hojno Ave
CIIICAIÍO 1U
Znáte dojiny čosltó?
OvU hi mni % vfte tské te iMal
ilotin ru lyU v r)iiroilUekf'iii tsk ilftlcli
tnu n oiinlnon jako duti huiiUká V té
prot l iiííroil htkf ohnřm ortely v té
osvf i'fl stou nezdolnou sflu v té proni
klo selvřdoml viorhny Jeho vrstvy Z
tťto doby oVjftplné vaíil ilerlol Utku
ku vžily (MHitnv ytn románfisi Husité' a
1'oslednl Titorlts kterťž aň původně
nímefkýin vyMy lnykcm nřece víbí a
poiitujl f tenitřo lekéUo silou neodolá
Ulnou iitboť tiuill v něm historické
vzpomínky na onu nejdůležitěji dobu v
drjináfh reskch
NáS nejznsnieniiějftf romanopisec do
by nynějií Alois Jirásek sáhnul pro své
nejvř-tM dílo: "Mezi proudy' t5ž k dě
jinám doby této a sice v dobu předchá
zející linutí hiiHÍtké Y tomto velikém
svom spisu předvádí nám národního na-
řt-ho hrilinii Jana Žižku v Jeho mladí
H iiHinii jc nás s píírinami jež vedly ku
nepřátelství inei právo milujícím mla-
1 vin mucm s vrchnosti uorinoerokou
lléí nám krále Václava jeho dobré
hlnínky i vady a xllml ujo závoj kterfm
znxtifuy jiobnntky mnoha jeho skutku a
aéinů Uvádí nás do Prahy na vysoké
iiécní a sfnninuje nás s poměry Jež tam
panovaly na sklonku čtrnáctého a počát
kem patnáctého století seznamuje nás a
mladistvém Husem a Jeho vrstevníky a
jejich snahami a působením Histori
ckými ťid ji proplétají se ovsem milost
ná a jiná dobrodrui4tvi Činíce velký ten
upis velkého naieho romsnopisce úchva
tní Jímavým Jest to slovem dílo histo
rické kteréž knidého českého čtenáře
bez výminky upoutati musí měrou neo
byčejnou Tento velký a znamenitý román načal
piávíi vycházeli "Knihovní Americké"
a tím lnulo každý mítí příležitost jej se
žnuli Knihovna Americká lest časopis
pohodlného knihového formátu (stránky
1x8 palcích) který vychází v sešitech o
tt-t stránách knJde dva tVdny sefiit Do
roka vyjde tedy 20 sefiítů o 1664 stra
nách což tvoří dré tlusté knihy o 833
stranách každá „ A ty stojí dohromady
pouze jen vlno Žádny milovník zábavné
četby nemM by bVtl bez Knihovny Ame
rické jelikož nižádným způsobemj ne
mCiž solié opatřit! tolik a tak píkného
étenl ve formáté knihovém snadno ulo
žitelném a svou cenu nikdy nepostrádá-
pídho
"Knihovna Americká" sama o Sobě
stojí potue $100 Dohromady s týden
ním Pokrokem Západu jen $)00 ročně
Číslo obsahující xčátek románu talie
nu ochotné na ukázku zdarma
Adresujte:
Knihovna Americká
1200-1211 Ho i:ilh st
Omaha Neb
Výlety ro hledající domovy
V první a třelí úterý v měsících
únoru březnu dubnu a květuu pro
dávati ne budou zpáteční lístky po
Missouri Pacifio dráze za ceny velmi
snížené do jistých ttanio na jihu
jihozápadu a jihovýchodu Zastávky
dovolen v O podrobnosti popisy
pozemků cirkoláře atd přihlaste ae
neb dopište do písárny společnosti
na rohu 13 a Farnam aneb na ná
draží 15té a Webster nl Omaha
Neb Thos F Ooodfrey
J O Phillippi PATVA
a o r ř A urtf