Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 03, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
POKROK
PÁDU
MflMft Af tRI 0f riřMi AŤ ftMAlU fiaa4ft4 41 ' flUft Mlffll
ROČNÍK XXVI tíSLO 26
EBRASXA VE SíAEOb 3 ÚNORA 1897
Poffobujoto
sici stroj?
Vň midl o (fřrjřfb jřl 1'fikrok
Zapadn tA ptřtníf pnhUt
II JU Jr TklMlII
V fi4l#iiiíf(m fl{fm m t h x h d
ďMf t nit hl m-í f j fdi ratií !
vUtthh' jfM'ií ♦lln]' m Jk
miM'llf ttfoj J jíms Jin olsUratl
rH#afUft4 M'f ldti I -
Cl řf Alrť IffoJ klrfí Jlf v4
nll#dnl f dohrám fwifMsu lm i?!f
hi fcfi4 r4 jlrtřn'"ii Jwro t ifnt
ďM jmlMijprt rtl kon4 I f WI Jh'
4'M'lr'f f rtrti Jríi4 4j Jut hoďm
o '[-ifurnl vím k ts)mfiii fck-M
tll itrul nemilí ulili- Ifuli "l'rikrik
Vlt lo Hr) fnj n ildřf
tWb proudu on (erb 44 bo odpftífijl
vírm křalshíitti H nHti
VaVIaf Km folf
('fuj Sorth lk !K dub 14 Cl
rod-Airl síro) "Pokrok Zlt-adu' tU 3
Jff t poHdku lAnitMi I{rav sMU
ttit dv iliilarjr tfck n stolí trlkřtn
NdUlnf m n rok ! dolaru Jm t
ním úlné'koJrtI Mohu lo kM'iinj
MÍru' it ro řadn lrj 8 dnou
Jo Kyba
Maaroda Wls II dnora 111 Vna
redakci: Prémii k liftu vatomu Hnjř
rft íii I stroj í íj Jit ru v pořádku obdr
žel Již před novým rokem alo rte hUl
Jnern rám dříve psal í Je) nálcJIté rku
ím h r houfku dopadla vborně Je to
tro) Ink dobří Jako kterákoliv za f V)
a kdybych nebyl iell e yiřtlcn( v
Pokroku Jpftifii Ink bvrh tomu nemohl
Hni rořtimřt Ink to mfiíe bft žo ho mft
fetf 7n lak mírnou eenu ponkytnout
rřijmřtc unMné díky a relý tK)7drf
mI Vsíeho Jitflio Ludvik
Muieotla Wií
Allfřheny ( lly P 2 linlopndu U5
Ct reu — Oilpusřte lo Jacm ftm tnk
dlouho nndhl íiídnou ypnlvu ohleduř Ai
dho itrojo Myjsmo tlpInS ním upo
kojeni neboť jeat to ve akuWnonti do
konali a pf kny stroj Mučím Vím ozná
mit íe jBine iictnřli fMné rmniahiínl iu
znat Jak ae eo dlúA aíli jsme viucko
hned DM výbornou alubu Jme
nim típlnfi spokojeni Prořež Vám vzdá
vám irdeřný dik za objednáni fiicfho
troje na který Jsme velice hrdi
8 učtou Anton ¥ ufner
IndUnola Neb 9 prou 18U5 Ctíná
reil— Aid itroj ř 4 jHem obdržel v nel
lepším pořádku a po důkladném prohlíd
nuti Jsem shledal že Jest to stroj doko
nalý Tíž Jsem obdržel záruku říli "Ccr
tiflcato oř Warranty" a řeský návod kte
rý jest tnk sepsán že kdo nikdy na íieím
strojí nepracoval muže ve lehce pocho
pit Protož kdo by ze l tenářft P Z za
mýSlel fticl stroj objednat necbf obrátí
se na Pokrok Západu S pozdravem
Jos Kroupa
Cleteland Ohio 21 prosince 1HU5 —
Cl redakce Oznamuji Vám že Jsem
Jdeí stroj "Pokrok Západu" za doplatek
2100 co prémii obdržel v pořádku Není
to molí zásadou nřco chválit co chvály
nezaslouží Hlefinka Kupen co nří fiití
nám vso vysvětlila I ukázala a shledala
Že jest to stroj dobrý a ftije lehce Kra
janfím radím kdo by nijaký stroj potře
boval by so tiřifttd ke mn6 naří potlívat
než vyhodí různým agentům 10500 oni
Jináře prodávat nemohou Nahlídneto
comusl v mestS platit nájmu co vydr
žuji agentu ti mimi mít na stroji třetinu
jináře by obchodovat nemohli HtroJ
"Pokrok Západu' Je zislán přímo i to
várny z toho netáhne nikdo žádný vý
délek an Jest to prémie za mírný dopla
tek Přeji Vám Slastný a veselý nový
rok H ilctou Fr Ilrneřek
Jack4in Minn 24 pros 1895 Ctřna
red Tímto vám oznamuji že jsem váft
iicl stroj "Pokrok Západu" č 4 v do
brém pořádku obdržel Zde za takový
troj se platí 4J Odporuřuju Jo vSem
kdo stroj potřebujou neb lepstlio si ne
může žádný ani přát Jsem vám díky
tavázánt 8 úctou Albert Jahoda
lewfj City Iowa % bfez JCt
red— Šicí troJ pro který Jsem si kvám
poslal jsem v pořádku obdržel a moje
manželk jo ním dplnfi spokojena a
Vám dřkuje V úctfi Vác Pft ba
Spokanf Wash 9 záři 1804 Ct red
Vědomost ám dávám že Jsem' Sici stroj
fis 4 ve v&em pořádku obdržel a tíl i
dost vyzkoušel neb Jsem na nfm Sil do
ti třJki látky a dobře Šije jak na ten
kém hedvábí tak tíž I na vlrřnem muž
ském zimníku tak že přcdřl mnohé Jiné
troje co Jíou zde prodávané od 60tl do
K5 dol„ neb Jsou zde stroje dražil Jak na
východ Od dovozu Jsem zaplatil M 85
a tak odporuřuju Sici troJ "Pokrok Zá
padu" každému kdo by troJ potřebo
val 8 pozdravem John Hpařek
Hnut 7 lilii (X
Kr JuHtl
vin )"pft!ivjcb fruthnk triky tJ„Ř p% pt§thl U kfil
-"' lHt )' f $- ! it v 4 („lí!t ml M dle firÍA(
filtry JV an Msi rlii y Vv-I' f-íirtřof tjn JbO éfM nvlft
ilřltfffl livlflřt #f-i'b o Mbiri ttt ' J((
iloti do mrttbi fil' Tk k'i j ří 5#UJm
f CM ÍKI v 'rlrtl ifMnt hJ4J (rř f((íiH {lř)M4 ( „kAial
ř#m litrotAřilr)4' i Htřda fJÍHÍjf((m féIř#( klrfl A!IU
na í'lmrl m# Ikli fjooxH jfj(jnno řrj irMhMa
ř##bjbf pořlr )fb ri(rt 4k„fiUMlta vjírtNp řaisl
kwihovr v taft mM i!y rnoob 1#fnř 1(r# (ij v w4 v
VIice tlicft M mp!i i ti N ' Irrn tht ]of sle# d -kiul lo
mřiflMlir Kimriřli4 díliu tfro I rVJÍolílí lo) fclríl kon
NrthwMrit Mtnt Mf iir (' e' holinou ušili on
214 m k li l Cbíf iír1 nl „1#líť jki p„f0mn bjl
attla tU t oni II olil pojiru aj
Ví vi loř tomu ) haři vífsenv "-r-j
s# loUtiP 1'iMryni %hV IÍHfm Jtblk otr&vrnjr bjly f
tstti mnoh rbil f#l ť LleUnn" ůtř t JtřřrreonvilU In! 4 iHtl (1
I tSorhny fko!n( hfrinl zai rl MeJMon Milka lyl nakoupí
byly a nří vo-l tiíf vidAUnosti tu !Mni ro ra ltisl přinesla jlka
lo(6Vt Balili cly 4to v Ili Mi J" "U 7 J 'JÍJ flon
roetircb Hindi ii n4S iaft000 I''y ' nedloulo Jostatily m Jíl
Při Milani bylí 4 bs-iží nnníti V' ' r)cl' povolaný lékař
ňury inéli t hioseití ba-ifii iln£ ruc loil bylo límřlcnl džfřátko
' ' i t i_ i j i
prkw a dle tprAty nurí4la vytolant
toho cíne hiéi více Jk k slo oí4
r6m Tři jVilnom Iři-h poíárů v
til bločku Williamota na Monce 'inřn byU otruílkem Jebol poo
ul t-ři třmi ta ♦ihOIOO škody íno bylo k barveni jablek tak aby
působeno jtřiSlo k úrau 0 haiM il 'pki jejich piknfi zelenou vypa
Druhym velkým polárem byl onn' ''
jfml zasažen leva'or W II IWII ObrlBaJI neJtjsSI soud
Milling Cd ni 123 ul IhsicSraélij
ciIa nrici velice nesnadnnu neboť
voJa mrzla jakmile z nosců vyřla
tak vzdor natrme palU celi bu
dova idaruenrim za oVřC Skoda ob-1
n&Si 35C0OO V Syracus N Y'
tnicon bylléhol dne požárem ctve :
rec obchodních bndov a Skoda pře-
ahuje 1100000 00 Philadelphie
navítlvena též v úterý požárem a to
ledním z nHvětžfch iaké! v tioled
4 _ 4 4
nich letech ne tam udály nehcC od-
baduje se že Řkoda pH iif jmensím dovati na základě toho co jím cá
na 3 miliony dolaru obnášeli se vládním státním do ucha naňeptáno
bude Požár vypuknul nezuámým ' bylo A loto tvrzení opodstatňová-
dosud spflsobem kolem 7 h ranní v
přízemi groceroího obchodu Hansjňího soudu v němž odvolávají se
com Bros na Market ul a než baxiči páni soudci na svodky kteří vflbeo
na mí to se dostavili nal6ilae celá ve skutečností ani před soudem se
budova tato v plamenech Odtud neobjevili a na svědectví kteréž vfl-
rozSlřily se plameny na 5patrovou
budovu Blum Bros v níž dílna na
ženské pláste se na!éala jakož i na
sousední kloboučnickou továruu a
velkoobchod grocerní Pani Freira (
Vzdor nadlidskému namabáal hasieft
iířil se požár dá'eapadly mu za]
ODCl veua továrna nurmova na su
_!_ !_! í 1 1 11 U II'
necniay aouinra ní HVÓ schftzí následovní odporučení
& Balla velkoob-hod ae zbožím I-' ybl)r0 finančního vzhledem k otázce
kárnickýmIIellmanajakožinadru'penřiJnf: j Aby prQ raŽDa nařj
bé straně ulice stojíc! s dmi patrová oJržfinbv E&kad th[f 3 ) Aby
budova Dunlap Brcs Phmf ny za- noty kIadnf Jeny byly takým
čaly se tu již zmahati ve Waneru ike I j)pň(obeT by obcbod tim poíkoerj
rověvelk(K)bchoděs Šatstvem bjly1 ftby BÍro(nf banky prftv0
vSak zavčas potlačeny tak že obme (y vy(lávati peDÍře na plny obo0(l
zeny pouze na poschodí hořejSf a nc4 kterýž „io2enó jimi dIahopiy Elit
zboží pak v ostatních poikozeno g aby d&fl vy(Uvat gměIy Da do
pouze kouřem a vodou Nřkohk obn0flU vého roajlkat v l!alé tf)ht
hasičů a Jiných osob při haíní po- qou a 3) aby banky podobně s kapi
mahajícíshbylo pa lajícími troskami ' laIerat20 000 fleb vfce taklftdiny
P°rnÉD0- býti mohly v mí-tech o 3000 neb
Přiznal se vfM objf aUlfch
PoStmistr Oeo Audracker z Chey- „
r 'A Mažalky v konvenci
enne Wyo pHz: al se v úterý
okradl registrovaný balíček v nčmž í V D Monř8 U háJe" v ute
352205 se nalézalo a kterýž nfll ' rý konvence národní amercké apo
amotnýmdo Chicagi poslán byl Icčnoti pro ženské hlasovací právo
Částka tato representovala přebytek " ufilenlf delegátek te státu
s přijmu poity ebeyenské za po-lední Calforiie Colorado Illinois Iowa
čtvrtletí a peníze fihaUny a do regi- Jk""' &otock' ""aCíUtt
r ' Michigan Minnesota Missouri Mon-
račnlho pytle dány v přítomnoHti ebmbat NeW jergev New
několika ivědkft Nel viak pytel do York Ohio PennsylvanU a Wiacon
železničního vozu odevzdán rozříi ain
lilf'k tfřih' KtMt 119 hjm
tilm t IfířtMřlf fT V01 ffifríOfflH
( tána ftrrJtovAfmtt int)'k(rtr Mni
mri 1'iřrff nlfttH {t ititn)m
'VMU r 'ob tift tMtňu
miivoiami arune ave
yt% rrniifiy urin nutí ik
11 I í 1 i T JX 1
skyrn zkouminhn ijlitřuo le smrt
Zislnpci k emrti odsouzeného
milionář A Duestrowa v St Louia
ťaftaobili ve stře lu zoačnou sensaoi
! podáním ž&dosli za nové alyéení v
ncjvyřšfm soudé utatolm a projedni
váni téže muže miň výsledku dale
kosáhlyi h— apoň pokud členu nej-
vySálho soudu atAtního se to týSe
J V žádonti totiž beze váech okolkft
tvrzeno jest Že soudcové v6bec aoi
' opis gvcdectvl v krajském soudě
podaného neóetli a že prostě rozho
no jest vj fiatky z rozhodnuti nejvýš
beo ani složeno nebylo Obviořní
toto jest ovžem nemálo vážným ne-
bvť kdyby pravdivým se ukázalo
museli by páni soudcové nebo aspoň
soudce kterýž nález soudu psal im
pícováiú býti
Sánnlni bursa obchodní
j WMhiogtona ve slřede5
" ' °
't Mew Yntít Mam le H -Rsrálftl
koncil tMsI MpaJdiky tř#
ďumsřlekí klstAf jk Jtl
0řiAilÍ# pt+t Hd4ři f1AJrl
ušil Htnánt ťyla rrl dřit(ffn i4
itopeent fsablik ll'fi I iřt pf
III Týl lolil kt U tíh t 14ti -
Rsck f IriU areřiív Ut l wi
iřpsjtíll h fomt do!A4 t
int U pf) O lřnn (th-U l I obu
inimfi řisbyl
ÍHI zlat
le na řdlk4 řrm4 J IM při riá
I arteik Itilnlc fiřiibf te
kloubri a 3W stop ni d-sll aíli
lollsko rady ilaii a v hlouba 4hí
topná lolisko stříbrná llsáiky
bboa potár)y k přoikoumiřií nk4
Isli s 1 by dolotánl m typUtilt
tnechajl vrtáni na volu a Htf prý
do dolování
HmI m rtit
Z4ionod4rtvl isevadkl přijmnlo
v úterý předlohu kterouž olbytánl
pěstních zápasu v obtodu státu do
volotáno jest tou vlik podmínkou
! license k fičeli tomu dřlte tyzve I
nuti samusl a výská poplatku na
11000 ustanovena Předloha tatí
přijata Jedině k vfiti tomu aby
uraožntno bylo odbýtánl zápasu rrezí
pověstnými rváči Corbettem Fitz
immonsem kteří o $15000 v těchto
dnech práti e budou
(řsadai projížďka
Nešťastně skončila v pondčlí
nooi vyjížďka po saních aa 40 osob v
Alloona Pá Po 10 h večerní sří
tily ae totiž saně tyto u Pembertoo
do lomu téměř 50 st hlubokého
ani jedtoký z účastníka bez úrazu
nevjváznul Jakmile zpráva o tom
do města se dostala vypraven byl
vlak pomocí lékařskou a ranční z
niob větíina ruce neb nohy polárná
ny má ku poskytnutí první pomoci
do městečka dopravena
Chce norou ústavu
V senátu zákonodárstva colorad
ského podána byla v úterý resoluce
kteroul kongres ž&dá se za svolání
konvenoo ústavodárné v níž by urta
va Sp Státu opravena byla a záko
nodárstva ttátft ostatních žádána jsou
by podobnou žádost ku kongresu
vznesla V úvodu resoluci dotyčné
praví že oprava ústavy naSí velenut
nou jet to proto an nyué'síni po
měrflm nikterak nevyhovuje a lid
před zmáhajícími aa trusty a mono
poly nikterak nehájí
Sekretářem pokladny
stane se Lyman J Qige bankéř chi
cagský Týž povolán byl ve středu
telegraficky do Canton O na pora
du a presidentem M Kinleym a vrátil
a již a Jmenováním avým jak ee
říká v kapse O konferenci a presi
ďentezn řekl pouze následovní "Mc
Kinley nabídnul mi sekretářovi po
kladny ftekl Jsem že přijmu a
že zastávati budu úřad dle nejlepSích
svých schopností"
V San Francisku zemřel ve stře
da kapitalista C C Mordhauseo
kterýž někde dvakráte střelen byl
Do poslední chvilky zdráhal se udati
kterak k poraněni svém J přiSel
V Kansas City vynesla ve středu
velká poroa obžalobu proti 37 kar
brníkům kteří dosud řtmeslo avé
tam úplně veřejně provozovali
V Uniontown Pa udál se ve
středa výbuch zkažených plynu v
dole II urt & Co při čemž 3 horníci
na místě usmrceni a 7 jich smrtelně
poraněno
lf-fre
V snlmovftA pmttHřl f 4trý byla
pMiU' táhl Vfl pr#(rtl# ("t#
w It ni přs Ibht lířoil tylo-
t i J ltfm pn V hbřioťt 1 1 1
p ttol iv4n byla pftjtU pítl
Mil t iyér4 f ř ttt pMÍ lftlívr
I tl proti hl hlatm ZbyUk n#
tíěht vlnotát byt bíavnl dsbati o
t-t'ft rt UJiíoH lodtlfttki
ni) by vlak dli( 'lokoř)na byla
li táof pí p4(4 rfxlinl o Iřoísnt
V'střl4 dU dřltrjllbo Bri#iňf
tyvi4'tt byli ttřfrlloha ftbrninl
přil t ovt!e(ta 11 pt dsUírtt
j- ln-UI k msúnl U I proti I ! bia-
uru (říjit Proti tiřdll#t Jk
tpf-řř'0 k 't ř ř -( rn odporučena
ntfltl áoi bUtnř f roiíířtna ikon
Jk řftby a prf i na lny col
fii Ifio k roitřlřnl rodiny visti by
mohl" l5 tfíkrřf náttltky byly t
marnými a když koiifřnA po 4 hol
k bUsovánl došlo předloha výt
uttolsným počlern hltan přijata —
NMira4ké čtenáře naie zajímali
zaJílo biide uvedemedi le 5 rspo
blikáuslýcti poslanců hlasovalo v
zájmu prÍHWliovalcQ a Jsdiný osla
nia populístinký Ktm hlasoval pro
přťdlohu tedy pro obmezení přistě
hóvalslva A pik ještě předáci po
pulističtí tudou chtít lidu našemu
včStt bulíky na nos jakým že atrana
ta přítelem přistěhovalců Jest Ve
čtvrtek po krátkém jednáni přijat
konečné nzpočet pro odbor indián
sky a zipočalo s projednáváním roz
počtu pro cdbor hospodářský PH
l in poutaly hlavní pozornost k sobě
ř-č Orosvenora z Obio kterýž od po
vidlí na úlok itlinoisslrým exguver
nérem Altgeldem na stranu republi
kánskou učiněný a řeč De Armonda
z Missouri kterýž zase ostré kritice
podrobil sekretáře zemědělství Mor
tona pro spisek téhož ''Farmerftv
zájem ve finančnictví''
V senátu pracováno v úterý ceoby
6ejnd pilné a pozornost senátorů byla
upoutána jak v projednávání otázky
kubánské tak i na předlohu ohledně
svoláni mezinárodní konference pe
něžní a konečně i záležitostem kaná
lu nicarsguanského Při jednání o
záležitosti kubánské byl hlavním
řečníkem opětně Torpy i Indiány
kterýž dovozoval že Španělsko 6pb
ně bezmocno jeet pořádek a klid na
ostrovu zjednali a 2e by tudíž vláda
naSe zrkročili měla Ve středu po
kračováno v debatě o předloze v
zájmu kanálu nicarsgnánskébo a při
příležitosti té prohlášeno nastávají
cím sekretářem zahraničních záleži
tostí sen Shermanem že možno
očekávati uzavřeni smlouvy nové na
základě kteréž by Spojené Státy
mohly ku stavbě kanálu přikročiti
sniž by prostřednictví soukromé ně
jaké společnosti k tomu zapotřebí
bylo Výsledkem debaty bylo Že
předloha odkázáua zpět zvláštnímu
výboru jehož předsedou navrhovatel
předlohy sen Morgan jest V dal
sím přijat rozpočet v obnosnt 4 79000
pro vojenskou akademii West Point
skon po zavržení návrbuaby chovanci
ústavu toho inauguraoeMcKinleyovj
sesúčastnili a aby náklad atím spoje
ný a pokladny vládni kryt byl Ve
čtvrtek čtena celá řada petic poža
dujících brzké schválení arbitračnf
smlouvy s Anglií načež rozpředla ae
prudká debat o resoluci AllenoO
kterouž nařízeno býti má vyšetření
zda president a nejvySli návladní
právo mají o prodání UP dráhy za
účelem kryti požadavku vládního
soud požádali a majíli právo vyjed
návati ohledně kupní oeny dříve
jestř než prodej soudem byl nařízen
Dále jednáno o návrhu na svolání
mezinkrodní konvence peněžní na
čež o 2 hodině zaLájeno zasedáni
výkonné kteréž přes 4 hodinu ae
protáhlo Zbytek zasedání věnován
kanálu nicaraguáoskému a zasedáni
v 5:15 oJročeno