Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Cl
POKROK ZA HADU ~4
V
Not průplav
KoroU ustanovená rit lákladé
CUfflri'tim f ů"itfn tylatřenf
ida ifííeril M ')mV( proplaví J
aera vnltric-mrií morVtn aiUnll
flfm pojJfťlh' míJným by bylo
polála jtk ř4i4ch amriikjeh
Jil jame přineali aekřellřl Olnaymn
výalsdak avé piáia i sice fřlienl (4
kol nj#n možným uznává ala sáro
vsf I prova lení mjllíriky té ro r-ej
vMaji odpcr rá I tjli v
pondělí tajemnlipm konirre'i g
ložena a ii# j ()ilforuN4ri'i jí
fenf průplavu pjtj'tjffth' velká J
aera a kanálem fiiiiriiým a
tun Ontario mc! by pak přímoř
ských }f f t 4 v ft k n 1 1 I b ý c b docíleno
bylo prohloubením toku řeky Ht
Liwreijc f í-l av (i amerických
spojením saa řtVy Sl Lawrence
jezerem ťbanipiaío a řekou Utidaon
Tél požaluj! t zřl-Mil r Ďf!~
vu 26 neb HU stop hlubokého ttk
aby i pro n-Jvítlí Jiřinky námořní
splavnym lni a že na předběžné
práce' vyměřovací povoleni čátky
$250000 požadováno ]t
OtArka zřfmií rftjliT(i tohoto jest
hlavně pro tUy západní nemalé dů
ležitoati neboř zřízením kanálu je
aera vnitroacmnl a mořem spojující
ho rozřešena byl by otázka doprav
ní tm roiřeřeol kteréž tak tnnobo
západním obchodníkům a farmerům
sáležf a na d i léuWř dalií blah byt
elát 6 západních sj ocívá Známo že
zasýlatťlé západní nemohouce sní
žecl cen dopravních do pfíalavů pM
mořských od společností železnič
nícb docílili e zorginiaovali ta úíV
lem vypovězení boj dráhám a zřfze
ním kanálu tohoto poskytnuta by
jim byla ta nejúíiniiějJI zbraň
Největélho podílu v boji proti drá
hám maji ojiynáři minncsotátl kteří
také ji! zorganizovali dle zákonů
atáta Ntw Yorka auolečncst kteráž
za účel vzata t-i pořízení lodí jimi}
by náklad z Dulutb Minu až do
New Yorku beze vSebo překládání
dopracován býti mohl a král rnlyná
řft amerických PilUbury z Mmnea
polin prohlásil že již prohloubeném
kanálu erieského postaven byl by
severozápad ra takový Htus eň 2a na
dále žádná korubinaess společností
železničních frmerstvu našemu více
uškodit! by cemohla
Není ovšem ncjtiií-nSl pochybnosti
že prohloubeuím kanálu trienkého
bylo by iteverozápadu značné apomo
ženo Itč úplné iserávialým od dráb
přec jen by ? tím nei-tal — toho
docíleno býti by mohlo' jedině zffze
ním takového průplavu jakýž ko
hÚhí odporucován jft Soutřž ote
vřením a udržováním této nové vod
ní dráhy dopravní fpfi-obená d
nutila by vSecbcy dráhy ku mlženi
cen dopravní' !) na nejniláí možnou
míru a každá kombinace by! by tu
úplně marnou Když by takovýto
kanál zřízen by! tu by mouka obtlí
koma a vůbeo víechny plodiny f r
merakó ponýlány býti mohly % prí
atavti jczerních až m pobh ží a tai
ítě že netrvalo by to dlouho a peř
aeny byly by i lodě kteréž by
přímou dopravu vřech těchto plod i u
ai t do příta6 evrffjvkýcb prostře i
kovuly A io znamenalo by rnnobo
roiíionft delaru pro kar y j řotiteld a
a saýltda západních a umožněna
by jim tím bytu zňrovtft mnohem
řnaJíí konkurence v trzích avěu-
ýcb neboť když by plodiny naíe
pocýUny býti mohly do IrbQ rvrop
akých při polovině dovadních cen
dopravních tu bychom věru soutěže
ze tni oatatuích obávali nu nmuieli
a postavili bjchoai ne mohli nuiěle
proti každému aoupeři kterýmž př-
tooině a trhu tamních vytlačováni
Zamýšlený proplav 1t ovšem
polnikt-m velkolepým a provedeni
jeho vyžidovelo by nákladu ta mí
lionu dolarfl A Že proti uakuttěnént
jeho vážné námitky činěny budou
]r til jlt(m driby vfrhodnl ia
Jlti nbuloa íftfiil rákladn aby
protrdtnt jbo ubránily Vidor
tfmu vt#ma vlak j't pouhou otái
koti ř a ti k ly tmy lida v aláKrh
i4pa Iních v boji brnito lltlf mo
Inojlnynlltrlítl U hní dalrkow
dob kdy kt iřfnl prftfdiv loh
konečné přio jn dJ !
'A ťnali aamoUřairh
' Jt mnoho lidí ktř( alylt rádi
chválu o aobě a lnou o jiňfch Jim oíni ntobyccjnt řoirooh
Im hem jfjiih latní oaobi mo Hlii poalall loto hrdinku ňej
dlitba jvjícla ft#cw a k vlaatfcfmu novljílho akandálu jil Jako cjaa
blahu a imU a myilénkoa cho iiM Hlf Í4tk do evropakéha kli
dili po hlavách avých hlllnfcb Vo lr yfc4f a kdyl odtud
vaht lidí těch l#at vvmol#0oaf tr
atupu vz lílanoall Oni naja a lidmi
# " -i---- i
pravém amyalu toho alova —
II rW těchto jaou a!fl ti kteří zna
lce vady jejich pochlebuji jim
ponilojíca aeb a činíce tt aba boli
uW„ r v
natáhnout nilIené aputti I zat
vili Stroje hodinové naznačují nám
čaa - véčnoat - Ukazují tám také t tktt bj kuíle ( bimey nálelejí
lito lidé ča kdy véliina lidkych cl k nnUtll a nejlepíl ariatokraoii
tvorft přeatane byti pa-lidmi? tvroptké Uyl to vidélaný le
- Kh feat roxumněiif ten lení
tanáaí an vioienjmi myilénkami
povznést! človéčenatvo v atav doko
naloati zaavécuje plánům aým celý
'
avoi livot aneb ten mní kohatl
a nerozumu a lehkomyalnoali apolu-1
lidí ku avéru pohodil? 1'řemnozl
a prvnějaích vlekou ae trudně tímto
životem a nadějí v lepaí budoucnost
ti j lj i i r
člověčenstva kdežto druzí a vyamě-
vavou tváří užívají na účet lěch již
atrádají-Sét jeat podivný a véro
těžko jeat k pochopení !
+ Co jeat Život? — 4Život feat
boj za skývu chleb již mu-í člověk !!Boa "pokojen V této vlak vře
Draci rukou avvch vvdobčti" řkn ! lftV mladiatyýh váiní a nárjži-
jeden - "Život jeat článek neko-
nečoého řetězu dokonaloati lidatva"
řekne druhý - -Život feat nilá
a tak knezna rozpfedla v l'ař lil i
procházka 2a kráanébo jarn bo litra
r „ 1 Bruaaelu několik milostných ro
při llbeaném iveholení ptactva a mknih nř: tiKZit
vanutí mírného větérku nekonečným
leem" řekue třetí -"Život jeat
divoká plavba nekonečným veaml
rempolodi Jež poatrádá všech po-
mficek ku řzeni lodě'' řekne čtvrtý
"Zivut jeat dar všemohoucího ku
apaaení lidstva řekne pátý — 'Ži-
vot jest zdlouhavý ale vytrvalý a
jistý poatup vtlebié přírody který
so neodfebýlí tii v právo ni v levo a'
apěje- k vytknutému cíli" řekne
Setý — Kdo Jeat pravdě nejbllže?
+ Práce prýélechtíl Možno že
zuSlecbťuj a povzbutuje mysl" u
mnohého člověka ale neIUSIcbt:uje
ty miliony dělníkfi s jich čela řine
ae den po dni pot a kteří pracuji
proto aby mohu llut aby mohli
o aobS říci Že jou lidmi Věru
m&Že učinili ae přirovnání a koněm pěkně hrát na housle a pravým ci
farmářovým a koněm některého bo kánským ohněm — a zamilovala se
háče Bude kňft boháčův také tak do níJ ceoa náruživoatl kokety
ušlechtilým když zapřáhne jej rol-!
nik k těžkému povozu nebo k pluhu?
Odpovězte si! — Přirovnání ušlo
chliloalt koně k mysli élověka jeat
aice nezvyklé ale celkem iprávnál
uukiuu uaiviDi Frw mjBi cio ve-
ka? Ne ! Zušlechti těiká farmář
aká práce vzátiného koně od pohromy
Radnický
aaTS-ÍT-K
ál kašle naatuzení
ZMĚNA
oi nraptěnl a různý:b nwlnhů plic )CIUU M prý tak iCaatnou v cikán
ntch a krčních Pan A II Biel s sk chlž rodičů avého milence
Ocker Texa- pravt: 'Měl jaem kde sídlela zároveň a bagounky
prudký kašel pře méfo pohromadě že jen cerada ae a nimi
SEVE11ŮVG) loučila aby olebrala se do Buda-
-j ~
aw WsaMMal iliái ' WUWW
M
mne vyléčil v několika dnech"
Cena 25 a 50 centů
Chcete-li míti v domácnoati výborné
mazání kupte ai
SEVERŮV OLEI SV G3JHARDA
t „' xi
Ten vyléčí revmatiamoa atubloat
ah r m
udů oteklmy Cena 60c
W ř SEVERA Cedar Rspida la
Kfulllřlon
Chlcad iln 17 le lna
Hpnjcnl amerltkrh dollarl
tarobvlíml IlechtlcMml avrottakv
frby přlnálí #rbn iřfjka kdy
IBftl#k4
To opltnA vidím na nojrtovljlf
akandilnt rltořc knilny Chimejr
Caraminitvl o o II podmořaké tana
přináll nim aáhodlouhé iprávr
jel I v Kvropl výalře lntulí avjjf
" BP" an meriay iu
divíe doapélo v bujnou kou
alující kráko klerál poutala nejn
avými neobyčejnými voalami ala
aárovefl i avými miliony
Jaký div !t čítala v řadách
' !
baial barony Jil přivábeni Jd(
íř4(W( huné k J#j( mm'
knm „ oKii-!! tBinflI1
vyblílejfcí ílechtic a tak
v'ikoa ř'° tJ'6l0 Jk
? ' rm iu° V™9 9 ien U0Ye
V V n"
oaUtni a odved Mi k o tiřL
'
IÍbní ktníIet P0"" toto
'Heo! "!?hf0Vl ! e
a nim aminu a kněžna byvii uve-
L ' n (
dena v anetokratické kruhy Paříže
lř k
roe" áby hrá a zde vyniká
( jonu
v 'h ia ia mftn!(!tvl
Cbimayových úplní íťaatnýma
knIje uké a etharizické chladné
pobyi byl úplně kráanou svou
°"lí když kl5"°
T°u "ven° l0
j iuw u
hřfii!a (jfck Kffll „e přiřnalft)
avik manžel 1e1í neměl o tom ani
idání
Teprve když im belgický král
počal %t krásné kněžně dvořiti a
to velíce nápadným zpfiaobem tu
kníže Chimay zakročil a poměr
tent0 preruiil odjezdem s Brosttelu
°
Leč vyhýbaje ae jednomu úskalí
°y "e manželské itéstí jeho o ně
DeroDilO narazil v Paříži na dru
hé
VA „x„{néw v_„
v n{ínA ftm i ' Úl „w4n
ké bandv Janoíe Rlca nenatr
nébo šeredného to mužíka a tváří
zbrázděnou neštovicemi ae vadě-
láním zcela nepatrným jehož anad
jedinou přednosti Jest: že umí
Kdo Riga viděl nemůže pocho-
piti toto vášeň kněžninu a není
divu Ze ozývají ae blány že kněžna
trP( chorobou čivů
Nedbajíc avého chotě aniž avýcb
a uek uprcnia kneioa a ltigem a
Paříže a aice odebrala aa nelnrvA
do Londýoa a pak do Neapole od-
tua ao lííma
I tde nesetrvala
'dlouho Přeiío
'diouno přejíc ai poznat i rodí
"íh0 "JbatU vydali ae
poznat i rodiče
Dlm D tMtU do Uher kolD
pefiti kdež bodli se nyní uaaditi a
muienu zdji úbytek její jmřnl
Jet inveatován v Chicagu a ročoí
Její řIjeM obn4ieU u%9 H
000 coi je ještě al išný obnos pro
cikAnakého kapelníka
Kněžna ieat teorvá 28 rrkň ti
rf 3 Jeit do"d liD v
'TOt Jjí aanechal patrné stopy v
i!f Sx t
JJ1 "kríi kteri počíná uvadati
coi BDlIÍ M HkrýU hoJnýn f £
ním pudrů a líčidel
K!ff Jeat lárliv na vinalanoT
svou milenku jako Othello Jlatý
nuTaraký lla it!rj učinil ji nedáv
řiti avoti iávltlvit a při odobola
fanat-htl Jí tvou podoblinu Hitva
la ji vlak "Janči" shlédl tt Ji
okamlítl řiiilrlial a mail knllnoit
nim drtili k výdipti v néml vlak
nahráli úlohu hr lUČak
Patrně tato Jej! mlloatná kapito
la eikánam H'm není Je lt tou
poaiadní v dobrodrulném llvo'l
knIny ( hlmayovl Namo
JSnufvni ttrmdtli $trý Mimu
Nartejvýl ssjfmatl řllira podává
nám apdnl iprlva at atallatické
kanceláře dla níi bylo vr l"V0 ia
měatnino při prác i rftinbo druhu
aj715rt5l CMob atarlích více nel 10
ftcolČini 14% ffllo obyvatel
atvaaakoro 41 fm & omh přeaahují'
efeb atařl 10 roků Z toho tvoři f
ijjr 17 a2 ric Hozvihnrrneli pri
cornl lid ve třídy tu itmfatnáno
Jat u rolnictil rybářatvl a dolovnb
ctvl t)01l13tf ob v domácích a
oaobnlch alulbách 4300577 oaob
při obchodu a dopravě 3320192
osob při výrobě a řemealném průmy
alu 5091293 oaob Více než 59
proc mužakých pracovníků jeat le-
nato více ne'li 37 prco svobodných
více režii 3 prcc ovdovělých a J
proceita rozvedených Ze všech
přiatěhovalců zde zaměatnanch 14
proc mužakých a 18 prcc ženských
není mocno anglického jazyka
Dle censu nalézá ae ve Spojených
Státech 011483 lHřů 499090 áicek
a modiatftk více nežli jeden milion
knihve loučích kl-rkfta prodavačů
090058 obchodníků 5281557 far
mářů 3004001 rolnických dělníků
349592 havířů a jen 00000 rybářů a
lovičů ústřio V profesionelni třídě
jest nejvíc profetorů a učitelů a sice
347444 lékařů a ranhojičů 104605
dále následují advokáti 89030 kněží
88203 spolkoví úadníci 70004 hu
debníci 0215? civilní inŽecýii a mě
řičí 43239 umělci a učitelové uměuí
22490 Žurnalisti 21849 a konečně
bérci 9 728
Demokrati tliby — tutlanou vidy
chyby Co toho před čtyřmi roky
Altgeld a demokratičtí nádhončí na
alibovali jaké zavedou hoiodářetví
ve státních řiiunďch a dnes — po
čtyřleté působnosti když demokrať-
cký státní pokladník Wulff byl nucen
odstoupni tu zanechal svému ná
stupci velikou pokladnu a v ní —
skoro nic Poprvé anad od r 1870
bude legialatura nucena vydali po
volení k vypůjčení peněz pro stát
aby veškeré výlohy státních úctavů a
legislatury mohly býti kryty nežli
započne ae kolektováním atátnlch
daní Státní úřady zastavily veškeré
výplaty kromó výloh legislatury a
guvernér Tanner dozvěděv se o ža
lostném stavu Mlátní pokladny oka
mžitě svolal "kabinet" svůj k porzdě
jakým epůaobem by tomu mělo býti
odpomoženo a dle všeho Jak jame
výše pravili nezbyde nic Jiného
nežli peníze na státní potřeby ai vy
dlužití Také jedno z těch "p°íe:
hnání" čtyřleté demokratické správy
stAlu I
Ta unoní čeština co ta u nás v
Chicagu skuaí to je k neuvěření
Tuhle zmrzačena byla nt divadelním
plakátu oznamujícím že ae bude dá
vali "Matějkopo Maceo" (až dosud
jame mysleli že se má říkati ten
Maceo) a v Hlasateli v hlavičce jed
noho úvodního článku mordována
Jeat chudinka ve větě: ''Buďme
mužmi celými" Tak se sdá že by
chom pro ty některé "učitelé lidu"
potřebovali saložili školu v nfi by
ae učili českému pravopisu
— Budete vypláceli cestu přátelům
8 Cech? U Pokroku Západu můJete
nyní obdrželi přeplavní Katek i Brém
ai do Omaby za I52-00 3kr
ifTobujoto
oleí stroj?
Co amirl! o afrnjfrh Ji-Í Pokrok
Západu tu prrml rubli
IIJIl jr tVnilll
V nttairxliif frfm ptnUv 4m na uk4ktf
Jen nfkolik doptari 8 tnnohfVh jal a
dolly a v nit h! naM pp ndltrataté ťaa
vUtlklo vylildntttl IhJÍ A4m jak M
tutMlly airoja ]! Jma Jim cdnitarall
tpflkaaa Wah 9 (4M 1 tl (X rad
VMomoat v4m iMviírn fe Jro fr( stroj
cli 4 ve víecn jrtř4dku otidrJal a M I
doat vjhoiifl nrli jtam na n'm lil clo
ní I4thy a dotda lija jak na lea
kťm hcdvttd laktťl I na vlrlndin mul
ikm zimníku Ink pfrIM mnohé Jiné
stroj co jaoii zde prtxliívané '"I do
H5 co„ neb Joti zde alroja tlraJlí jak aa
vrbodé (I dovoru Jc m zaplatil M W
a tak ilořiinJti átc atroj "1'okrok Zt
padu" kaldi'mu kdo by atroj potřebo
val H poidrsvrrn John Hp7ck
lavra Tily lowa 'IX Iht m Ct
rtd~ Hlrl stroj pro ktrr Jaem sl k víra
poalal Jacin v pořádku olnlrlid a moje
maníclkt Je a nim úplni spokojena a
Vímdťkiije V ilcté Vác 1'írba
Inďanuta Neb 9 proa W CUni
tv— řirí atroj ř 4 Jacm ohdrřel v nrl
Ifpidn poíitilkii a podftkladnin firohMd
nutí J'in ahledal in t tu stroj doko
nal TCI t m obdržel zímku řlll "Cer
tldrato oř Warrantv" a l eakf návod kte
tý Jeat tak acpsiín e kilo nikdy na šicím
ilrojl nepracoval mhle víe lehce pocho
pil Proto kdo by re f u-néřů I Z f a
in dlel šiří atrol ohlednat neehť ohráif
ie na Pokrok Západu 8 pozdravem
Joa Kroupa
Fort Otnlifř lowa Cl pane redak
tore: Dávám Vám známnat že Iwm licí
ítroj v pořádku obdrřel I éeaky návod a
žádnou chybu jaent neabledal
v Hotek
nheatland Minn 20 ledna 1890 —
Ct red Sieí atroj kteří Jncm od vás
objednal v dobřím pořádku jacm obdr
žel a koná práci výbornou Jaum a olm
iloliřň anokoten iwli koná nrÁrl lnlí
40dolarovjř neb jeAtě IcpM Jeit hoden
o poručeni vaem Krajanem Kten icate
iicl atrol nemají aby objednali "Pokrok
Zánnrill " Jct to itrnl larlntf a Anir4 w
víech tiřínadnoatcch Já ho odporučujl
▼Nťip arajanum a urioti
' Václav Kudolř
Ceovaj North Dak30 dub 1896 Ct
red-Sici atro] "Pokrok Západu' čía 8
Jame v pořádku obdrželi Doprava atála
náa dva dolary tak náa stojí celkem i s
předplatným na rok 25 dolarů a jíme %
nim úplné spokojeni Mohu bo každému
odporučit co řádný atroj 8 úctou
Jos Kyba
Alleirhenv íitr Pa 29 liatooadu V5
Ct red — Odpusťte že Jacm vám tak
dloubo nedal žádnou zprávu ohledně ai
cíbo atrojo My Jsme úplně a ním spo
kojeni neboť lest to ve akuW-noiti do-
ltnniilv( nřknif atrol Mu(tn Vilm nn
mít ze Jame neměli žádné namáháni se
znal jan ae co ucia iNafill jsme vaecke
bned Dřlit výbornou službu Jsme a
nim úplnfi spokojeni Prořež Vám vzdá
vám srdečný dik za objednání licího
vtroje na který Jame velice hrdi
8 úctou Anton if ufner
MuHccula Wia„ 14 února 18116 Vážené
redukce: Prémii k llatu vafemu (Hinge
rftv licí stroj č 3i Jaem v pořádku obdr
žel JIŽ před novj!m rokem ale neihlfil
Jtcm vám dříve paát až Jej náležité zku
afm a zkou&ka dopadla výborně Je to
atrol tak dobrý jako kterýkoliv za f 50
a kdybych nebyl f cti vae vysvětlení v
Pokroku Zápatfu tak bych tomu nemohl
ani rozumět tak to může být že ho mů
žete za tak mírnou cenu poskytnout
Přijmete ardecné díky a vřelý pozdrav
od Vaíeho Jiřího Ludvíka
Muacoda Wia
Cleveland Ohio 21 prosince 1893 —
Ct redakce Oznamuji Vám že Jsem
fiirí atroj "Pokrok Západu" za doplatek
12100 co prémii obdržel v pořádku Není
to mojí zánttdoti něco chválit co chvály
nezaalou2( blečinka Ku peň co ncí lití
nám vfto vyavetlila I ukázala a shledala
že jest to atroj dobrý a lije lehce Kra
tanfím radím kdo by n£Jaký atroj potře
ioval by ae přisel ke rnnft naft podívat
než vyhodí různým agentům 16500 oni
Jináfo prcMlávat nemohou Nahlédnete
co mual v mfatě platit nájmu co vydr
žují agentů ti mu ní mít nastrojí třetinu
Jlnáre by obchodovat nemohli Btroj
"Pokrok Západu Io zalánpřímo 8 to
várny z toho netáhne nikdo žádní vý
délek an Jeat to premlo za mírný dopla
tek Přeji Vám Iťaatný a veaelý nový
rok 8 úctou Fr Hrneček
Jarkon Minn 24 proa Ctěna
red Tímto vám oznamuji že jaem vál
lid stroj "Pokrok Západu" t 4 v do
brém pořádku obdržel Zde za takový
BtroJ ao platí $45 Odporufuju Je vlem
kdo atroj potřebtijou neb lepAÍho sl ne
může žádný ani přál Jaem vám díky
tavázám 8 úctou Albert Jahoda
Pánům úředníkům ipolků
Úle tni (obchodní) knihy jah
Ltdgtrs Journals dtnni knihy a
Hnt od 7 Jí nahoru u Pokrok
ZAfiadm