Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UM Jali mimo rnsjl ftajhlivne j
dráha msti Nw Yrirksm Chi v
gam mají tirjrfA ' ř nf j A f statint
IsUinlfinl na ipd ťt} North
western nabylím Pacifických dráh
Ul ly míjliely napMrPtf tri
! drahému
Hylo vidy tiallm n4hldim H
oejiprav lllťf řtfj'i-if elm
k vtrovnlnl dluhu IV ííh kf ti
drah Mt proděl týttil ia nJlflf h
podmínek Jsi i]o(i(li moJno if
by pM Um fyinjsné 8(4'y I tlráto
Upiti měly IIU' lti jm na
toto vlo i trihd stanoviska !i tyto
paolrlcki dráhy Jsou ve íkutečnosti
V turu Insolvt ntnfnt a nemají
osmi tikovou co dluh na nich vái
ftoaaí obnilf To nfjpři roto Je
vlastni Jelioý kapitál jrni do
Uvby týohl vlolen byl onen
ktsrý vvdánfm flťitiolA Jak vlád
fifcb tak I líletniénich taopUřcn
tjl oýbrl I i tich daUfch příčin
le stavba této první diáhy Pacífl
cké t tehlejilch dob byli iřlli
nákladnou nehoř platilo se tt ko
lej jaki nyní rlont Atf možno lev
fttjl firl po $30 luna ta teh ljil
doby a! do 1160 lil tunu a spolič
Dost itma vnitřním ringem při
stavbt o aesčelné miliony okraL ni
byla Uk le celkem data by o iM
diti dráha ta njt' když byla by
Uvinu poctivé a íetrně ta mno~
hsra mině než polovici o t-1 y na
sUvbu Její vynaloženo Nu! ml) i
by bylo mělo dojdi h vyrovnaní a
mil iuUt y platnosti njn cf lý
dlah úroky nesoouf nýbrž i akcie
jtl podstatě žádný kapitál nro
presentovaly kdo byl by to je r 1
musil by platili úroky na tun dlah i
dividendy na smyslený kapitál a
konečni i dlob splatiti? řúbyli
by to dojista podnikatelé a akiioná
ři společnosti nýbrž bylo by to
iirit obecenstvo národ sám který]
by dlah tento splatiti rnuil ve
ap&aobi vyíSl ceny dopravy Uylo
by to pouie jen prodlouit nlin vyilí
rafiatvf a kdy! těly tuto tu kin
mnal již nóti nirod jodnlm ntb
drnbfm npftiobem pak měli jtrtiu
vidy aa to le Iíp'j bude kly! olelí
atráta najednou a celý podnik
Pacifických drah pontavt ne na lepil
a poctivřjŠI aUnovisko Kdy!
bode měnil kapiuiisacu budou
ovlera ti! menií utitálena vydání a
omolní ae levnřjít doprava Toho
arci dá ae docíliti pouae jf n tfrn
kdyX ocinčna budou nálciitá opa
tření aby ae neopakoval raklaia
telský Švindl který iiavinil nynřjSf
ipadek dráby té Jestli mial tato
opatření učiněna nebudou a b tul tli
ae opakovati švindl siklaJatuhký
tedy bude nadále nejen celý tíinl
oýbrl celý národ vydáván vytiřríó
ooatf tohoto želetnsčnfho mono
pol a
Ze iitátntiio kapitolu
V tenátu podán v úterý meii
jiným návrh aby výbor který ni
vitívili má Peru kde uhořela jed
na a bcdov Htátnfch používaná ta
dormitář pro studující na učitel
ském ústavř navSth il též mČHto
Beatrice kteréž nabití inačnou
podporu pro případ že by ústav
tou Um byl přeložen Značná do
baU rospředla e o tom které ko
misi odkácána býli má předloha k
regulování dobytčích ohrad v So
Omase Přednda odkázal ji ko
misi pro rolnické záleittoHti a ho
nátor Rmaom navrhoval aby vtata
byla i ti komise a odkátána komi
si pro rficné korporace Návrh ten
položen byl na ni 61 včtenou 23
proli 7 Podobnč bylo niloženo a
návrhem usnesení aby platy Hiát
nícb 1 okresních úřadnikft sníženy
byly o 20 procent — Ve středu po
dobni poloJen na sto! návrb ahy
výbor odjíždějící toho dne do Peru
aaaUvii se v lieatrice a přesvědčil
se tdali by nebylo radno Skotu
normální tam přeložili Po oba
ty dny nebylo v senátu jiného vy
konáno než že podány některé nové
předlohy
Ve čtvrtek ráno vcnikla tnhá de~
bU v senátu o návrhu podaném
Mfi4torHii IImIhh priputliUMi a
('Mt#ř ('(Mir(y aby ari Jediný do-
hř Míhyl povolován rt Jkkřdiv
Jld {tfoín Hel y klřI j0U flw
I kil přřMj 7-uhn rřlého stálil Hm
Il40řl InlftU doh) VyfOÍIMnf ll
U fiávrh Mifřin j(-t proti ti
řT)Uíi'ípké v)tivi a i#Jm#fis
icnáťir {nom poví ltl psnu IU
tovt a jomu pod bitým do pravdy
Mim v Milíři utit pfllii řnftoro
Ukotýth st4(ntkr ktM jou vidy
při-ll vicmri co by % filfikl snob l
dálí mohl i přepěli Ornm pon
va ll prý to neprospívá Nfbřinr-p
tik jakoby Omsba ftebyla ani v
Ncbra"! Tito nt4tfiíťi nnvidl o
nifl dá' iik! na jioi svého nnu
Kdyl CiMter íoiinty a ní tflý
táal (rp'l stidifm byli i4t'ipoi
c ikU ťoimty nn-ii prvními
ktíl (Milovali o povedení potřebné
p idf ory a j liki Doutas doonty
platí ifloii #filniinii Vříkcřých da
ní přimkli dojUtt k tomu účeli
6j díl Kdyby iylo mini aobcft
mii naSiinl titnílíy proptval by
tolý Hiát ninohřiii léj o Kdyl do
iio k hl Hoviiif byly Jioom dva
hlty pr i návrh pana Iďata O l
poledrio fiio£ala práce v senátu
ta4dáu(in plt nárním a jf lnohla'
ni naneseno bylo odporučili k píi
jal předli hu Kutixornovu 1Ih kte
ré by počet nkresbích koiuafft v
Iogli county tnienlen byl t 5 na
tli
V pondělí přilit riodal j n
chvilku a nio ni vyřídil
V úterý večer odbýváni byla
potečná schftte v sněmovně pO!l
necké ta účelem pojednání o před
lote povolujítJÍ ♦ri10000 na mei
atátnl výtavu v Omate Přdsd
apolečnonti výtavn1 (i W Wattle n
i přednonta úřadovny pro povtbu
tování iJ M llitehcoek podávali
své nflvrdy proč by podnik ten
itědře podporován býti měl kteréž
přijímány byly jak se adálo vélii
nou douli příznivě Proti nim
uváděl poslaneu Wooster a' něko
lik jiných námitky jež se proti to
mu činí kteréž míco jxou mnohé
ale větSinou bctpodotatré Jmou
lo jik následuje: 1 Že je to
podnik tcela privátní a mÍHtní 2
Že občanstvo ve tálu jent proti
podporování výstavy 3 e to
budu na újmu jelikož prý lidé po
j'doi na výftavu a utratí pěníte 4
Ze občané Nebraky budou vyblá
Seni ta marnotratníky kteří raději
pěníte rozhatují než by platili
státní dluhy 5 Ž farmářom po
výstavě nio není jelikož farmy sté
prodali nechtt 0 Stitní poklad
na že je prázdná dané vvAé a
niajctt k v cei ě klená 7 Kiditelé
2o jnou naiul Omažuné H Hi Ji
tvltvo Žn odmítlo Žádost dělnické
unie aby jen omaŽŘtí dělníci na vý
tivě xaiuěHtnáváni byli ! Že by
to bj lo ku prospěchu onííhkým
bánk#řftm
V úl rý v sněmovno poidarifiké
též jcHiě nezapočala práce do
oravdy a mimo podání některých I
1 f II t ! M l í
novycii prnuoi) jíněno nevykoná
no Ve středu teprve přikročen
bylo ku itkutečné práci Valná čáu
ranního gasedání Crávena návrhem
aby výbor sněmovny pro volební
záležitosti oprávněn byl předvolali
potřebné svědky a dožadovali se
potřebných pÍHemnoHtí vo volebním
aporu a DougUo county a konečně
návrh přijat 68 proli 30 h la fini
Odpoledne přikročeno teprvé ku
práci v zuHedání plenárním v kte
rém usueseno odporučili k
přijmutí předlohu povolu
jící ltebece Perkiniiové v
CuHter Co 121 které prý na ikol
ní poiemek přeplatila Pak před
sevzata deba!a o předloze zrušující
prtmii na cukr a uneiieno přijetí
předlohy schváliti a sice 5K proti
33 blanftm Mimotobc podátobylo
něoo nových předloh
V sněnovné poslanecké v plenár
ním aaoedání odporučena ve čtvrtek
k přijetí předloha nařizující snovu
Sílání blinu odevtdaných pro opravu
ústavy směřující k rotmnoženf
člena vrchního soudu Též před
lohy dle nichž by sníženo bylo
služné superintendenta polepiovny
v Krarnsy a ndavupfo blnchoniniá
v Oiihm na ilftoo
Ve řtvrtek tsier odbývala se v
shřmovhi p sUnscki sililtff svolá
ná výborem spnlkn řspařikibrt v
ktsril vykláliny byty pánům po
(ditiifWn dňvoly proč by rnllo hý
li pfíoiáfio o řotvoj prftmyslu cu'
krovsrriickťho a proč by mil býti
pdjorován Vipcky dorody pa
d-ily tlak n skálu nsbof poptll'
aiickl vitiina rnibndnaU jsst ne
učinili ničeho k povibmenl pro
myslu lohn
V piteh skoro neli dopolsdnns
ťrivsno bytodsbttou i dali ss má
nimovna odročit! do pondělka V
t-n den příjsti bylo nnesní lby
4I)I jslnalcli níbyli připouliini
do sínA sném ivní mií iad4nim a
kdyl předlohy podtniden předchi
fjlol byly čteny a výb r odkáiany
a několik nových pMdloh pd4ni
odrodil se sn4t do pondělka odpo
ledne
V sněmovní islaneki v pátek
těl mnoho nevykonáno IMJi de
batu vyvolal návrh usnesení ktsrýl
tněl následovni: — "Jslikol ani
movna povolila t4konol4rnimu vý
boru sprdku nebrasských řepařft po
ulití létj síni pro veřejnou schntl
minulý večer a Jelikož ve schati ti
panoval veliký nepořádek a válení
členovi oncho výboru uráženi byli
některými osobami ku hmbi tohoto
státu a této sněmovny proto budil
usneseno 1 tímto litujeme a roi-
hodno odlučujeme nepořádnou tu
událost a dále nsueseno le od ny
nějška nemá používáni této sině bý
ti povoleno žádnému spolku neb
společnosti neb jsjioh záitupoam
aneb jakékoliv jiné straně neb stra
nám majícím tt účel pasobiti na
jednáni sněmu"' Během debaty
doznávali účastníci téže že co tam
prováděno bylo vícs než i k'uktva 1
Charaklerisovati schfici to a jednání
odpnrcn cukrovaru ro hanebné
Věhlasnému redaktoru (p Kdw
Kosi Wittrovij vrhány nesčetné
urážky v tvář Předsedovi schfice
K W- Furoas bet příčiny vyčítáno
bfidlerství a vobee smečka populisti
ckých poslaoea počínala sobě ne ja
ko uličníci ale jako praví trháni
Debata o návrhu se stále přiostřova
la a skončena konečné tím že návrh
položen na stĎl V plenární scb&ti
jednáno o některých předlohách
menší dKlelitosti a sněmovna odročí
h se po příkladu senátu až do po o
dělka
V sněmovně poslanecké bylo má
lo vlco členo než polovice jelikož
vlaky byly vesměs epotděny Pře
ce vsak po několik bodin zasedalo se
v plenární scb&ti a jednáno hlavně
o předlote dle které by na život po
jišťovací společnobti t jiných stálo
byly povinny tři čtvrtiny vSech avých
pHjma tdejHlclJ po odraženi běž
ných výloh a útrat ukládali ve stá
tu bud na morlgtge aneb v úpisy
Namítalo se ovsem proti tomu i se
strany suruýcb populistft že by se
Um pouze docílilo vyputent pojtšeo
vacích společností te státu Předlo
ba hyb konečné odkázána spět ko
misi
Dnes kolem 2 hod ranní vy
puknul požár v Pacific Junntion la
a než plameny uduSeny padlo jim
23 budov obchodních i obydelntch
za oběť škoda přesahuje 130000
Chicagská nakládárenaká firma
Swíft tt Co vykoupila počátkem
týdue Jatky a dobytčí obřady v St
Joseph Mo ta $400000 Zaměst
náno lam jest na 700 osob
V New Yoiku ukraden byl v
pondělí před Pacific State bankou na
Hroadway a Houston ni pytlík a
15000 Peníze ony zároveň s jinými
pytlíky přiveženy byly od společno
sti pouliční dráhy a okradeny byly v
okamžiku kdy zřízenea pytlíky sklá
dající na jinou stranu se ohlédnul
Nedaleko St Augustine Fla
vyhozena ve čtvrtek na břeh vlnami
lhev v níž nalézala se tpráva o
utonutí bárky Lidrts na vysokém
moři dne 15 ledna Dle listiny
hledalo mužstvo útočiště v aácbra
ném člunu a jelikož dosud žádni
správy o něm nedošly má se ta to
že nalétlo smrti ve vlnách
HO VOR II A
ifixis Síf lslsi ioi U(M tif
tfM4 4'H" 'xaSHM n4pniti f
alty afAlHsa4 ssnmsl as'
%r9 0-ih1láHíl Bll v 1l I
Mallby l's Prosím slěl(#
líovorn ro Jest lí JetM nals
emi antb rnřsíe
F V llnivkovský
(híiumfiCt Prflmiř nif imi
Jesl 7l anglických mil kdelti
prArnir měsíce Jsst 2101 mil N
ssmi Jest padasátkrái vitsí nelli
rnlsfo váli "Okřát víte
IlcrWřf Oolo Nemáte n mtlkii
s tím ?p(6kem o nimi om-hdy v
Ilovorni jste psali 7 Ntm lo být
lřebíČskH anglicky "clove" Čili
německy (íswiirinelken hlinsky
psryophylus Čtenář
Oiponfit' Myslíme nač se onen
krtjtn onehdy v Ilovorni dotato
val nebylo hřebíček nýbrl řepík
řepík lékařský řrplček čili stár
čsk bylina to ehiti trpké a ko
řenniktrál před časem se potřeb i
vala v lékařství proti nemocem
Jater a plín lloulenici knili a bé
havce tsvně jako kloktali) při
nemocecb úst a krk i jako i k ti
plým obklad 6 m a vymývání ran
Nyní Jsou prostředky vydatnjil v
nlívání
Tjlorf Tet Prosím s lělte v
ilovorni 1 Jestli tni předpiat
ni rnám vždy na adrese totiž do
které doby mám předplaceno 2
Siříte adresu Olomouckého Pozo
ru a jestli bych sobi mohl u vás
naft předplatit a jestli ann kolik
3 Kolikerý asi noviny vychátí v
New Yorku J W Kohoutek
Oifpovir: 1 Na každém čísle
tiskneme vždy viem odběratelům
den měsíce a rok do kterého mají
předplaceno 2 Potor již více
nevychází Spojil se před třemi
lety Moravskými Listy a vychátí
nyní pod nátvem "Lidové Novi
ny" Jež vydávány jsou v IJrné a
sice každodenně Se tásylkou do
Ameriky stojí asi $900 ročně
Pakli je chcete předplatit pošlou
žlme vám 3 Jak dalece my ví
me vychátí tam New Yorské Listy
se tvIáStnlra nedělním vydáním
Hlas Lidu a vydáním nedělním a
tvláiním vydáním týdenním a jeden
neb dva týdenníky aoarebistické o
nichž bližíího nevíme
CESI VJMERICE
% Maikarní ples pořádaný v St
Paul dne 1C ledna řádem Mělník
čís 1C1 ČSVS těšil se přehojné
návštěvě jak obecenstva tak i ma
sek Z dam obdržely ceny: Prvou
al E Vrchotova představující
Hvězdu Svobody druhou pí Kor
dová představující Sněhovou Uvěz
du a třetí pí Štěrbová a Stránská
představující svobodnou ražbu stří
bra a měnu zlatou Z pána obdr
želi ceny: Prvou p E Sklenář
(Mojžíi a desaterem) druhou p J
Novotný (hrabě Vratislav) a třetí p
A Sládek (panoi)
j "Čtstko ' slovanský americký
Sokol" v Boston Mass chystá se
ku stavbě vlastní tělocvičny K
účeli torno zakoupen již potemek
aa $1400 na kterýžto obnos polo
vice byla již splacena
V Clevelandu spáchal ve stře
du min týdne samovraždu zastřele
ním 22letý krajan Aloia Freund
aaměstnáním pekař Týž byl již
delší dobo bet práce a ta okolnost
účinkovala naft Uk Že dobře míře
nou ranou do srdce životu svému
koneo učinil
J V Clevelandu prohlášena byla
koncem týdne aa cboromyslnou
krajanka M Horáková — Dle do
brotdánl lékařského ři voděno bylo
iílenství bídou a nedostatkem oie-
tření Byla totiž od muže svého
ochlaity opuštěna a sama o rodinu
starali ae musela
V Little Rock Ark aemřel
mladý a nadějný hudebník p Jos
Procházka jehož matka v Crete
Neb bydlí Týž byl jil po delší
čas řiditelem hudby v tamním
divadle smrt spfiiiobeiii byli ne-
iiionf prní O en Jídio (Vník Pro
cliátk by Jlívil v Cídí u'i počát
kem let sedindr-sAtýrh
% V ('MíMtfti (okosili sc dle
"Svornosti" minulého týdni kra -
janka Arifífc M)Aákoá o ustře
lení tnanlfd svéhft Vincence a
ion stMílt Jej dtfikráte do levé
sinny prsou a do vi ruky Min-
leli lito náslrdkem fieiMtáiýnh ne-
svárS min k(lna se rotcíli v fis
dli pk tavlttlt vnulik dobytu
manželova a'y nějaké věci fijtam
tud si ndncsli I ři tom počli se
inanlslé diiinloii ati a fldik byl
ten 1" Myáákoiá n manlela svéh#
přes noc i&MsU Mír netrval vltk
dlo'iho ndof hned ráno pnčli sn
mvíM bálati a IMirti hálky vy
táhli MyUková t ki(sy revolver a
dvakráti ma'iJc' i s ho střelila
Jelikol ji ri'ffil Mylák fvo prohlá
šeno smrtelným p nechána něžná
jho pídovička la mřll"mi dokud
výsledek poranění ináin nebude
1 O život následkem trestuhod
né lehkomyslnosti sklepníka JHten
tlapřiíel dne Jnled v Chicagu J
Síchřovský Týl tolil v ibuménce
Že pij-) kořaikM napil se t láhve
kyseliny karbotové a to tik notně
le smít v nkiiiki minutá h násle
dovala Sichr nský stavoval se v
hostinci v němž m štěstí so událo
každého večtrt t a sklí nku kořalky
a v sobotu když tam přisel ta
rněstnáu byl piávě sklepník mytím
psi roiřtd5n"ii karbolkou Na
oláiku no to dé á % čím psa maže
odpověděl že v lshi nilézá sa vý
hon á koMki a Že pa maže aby
od nastuzení mu pomohl a že jL
tak silnou že kdyby notně se
napil smrt by následovala Siehrov
ský nemohl odolati pokušení aby
neokusil tak tvlářtnf nápoj a proto
když sklepník opětně ke psu se
sklonil láhev rychle k ái-tftm přilo
žil a notný douéek učinil Sotva
že však žíraviďi do úst dostal
zařval bolestí a k remi se skácel a
smrt v několika minutách následo
vala í V Detroit Mích sehrána
bude v síni T J Sokol líudivoj na
rohu AHoine a ]skino ul dne 20
února pěveckým sborem Antonín
Dvořák romantická hra se pěvy
"Preciosa spani:é děvče cikánské"
% V Owatonna Minn otevřena
dne 18 ledna epOsobem slavnostním
nová síň řádu Minnesota číslo 07
ČSPS Táž měří 44x125 stopách
jefet o třccb poschodích a náklad na
stavbu obnášel přes $30000 Slav
nost tahájena divadelním předsta
vením načež oslovsko obecenstvo
paní Išovou t AtiHtin po níž násle
dovali řečníci: p Joíief Soukup
předseda Velkořďdu státu Minneso
ty p Jos Týra od řúdu Český Lev
p Fr Kovář člen řádu Minnesota
p Hajný i Miunearolis a Josef
Stránský od řádu Mělník ze St
Paul Slavnost rakončena taneční
tábavou
% V St Louis sehrána bude pří
ítí neděle symfonickým orchestrem
sestávajícím ve-měs ze samých
místních uměb& overtura z "Pro
dané nevěsty" Stáno sn tak hlav
ně přičiněním ]p J Kabala a J
Hrdličky ml a nadčje prý jest Že
každé neděle nějaké české Číslo na
programu nalétati se bude projevi
li tamní krajané naAi vnči koncer
tům těm náležitého tájmu
Zt% U Kiverside la spáchala dne
(J ledna samovraždu zstřeUnlm
mladá krajanka Lizio Kuolková
Učinila prý tak z nešťastné lásky
neboť matka její fňatku zamýšlené
mu bránila
r V New Yorku zemřel v pondě
lí minulého týdue ta příznaku otrá
vení lulelý krajan Vitfm Jost ta
městnáním sklepník Zla o samo
vraždu či o nešťastnou náhodu neb
dokonce snsd il čin se jedná ijisld
no bu le teprvé soudním vySetřová
ním — Téhož dne zemřel tnmže za
okolnosti trudných čtyřletý hožík
krajana Ant KÍimt-Ae Hošík ro
znemohl se na žaludeční křeče oteo
však lékařem předepsaný tnu lék
koupili nemohl an ani jedinkého
centu v kapse neměl atak nebohý
hošík během Ilc za krotýcu bolesti
ducha vypustil