Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
POKROK ZAPAOII
ORGAN jednoty Č S P s
„if t 1 r'-t"f n
ít t tri
eMívelo #f ' #f
TUkárs 1311 (lsl 11U tt
VfihAi knhin ttřnÍH
rařrMn
pw ! ! f aoi f r J m
fn i 4 K I i - t
VaMI '' t-'—'- ' 4 fmij-i
4rt f ttntt
) ňrjiřř'ft:t It 1 f !(' ftn pc44
a ffll ! lf1f H M
M"r lM'iřlH Jt if # )!
itmt # f # ' b
p1 I tt' ťill"!! Í(U'iílf
UMrlltl la 11 fc
tl I f mii'ii1 Vtrhn? i't"
MM-hf ♦ r e j-t ťii-!- '"
inii lil'i I ř'ř' I 1 ! N -Vr
nant r a ♦ ♦"
ORT MtV
l Mil (' H ninÍTi" ! !'lnf !!
ujf #:tfi frtti iři4t
4ň4 MmArtt' SlKřtl ) ' !
W fl 1 "t p'- MM W-fJti
kl-lf přnfo (# H tnl
af' ) IH' rih4u fri:ti li I ř
na li doim nmt nrífs )
Olirtťt) Alř" '# -1l'1 l ! 'íiř'- Z
! ti
roieuoic JjApa i t?
flmuhA fful
Oiiialia ilitc ied 1S')7
Zlc jk ba zlk vak jar ro
dobl i'iv řl tolik eo droMjr t
Ubála Iiké #poí řeíu] jako dřlvf
MltCLÝ TÍ DKS tTKOSiCOTAIQ !
nřkolik Ioií in iftniýí b vd Jín li A
lo joa ty 1U1Ó Sány kuré MiKudry
plavfctvt Joánicuí uSiboval! Ty
tlttí cUté ííh)
COIOKAD Kt tA8 P!bV IlOVOnf HK
tím Je ťr naitoWíl tmll guvtr
nért fjžátiovaSo pouze if-itrní ho
oikladu péti doUtfl Um moluk
že celý tf& 4n t&Lec za v!u ani ne
tojf
NA4 PAM GVVERNfB IIoI-CjMB ťO-
mýšlf prý n ulovení pfííi! pcpuli
atické nominace prťuj-t-DUkó Patr
ně si naši tielrastf popuiHté tny!(
že ca Lomiaaci {-rt-uije nickou u po
puhstft mi( patiiit
OíTKOVY IIAWAI8RÉ KKJHV PRO
americké pany diplomaty pr&ví j ři
liš tdravým mtíttrn s vyslanci St
vens Ij ou nt a nyní i Willis jnou
toho d&kaíMfu Vdr tomu víak
prenidentu MvKíbley inu nebude ch&
xeti ve výběru těch kduŽ by volnými
byli mííto ono tat4vati
V CoLOBAIit "OBJEVINv" UXL)
prý několik žáků kuří píAí víp jkjJir&%Dřcb0jfcb(vycb tm % sby
ee říká vthftrii nohama To nwi: umM do(tán( „e řpravřdln0řti
íctla nic divného Nejpli řídili fi tf b(Joí nemohou nt)b n„
e příkladem avých populi-tickýcb
tatíkft jichž blay dopotioliy k tc
rau 20 v poiieaoicn avou leucii so
to a celým Htátcm ''viliifa nohama"
k i
cká p nýiu právem o ekavati uift?}'
v 1
A 1 ni'lu ni LÍHA rnmAiM Ir 111 Iri-
nění hUdu nát$!edkt-m neúroJy zni
' 3 '
aul tiltu
klébo Jak aín d
LH t f
starají ee páni Ar g i c tí é o "ubidi6"
Arméoce vlc? než u vUluí pod lané
a nichž vyždímáno jií i co k
ždímáni bylo
v3-
V New Ykku chvtí tt t-
j _ii i j_ f _ t i
arc vprv uu r£ypia ca uuriťin
Jepťlbo prozkoumaní loku řeky Nilu
To není le1y divu U představení
egyptských tanečnic břišní tanc
provozujících Uk cttuě nivniěvo-
váoa juou Panové chtějí m nej-
one
Pan WiLitAM Jřj(is Bryak
který před minulou volbou tak Mlím
protc-etoval proti vládě aocdfl pomoci
aoudcfch iákzOt aotoiává e nyní
rám bí odnlLo zákazu proti vydava-
io w ffuM ♦ollA #pl po-
di-lhf íi ft# fll Jjí-h tof !
ř fll tr nth l plH (řoiíiii
tni mnt řřaaof tun
kt-iií! HUá Mi4'
ffil tkl
f4' f fc'nKř# řh itl lio
riiřotl Kíbf tl míří j#fl
fiP'řř ilřffneli ř il'Ky lý4 Aml
finifiy klrél Mjf!f řfý fcřJ
i4'tdnl d Miiif p il k Hklfil
m (do( (r)jmTii) jt K'ř
mii ál) i ki Kn'iř pool#ro
bylo řfffťh SI f Miliort
Nlvíiil ťtjim říni v lid
r-i{! id pj#'Ptj(li 5liiř!í -b
WC Mn h CírHn( Hbrt ř
Um04l imhoftn K A Novák
VV řřd !„ Mtin ťaHkH bujlr
N'bř V i vodtárfc Sw íilow
O-fiW V Scdi M íítui4 M
Ti m 11 Jr kj ( h Iron Ntbf Jwí
l'pfl Aibiifi Nb řípM tn do-
oi-'frl ploou rtíron ]k y
fl(4 d iíii 1 iřia t# Bt
1' Ultí
IU lha Jiir rlť a bnom r-oLi
kffcif tri iuík li n1ri( kírli ldihn
Vjrt f '4 to Mjtěp t n4lidnvnibo
týktti vjvom natfbo v rocw minu
Itm Vjvficnof
lljvlny i3) 370143
CliUbovio 170 027695
IVtřítín ia?y-247i
Z loho nijb'p ptrnýoi !-t bivtot
di pud v i'ft vývoia bopo-
dnfkýrb Piích plodin a ii tudJ
plným privťm kr4lem tv4n býti
ra6Ie
Mi ŽKi ft (TÁT DILAWARE VL
jde 10 nt-jJřÍTe o poslední tajfma
oM ktťril mséfiou měrou přispí
vala k t( U)U !e přec jeétí cřkdy
neco o tomto ujalifioučkém atétefcku
ve veřejnot protdklo Ve rvolar é
ú-lavcdůrné konvenci j?dii&uo totiž
býti má meii jiným též i o intranční
pranýře veřejného bičov4ní kltré
mullo trentn ielor } ok ruku žjbu v
"civiliovhnén'' Bt4tu tomto dosud
riznf proviuilci podléhali Utkuteč
nf-li h to tude o I)eUwre 'ediiiž
jenom tenkrát ťlysfli když při vol
Ikúí pini demokraté nčjaký velikán
§ký-áindl provedou
V MaH ACIItm CBJEvKN ZASE
novy trU"il — % vřech nových ten
nejuovřjí ZjiSiéoo totí? že komo
ra právnická není vlatcč ničím
jiným než truotem caloženým ca
ttm jedinkým ťicelem aby a třeb
k''o pomoci právnická potřebuji co
nejvřtSí honorár vyMímán byl Ji
nými jilo?y páni právníci spolčeni
nrv íkou za tím účelem abv cenu
cbtf poíjov8nuu na nicb ÍÍHlU řa_
]lUíhl A M aime Je uk
pr4fníha přoti lratBaj vystapujel
r BED NĚKOLIKA LET V PBOBADILI
ve bvýcaroku ve dvou kant jnerh ao-
ciali-té jichž iaadou jest že avít
' ' '
'i jiet ktždému dlužen Živobytí aá
koncilé cpatřenídle něhož těm kteří
I "
ří Lili" l#
penne 1'cnnijní fond akládal e jed
ihk t naných přírpěvkfi vfiech pra
(cojícf-h dřlníkft a jednak olňov4n
i byl z obecní pokladny Na podnět
dMnlkB aarnýt-b iruíen bude ijaum
u nio triaiiiio června a aice proioi
j (fcívfcdž řbledáno bylo že povtbu
tuje k lecoKi Kdo jest jen poně
kud znalcem lidské povaby mohl ti
to ovíem na prstech typořínti
_ _
Tuh'e v Burlington Iowa Ja
MM(Jin dj j gvého pr4vé
caroztnřbo hocha na jméno William
Jtrninj' Bryan a když to ozn4roi
muli mnoha fclov a řetí zaatal mu
tento a bruHU nový ato dolarový atří
brný certifikát Panuje povétť že
tjfř) ři bVřfi4 břnUti il
J IiiIm pi(l( pIIih iitlmii
'fni přát r fo'fifii řnfhorl
'""I '" ''"J'' il lo' ttl
Kř # U f řliítiMlř
fin Mrni H mm miia v to p -ri-
"i 'AftKfii do HpoJ#ňýfh HtAtft 11101
( I f V KA o ( R f K4'iHlllt řA HÍ linplřrhll TřífOlf fťi'#
to aby v iifM rt wtíio itř pofjpalfdftftii aiíiuj tm# ? rrf l4
hlí oplřfi i bi M V $ r# drl iřif7í V řor# S i I 2fli V
it] tln 1 ifoii í- 'řnlil fiaVr# ťi 974(7v v tc s
imlaviítl biďt a rtoatl Urn ntf ftlíil KlfI íp 1 přivol pleuba
pní Mmoř! ly J#i fi' l po na !" l ÍUřtlni flak -potře
ír9t#fl ( ariobfttíitkibň M:dmU J' m n-am#liU Toa řn#řoti jak
bmokřaíbkl poldifcy v m„ ftn iřflataU tfřob tlt kUtat přívoli
! ía i hi-u ! 'ciirif A řp# m btido tíichřil
pilf)4 i4VÍ řp4y o laíKin 4p I
ku a o kM4 iďdiMlni ffMfiáii a rád
by j !fkl rpnMiti4ft4fn d i třtí
to škiffdill I Un víř J i rej nbli
kárkf b dob byla Andílka Atntti
k' i )mIíí# t f řnřií íid" mil by
4m b pi# kfdřfe t"fJimfif:J
Ih! ři# wi fíft erí řiold řfťnig'!
Mv a oníbxai n i bAml # Bf tt
přivna kleli oi pro Ifk Zřotenlm
cU n thleht'tny nllcn t til tá
rovtft 1 crnyjei rolnit tvo n plodiny
ó dontávalo ri4!e Ikf rn fehol ř !
ni'fiií ýii'noU tté pozbylo a tím
bbyvitelotvo tamní k nťhofánl a
olrov pozbuino bylo To ď
znáno by'o i parUmenlnt kr rni-í
kterái ta riíUm pruzkoomáol fimn
řnlh'i íltvu Ifeka Jmenována byla a
kteráf v# t r&v A sé dornáti fe tni
ním cd a favedeidm svobodného
nbrhodii lid po velké vřtiinA záv
výdělkem vým na rolničení daleko
vích ztratil než zUkil A ipráva
tato k lmu kn vněmu polepána
jt-Ht lálnlkrm ktfiýž doposud mezi
nejpředněji! zantaine ivohodnébo
obchoiu ěítán byl
A PAK PRÝ NEMÍME VE Í?P J
Státech lidumily! Počátkem roku
darováno iQtnými dárci John Hop
kin onově universitě 1239000 Dne
Sbo ledna II W Mixwell z New
York'i daroval $25000 na prfimyn!o
vou íkoiu uoe il ledna Sarati
Wiífleraova z Bloou icgton III da
rovala 50000 iflným dobročinným
Ú6elám Dne 13 ledna daroval J
P-erpoi:t Morgan z New Yorku
11000000 na zřízení nemocnice
Dne 18 ledna T 15 Blackfttone z
Chicaga daroval $500000 na třízení
knihovny v rodném měttě a téhož
lne daroval I) K Peamona z Chica
ga 2'000 koleji Pomona v Cali
unii Celkem tedy darováno letea
pokud teřejnoHti známo $1993000
r&tnýra účelům dobročinným a vzdě-
ávacfra což není zajutě ukázkou
tak příliS épatnou
Pam Johek F Valečka klebk
obvodního iioudu z KtWauuee Wia
sděluje nám že uviluje o to aby dě
jiny Čeikó or-pané panem Elmun
dera Miuricem a vydané nakladatel
skou firmou Oeo P Putnám Honu
27 a 29 W 23 Bt New York zave
deny byly ve ikolách okreiiu onoho
oo i kol ní kniha k vyučování dějin
českých Okreoní ekoldozorce ůmy
alem tím souhlasí a schátí pouze jen
svolení Skoldozorce Ktátníbo jemuž
za tím účelem cailán byl výli-k ku
přehlédnutí a schválení Toto jent
krok pozoruhodný který zaslouží
nejen schválení nýorž i následování
Máme čenké oasdy kdež žáci ve sku
lách skoro napořád sou Čifii aviak
0 dějinách předka svých nezví niče
ho leda že by dočetli so o tom v če
ských časopinech jež rodiňe jejich
odbírajf jestli j totiž ku čtení čao
piuft vedou V takových okretdeb a
v takových ikolách mohli by učitelé
viude pořáilatt předoáíky aneb vy
učovali dějepisu českému bud dle
epiwu Mauricova aneb jiného
iVebrasce má skolni rada aama právo
utanovit Jaké předměty vyučovali
se mají a mimy mime diirikty v
nichž celá školní rada je čeká
takových jeat jen potřeba nařídili
aby se dějiny čeké přednášely a oči
iei y vj povinen uk cinui iiiea:
1 t 1 L _ # I
pih Va'lijF# přír# řnti lJr
iořjí(i# l# ftwyal Jnn fi#Jifi
ihi iMrirtf dýlrl ! I nAUilnrnfkt
dnjd
I BiJttj4l„( -„
i j!fl 6 i ot#BO J ff„n I
ÍUfiáM atarll amatovatl na to
k(Mk dllaly bl demokratické
ř-piy úimllky i amriťk4bo
j lf t hn ktorak klimily ai 4 otft4ř
prp'rjb f la by ide jaký plch
vyrábll n-b í4bi"i mohl VI lyř
tomu enl mi rokyo tak jlti kla
nal éuiiáře a n4i njblilll
choďií iue I I'Ada liak ivítlal
k"n" lřr J'1 lfá
no jestj I prflmyst pfe tbařaký ta
punlíl d i evfé kořeiy dik V mu
ťoMenlma zákonu MeKInteybo
a rokfj lí0 kleffm tehdy sira clo
na plech ivýino ale také dilniotvu
plechové pejlky naphěny Tak
jako pfftmyl ten male i mnohý
jiný riálslilýtn přispěním zbudován
býlí a kdyby nebylo těch zaslepe
ných fanalikO kteří jako stádo ne
rozumných oveo diiM horlí pro
svobodný obchod lítra pro avoboď
ré stříbro a poiejtří třebas pro
svobodné peklo aneb jakýkoliv
jiný nihodilý nesmysl když konven
ce strany se na tom usnese kdyby
vládl rozum a ne fanatism st41 by
lne národ americký na nejvyliím
itupm rozvoje prQmynlového a
přede vžemi jinými tak jsko atil
přede viemi v mne hém jiném ohle
du ta správy a politiky republikán
ské Ne'M rnX sensace spO obkna bt
a minulý pátek v senátu Senátor
Sherman totiž předložil sdělení kte
réž bylo mu zasláno sekretářem za
hraničním Olney-em jenž obdržel je
red týdnem od vyslance Větil Re
publiky Středoaroerické V kongresu
se právě jednalo o nicaragoanskou
předlohu totiž o předlohu povolující
zřízení průplavu nicarsguanského v
podstatě na náklad vládní Vyslanec
zmíněné republiky upozorňuje ve
slclenl onom nasí vládo že úmluva
mezi spoleěnoHtí kteréž právo ku
stavbo prAplavu uděleno bylo vládou
nicsraguanskon dne 24 dubna 1887
nejen nepřipouští pontup Jakýchkoliv
práv smlouvou tou nabytých některé
cizí moci nýbrž výslovně se praví ve
smlouvě že pontup takový jest zruše
ním celé smlouvy A dále že podle
smlouvy lé Nicaragua oprávněna jest
ku žehti procentam veikerých akcii i
dluhopisa jež by společnosti vydány
byly a konečně io dle smlouvy měl
podnik býti dohotoven ve tří letech
vSak do opravdy na něm posud za
počato nebylo a uplynulo již od uza
vření smlouvy okoro 10 roka Za
těch okolností jest patrným že jaké
koliv nsneauní kongresu ohledné pr&-
plavu nicaraguanxkého bylo by mar
nym Vsak nejen to nýbrž i vychází
na jevo že Anglicku byla podnětem
u vyjednávání o smlouva míru právě
tato otázka nicaraguanskébo kanálu
a že kdyby spojené Státy chtěly k
provedeni podniku toho přistoopiti
Anglie povalovala by véo tu za před
tni t o němž náleželo by rozbodnouti
společnému smírčímu soudu Vzble
dem k tomu ml aai malé naděje na
přijmutí ak předloha nicaraguanská
tak i předloba o smírčím soudu
Dr Petra Hoboko "Ruka kte
rá houpá kolébkou Jest ruka která
řidl avět" V domácnosti jest to
matka která první jest povolána aby
vyhověla potřebám chorobných a ne
mocných Majíc láhev Dra Petra
Iloboka po ruce připravena jest pro
větiinu případA Každá matka měla
by čisti Číslo "Světla" liude posláno
bezplatně každému kdo dopISe pod
ai1rifiii- Tli- 1'ntt PVhrn 114—111
So Hoytie ftVB Chicago III
ZhankrollM parlflr k# átáhf
Z4lsli(o4 dtuhti pinllokýib
dráh kterál l-kls s jll po df lil
nou řada let kongrissm f nimi
osilovaly dráhy o narovnáni nlja
kým spAsobem klsrým! by dli
ha ibavilr snil by Jsi laplatitt
musely vstoupilo konsěnA do iea
msnf lonea
Nsíim ónáfAm Jest dosUtaínl
ináma snad tá'e!i'ot lato tak la
nyní upotřeby obiírnlji Ji vykli
lati Zmíníme ss pout ! před
35 tety kdy celý ten áMrý kraj 111
cl lápadná od řeky Missmrl al k
samlmn 1'ao Ajh povalován byl
la pustinu Hahiřa podobnou kdy
tem! byla oprostře I iápaA o celi
stvost a v mysli mnJiýeh vtnlkaly
obtry le tik jtko o odtrlsní asi
lii jí tttty Ji I ní Jednou usilovali
o ně bu lou státy pacifické nalsila
v kongresu šlachu mjllénka aby
oba konce rotsUilé této pevniny
píjeny byly dráhou leletoou O
povolení a podporo ncliáista se
společnost k tomu cíli sestouplá
tatolenl Ji! n řa la le' avíak te
prve dne I července 10 j povolil
kongres třízení dráhy té poskyt
nuv jí iřmoIcou podporo totil
ú lil pozemkový jako! i úvlr svftj
Hily totil poskytnuty společno
stem Pacifických dráh úpisy vládní
sice v obnesa $30000 na kaldoo
mílí tratí vystavených To stalo
se ovlem a lim dorozuměním ze
iráhy sliny starati se bodou o pla
cení crokA na tyto úpisy a koneč
né jich splacení a ku zabeipečení
loho tvořily úpisy první hypotéka
a dráhy pacifické Později docílili
podnikatelé tobo le kongres ustou
pil od této první bypotbeky a
přivolil aby společnost mohla vy
dali úpisy avé vlastní jel by mě
ly priorito totil právo předcháze
jící úpisy Spojených StátA Toho
docílili podnikatelé pod táminkou
le vyčerpány jsou jejich prostřed
ky a úpisy kongresem povolené oo
pajčka nepostačí ku dostavění a
dohotovení dráh
Dráhy Pacifické najme Union
Pacific a Central Paoifio dohotove
ny byly v roce 1868 a také v krát
ce na to přesuly platiti úroky a
úpisy jim ku stavbě propfljčeoé
tak že dluh jejich čím dála tím ví
ce srůstal a dospěl nyní přes 100
milionů po odražení umořovaelho
ondu který utvořen byl tím že
psány na účet jeho obnosy dlužné
dráze od vlády za veškeru dopra
vu pro vládu konanou jak poštovní
ak i jiných tásylek
Před loty učiněn byl pokos za
kroč i ti soudně a donutiti dráhy k
placení aneb pro dlahy je prodá
ti aviak ta byl vrchní soud poho
tově a velmi pohodlným rozsudkem
že k eiekuoi dráh pro neplaceni
úroků přikročiti nelze a teprvé
až úpisy samy propadnou a Spoje
né bláty budou muset je platiti
že lze tím spůsobem proti dráze
zakročiti Mezi víra Mněno něko
lik pokusů aby obnoven byl duh
na 50 neb sto roka při nepatrném
procentu aviak všechny tyto poku
sy v kongresu selhaly a následkem
toho učiněny byly minulý týdeo
první kroky kterýmiž záležitost
dluhu Pacifických dráh ka konci
přivedena býti má Zadána totil
vládou žaloba proti Union Paoitic
dráze jejíž proSlé úpisy a novým
rokem sekretář pokladny taplatiti
musil aby přikročeno bylo k eoud-
ní prodeji a vyrovnáni dlahu Krok
tento učiněn byl na základě
dohodnutí presidenta a sekretáře
se syndikátem který zaročuje le
al dojde k soudní prodeji koupí
systém Pacifických dráb aspofi za
takovou cena která by obnáiela feo
procent požadavku Spojených Států
a k zaručení toho složil syndikát
čtyry a pal milionů dolarfi sámky
Kroky jel učiněny byly minulý
týden týči se prozatím pouze jen
dráby Union Pacific aviak rozšíře
ny ovšem budou na dráha Kaneae
Paoifio i Central Paoifio a vyrozu
mívá se le za syndikátem tímto
stoji Vanderbilt a jeho spojenci