Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
1'OKHOK ZÁVADU -4
fOLlTICKE IPflAVY ZAMOfiSKI
tfl U o' )ll fro milihttiím
linou svf" kf m nkťnHm iáli
Um 4)alav Nlm#kt lřftri#
Jak 90 látá h loUjfřtnVkýf h o lom
jil ]m m fmfiil) náhraditl (tjrtljM
dít a ' í !! torýrof o
milífii kt f tit fyrhbwll v
stMM t ttké vltíl li!#k"ftnnH
g pfofáílivoati K#ftl I' eijijr ! I
řím#rktm Kři ií k ©eflf
fiif InliHi i -H Klamalo
4í#tttMn't i4olfii ma kaMá tA
dl iho I f M# a h'r!itili dost d"t!
tom # oím ntviájsn obvinuli
f tn or#n díl pp I paf l'be
nmf ly!y l t jf e t t i fit linfoSi
lkoiřfc!y Tak avUty listy 1
foak viní ht i řhofII4 nt Kra
eíinffnffifr)# t byl jřnkf i
iiUtr vjn!f kwy! vt JUfftf
fmvtiíoi rtní oh!áil dftvlfnl vým
nu nyrljiř h dl díly novými le
t#pr p# (řvffnf t"boW émyata
prokOo tJvjal tojmska rada
ťranti unU o atojné ř'formo'
Utřlirirf NtUMle NarhfHhlsb pak
ti Vřl M i tyto nové oblil pfO
vojako přimlouvá £fm intnsÍ
oljil bude prý děloatřtUctvo rm
tWtfm vl e bd prý tálka némocko-frantoui-ká
nf)fblna tfvba chtěli
Franroiiov4 j-! v niíftf avítovoa
výta u v r !S00 pofádttičtyry
teti i fcf jt í rý zcela kri
tt ký IVoto tKf li Fsncie njni
IftfénU tšeoberně pfO 1'olof d'ktř
lectvo své zdokonalené dřlo Conetv
vo d(u( prý ani Německo ni dn
váhali Proto rý bud toužit řký
sněm nřiiíecký již v torolo neb nej
později přlšlm zaed4ní nové velké
uvřry ni opatN-ní nových děl povo
liti S tím bode spojena i reorgani
tce riřmftkélio dřlctřtlectv ftbc
kteráž i donu-l rovtiřl byla odklA
d4n ()uti)í litt ten doporučuje
řlwekérou pněrau Uké by i k pol
divkftm vlďdy na stavbu nových lodi
válečných byl vihtedem na příklad
Francie ochotnřjiim než dosadí O
novém tamfíleném výzbroji polního
dílostřelectva francouzského adřloje
pařížský "Tempu" tyto podrobnosti:
K vftli enasšl pohyblivosti mi býti
rjyntjsf kalibr děl (70 i 78 mm) ještě
více BDlíen aby umořněno bylo aa
přahovánl jen čtyř konf taSež bylo
by možno vttií tasoby munice sebou
véati Z novch dři bude prý možno
20 ran xa minutu vypálili a krile do
létali budou až do dálky 3000 metru
U příležitosti té zaznamenáváme
ještě že také v rozpočtu italském na
rok 1897 — G8 věnováno má býti devét
milliona lir na nové puiky malokali
bernJk výzbroji řadového vojska i
temské obrany Vsak také i malé a
naprosto prodlužené Řicko chystá se
k novým mimořádným obětem vojen
akým i žádá na sněmovnách svých ta
1150 000 drachem na zřízení opevně
cého tábora za 1 million drachem
na koupi nových koni a za 150000
drachem pro opatření přikrývek pro
vojáky Přípravy to jakoby věřili
opravdu v brzkou válku Tureckem 1
Na všech stranách oblaiují tedy —
nové pušky nová děla nové lodi t
Náklad na ně pojde pokud o celou
Evrcpu jde do milliard! Jaké to
ornání pro vyspělost národů má-li
dnes ještě militarism takou neobme
zenou důvěra v jich obětavost v jich
— moudrost v jich trpělivost
Po odatoiipeni Závalová Žj br
Šuvalov již úřad generál goberná
tora ve Varšavé sastávati nebude
třeba se se své třžké choroby pozdra
vil proslýchalo se již delší dobo a
proto konečně jeho odstoupení ne
překvapilo Mysu zajímá nyní otáz
ka kdo bude jeho náítupceu Oíoby
mající styky dvorem petrohrad
ským mají za jisté že car poile do
Varšavy jednoho i velkých knížat a
tím osvědčí Polák 6 m dobrou v6li a
kdyby to z jakékoli příčinv bylo ne
mnfnn la hnAnftat vkršivikého eene
rál-galernátora propůjfií takovému
látftlku blrf j mim svf ml ffn
fcfml sympatitrni ř nntnt} l#
H4iki xik4 miil ť f t Ml jk
A f f (4tk r liviftk CM trf
Utilk I Í'ol4fK [tthnt p smířti
ale at# lí tk i toHi NmllH#l
ttýťh finatikA ilttaťi n
a4 h nemnnhi H itké vtá fi fniM
tvího (řivsdU Iul4ky k p'tf4nf I
J 1)nrni r-M !!' n kř i
fy ) mtr4 Uf ř"jM k
při tom ltt ytt-t rik'i vl4 1 t l#p
Imlnky k otiraof -lMJiř ri4n
! v Htmr t KkrMtk lít
ové um poiftaíl l ftfif I4I po
třby Jkkoli tjmi%' Jitko4
pf4ta I'ul4k4v i h i Vh U(ko
liinihi propíi mítl timhÍ0 IIí
pn'l4řhý virftt ktfh' I'rl4)
kx l-ili-m rakým d 'kit) v I
aíh 30 ltt#fh# me'4 J řií4 t4bj
i 4Mí p lmfnk fuvnjn } tř Jw9
Jim dány řakoti j fátni a ku kterým
ďxid J#díň rt atdn(4f4: (oy
Pol4k0 '4l-i a d4v!ry vlál v
Poláky IVIMH latn p nim tik i
ijlfttl Po!4k4 r4(tm smrí
nbr potom tiobďto 14ln4 řlřifiy
omrsovitl j-jicb jaijk Ikolt a ve
řřjfiťm ulítání potom 1 cufi
na ftil Polkl tak vli- i ttiJujl
baif s moci řídili při poUkýib
spich jinými pravidly 1 1 k m4
přts 60 rflnýtli rj4rolootf Ono
noil mítl více pfi# n4rodnotnírnl
ot4tkmi liti kterýkoli inf tát a
li douftt že roiiířsnl poké otáiky
ntbud Kukv delati ládrýcb avIáU
nich potili Jíkfiiíl Poláci pod ru
skou vládou lijící podají makavé a
nezvratné důkazy že jou přáteli pol
ského státu xUké vlály Že se s
ruským státsm ztotoJftojí a eecbovad
více ideí jakoby polský cárod jen na
troskách rutkébo státu tnolt víkv'i
Sibifikd {Irdha Ve smíru sibiř
ské dráhy stala se cáteěná změna
Dohodou čínskou lá Ion půjde čá-ť
její ze Stétenska do Chaborovky přt s
území čínské čímž bude délka dráhy
zkrácena o 514 vert ČásC se Stěten
aka do Cbanarovky dle původního
projektu stavětí se nebude Čáf tato
byla by stavitele stála největších
klopot a nejvčtšiho nákladu Dobo
dou B Čínou dosáhlo Huško zkrácení
sibiřské dráhy při menší nákladnosti
Obojí bude míti dobrý vliv na dopra
va jež následkem toho bude i kratší
i lacinější Dodatečná výloha bude
ta že Vladivostok bode spojen a
evropským Hoškem dvojí parní drá
hou: železnou přes Mandžurii a smí
šenou — železnicí a paroplavbou po
Amuru Délka té části sibifuké drá
hy která půjde přes Mandžurii bude
1920 verst s čehož vypadá na Man
džurit 1425 verst a na území sibiřeké
495 verst Kromě toho vystaví Jťmko
pojovačku mezi sibiřskou a východo
čínskou dráhou sdélí 253 versty
Náklad na ni vypočten na 90000
rublů Směr dosud není přesně vyt
čen neboť jeitě není zjištěno kudy
by bylo spojení nejvýhodnější a
stavba nejlacinější Hušká společ
nost které podnikne stavbu východo
čínské dráhy obdržela od Čínské
vlády konceest na 80 let a výhradou
že již po uplynutí 36 let může býti
vykoupena Anglické listy doufají
od "obratnosti mandsrynu Je se
Husů zhosti jeátě dřív možná dost
brzy po vystavení dráhy Proto ru
ská veřejnost není valnó potěšena
tím že učiněny ve směru sibiřské
dráhy směny a ohledem na Cínu
Indové Žijící v Londýně uspořá
dali schůzi na které vyslovili avůj
dik vštm kdo pomáhají bladovícím
v Indii Ačkoli v resoluci nebylo
alova "Raško" je smysl její jasný
neboť Husové jediní poskytují pomoc
hladovícím Indům Dále bylo usne
aeno obrátili se k anglické vládě s
peticí aby omezila vykořisťován
bohatství Indie což jest hlavní pří
činou nouze domorodců jež často
dosahuje míry všeobecného hladu
Usnesení to zasluhuje
pozornosti
_I„„U U! A fi "w t
Husft
neboť Slované jeítě jako nejprimi-
ufj4 lsrotfi l myslí U Hií ke
plUl jkořiřJfft príf!'ni bohlf
tí jJích i#m přiháJf jim sp4
í# távni )tn I říktl I I Iti MU fit
MrLk i H alkUr listy vítaly jtkfc
mMÍ4i Nltnc tor f4f jícího li
koi ku ifíi#í kíU l lf lo4rM
k vikořtitlní l#ri řfřřlftllo
hs'sf 1 třbifcé lm(
'f Jititnt h ht f4(if i fl4
d o í Ml řikíhf řvsftího
křJ po vd#řtím %ttt Hvrlovi t
ff!'iuMnt Z'jxinfi byl slavní
tH{4t !''! fiíoi vy ravnjí s)ít4
v rí Zpo'4tkd ř#byli v llib4i
t4ri přáNky llU4e#m Mssslik
ftppottihovtll jhi vy-k4h'i křsran
ki-i potlání Avlik niíltAá pí
olflot f t-Ha pomofl Mkřk4 a řo
dávkní Uk)v alinily pohr citlivý d -a
t4ro k(#ř jltl nikdy ne
vi M( Mkřké poml a hr lnfiho
milof lí Hnký lrviftý kříJ poUI
omot 3M rsnlftým Níkdy při
jímat 370 lí II i dn Mnoho připa 14
pi ďavsnl s iíkýt h nsmorí přskva
jiovsto llibsisny nvýtovn4 Me
pt-lik íiMfovl nrmocniri a Mk4r
riw býval přiop#ra fch pomáhal ano
I učil pom4hatl připravovat! Uky '
Hlavním í llm c-l Klu btl Kaloto:
11
ti 51 kkoriona I Jtt v Hsti lvl
obilfii Kkoříi tiw hni li liová on'
miťh#li laladkem nbi iimnitl
Číny }o v podnebí ndtaiku
vody Hoztuka a Kutotem byla do-1
' '
jeftj4 Mendik s vojkem Iliy do
lř-lrHtltllif(!í-'oi
' "" I
v lltbrši za tbtnený
UTERJTURA
Ilotjiodáh jelinkébo to rolnické
lín iÍmii cikhn Snnl Hlálrch
vyšlo čisto 23ié ročníku VI ČNlo
tuto jak pečlivě vybraným obsahem
tak i úpravou čestně druží se k či
slům dosud vydaným a patrným s
oldio jest snabs poskytovali farmer
stvu naéemu časopisu skutečné do
brého a prospěšného Z článků v
listó tomto obsažených uvádíme ná
sledovní: Dobytek ae vyplácí Chov
konf Zkoušky dojnicemi Udrženi
vláhy v zemi Umělý choy drůbeže
Kolika koní O zhoubných násled
cích zkaženého vzduchu v úle Zá
klad k zahradě Bakteriologie mimo
čehož jest mnoho jiných JVIimo toho
naletá se tu hodně článků výhradně
pro naše farmery ve atátecb jižních
určených hojně dotazft a odpovědi
různých oborů práce farmeraké ae
týkajících hojně drobností redak
čnícb pokračováni líesldky Ženské
Dopisy a značně drob&oetl a různýcn
oborů Předplatné na Hospodáře
obnáší pouze jedinký dolar roSně a
již nítká lato cena oiéla by býti jaksi
pobídkou k tomu aby v žádné české
domácnosti rolnické nechybě) Čte
náři a odběratelé Hospodáře zavděčí
se nemálo když naň upozorní souse
dy své kteří jej dosud neodbírají
Přispějí tím nejen k rozkvětá listu
zároveň ale prospějí tím i sousedům
svým kteří v jedinkém čísle mohou
naleznouti rad v ceně desateronásob
né nežli předplatné na celý ročník
obnáší
r
mne vycnazi aruny au pouiveDoiTlk „„j „„„ od imiAk
Jiráskova románu "Mtti vroudy"uk oviuem 6tki no tmo
vyšlo v minulých dnech číslo 8 roč- JM nik 20 — wuy od r nt--nlku
X Jak známo přináší Knih z pum iritki od v iD4-ftmnvk4
Americká výhradně jen spisy nej- k"0-V4'" rout" '''i
i r r ' l — Cklim palurtkt obran trta a tvili n itU
přednějších romanopisců jak če
ských tak i jinonárodnícb a ten kdo
zálibu ve čteni má a ca malý peníz
ke sludné a vybrané knihovně dopo
moci si chce nemůže učinili lépe
než když na ní ae předplatí Před
platné obnáší pouhý dolar ročně sa
kterýžto obnos dostane ae přea 1400
stránek vybrané četbj
VJrooati k JlaUma ph-daiáto aapotrabi ]aat
vorUm Zvláítávlak sapoUobl JI pH lofonl
nachlaienl abyato al opatflll netlopál lák
Jimi jeat AUen'0 Lun( Ualaaro a ullvatl Jej
vřm4 dl návodu vylMl naoblaaonl v kaa-
dám pHpnda á přodrjdo oaudnm aáalodkam
Na prodej u vfcch lákárnlkt po 26o 50o a
f 1 i Ubev
Hledáme
Hl íd"1"1'"
aao vlaataaa-
a Biooa a1 ooraay
KartrallU ttoi
aiv i at řaai tuna
DE
Hfm fr ! M fOri " ! řrfj## fMř aj5
SciwntM tt„jn ' H"i'!- tlí ř'" " w''l
Í-Poit f ' 'M'i" l '♦'I' ' rHr
IMIIO-MII
AMERIKÁM
#') frif # t ' rn I t "
KiMI fMftími tiři( !"iť ►nii''
I4V !!( I ř '♦' t SVM44H afllV
tmi éH ! (MdUti I— I m '' '- ' "' !♦' '
it miU i
kt S tlf-l t r li!l S' ' ♦ (( H M
t frii
ět ékf l ! wi ""'llo(l I U4HUi
lt hi Ukr r i m-
Ailsa í{watrle 'U1iim
4rkM) f kllr řOf t41# w i
tu tk4oh f(i 4#'f a
t4t kftféMa' J -f Mír
Sil ř "f44 ti-l#
#U nt rri r rw
ZWln a Uka'utft-u
M tfm In
HeHř lak
Ml 11
kiL kw ni 11 aiit ' k
► ! 9V'4f 4 iliif'i)M
n ot nt $ u ?
I"—4'
f}'ím waUr l'ah#l #i
i fIK tit iti léiié Htmn
l#t4iK -"m tm Hov tsumtti
tm Tajrwaý hrad f karnlMb
VeUf r- "4 ytH ř-l!~
Ob lW rnaiiar M )4 fwt
pálnorl vi'tý r-M ifxk
tla ft4Ví VWttki 'llkřk !r (
-ktl
itfdlrtvl Aztřklr t llu a a
U4ni Ui44 wrkk4ro I dllwk S-jti
P Di'l"i( 7S frlkel lra Ci
Klba a IVaterluowbittoiirk rowás 4 r
Ikřbfrwf né tJ-mtl rnnn t
tUhn od Cl Bd cn tfli TajeniMtl
slitina na 1'ortrr nrr rmn 9ttie
k4lot e Ob lto r- oií iij u Jdna řiull
1'isnA otroka tinovijíl bifiii4 4[g?
loplak £b kUrl Hbm I ai4lc4 10 iui
vjlll dokl tm fltHooti VJdánl — I8jl'fllllf
Hrad v HarpaieťM rom im vtrn obu
pity x )-du prmtl
JL-1IUNI2
Vítiorn5 knihy vyrhízejírl niíklm!'in LilmAe iMíťky Kilem třin kdo nsceW
rok 1HWJ ge předplatí xdarma T'J i(rolívám j a ic odběratelům no 50 ctech
ncoiltiratťl
ům po 75c Miime na kkladó
Kolník 1 — tr tMity r nutn od M i
ávareoTa — ViptiltUi ifmi mima krukrxtini ttd
Lnd fiináíkovi — Hodina jf)i Hamti a radotli
od Bad Bftoefjvá — Johana) i HalmUilo man-
štik Jiřiha VM&rod od Luiljk — Cflk-tn
iiMt avaikl o 120 ttranácb
Rwentk 4 r prarj román od H hitf
Arareová 4 díly — Hkjuttký KocÁ Mnián od Eml
llaFlygart Kiul4ov4 3 díly Clktm 8 ivaxk4
BbHbo)to(cb 104 atran
Kotník 7 — Vtnae mi1mh roman bd
Váol Wka tftl rydáni S ktilh o M atrauáb
Kolník 9 O f44 krrtckt lumán od J J
BUnkorakábo 1 d(lr — lif ft l+tmyikima 11
ťrlcky roman od Zofla FHHIjká 3 díly -ía
l iUn blatorieky obraz od Alolao Jlrářka — 'o
vtitty atatfAa Ata od V Luilcká ClV-u f
iTuxki obaabajioiob lUXIatrnn
Itollík 10 TrHšU tVaolo román nangltckíbc
od Wll Makepa! Tbnekiraya ťřl V K Umo
rk S ak4 obaabnjtolb 1UO atran
Koťntk 11 oror' Ěttrtthtrk blat román
odžofln PodUpak4 4 aaky~ r'i a ' román
od V Loilrk 1 takr: o-lk m 6 ivm 1010 atr
Holllk 1H — Xrvelnicš povídka od 4)a
Jlraaka 1 avnfak— Upomínky od lar Hritlí —
V Řaitk eokroarnl xjldka od M A áimá
fka 1 Kink — NU inki tbor homorUUcki
povídka od Elláky Kráanoborak4 — Drobni "
ttitty Od Boiaay Kon4tlck4— Vjli ymUly od
O SoaUlik4bo — CaUam S avaakt lufll atrnn
I Jtofnik IV SamelTnil román od Váol
oFíih ]imu"
Prémie pro nové předplatitele pouze :
Noví předplatitelé mohou vyvolili sobě buď Hnu z výSe uvedených prémií
aiieo jednu z
Vecllý Žid války román o p4aobnl Jrovltí
d váblaanábo ronaooplaeo Kuyaua 8oa 131S
atran Ca a a f 100
Itílá Hora anab Tfl lata i třlc bttrtcky
tomán a dájlo í-akyrh aa války třicuiaia od
Lndvlka Balltba přál V L Moaarj Wt atran
C ao II 00
Za řest lt(MU H mán řra10onaih od
tiuouo t jiapálch krlmloátnkb romanrplKl
ranoonukeh Xavieradaafonf4pirai!llatraa
e iio
I XllHlné pletky a dobrodraiatvl rkoaakt
vy —
Květy JtmerU ké roé 2 obaan]a na 4i
traaáeb J4aa dalál román SO povlď-k a írt oo
tinL I íláakl panťnyob XT álvoU-pUl lalafob
11 íl H 11
'XI A 1 1 M A
!f " w ' t m'a
! II1 ! W #l
lsti Htlr K l mn
ttl HNII f Vk'S '- lM
0(i4t tf f"4 4
10 % t mt-~r — tm SiMh €
ki('iio t rllrii liláb rilia
4f # -k fř 'tl IW KW-I
'r-l l -- -4nhf -lt řll4 M
OL Uf M {'4 f1
lnlliMii (r4Nta s }
V !: 4l('k rMt V
ltt lé til Hmo rMtl
ťsmatks #řkrh rmlfraatl Vfil
řllf t l TvaiO ! f 44hal
i)l'tťm' iAn(i) lat rlr 1S
l:aklt kriiMfrký a ♦lshr
mii ř~iiť- #k 1 a onn—
U4liaký átář kiMl
iit f r 1 4fi! v aki kaaf
niw rui u s ru r st Ml a
m t 0 fft tUf Mas rill
MHřtril tKfc itwitk a laik ta
lMjk Vt lnil M'"4 t4 wlřMa
t-nr%úfmt ifpfiliiil ImI {k4l4
fiXHdina !% knlb4tsMi S 4toJ4
4 b)'4 (f44a)l l tň
Iíili liil4n Vlrr 10 !mI) Kala lal tl
M I tf rC'k II a 1 fítla rot Ul V
í i t:iVi } pv1ii(jiíBjri Vt E4 Or4#nt
í fl l'4!i4 iatia V-radx Sala OaTlIM
Jaa S lra Vo %j H4(rika Tt Oadftfka toSV
ou 4 Ktrli S í ! Zamllaf Bf 4U4 Jar
U rjnlirklo iaaa Hnu Vru Vitalit
Vt lir l-U Hnit H Vlokrw a aka plna
l!avnlb 4o!i(il4 o #k4ai daa V Clltaft M
Stjh4 ta4 l-jtll A Dráka V IfiatáAa
K J :ií i M KráloTe pl B Pllto4 UV
Bad!p V liuhauiaa Vole al4-a ]a Vala KM
dl)la íntob Ml antlek4 a bodo prvrftdf
pnblikil vtnamsoa 1 amálooa proto mil by
! ) fcjol olrttl orWomíl £oh kdo
Jlrb putad &má Cua itiU'iiá $100
naaledujfd rof niky:
V Lulická 1 avatky — Hornin na hajilti tpo
Hiínk na ioab-d&t válko raako-tnraekoa napaal
H- r U lltr Clkm knlb o I UM atr-
1!K nik 21 Sut román napaal fet A
Simk — Kruhu ' eaiaala Tam Mo
ák vá - ťoumuki praek nov U od Bofla PoaV
li{ak4 - Hni tKntnH blat vldkao4 loaafh
llrauoit — AatAa nowl napaal i U Hovorka
— Cřlkt-m aedm avaakl o UM itraoách
Itoeilfk ti - ia Ualabmrd román od
Vao VWka I aaky- Cim trU Um fti škHMim
povídka 4 i D Konráda - Kolíino tmy po
vfdky V Luilrká — KnOia pooUUk od E V Ha4
aa — Vrani vílo povídka i bor od V4aoaolvy
I ullrká Crlkau 1 avatki o 1M atnwáeb
Itof nik 23 Crrnl jwro román mladábo
rdo od Vio Vlřkal avMky-ifcaipit OUUkmr
II román od Žofia Podílí1 4 avaaky-ATaad
povidly od Ikiay Vlkovi áaaáUcki— Oalkota
T avakS IlStalrao
Koř nik 2 i Ivt poMúky t malomiakakábo
ílíotu nail F UarltM — SrUki trif od T
Svatovi — Ih kitlorUkt paoUkf lit poilata
loU Joi Brauna — S lavin tttkick ém padává
Tar Nováková DII I od aajawriieb Sob ém
?avazrow!ot národa ř'akíh% ] ivaaky— M
ntta pra nfí od R i Iroubanra Oalkaatf
avaki ÍIU]lcfi-h 114 atran
Itoéník i!" nbaáblajli o atmav4]4t aa44l
Vit-tf Jly čtu 1 k4 aalada](cfai! Spl-
: Hermína od a B Ilťllara NapUHUprUt
od B Svoboti4 Stará pUth od S PodlTBakA
M(a lUUmitma př-klad řfofl od A B )
Smtt ttrlu l šatu odYX Hvobody O Zhm Ka
aouni mi i I) Konráda Kttliny a irsy o4 V
Lalťl Calkam T ataikl o UM atraoáoa
následujících :
kralani auerickyeb a Hlob podoblaaaail II
muáfb (Unkl 44 Jlnyob vyobraaaol Oeaa 1
Kréty Americký ré S obaobajo mam
t ranách Jodpo dalál román ti vyobraoanlail
13 (x vídak hamoraack a ř rt i báanl 1S llAakB
a dvab ubaaba rářniho UUrárnI Ikola kratM
rotwarn4 ěUoaky I báani M podoblaan ialajlob
krajan! v Am-rlea a 34 váUlooa nlvodatsb vy
ibrMřiil Jiných Ooa 1QS
Ameriiký Atlas aaiieky) oWaba]U4
mjpa "!o!ryeh autl a mat y v4eb J4nntU
vycb aU4 V ddlladn vaabá CIU 100 Vnttýab
atran C aa il 40
Mapa náhténA Biayck autl Uauká
valkoatl 4"i paleien vykuB)UI braatoa rtomm
okrv )4 v v-b atálacb a viachny irtbff ai 4f
UloáUa ObljaikráaiakáoBa 1100