Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
"=wvp siatíswrif-ř 1
mm ZAHRANIČME
" Tkin jlříffi Jttoumn um
TfrrIIUFICKK 'mhim™ fil dr-Uidání iU
7 ViAy ninamofal ítftk MHfJ M míst to UíM ifcii
ridinoNk tělfftnt h pilliW ijl tlý ýtp#k fctřl m ft"k
lina b)h f vAnf lijnl řjnlia éasU iáhvaty telení Mvy
plt jmBtM "fefoluefií Crrhl" 'r1"''' olpořlfžíl U fÍMfA aby
J)II řC'n látťjlni Jmi r f eVll-ro přítomnost jsltl psraf# p'id
tm Hif n aMřjMM if m r
(7)řfá titlinod piý ff"t
OlhrojoM bylí dýkami ravotveff
fMřfl "spiklenri' bj b fřP
YI UI drfcátl i tin tri
rWni pffpaM í(hfJ(w m m
divadla arafWrti t I A f Ifrtn
lot 1 f kl kaniM UffiMnu f
áloie hrdiny vystospil mltdýh
rd lUMl ktrý kutíín se Mlf#
lil K nirnl f po iinf l
riny smrtelné pnéfatl si iU při
rnitnt ol#4ntrn nhápajíj
dísootl trKIil d'f strhnout!
fc loaMltna potlesku ♦ doblkdy
krev lkU na finech Ihlli býval
důoJnlkm I tl ohlíhsnýra)
hercem 1C představení potval
vltcky své přátl# pruhiáiiv !
bud večera lohi hráli Mnt kdy
koliv jindy pM Um Neířaslná !4
ska bila trt t-Mčinou toufatlho
krok a Uhotf
# f '' f otnamováno ve čtvr
tk l v Anint v Ubr4h a)4U
r4Ih t4tkaj(u(ch horník ft iet
nlctvrm při 2eml0cib itřl'
no i I3 jich portnéno V r4!c
podílely Í !enj il4kuj(ch horní
kft t metl mrtvými i rinAnými na
Iéi4 lích několik Nt mimo
vipoury povoláno voko an ptnojl
ohtvj před vypnknatt nových
vi!né]i(ch výtrlnontl
Jlakomld řlhká rada odbývala
v pátek távěrečril taieUoí Nová
flitká rada bode mlti icela novou
tvářnont Přediodové panské
poilancekó aněroovty hr Koenburg
a baron Cblamecký opřeli ae nové
volbé IIrb5 Hobenwart doaavad
nt vůdce kluba líobenwartova
vatoop! do panaké aněmovny
8
ním trnití tajímavá oaobnoat i par
lamentární řinnonU břhem poaledn
doby
Z Petrohradu ornamováno '
pondělí ie dr Bergmao povolán
byl k caru aby operaci tabráni
vtrftalu tkoatnatélému výr&Hku na
blavé carové který obrnil ae na
míití kde car byl před ieati lety
raněn Jak tnámo car konaje ro
ka 1891 cestu koltm světa ještě
jako careviS v Průvodu řeckébo
prince Jiřího napaden byl v Tokio
Japoncem Následky rány kterou
car utriil nyní ae objevily Ta
okolnost Ze podobná tpráva ode
alána byla i Petrohradu a dále
retiiřována evčdSí o vážnosti pří
padu
V Jiu$ku naříteno bylo dle
správ státní mu odboru generálním
konaulem Karlem ta!at)ýcb sbírá
ní prvého cenau jimi pooet oby
vatelstva tjištón býii má a aice aěí
tání provedeno bude 9 února
Moc a vlio Jluska stále v Evropě
vtrůstá a nejlépe patrným jest i ná
aledovních dvou v poalednícb
dnech uveřejněných případů:
Bertbelot bývalý franconutský mi
nistr lahraniónfch táleíitostf vyda
t jednom veřejném časopise pro
hlášení Ie loňského roku v mini
teratf ě Uonrgeoisově vtdal ae nřa
da jen proto le ruská vláda vyslo
vila nesouhlas nad jeho politikou
otátce egyptské Vláda petrohrad
aká patrně doaatuje a aesatuje
frano ministry aapoA tauraníSních
aáležitoatí — Z Uulbarska ae otna
moje že kníže Ferdinand povolil
nátlaku ruaké atrany povolal a vy-
hnanství a dosadil tnovu do atarých ckých vězňů vytývána byla leč týž
rafat úřadů důstojníky kteří asi 204 proti 132 hlasům tavržen
před 11 lety podnikli státní převrat' V Londýn i akončil ve atředu
tajmuvie a vypudivše ie terně tpůsobem neočekávaným soud a A
knížete Aleiaodra Ilaltenberga po- meričaoem K J Ivorym kterýž
něvadl nebyl rnaké vládě vtod pro účastenství v dynamitovém fe
Zároveft jim bude vyplacen plat ta nianském jednom spiknutí tatčen
elých 11 roků V Hulbaraku vfibeo
aebe meníí přání Iloska okaroži-
lěspini
Dle tpráv petrohradských
frof Leyden který k carovi povo-
lát ) aby f-M'lil tknu rt ft
kriUm avlta M nJUliki ltf v
amv
ir#lta nt Morfii rtotýrh
řjiřMplftýli dl K 4Ali iMmi
off#!if býlí m4 0o'ki iM 1 1' V
ttnlj ryt in pří Amin fřll
řhntktm béř'n Mhtfihmihi
sil frahMiik4mit min stru # Af S t
tostí labrariijřifi b f rarem nM
tsfiii by to tnyimtt minltř i 1-JI
'stl rahrjniíttlrrt by nllíil
1'aMI it to i pUÉ!řfi aby přsí
ďntfl Fair ol itnUi%nt i f4!
liti a pomlry mko frarc ikf ml
'iri4miti rnobl
1'rnwU pomjíll prý na ipoítl
yj'ln4ánl o podobnoii smbmvrt
jakáf v minul Jdi dn#rh ml Ho)
Hiáty a Anglii vtLlcIrm k vyrov
návánl rntin4rnilnlťli iorů mav
řna byla
V VikHU olonin byl v arbta
bývalý kapitán (iailat pn prodá'
vání státních tajnosti vojnkýťli
ciiím vládám na H rkň d i k4ini
ce
' HtrUwí omamnja ae la J
slaceo Híng ja ojiilín podporou
konstrvativců národních liWrálů a
clenŮ atře Iti todati hodlá onovu
nafiiujlcí talrlení vích o dobytka
do Německa dováleného jeden
město v karanténě a takatující upl
ně dovot ruských vepřů živých i
tabítých jakol i ruské drůbeže —
Zamýilená předloha také obsahuje
dočasný tákat proti dovotu do
bytka a Kakousko-Uherska Pokud
ae týío osnova atratí avé ostří ne
bof v právě skončeném sjetdu
rusko německém usneseno bylo po
voliti dovot ruského vepřového
masa do Německa po důkladné pro
hlídce
V berlínské radi mhtské roko
váno v sobotu o návrhu na vypsáni
ceny 20000 marek na sepsání nej
lepSího Životopisu císaře Viléma
I kteréZto příležitosti použito bylo
ae strany aocialistŮ k bouřlivým
protestům
V fíiském tnfmu ntmeckém př
generální debatě o ratpočiu pro
ministerstvo vyuěováoí stěžovali si
v pátek Poláci na germánské utía
ky uinistr vyučování betohledně
odmítl každou výtku Polský po
slaneo Ctarlinski byl volán předně
dou sněmovny k pořádku protože
pomámky ministra vyučování na
tval "mrckými urážkami" polského
národa
Anglický parlament tabájen by
v úterý o polednách trůní řečí krá
lovny Viktorie v ntž na prvém
místě uváděco že přítomně stojí
si Anglie ae vňemi teměmi v po
měrn přátelském Dále činěna
tmínka o násilnostech tureckých
Arméoaku páchaných a o krocích
jel ta účelem potlačení jich
souhlasu a ostatními vtlmocemi
učiněny byly jakož i o tápletce
venetuelskó a o vyplynuvší t toho
smlouvy se Spojenými Hiáty na ta
vedení aoudu amírěíbo ta účelem
odstraříováoí vřech zápletek meti
národních a takončeno bylo pouka
táním na vypuknutí hlalomorn a
hlfiovéha moru v Indii a nu IimW
jež na ulevení bídy a lamet-nl il
řtní ae nákaty netbytnými janu —
Ve atřodu dán podanci irskými ná
vrh na připojení dodatku jímž by
vláda k omilostnění irských poli' i-
byl
byl
Na návrh vládního Ustupce
totil na avobodu propuštěn a
proniaaeno ie eiava ae tas naeieu-
kem toho an poatačitelných důka-
tů k usvědčení jeho ae nedostává
-i itndýml ďlU k'ttf m WÍň
If lft tn hUfhlfiíi in mli%
argHrM lřty fáp lei iřrlké
ř4 p'ivfaťMft( driny jfr
kiftSllt l'fíllí kf f I l l!rřft
iiilr(# aby a krátím OIlribm
n fbh''lňl smbiBvn yjdř4l
IfitliM n{4vl V áfftlkft
Mff a h mil l l!nln # th
tf-p'lrii litU ď Wřiffi l I fťtbttJ
~ V'I4 lii tt!4n Um bi l pink
v jk# aby Iirrnft4 vnl # talo
h4i' potrMfáta byl
t ra a K}k# dS#- nlhti v ht-
ml ItSndf sil pina hlid v rifii
nýh 'm#řřfh lllloí'f (om'i
robi vtkotával? prý ťl# Hlioy
fťbytkf mutftfrtn rii%tni N
rliďiillbo aby Ml atiíill tt-hU-
Um k l# tfw hřmnmi ř4k i
na #b j řrřiUf ('mrln! prý
tftdiij rhktditj fhájn byl v
dtrý v Mtokholmn trůnf UlA krá-
lt 0ru v nll hlavni pnukaio
váni n řetn4 stanovisko ktrrl
král v jUlých případech en rmhod
{Uspořil americko angtiťkýi h iij(
mati bode
Irnilé thuntrini finjulu vyvol
lo v kolegii kar líftáll velký nepo
koj stran volby Jho rátinre I1
lícení vynikají (ho preláta j silu-
é M É t
ate nftoiedujici: upraiiriu sn
papežk% stolice dojde k velké
kontuai iieipocnyny rot-Kll se
kardinálové v posledním okamžiku
t ta t
ve tH skupiny: diplomatičtí kardi
nálové bifkupítl kardinálové i
kardinálové mimoítalstf Drahá
skupina bude oejilnějif a proratl li
se tvým kardinálem atane m novým
papežem kardinál Ferrari arcibi-
biskup milánský anebo kardinál
Srampa arcibiskup bologniAý
A to se beipochyby atane neboC
diplomatičtí kardinálové jako Va-
nutclli Jaoobini Agliardi (Jretoni
Ferrata a jiní nemají vlivu na ko
legium Pokud možno soudili dle
stávající situace má arcibiskup
liolotrny nejlepst vyhlídky že sta
ne ae nástupcem papeže Lva XIII
Mlado turecká agitace tacbváti
la celý balkánský poUostrov Pia
kály nalepené v různých městech
odsuzují sultána bet milosti Pla
kát nalepený v Plovdivu zněl ná
sledovně: ''Známo že sultán Ha
mid je Sílený náboženství naSe
předpisuje nám zabití každého pca
Blíženého vzteklinou Mladoturci
kteří až dosud zdrželi ae piolévání
krve rozhodli ae pro revoluci a na
příště chopí se zbraně proti sultá
novi a jeho přívržencům Jest naší
povinností pobiti spálili a zničiti
víe oo spojeno je a Jildiskiohkem
Vyhodíme jej do povětří" V zá
věrku proklamace vyrývají ae Tur
ci k pomstě dává ae jim na vědo
mí Že hodina pomsty přiíla a víe
končí alovy: "Každý věrný mo
bamedán nechť koná svoji povin
nost" Provolání toto způsobilo
mezi Turky pochopitelný poplach
neboť soudí se že nyní převratu
hleděno bude docílili násilím
J)o Athén dořla ve středu zpráv -va
i Delvina v jižním Albanskuže
okolí tamní prudkým zemětřesením
navStívno bylo Několik vesnic
bylo prý úplně zničeno a jsou oba
vy že tnačný počet osob při tom
zahynul
Z Madridu oznámeno v úterý že
prý vláda chystá se k omilostnění
' veřkerfeh politických vítfift
pří
traní n Kubě větněných
a sice
prohlášen bude prý amnestie v den
jmenin králových totiž 23 led
na Mezi těmi liobl amnestie by
se takala nalézají ae i členové fi
libdtterské výpravy lodě Competi
tor americký občan Juliua San
guili
Z Madridu oznamováno v eobo
tu žě prý amnestie která! v den
narozenin králových prohlášena bý
ti má nebude tabrnovati v sobě
provinilce politické neb ty kloi
v útěku před spravedlností apásy
hieau— lei oznamováno m za
mýcené reformy na Kubě teprpé
koncem února prohlášeny budou
f I M V
NlvHJt %v
M ) 4k jirol
"Je } f rt é lik iblrf
j4k ffhim" Ka-M
afafýkiMbiíť'!")
jný pt M tk ý
r
kiířlavý
a 'i kJ ""T f
inf m f
I -idt
Jíf I
lo
Z CaUhradu otnmiJ a l
sultán ntmálo jel sklízen dcl4
tajícími správami dl nich I mač
ná část jeho poddaných e frt
spěch oprav Vrlmodfhii evropský
mi poldoanýcb vyalovj — -
Situace přiostřuje s tam tároteA
i tím žij velkovetír a ramiiif %
hraničních táležilostl o propuštění
požádali
Z ílamng otnámeno v pondělí
utonutí ífaněl-ké dělové lodice
ÍU lampayo" Tál tároveft a lodi
cl "Centinella" vyslána byla aby
pronikla po řece Canto až k tvrzi
(luamoa u Mango však narazila na
torpédo tm nitra!ené a do pově
tří vyfcoicna byla Výbuchem by
la většina mužstva usmrcena a
většina mužstva na druhé lodici
poraněna Počet obětí stal ae tím
větším an po námořnících jímž
nad voď u udržeti se podařilo t
břehu od povstalců stříleno
Z Verie došla v úterý pře4 Lon
dýn zpráva o hrozném zemětřesení
jímž dne 11 ledna ostrov Měen v
perském chobotu sttžen byl a pří
němž velký počet životů lidských
byt utracen
Z Jíomhaye oznamuje aeže hlízo
vý mor jakož i hladomor stále vfc
ho Síří tak že vláda přinucena se
uvidí užívati drastických prostřed
kft aby dalšímu šíření ae nákaty
zabránila — Mezi posledními roz
kazy vládou vydanými jest i onen
dle něhož úřadníci kteří by místa
Bvá ze strachu před nákazou opu-t-tili
ttrácí nároků ni výslužné a
nikdy více do služeb vládních při
jati býti nesmí — Dle posledních
zpráv objevila se nákaza i v B?l
gaum a Katui a obyvatelstvo tamní
v okolních mlatech útulku hledá
Na ostrovech Filipínských dle
tpráv docháiejících povstání proti
Španělsku se šíří a rozšířilo prý se
již téměř na veškery ostrovy
Jlizocý mor dle tpráv do Pe
trohralu došlých ae Síří Objeve
nyC totiž dva případy onemocnění
nákazou touto na ostrově Kamarinu
blíže tápadního pobř ží arabského
v rudém moři Úžícím CMrov
tento jest državou anglickou a uží
váno ho hlavně ta stanice pro lodě
poutníky do Mekky vezoucí
Z Kalhity omámeno v pátt-k že
vládou takázány veškery výpravy
poutnické i Bombaje a K%rachitak
aby anad hlízový mor i do jiných
krajů tavlečen býti nemohl Dle
posledních zpráv zaměstnáváno jest
1710000 osob na různých pracích
veřejných jež za účelem poskytnu
tf úlevy lida započaty byly mimo
čehol podpora 170000 osob jiným
poakytována j-at
Kdjž nutno jest abyste aoVě livo
bytí avé v aedé vydřlávali v písár
nách blrcjie se chrániti neíuhu Jj
ter který dříve či pozdřji se dosta
vuje Dra Angasta rfoenigi Him
burské Kapky ueduhy takové vylAí {
bezpečně
jSw
mm
v
klade- fí( i
íiibrtk
i '''I' I
li i lilu h
Jim f fřMil
t0
Trinl zinWy
f M ("ti 'tf
V itf-1 ri l "iM( lrh
iit'4 r n tf M'tt i# i f
itili IM !- Hllhi Ah i
K'l !' Wll -)t ft ' !
m i y'1-lrll i í ! i '( ft Mr
ífit s I- Ul fll' l !' m tmo M
t kl-í MI4 ) 4 t'-t í IKBrrb MXi4
Mhl ' i Mitlfcl KlstS
UU V" Mlti-ii t tt #oi )♦! sil fcl
pMI f 11 OflMkl #-♦ IU
í )
tDltfi- )! tlilo tf idini i% 11 tíí
0' IImkI )i4 vln- St nu nío)ti4
lfc(B 1)11 llv"í'í
ii Ml lvJJm i II'
Ulmn Ut )! t - !♦"
L-tlii tnM' # pni4 4rll t trl } M
ftitít dolikt iti!dsm IriKwii mrvi
loknr1 itiMil ! tré4 thihá
V II dolaiml ylf nun fn to t
(HtiI fl II (Oxl mi pikué ) tAul l 003
IJS cbaUf liMiUS1 -H k lrt Jou o
1 K kMrjr )! I )iin' %ímhíS 0
W ř tf d b) tok (Iři v ené Uj T-Uf k
piriic- iikláMnl prodári tt IJM J1 W
Irhhf [Ííu) M al
Umalí W ItHlo
!)! ik tiatin druh )" lkroB pHíll
bialwltkiu kruloill lormA pt--t lk byludtiM
irhu %m 11 hníilbo Í43I (fového
Cnjr dobjtkx bovf lbe tin le Ofhbl !
Dtl-ikiu rh lidiv Hvou jiliffil dobvUk luá
odliji dobrý a cnO ťrTotll Voli JaUoi pro
dáuy Udi- (o J-i rft 4 11 ní n'Mf4IÍM
4ln il krun Voli k lira ]oa tyla dny c
uy o hblé i řif my iur4 proiUvnJl po
J OJ nt oo kroy J ilorlro Ja hi10O@
3 80
Vfprov doli)t"t ) ci ty v punidrn k Jlnm
trbSiu Tului prodilváC ikoro ci-oy
clil-4l(4 titll li)ý o 13 Ví a ts-ř h hI
do 3 '0
Vi-Ji-o oxlalyml mr y cítili- n ly aa Uo
Má-lo i-lriifl bi-í mtp k nuklA Hal 8 fi
0 n ii)l-pM ťilnl v hrou láob 1S íi 14 0 t tni-
lov 14 ot 30 o
ZHd nialoji (koro Jll ta zmloka Za)(ol
II 00 ft 125 tao kr4l!il 10 % 40 Ka buj $1 40
% 874 a btuy 1400 4 T00 luc
DrJb-i )a upit levni)! ali-plca 6o kachny
a btmj 7 íi 8 o„ kroriiDl lo Q 11 o
H-rin lr potud lorná í yio 1140 i uUlu
13 40
Urambury )ou putini zn 24 Si 40 o
Bt Loala 20 li-do
1'Ii dIc J ctný ooliiibluj! a nikl' íarvnni
Jlal i3 v a H5'i pro kvtn 83 ro trpi-D 71 '
Ku kn Hop k!'iU Dl IV1
Dutina ) o-oy pro'Jtl pr jilři-diit a 7 e
v
Stromy i Miizeiiiee
Úplný br orocnob atroml n-]lpltob od
tud a oi-ny Ipatným ílm pHmířnoi Drobná
oocn v hojní 'íiobi Mltllony auť-iilo Jalio
dofýob Dani-lch bnj 1abod Knpnjta v
pobílil q-tilu tlro na doprav1 m-b eipnmu
Fiitd ti o eminlk na Norlh Hond Xurxcrles
8l(Kb4 ortil licntl Dodga Oo '!
Přijme se ihned
výpomocný redřiktor Znalost angli
činy jest žádoucnou Hospodářsky
odborně vzdělaný obdiží přednost
Hlaste se ihned a udáním svého vzdě
lání délky pobytu v Americe nyněj
fifho zaměstnání atd bez odkladu o
Vyd i'ok Zp a Iloep
s po
drob noatl
In k u
ílll t drftbi nHlrrnn!- ve splau
ImlMlpňiikitVtn
' M W IMIMIKÍ (1 IIIK HHt HOJ
IMlřii v bNrvát-h nrjiipi plány
kmuW-n kiii-níkA !pi in lky
S priHiiiiNjr prori ni-ni o in Sul iilc n
O rt klyí (l"plM't iliiM-i) nu: ( MIN 1 1 A l -HCHKK
Jr liox UM rllKKťolir IIl
MOUGRI
NOVA ZEIKSINA Novlnks pro rok
lwT Míli ni (4 phIc-A Nikdy lte po
doliné m vlilMI haMy kilo vlnami anhra
itu mři by ji ikumtl rínalo4 k i tovnl
n pMi-miie t-iiuii nyrnvi m-li tuNnl !'
khfi-k lolmlo n mt-ni' t návodem k přtc
vánlSBtlváii luo Vrlky lllualnivsný ke
tiil"il olianlnijlc! mnoho novlni-k T e ( t
n 4 ř a t v I a Kveteno to lar
um kilyl o xminítn o mlu limu 1'oíá
ili jlo o rriimn V)'limlníi'h koupi n-me-proti
Sí'nli-K'h h
lawa Seed to Iht Molnes la
9 sAL
km
Ožit ze slepic