Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V- 1 'OK KOK ZÁVADU ~$
V íiílít llf'ft fřl4ř'I
H4t Wfr( týMidnA jrf
jaf4nl iikrn (i U j I ♦ ill' h !
íjril j( i i h o jl v #etnro
a tn'í-J' j J"!(n i joh ♦
iiďiim #♦ tr r!km ftf a
d 'řifř % ty' ř( h A4fltn
y '-!' i -t % k -i !-! 1 ' itj
utríN i i f irWh" M Irm) ponk
i'in-? M í 1 1 k t '-i j h lt h
♦ i h'ih t JfllS pfo4
dny ]" P t Vr 1 tfřity
kfsř --ř#?ví r jlM ♦ ř#fřf
V" 'f j th'kt V 1 t t
kiir! i t U f '4t' m ř# rt Ík
liftU ('!- !'ři i f NrtMlni
tt 4§í k
tvr) ii ) r4ť
din -'fiti '!' ft It wíli
V fi Itť-vfí i ai tM dfl pá
tk ijřái ! ť n ti Ufttt Norilc
ern pri ' k jl-JM trttf iitetnfm
io t i4n k f a fijat řř vrto ff !
denlovo iik'111 Jmi niý obvodní
SOld Spoiktý lÍMUtM ! Tl
lMn bý'i rnV 'o vjMMfil a
přtjw'1 nékolik n-uk ři iitýf h řdl"b
pentijnlih oři'f-fiu %!( r f ni ve
čřf kJy líirnl plídinítu p'aorfat
vénov4n ft"movn do p n dílka
odrorer V p ti 1 1 1 rokováno o
B4lil"tf i ti litritu ('olurbW
nae! vzat 6vahfi fotpořtt pro
illor iflAnakt Hni I78ltl I
ovoU)v4h 15-11 1 4 V f íijHt re-
ném Tn CiMr k-itk m4!' hy vo lol
pojmi mi (Ulveatfn Iloatoo
ifUtřbovUtf ve ith-da
o!imtiUdiiMil&niodrofiii4
V nrn&tQ nabylo (i-d4ni úterol
pHIiS tijínuví m a tmfoky íloulí
blavně hó neoiiors Turpifho kteryi
mluvil proti řťdlie ve proípřcb
etavby kanálu Bicrgkéb I
Mimo toho jednáno bylo o roipoS-
-t_ - JI -AI „ „A
l - ji i i 1
konný a právní a dále uíeno aby
Dondřlol taaedáni odpoledni vénová-
átkv lemřevřího
' I
pro
auu'iLicuj
°
vtbledem ke
Hporu
Uhamtouvoti ooiycnou upme v ruce
m 1 -___ I 9 I
Anglie vydá
dávána iMt PoonneSení
aby t hnědáni ůterni vénováno bylo
é __ - ř
rokováni o předloze na svolání mezi
národní konference penéžní pokra
čováno v rokování o kanálu nicara
guanakém a přijaty rozpočty pro
pro odbor zákonodárný výkonný a
právní v okrouhlém poetu 123000
000 Po krátkém zasedání výkon
néra echĎze po 5 hodiié odročena
Ve čtvrtek jednáno opétné o předlo
ae nicaragíiatiHkú i při pokusu Hen
Morgaoa na určeni času kdy před
'
i_ ni i-i i ri _ i
Ldini llm ! iiMiw !edoluD
uruiivujii auiauiťi! imnicuaciu
I é kiJ„„ UÍUL
tolio zasedáni odročeno aniž by co
vykonáno bylo
V senátu bylo zusedáol páteční
neobyčejně bouřlivým Při roková
ní o iiředioze v zájmu kanálu
nicaragusnHkíb předložen toUJ
senátorem hhermanem dopis od vy_
alance ltoderig-if t zastrpujlcího
Vétftí reoubiiku Htředoamenckoo?
niž i Nicarfftu ntnl zahrouta Sest
níl roíhodavm "ftbem troteato
váno jest proti jakémukoli? mícháni
Snoíentch Státft do láležitosti
ipolečnoli kteréž r 1887 výsada ku
tavbč kanálu onoho povolena byla a
jeliko!dopÍ4 předložen v okamžiku
kdy bla-ovánl o předloze dotyčné
předevzalA lýii již mřlospfisobena
aensacs tím vlíí Původce iředlo-
hvsen Mohmo obviňoval vvslance
!iet nojhfm nástroiem v rukou
Anglie kterní mí vliv americkí
střelní Americe potlačili bleJI a
uma kanál do rukoo vlaitnícb chci
do byln uctřnl pam
bývalého před-edy sněmovny polan " V V a přestoupeni natanoveni tóno uyio a tyaiecnu pairnym jet ze Bneuuc
cí Criapa Ve atředu kritizován 5 Men netmHimAl "fiÍ umYil by treetáno pokutou až do 500 a nfn shnilého tam býti inuaf Hý-
PeUigr™ M ňoUakoty přeni- ' d J ve Wahingto vžřenIm „ do jednoho roku valý policejní lékař a nřkolik rpra-
6 nu Přeji at aby ochranný ayatém íía tmi) hn v rrvím easedánl
inhodnuti rh Ani' icicem i i hii At x i ~ i---
louii 1im o ilUiiíMti tito
t y I ftlřjnl prudkou dle!
o(i -I k iMťihfth t-yl 1f'ln iml
nířiým fu I j ijt#%l V
iliUfm J ln4ňl ř"ki4' rntofl
iiMtMČní mul Anglii HjoJifml
HiAij i't fttt rtvMift dl hol
f lín IrtA jn f MfUflí J kontem
I fnji n4m t f 1 1 iif nřif tik t
in hni jřim 'h loti mlň
koq f f4tii(of f]frti
4if f' Ut( ri fiitr vUttuA
( 14 fÍU'itfi # třmen f
Un m)i f -r f m#ií kitMfřn !ř
fti M-r4ťirf m fljfftnrm ktr)f(
Jk ii4fi kr4fm tkUhUaW
t%tvi'uUU ktlir)t M Kinly
li klffíl t 4!-li(oll Ul nk do
I Ulnfh (liUUh kmkA
uíinřftii ftliJt ř liot ohi
říhirinBra pí fitjřoíholuljl f)ff
n l'n tililáli-ní fc 0fJíll ku
t4nk4 r lr# Cimřoni jřo
JJn4i lni la lint4nl " 4 h'"l
o lřiřťftri V !' tu lno4(io #
il4n( (iltil i4 i i mm! ťMInhaml
f h]ít{ml nlíil i on nřnuj'cl
iOtlfanf aochjr Iiicoloi ni
UjK-tl íílyboř{kíi ťo hi#tl
]k l(HJ ftookromýtsh fnilob
aníjnlch t o VAi roloc Mor
gtuoijr kíf rool jrfihlrnt vjiJv4o
]pt k if!lftlnf f iach limin oi t
187 kn4lu ticrtfaiokbo lý
kjfefÍ ffo!jC Atlenoty kurcal
JÍ Mkrt4ř pokladoj k pod4ol
uvdÍ illobft útkhj Uoion ÍVifio
doclk - no býlí má MmJ4ot odrofieno
rowl N5 enátori Torplího o f4!e
Mil0lec kiMokýob Pk
vřnovin poumrtníra trtpomiokim ni
wraMébo býv pNdedu němoTDy
ZrlAStni umsIíbí
Do Waktncrtnnii rřihcl v rnndgU
"fl „ ' ' '
r
I"'
r _
j 1 v - '
ramp
" f„ J ' n tvXLu'{Jr MTm T™
v ' ' " " 7" u„
dDl kongreu D&HledořDé: "Sv0'
lim vl&Sln( aoitLn( knniraau nal
téžeHVtruerv" ~ ' 'í ' r
mn tavnrlan hul en nnlfiriVA DO
mm rinaini i ntn t ii nri ku uto
™ — I J af r
„l
u" euu "uu
„
aj 10
Hjipry v lom STinai
Altwpld
a a a
„rnminvii Antn rři nanketn v
BwMu hrttl Fr-nntnnn
čent jeho pořádaném o výal-dku
„„i!! -nt-K nrpintfcérh
r-
Lvyr7Iltail IV- vavv ay a w w
'
mezi jiným dovolil si tvrdili že
zvolení McKinleybo docíleno bylo
pry pouze a výhradní jen —podvod
ným -čítáním hlasu! Švindle tyto
spáchány byly prý nejen ▼ Ohio ale
I i v TntianX Kunt -iV V a fal i f firnií
i ' u'ii"'ivj j - ~
K°l "C 5 ' 11 1
I '
n mn 11 inmui voifuni iiiiiiiiieuuii u 1 : t 1
1 n
uu cAKUciMv u w uuda jo atnn odkodl celv ostrov
ví téžko by se ale dokazovalo to na
čem ani al&vka pravdy není
Z VTashlugUuB
I Nejvyiíl návladní spolkový
i1
iirman nesaui dui!u Krajaaeuwi
soudce apolkového Jacksonville
í" a dle néDol v pripaao výpravy
parníku 'ibree ínenda na ivodu ae
I aa - r I
zásobami zbrani pro povstalce o fiU-
bustýrstvl prý řeči býti nemoíe an
povstalci dosud vládou oaii za roce
válčící nznáni Debyii % proto také
požádal o vydAnl rozkazu jím! by
místo aaiounaveno procesu souunino
prostřednictvím odvolacího souo
r0lll0?ho wewuneana pnpaa
oneo přímo nejvyížímu soudu spol
kovemu k roztoanuu preaiozeo oyi
la a t 1 f af ll
NjySí návladní prohlásil i na
ýpry dotyčné možno hleděli ?ý
I hradní jen se atanoviaka jaké! vláda
[zaujala a nejsou li ti kdoi jích se] celý systém Union Pacífio dráhy
aůiaitní fllibuatýry ta rnuií prý koupiti to f cenu Ukovej Ir 'y
i
lfcřořnfi
J V Wbli(řtf9 ttoln é t
rf it'i?f rtiior iimirii nif rranj(i
4 fAttrlí a jk pi}a!kf 141
Mtrthtll Uk I kf Im4l iAt
ktfjl tfflnln( ihlí
j rliřiřřikf #n4i"ř IVřklot p
dI ♦ MMa a4i fi4whnřř
Iftl jajfinhťi (f Ulbi hdbmn t!4 lfif
Iia ('Kfru bifřilfUhf ktrfl
by 1 1 r l Jn 4Ulit(f dolovni
ILtlll
M ífbdfh ttlÍř ilAftU
1
oWřlalí upláchlo Jik llibi#
oinmJa boi itdti-nf nftodnftb
6(f( JrJtai4kon cklibriiakf 1!
do#dm4l inámf ibnbiij ík
i4rrk I Ikinf nifo stlrnf
óitml n#bod plitr-ý d-ktidlk
fitrily ftbyy itpUcrny Vtik4
ronoMvl ttkotívfh toiu lk4 w)Í
nich tuii nyní i winima tynni
IJ1 MI#ll lOM Jfll f#''"i
kir po otMirtatii rotvocin ntrtiy
riaitittíl v k tfalii tu d4tnn u! ulr
a ta -
filly neb proTdily mohou týtl alf
bioy třtnprob)mil'
rrtl přUlřbmMfB
Konfrrn£n( výbory nnímovny
DÍtQ dt bodli ji! nu opraví
IiOilgovy předlohy na obmaienl
přiittbovaUctvi 1 oífk4vA I til
bíbem tohoto týdne kongffa před I
a a 1
lozena a prnaia oane ui opravy
lakát&no bylo by vyloupehl na
třeh americký kaldó více Jak 10
rokft ttaré oobř která! by nřkteré
feči v elově I pďmí mocnou nobyla
a fároveft takátAn byl by tu pobyt
takým oiiobám které! do Soat4tl
poutě na výdělek přicb&zl a pěníte
r
'7 P - J
ineDuiraciapopotoyu jicn opeme
issrn ae ucnviuii UDcanum a řDO-
y poeRytofau tamemnani oaooam
tákonem pobytu ade vylučovaným
-
„ „ __
cbm vi iu n
i&viaam nieHia lODeaa naor
I
(„u f„i( i im
w
lecnoau voaarenaae ve mcniP iom
I _ T _ T - l_ a XI 1 -
nice cmeno je na wra ri
dé že iDolecnoat nevvbovoie ueta
I DovenI zákona dle neno2 vseennv
Boolečnoati ve atátu obchoduiící
i '
hlavni úřadovny avé v obvodu atátu
Liti muaí čemuž ' víak eDolečnoetl
a r
I ii t
od roko J8o vybověno nebylo v
roce lom odetžhovány toti! úřadov-
py do Chicaga a nyní dokonce nalě-
tají ae a2 v ew Jersey
Zdařilý pokus
I i i
Mnrnvfrifn ri v n&ieK Doruciaem
tjlWm DíWfoiiMm ice D6I
II' — WID DO IO řl)Q TTDBIKU —
i
g t&Iivu přeblédoouti mohl
ZkouSka nrovedena bvla v dobé
když rychlost vétru 15 mil ta bodinu
obnáíela probláíena byla váemi
i x_ i jt_i_i
-f""
rj p pf-ijde na buben
geodem Sanbornem od spolkové
n jí tl St fooia v
„4iaW r k Ifml vláda oDratňové
nfiid(lk „ai na Union
pcig0 dráw ceatoa soudní vymoci
Alll„ pntft i lfl nntnvm
fftU lom0 9 drihi u pIlomnj
pnVnil nrivcn konkursní oodstatv
00(lem fpoik0vým ustanovených se
0ll„4 g tea dovolení soudu
DÍkm ž0váni býti nroobou Ko
ř „ ň(lhoJu ádi
w
kun nl]Akpm „bídk atndiká
- L„ fclř4 l tijt AM Atkh
j rozkazu aoudního dolde so zaručil
ffhtátAol hýil ii lcií nAtiKífií píXI:r't H: ř:T'ř'
mimto ty proti nfm m takým byMIji j
Xi 111 f iniiliii
rUI fii l ' '
K4l liMlNrlií liidnrJii
Jťfnllii k n IiiHih liii
'!'! ! iii í
f f f f I
I 1 m I
1 m I
'í í
4 " JUajC2
Ki'
h4-v-i -
fi4Jg HiwUli líft ftfi im
jřjjí i# tirt fhrmh jíl tf
etnt 6řřkm } r-ft
%m yft(j4t (řflfl „ řj řdy i
miU )(j44 ř„j!r um m
j0jřřn fi„l My ti iriku l&ooo -o
k r€m 1krlll r liil -
tu ftou -u iM drtlM
0fd4vkti íHníb ! íit-
É5 Tftl 000
I'r nrilkn na til
lioiAei Jl míiwmkř irclbi-kup
K%lt ilw lilujn Jrj Mimý
knř osdy v Ihtton Wi Tb i
IftrllMrrn ni n4brdu 150000 ViL
pd letito j't dou I rJrdír(lím v
hitnril církve katolíoki v Ann riťr
() Iilobí tito avřdomřa byl pspe?
ký ablri4t v Wa-hlngtonu Mrti
kterjl nařídil lleII#tT:uvi by
t
? obu u noodu civilního tťl vai a
c„ý pffpad vyWřen býti u4 tvlAAl
ním komUařim drkevním Hyanfm
na triti dráhy 1'ittnburg it Wi-atern
událo e v not o tu nedaleko Clarion
IV a nice propadnul cm OHobnf vlak
anaíllO VVokVlIl lř('dňOtm a
3
ařUenci při to-n okmlitC uvrceni
„firnfin
V)ÍH(-iJiol!(li
V Kannan City Epořato v aobotu e
vyšetřováním policejního odonru a
I i i i _
i _ _ i„
▼yaeirnjino tyooru nvm-i u
„ n z i: x
I Li trii V IIIHVICUV l"UU S Cl P IHI
7 7' '
karblDf 2e vsak týí ani pratem ne-
hnu tQm řRrI ufiinii
1 ' "
i
l a
" CJ '
Me předchozího dne uřítila ne nřkolik
_:i _i i - t„
7
pontavená a vřchni uvnití e nalé-
a ( la
aMftf 4a IhtIi niarhůrii a rtulif 1 1
" "J" -"r-"
ryché pomoci anad víícbni byl by
"
Nékolik dítek
jako! i učitelka potlučeno bylo při
tom smrtelné a jinto jHt že nřkolik
jich poranřnfm vým podlehne
V Mitnl k&tniui ntwyor-kí v Au-
1 hyb veir jiidci niei-ťirr iirivi r
1 nix 9 s
- - - - a
r'" v vvu
oabiv1' McLaigemu podařilo ae
neámm dosud pftsobtrn propa-
io'li do Cřl1 vé tLoha
" ' J"
i &odoiu večer laio mu vvoucniaKon
vybuchl
popálen tou mérou Že veřkerá po-
jmoo lékařská byla tu marnou
Zima
Ti kdoi nřlksli dO"
I4dnou imu ÍHnie emili P° néÍa'
a Um iom ror"'kl1 louíili do"uli Bvé
k Přn! "pln"1— dosUvilf se v sobotu
? mrazík aluSný i od dne onoho mrzne
ieu w V'"1'- "e IPfBV urw™7
pooostnt zasáhla studená vlna
"lo ™ opoj oiiy v íimwju
východních a jižních mrzne právě
la-t JIa — _aXa-l _£]_!
ia uouro e uuei atreonic
iPdncn 1 "v-f NejvěW
snad mráa mřli v Minnesotě kde! ve
I Virginii klesnul v pondťdí teplomřr
I na 46 a va Faribaolt ta 37 atupfiu
jpod nnlo Ve Wisconeinu měli tél
t
4nH
IHÍ lít
íiamburncr Vrnílll)f#
!ttnA limu fAmrtm ikuotll
l-hatmřř 9a iilrt V MlrM{M
-rAi immri4 t Miř-
[ # im pod řinlon V Ill
j l lim bjU ilrlnott nbof f
H W t nktoval ťlomr í
1 €il#-tc 0 nntov V pM
! iiUmh t afllaii mriMnt
tnurní ntrpent dm líní kttrál ná-
li lkm dlouU lahálky palivo al
opatřili iiftn51e a na rniloardenatvl
íri'f'jiM pluobfano odkái4oa
]-#t V South I)kotS promlram
bjlt no ivN Otkoti 35 pod Duloa
V Nřbrpe v nobotu a v omllll
klf-l Iťplmiřr a! 31 d nulo v
pofid'( a v ntfrý podalo e viak jíl
oteplovali V MÍMouri byl v pondé
11 mr4í nobyčJno tuhým a r Jeffcr
Don City klcanul tťploařř na 33 pod
nulu na j ikouJlo limu ani tiejatarli
obyvatelé tímnl ne npamalojí V
Tm protáacn byl tnrát vánici ní-
bovou a )ou obavy !e tnacní do-
ylka padne V Tenneaiee Miai
aippi a Arkanan té! inacné ae ocbla
dito a tfplomír ikatoval tam 13 at
od nulou
diíoiiní: zruíyr
Z Iluron S I) oznamuje ae že
na trittích hlavní) pak v průsekách
nalézá se tolik snéhu že dopraví
železniční téměř úplné přerušena
yla
V Champaign III doilov-pé
tekk výroční obvyklé srážce mezi
staršími a mUlíími studenty při
čem! si I) Hodenbougové chrstnu
ta do obličeje nějaká kyselina tak
že obě oči ji vypáleny Hváči rote
hnáni bytí museli od basičfi kteří
na nč několik proudu vodních pustili
U Berry Ala oloupen byl t
átek večer osobní vlak dráhy South
ern a rrimo několika cenných zásy-
ek ex preoních ukradeno i nřkolik
nádob a kořalkou
V Chicagu vynesen ▼ pátek Te
propéch kolumbické výstavní Bpo-
ečno-ti rozsudek na 184000 proti
společnosti známé Ferrisovo kolo
vlastnící kterýžto obnos jest podílem
kterýž výntavě z přijmu podniku to
to připadnouti měl
V Jeffersonville O lynčováni
yli v pálek v noci dva černoši kteří
ze znánílněnf a zavražděni jedné bé-
ohky obviněni byli
V Kast Bostonu spuštěn v pátek
na vodu nový celní křižák ''Daniel
Mannirg" nejvétíf toho drobu ▼
Icďntvu našem doud se nalézající
V Sanduky O zničen byl
sobotu s rána pohárem čtvereo ob
chodních budov a íkoda $100000
přesahující spfisobena Oheň byl
lle všeho založen
U French L!ck Spring Jod
zavražděni byli v noci na aobota
manželé Kirleyovy a dle všeho jed
nalo se o vraždu loupežnou
Ve Frankfort Ky připuštěna
byla v sobotu ku provozování prakce
právnické prvá advokátka al 8 P
Brvckenridgeova Zkouška aložila
pře i členy nejvyššího soudu
V Kansas City poražena byla y
pátek ordinance kterou! nošení klo
bouka v divadlech zakazováno býtj
mělo