Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U13
-6~# POKKOK ZÁPADU -O
— Komem tt-lrt ailn byl
tnítl raísm l A Merk odkud!
vifisena ne t#hrf Žalob
pro eirolojstvl PnvodnA obviněn
byl Clark i nkrtlnmi ntanMky JI
Mho nulo Jako! 1 1 ttkraďnt Hfo
m mtftfffc# M ntf jméno podv
ilsného tumle' W N Hioe y
Hřtl il vlažním Jmém avým nahráli!
— V tákonodárstvu podsn byl
min týdne návrh j'l by k lyby
přijat t a likonsm se stsl tl'
vs íol volbě r -l A ktdnch odstřihl
n byl jmsnotáfti írh ( m o
fovl by f řlp fslo Tím ovl#m sni
!ft byla by rada Ikolni m pouho
politicko řoínřii lwř pik d
stávsti by s do r pi# U kli
jriu msytrovl ve IM pUtý
shrsbjíl prokáisll nb liU
kt#rýchl ty v volbě přUtl potřelo
vili mohl — NaseJkem toho a#
proti limýllefté změn této r ej
foih'dréji protestuje aěiněny ťi
ďu kfoky Jimil by poraženi pře I
Joby ilftlyř né doclltno hyh
— Miggl McNerneyová Jílovala
Jikolto aprávkjaě poiQlsWti man
Iři ssřho sjolínost po-iliínl dráhy
na ránraďi t patrné vlkot reni u
bi malíka nemf I neboť požalovala
vfrho víudv ionte li-iiom eslou
stovku Mc Nrney prý vinou tří
tenft polečnoti káry spsdntil
ulřf ěl poranění jI smrt jho přívo
tlily ta společnost Jlikol Jednala
se o čáiku tuk nepatrnou jednoduše
vinnou m umale požadovanou ná
hradu i útraty ttplstila
— Harmsn Zarniko podal v pátek
llohi proti U I dráze na náhradu
$2000 1 ztrátu Doby o kterou! prý
dne 10 července mioolího roku vi
nou společnosti přiM Zarniko kou
pil toho dne 1 rána ll-tek do So
Otnaby a Jelikož voy do posledního
místečka naplněny byly a on potdS
do práce přijdi nechtěl pontavíl prý
ne jednoduáe na atupátko o paro-
troje kdež tároveň i několik jiných
dělnfko již podobné 1 lelek ní tapla
tili Dtálo Při přtjesdu do Souib
Omaby paroatroj náhle prý vlakem
trhnul náftledkem £-ho! Zarniko
rovnováhu (tratil a k remi vržen byl
při 2emž noba pod kola mu přiSla a
tak rozdrcena byla le odejmuta býtt
munela
— Okresní ikoldoaorce dokončil
v pátek rozvrh čistky kteráž na
ikoly v okresu naiem 1 fondu státní
ho připadala a 12397131 obnášela
Mimo toho cároveň rozvržena mesi
jednotlivé školní d intriky v okresu
naifin částka 12475 tiskaná za li
cense od hostinských maj cích mft
nonti své mimo hranic sorgtnisova
nýuh osad a 163Q získaných t rot
ných pokut Na ikoly omiřské při
padla částka $1599171
— Na zdejší poSté umístěn byl
koncem (ýdne avláitní hodinový
stroj jfmž zatoamenáváo bude na
minutu čas kterýž rotnatení dopisu
jednotlivým lUtonoí&m vezme L'
stonoii musí totiž ve atroji tom při
odchodu a příchodu do místnosti
otočití klíčem číslem jejich označe
ným a stroj vykoná již ie ostatní —
označí totiž na proužku papíru v ko
lik ho tín a v kolik minut se záml
kami odeíli a v jaký čas se vrátili
Zařízení toto stalo ae nutoýro hlavni
proto aby asmezeno bylo podávául
neoprávněných nárokfl za práci přes
čas vykonanou
— V sobota obpoledne odehrálo
se v zdejíím obvodním soudě spolko
tém prvé Jednání v sáležitosti Union
Paofio dráhy kteráž jak na jiném
mí té oznamujeme pro obnoe vládě
dlužný "ra buben" pfijímati má a
sice od v lán a Žádost za provedení
t tekoce zapisovateli soudníma Ki
ditelstva drihy ponechán čs do 1
března k podácí odpovědi a když by
tato podána nebyla neb dOcdy proč
žádaitti té vyboténo býti by nemělo
nedostatečnými by bjly ustanoven
pak bude soudem čas kdy veřejný
prodej drihy by se odbyl
- V sobolu trWf (řstrbU pani
Mm WMleové bf4lřcl f 'f 7I1
Himiltnn at f knt hynl Ismpr nsl
nttnfřnl Heny fodley AI ni
lff střUři A plsrnsHy titteinsny
f ýti mohly alrpsls nebihá psnl po-
pAI#rib tsk iHíb h Jíffi tilíř
i#mrdn4 pfímwl Mktřkl f mHIS
olfilslfiep l#lifs — Zřnř#l itn
fříitá M lf)řli Stífful lH dltk I
niuhl fejlarí pifi# I] řofc sítřýw
j#t
— KnmUlř prtuliífilřh prsef p
K J Kpsř př lsl f pstsk výÍKtfii
Vřřsjwýfb prsrí výroínísfijřAti:
v Ml fMfřfi řcnepltij# o iiw#f
Mhm roke cIVfffi Jhi tysináro
byl A Jké tra bH#m rk'i ryn#J-
lib vkořtáy bfil by mřly (Me
výkaM }bn ijiHtit n prán pi-i
lrlHřol a{MjťIkffiMU$Mt
twhoi 111110 41 Uft4 M ojri
aHfoRM4l nustáilaé ilíní
44sa61 nsopraia tbhík a kH
lovsiek L nik- a cblolky ve
ivláM dobřím stave e fl'ány l
p Kalpř hlsvna ioh
pM " '
hn I 1 éru Ipitafm stsvem ule
nsbchndnlk9spftý?tftybly
vs trVch lelf h tsr ř o 60 prwent
klenil A fárovft vy láni lemeř o
Jdt třetinu zmtnleno byl I'e
odporečJaby i ra dále ulir řfl
ny a umetány byly prstí dmní a
abydřfvřjií sytím kofitraktnl Vře
zaválén nebyl A podob li by nn tJni řoU „íio
prý prá denní zavedena býti I ve % lL
V l k 1 t ki — Příbytek ian Ant Nováka
vlech ostttmrb oboretb a hlavně ' '
11 _ obchodníka se střižním zbožím na
odtrafiovánf odpadku mělo by prý tt
vivíven byl v pondělí k večera 1I0-
rukoa kontrskť ra vzato a výboru'
dějem Pan Novák btdlí nad ob-
veřejných prarí „řřeno být c(]řm f(j 11iikot i M holi
— V sobotní schůzi řiditelstva D odběhla služka do krámu p No
zarniisUippké výslaiy otevřena býlí tkf) t k(}f M „4 y0 bmliné
měla zpráva znalcĎ kteří ku prohléd-' „heihh příbytek otevřený a elektrí
nutí míst k odbývání výstavy nabíd- cjf dr4l j0 kráma ko zvonku ve
nutých ajednánl byli a kteří odporu- doucf přeříznutý UJinila poplach
čiti mají které že mít těch pro hledáno Že cbjbí stříbrný příbor
výstavu nejpřlhodcějsíra by bvlo'alo0f 14 jiné kusy oděvu al
Zpráva znalců Hin "Přetíná a o tom střevíce a nějaké tretky cel-ob-abi
které místo vlastné odporu-' kem ceny pte9 SOi n Noák po
čeno zachováváno tajemství co nej- voll ihned detektiva který vie pře
větší a veřejnost toho dozví se teprvé jIíe po chvIi k vekérou pekvl
až za dva tfdny nebof dříve než VCDl nalezl v přistěnku na ubil víe
zpráva otevřena přijata resoluce kle chny odcizené věci v uzlík sváza
rouž záležitost ta na dva týdny odro né j4k M řílA( by godřj vo prove
eena Do té doby rozhodne se totiž deD kr4fleže Bna(j pokřikem učině
v zákonodárstvu zda sněmem peníze nyfn „tríen a odhodil kradené
na obeslání výstavy povoleny budou řcj do plístěnku - Dozvídáme ae
a dle náhledu vítsiny jest teprvé pak it) yxi jednou dříve učinén pokus o
čas na to rozhodnouti v kterých mí okradení bytu p Nováka
stech bylo by nejlépe výstavu mi-i _ y Md4 oi[)jHa v
stín— Mimo rozhodnutí tohoto vzato 1 t
na vědomi oznámení právníka Mont-
gomereybo že město ani okres práva mh g „„j
nemá v zájmu výstavy dluhový v mi(í(10Uriskými uk „ b „a dft)fl Ur
Jakémkoliv obnosu odhlasovali a po-
r nuři nebrssstl kansasstf a raissour
mýslí li se na něco podobného že by
' tl v jednom svazku spojeni byli
zákonodárstvo o svolení k tomu po- „
r j Prvé společné závody odbývány býti
Žádáno býlí muselo I „ ' '
' mají v městě násera v čase odbývání
- (Mřední dělnická unie pojed- ýuvy MmjMiMip„ké
nával jak jsme již sdělili o stlžnoj
stí jednoho 1 výstavních řiditelá F — Poslední dobou pozoroval pan
M Voungse že jeho návrh aby při V F Kunci řezuik 1244 So 13 ul
pracích na výstavišti zaměstnáváni v Omaze že farmáři a venkovští ře
byli pouze jen omažítí dílnlci a tej
nižit nádenická mzda aby byla 1150
denně nbyl přijat bezodkladně ny
'
brž odkázán výkonnému výboru
Vzhledem k torno usnesla s unie'
na mÍHtě navržené předlohy ve sně-!
sw v — " r vji v " v
000 na výstavu podati předlohu
Jinou od původní zcela rozdílnou v !
kteréž by ustanoveno bylo že státní!
komise výstavní má sestávali ze sed- Každý mfiže taslati jednu neb více
mi člena z nicbž bylo by po jednom na jednou po freigbt který mnoho
a konresnich distriktu a sedmý ta nestojí na: V F Kanci 1344 So
celý stát Tři z těchto členu msji 13 St Omaha tdh
vyvoleni býti organisací dělní- j _ Link ItohweI pM koncem
ckých a tato komise mi ovládali ve-' _ r _
íkeré peníze povolené a véti správu Oproti Union Stock Yarda Co
státní výstavky Členové této ko ítobo Da ""d0 ll6000 " D
mise mají dostávali 175 měsíčně oprávněné zatčení a nezákonilé věz
složného a mimo to cestovní a jiné není — Žalobce zatčen byl totiž pro
nutné výlohy a nejnižéí mzda která přestoupeni ordinance kterouž zdr
?ífnnVnu°: Iováníw v 0ir1Ach dobitích
icti 1160 Při té věci ne zajímá '
vfjílm jest to že nejvíce horle- kváno víera kdož dělat! tam
no bylo proto že mají zaměstnáváni čeho nemají a odsouzen byl k po
býti pouze jen dělníci omsžítí ale kotě 123 a k zaplacení útrat a když
tato hlavní věo v tomto návrha Mptilj neroohlt poslán do vězení i
ústřední dělnické unie upinó po mi _ „
ut a vypuštěna Podoba se Jroto i vlak krajským soudem propu
te unie chce dělat rámus jen proto W lJ n on tákld že ordinan
— aby byl rámus ca dotyčná zákonitou nebyla
- V jffl hf h ftnsrh viřslla
prárt mikř(kořlk Ařilovn ná
sis Iksm iv f Isnfrli hj tnávsk mia
loti ttthit U h)ff dtlM dlvf sta k
ik -inilni mi Jilrin I ýti nn#U
a vrhsy hjtf povrťány I Ksams
City jsk by v H-nh Omsis rjtn
dtl llib kl" by f hr-pflf rnl k
inm I tlyakťil rá ly by ta om
(iřinov(1 přári fUI wiř břly
— Oiu t h' #p'dsřký btids loto
)(ř)á)l r nvéh' t Mru-sly pf-i"ř
a řás pntriefl Mn #ř ls polá
dá íbn iler-í nállíi4 tiájřsvy
y opUs Mlftán f
i„ ílftitiA r 90 a K ni Mátni
j#4 pun Umhf llm htini!
imiI n% 1Uk it í)mhyIJřiňd
n Omsby - fmrlal
„fprř e#tsfnvnt a A pUítl
jm j „ UU Uhew výilavaf
YttttlU tOdMie — 'f#d r dřoísftlm
umtin -Uiti ni výtltvl
pUuJu f! Mitsk v hlrol plo
diey a výrobky krajky U vystavsay
tedo-j
_ Zi mirlý lý ! přvslsnobylo
(ííídobylčf h ohrad uth omíkýrh
j „„ hov(hfl lf0„
M f tf j()( lri]rbon p(i
MQJ fcf)f8M f Umff (# Jn fofc n
Vepřovéb dobytka přivé
(t(o 33 _ ft 3JW UiR
fff# „r] f n onW
b 0fH přiiI#no bylo 10 07proti
s „53 v Iřl HáiejMm a proti
není nittiui Bjt-cu iiťujťckyti) 1 umě
r& v némž usneseno ejojiti státní
jou prodeji kfilí ii!eni a to
vždy o hodnou částku buj na váze
b 04 Jkoati Proto pan Kunci aby
téhle nepravedlnosti přítrž učinil
kupuj( nyn( „an bUlí kíjdé:
roo trhové ceny a sice
Solené hovězí číslo I po 6Jc libra
" jvi
Čerstvé " I 6a
" " M II 4c
Telecí kftíe 7c libra
Zliíuliův CS P S
DRODNOOTI
í V C!srUntk Volnosti dí
táme se le f místftftstl Kod-l
ky na Wkrlir a (ly at cklá tá
se klub Přibeisnrr kUrý hodlá
připojili se k Jsdeoil ( iV
Z při v2m j fftáeí spolkovém
nslis bftl dot plřfýml o i'm
svídži Jistý plfpa l v ťlevelenďn Js
kfil dr'MAff ve Volno jistý
i)nt% Ht besl tsf ělstt řá lo l"n(
klt byl fjití M lUíw dolarO v
P'jiMr udat plltoilhě mflflki f
áMííkw Později prý si bi řmjM
a poísdsl f a imlan pojistky v kt#
f1 avsdl dflky tn dldice sJk st
roi pojiatke npfrnsrtil vrstíti a ď
týni lole aníl hlavni ařa Infrl ji od
nlho nepolsdosalt P Jbo smrti
Žalovala bývalámanřelka na pojistka
první a dosáhla rradka T#f opít
falnjl dítky a lofe prý jit uznala Is
mí prohrát! A proto nabili vjrv
fiánl K le se tak neopatrně Jedná
mesi se oviem za takovou neoatr
nost dfilin zaplatit Kdyby bfvťo
jnuie Jedné pojiitky a byl spor o to
koma pojíltěfil nálelf mohlo se
vlem nesnázím předejiti kdyby
byla lofe uložila peníze u prcbát
nlho soudu a nechala dědíce se o ně
soudit Kdyl ale byly dvě tjítky
tedy není diva že mutí lože dvakrát
platit
g V roce l94 zaplatila Úřadovna
Kár III ladu ta vypsáni certitlkiift
jednomu a svých úředníka #518
pak znovu jettě jednoma bratru
t2420 a v roce 1B95 opa svému
úředníku $10 CO Věak jak ae podo
bá kdybychom chtěli ijisliii Jaké
Mulo certifikátu který t natích bratrů
má tedy bychom Žádali nemožnosti
Zdá se to býti podivo) m viak přece
jest pravda že nejsou o tom žádné
zápisky kterým bratrům certifikáty
vypsány byly a jaká čísla Jelikož
bratří tajemníci jednotlivých řádu
také žádné zápisky o tom ani neve
dou jest jakékoliv zjiAtěnl jsoucno
sti certifikátu úplnou nemožností
Myslíme že jeat povinnosti úřadov
ny aby v každém případě v hlavní
knize v kteréž vede seznam člena
uneseno bylo při jménu též Číslo
certifikátu jak bratra tak i manžel
ky Tajemníkům jednotlivých řádu
by to též nespftsobilo takměř žádnou
práci aby při jménech člena v hlavní
knize poznamenali číslo jejich certi
fikátu Paoo k o Jx Iííkobpobacb? To
jeat otázka která jest mnohým čle
nům věcí záhadnou A přece jest
to v cel jednoduchou Kozdíl mezi
spolkem inkorporovaným a neinkor
pórovaným jest prostě tento: Spo
lek neinkorporovaný jest sdružením
tolika Jednotlivců co je člen i
nichž každý je zodpovědným za jed
nání apolku a avým vlastním jmě
ním ručí za dluhy spolkové a jehož
jmění může pro dluhy spolkové býlí
zabaveno Spolek iukorporovaný
jest sdružením kteréž samo o sobě a
pro aebe uznáváno je za těleso záko
nité — a person in law — kteréž co
takové má právo trváof jednání a
provozování nějakého obchodu kte
réž samo o aobo jest zodpovědným
ta společné jednání kteréž samo o
aobě avým vlastním jměním pouze
(spolkovým) ručí ta své dluhy a je
hož členové co jednotlivci nejsou
zodpovědní ta jednání celku
Volby
_ Itád Karel Marx č 199 v New
Yorka: Předseda Fr Jarsík dozor
ce Jan Franěk tajemník M J Ma
cháček účetnfk Dob Kučera pokl
Frank Bělský průvodčí AI Chadi
ma vnitřní stráž Vine Kropáček
venk atráž Anton Císař
Kvltince
rw tnfli tí Mn 137 —
Tímto atltujl tt řady Jsdnoit C %
P n které poskytl milodary ptn
tieMio nemoritéhi Iřstra Jos Zfd
ttra tá h ťliboj i ÍMi#l Ul f
} w York ti t
PoMíki }
po li ó 3 1137 47 Í1 SÍl)
poli 60 10} '
pili 11 t 9 II II 1% II
9A tí 11 41414 II T M M
4 fl ( 01 107 un III lit
mi Mi mí m a tli)
po é' 7 a lioj
po hm í II II 11 8f S4 M
9t 70 l ftl 1( 5 III 124 HO
1t 119 MU tU III M A 111}
pt 414 é Ml A l"}
po 4fw lil a 117}
po 35 1 K 5 v a 111}
p 111 řt Pil lit H}
po 104 é 1'X 119 A 14}
po II j é 117 %Wt
p Jíl é 31 97 lil A 11}
polHi ť ISI I7 181 a04}?í
po tn t II9 A 1 9 i
po I5e é 71 160 A 175}
KAiné é 17 h } I1
tile} 41 94e} é 75 I5} 7t IS}
t„ a o Mc h 91 53e} i 94 7le} I
110 Sh" Í 113 390} ú }g7 ?-} A
16 Sof} 171 9lf III 60f} t
II4 3le a i 30! 9c
J ténem poaftstalé rodiny tsmře
libo dne 97 proiore Uřo ttr Joe
Zfchy děkuji víem řáVJflm kterými
ta lidumilnost jirb bale odměnou
vědonV le vykonali skatek iltehet
ný a pomohli k umírněni bídy bra
tra jen! na sklonku liti evého měl v
upomínku činy ělechetných dáreft
mílé Jednoty CSPS Příspěvky tyto
aosiy saorem na ii ani přen jsdo
úmrtím — Jménem řádu Cliboj a
DolanÓ 179 v N Y„
Josef Kopeck' taj
IleHHfrriíT Micb 18 ledna 1897
Cl red: Žádáme ta laskavé kvító
vánl následujících milodarů pro br
Svaigra člena řádu Článek Srobody
č 166 v Iíessemer Mích:
#3 čís 6 $9 č 13 po $1 čísla
1 3 9 10 19 14 20 36 99 31 33
O V VI SO l 0 Ol 00 0101 oo
90 103 107 III 131 a 208} 1160 t
49 83c č 97 80o c 169 73o č 96
70c 6 181 65o č 76 640 č 66 63o
č 37 68a č 98 65o č 7 69o 0 99
po 50 clech 5 : 11 21 33 39 34 60
62 69 70 71 77 82 85 94 102 105
108 128 129 130 182 139 140 146
163 172 186 211 43o A 141 a 190
40oč 147 35o č 114 33o č 101 a
165 300 č 65 88 109 164 29J 5
112 27c o 117 26o 6 200 26o 4
35 43 83 91 92 97 106 121 M9t
194 23o č 79 21c č 167 20o fi
179 190 197 206 19o5 119 a 191
15o 5 76 150 168 100 Č 80
Víem bratrům řád a těchto vídá
váme jménem naiebo krutm osu
dem postiženého bratra náJ nelíčený
a hloubí ardce vychátejícl dík slibu
jíce tárcveA že ohled bráti budeme
vždy na podobné žádosti jejich ne
boť — dnea mně aftra tobě!
Jménem řádu Článek Svobody -
Anton Pretl taj
8 P S
VSechny bratry tajemníky antb
ty bratry kteří zaaílajfce milodary
_ vy § a s
pro naaeno Draira vaciava aupuf
koupili na postě Money Order na
Maltby Pa snažně žádám aby
laskavé požádali na polti o změnu
Money Orderu jak následuje: F
W Hněvkovaký Wiltesbarre Pa
a to proto že Maltby není poitoa
která vyplácí poltovní poukázky a
nejbližií takovou poiton je Wilkee
barre Jinak oviem poitovní adre
sa naieho fáda jeet tak jak v adre
sáři cdána totiž Maltby Pa oož
jest mou nejbližií poitoa Za řsSd
Slavoj 197 ÍSPS
F W Hněvkovaký Uj
GtM Mi C