Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1:1
l£o Miif1iollfiy
OUtke Isto etl sout holinami lUtmf
ani I dikoeillvoatl kladena- nW erfwad
lni le emitboilny antli jakýkoliv l W tf
Muk Joaiprdvl lek vywiu-infm jako
slsaaďe Jfcfjrl prav fk kmítA Jri
i
povili fOMrhtlňf priVorpny DTtel
leaadMnlm kMI tíh narblatanf ihh
v 4rodku 14l m neduh Mil ktpatrnr m
a dom nit 41 m fe v htt ku imlul b!a
d4te (mi adloub4 doM lakotitl tlil ns
Ereoti doprov4aftmi prtidkf ml bnlratml
eieaidv4 Miurbm kobtífnfm Kdyl
ni kle ttIMno k vyP'a( kal mU
m rozrušení pile eourhoilny n4iidi]l
Mmír sýbrl ieotetM al Dmul I4hev
AtfENH MJNO DAIAI1Ukbllf)t
IeJ pfese4 dle nát odu fk lento zmírni
AVI k fhojl tke sktaje v4m lakto
nlevy Illrní l'aU4m tiato naotsabti
Í4da4 eplum V vMiln tlfrnírb Khft
Jeel jednou f fclavnlrh fř opium
rburaťmu janl nala4 m pod nlHti)!
dm vlivem jeho U I neduh och
twje kdrllo podobni Jako rak nem
llřl m dál A IXKN M tlí XII HA lMAM
Jmi starm spolebllvrn kem a molrte
M ae ařjioolebnotitl Jako na lk bez
Ptf k Clatv Zktiit Jal sajwift ftvrtlnu
doby le po Jakou vyblediv4le rad lAeř
k budete valedketn spokojeni
Ma přede) i lekáraikl
ALLEVS Ll)i BMUL
a 41 AWOe p4ae4
p pi t f- f
Jí 0Kml fdl dok r QA
Itarfioltv a aUh pnaale ?
etab Ukatatkl
JOSEPH BLISS
tealslóaář te ilvýia dobytkem
KlIUlMbMtkMf
SOUTH OMAHA - NEB
tlinlai p44a vleaje aa aitylktai I 7
Utoltaa rrlatk Tata ](
etttl U4áat
Xrftni eany na tvoftAddnl
i Itala 11 Btakatic talldlag koatk
(haaka Váb
tržfvjEjrTi:
piti aldakliTjiiimlpL
Jediný lék který jest zaručen
Vatojaat )a4a a moha 4oav4dral o
IMN Uk tobotoi "Oltfaai aa porinaa doavUílU
rlkiMk Uka vatwho VtapU )Mm aJeh pil
vakati ialakkaaa betoaM v apaaoUh a lonpáal
UmiK ala M TfM kapaall bolart 0pla4 zni
tal Mpan
IparoMlai Jj vrala vla trpleln —
lato Hop WQbar Hib~ 1S- If
Cennv as centů
la ptadaj Mklraáoh aab poétoa a
EST A JAJÍOCCIÍ Ukáníkl Wtlbsr Rab
IíavStívíto Omahu?
Jnat-Ii ano neopomeňte xutsTitl ke r
proatřed Ynhj a itirého známého
J OxidréiókLa
íaaa ju la ui
kterf mi pro Tik vidy nellepM Omn2k
áfT impórtOTané kořalky 1 TÍna riebo
oraao jkcos i aoore aoutnuy
ĚSth importovaná orinskd
fě$( fědtná toho druhu td mjU
ZkkUftt M o mně k přeiTědčte ie =
m
Cechové !
Jedkte-li do lUró vUstiračte aobfi
Mptmktoyati la cektujícl a jich
kafry hned po přiitánf parolodě do
pravuji ae po želetnici bezplatné
al do méeta Břemen Chcete-li Hobó
upoHti kbytecnfcb vydání nesvě
řujte po přiitání íodfi nikomu tickety
a aulry nýbrJ posečkejte a tím al
dojedete do města Dreznen a pak
teprre odevadejte ivó tiokety a kufry
Jediné české flrme:
Karos & ttrizH
20 BAHříHOFSTRASSE 20
t#ali aa arfaU kafry baapata4 da domova do
IbrUaMhlI tV4ai
Cchotníkfirn a milovn divadla
V knibkupeotví Pokroku Západu
taoo k dostání vieobny divadeln
apUy Je! ?yily tiskem y Cechách a
oejeoa roaebriny Úplný semam
vlěob apikft na sklidí aašle se víem
na poiádánl adarma V setnamu
jaon avedeny vieobny kusy dle stých
aáavft a při kaldéra je uvedeno jaký
kua je kolik jednání a kolik osob
vyžaduje Piite o aetnam pod adre
sou POKHOK ZÁPADU
Omaha Nebr
„ 0 IIÍS PRO IIÍS a
mmmmxmmmmmmximm mm
VlaJný novinář íoakt Karel ll
Ifíak llorovaký yatihníl insmeni
tl len v6ol mn(cl se rosmtr IMt
ým hrátlfia vorlíkemi
Tak to ebolf na tom svitl
a fiebďli to jinak}
dn proMiflen ta ivitébo
a iltra Jí
Coiorajne jo ta ohromnou iml
na ve smýllaní ř4tl vtfkjnlbo mí
aloí proti JVuMko? divk letnl spo
aéooati Nnl lomu dávno co vítkll
amejivlode nadienfm a artnlo
valí I bkakfty ns její pocsat tak Ja
ko by divadelní apoUínt tato tbdy
inamenala pro ná4 L&h vi Jikoo vy
moltnoat To vlecbno nv]4ent tebdj
bylo tak nemfitne jiko dnas ne
místný joa útoky na tuto spolsÓ
noat
Ludvíkovi i se vydali na ceata do
Ameriky ta icelk prostým obchod
ním óielem pííili k nám vydélával
penfM a poroábkti ní k uhájení své
existence úročním svým Společnost
sestává a velice slušných hereckých
sil a a počátku nelli posnala chí
csgk4 divkdelnl obecenstvo byla
vedena vyíáími ideály směřujícími
k vidřlání rssss lida I{epertoir její
vykatoval nejlepií díla moderní dra
matické literatury ale Jak byla tato
anaba Ludvíkovou odmřfiována? Po-
lopráxiným divadlem!:! Herci ne
Jnou livi třmi kráanými myilínkami
básníka je! na jeviřti tlumočí oni
nemohou sytili se Shakespearem
(Jotthem Vrchlickým Stroupežni-
ckým Sudertnanem Echegarayem
Ibsenem atd a tak táhy pomaiie
chicagnké obecenstvo a jeho vkus
''užlechtilý" počali mu bovčti aby
sluiným tpQsobem uhájiti mohli
svou existenci
Cenná díla dramatická ustoupila
krvákům a "raubrštik&m" a jiným
vielijakým slátaninám a divadlo se
těfif sluiné návštěvě
Ale veíkeří naši strážcové veřej
ného mínění místo aby Mřetali" obe
censtvo které má tak avrácený a ta
nedbaný vkus tu náramným morál
ním a eathetickýat rorhořSenlm
řežou ta ubohou společnost která
nedělá nio jiného nežli že vyhovuje
vkusu toho obecenstva aby pomohla
si k všemocnému tomu dolaru který
potřebuje ku své existenci irovna
jako ten novinář obchodník neb
dělník
Sloužiti ideál&m — které masnou
lida ostatně ani nejsou uznávány —
a trpěti pH tom hlad to nemůžete
divadelní společností žádati Zálež Mi
vsak na tom abyste Ludvlkovce
svedli s dráhy na niž uvedlo je sa
mo obecenstvo nuže přičiňte se o
utvoření jaksi kmenového obecen
štva sto padenftt předplatitel a po
stačí k uhražt ní vjloh spojených
divadelním představením Nalezne
te li v chicagském obecenstva tuto
hrstka lidí již hotovi budoa oběto
vati pfilák na skutečný umělecký po
Zítek nuže sem jejich jména a mS
žete býti přesvědčeni le Ludvíkovci
věnují mnohem raději píli a umění
své dílfim dramatickou i literární
cenu majícím nežli všelijakým těm
Rabínským Mace&m a Radínflm
# #
V Čechách se musí zdát Amerika
divadelním tiditelom nějakým Eldc
rkdem Nedávno jeden a předních
divadelních podnikatelů českých p
Pistěk oznámil některým českoame
rickým časopisům že hodlá k nám
se podívati a k cíli tomu chce anga
žovati velkou společnost sestávající
asi te 60 členů a vedle toho hodlá
najmouti zde orchestr o 40 neb 45
členech Mi to býti aneb bude to(?)
tedy podnik velikých rozměrů Pan
Piítěk jest dobrým řiditelem če
ským ale americká jeho výprava xdá
se mi býti náramně "selenou" Pro
jaké obecenstvo vlastně mini enga-
lovat tak velkou epolařnoal J' Hi
Jen pro JScakft tu výluky jeho pře I
stavení píed ÍMkfm ribrntvm
pořádaných neahrvlf ani jbo er
slovní výlohy i jednoho míla do
druh ho A pakli I ti ty)ťkk
oUo#ftt ty lituji {if iana Pitfkk
i Celou jr ho spolefinoat přadam a 1%
átm mu ftailovnl aby roíhodril it
koupil sl ipáUční Katky do Cech
nehof mohlo by se ma stáli to co s
a'ilo nedávno anglické cprnf-o~
levnosti Mspptetonovl kUrá uvíila
f lloalonu ns auchtá a a-mohla dále
A pfea bytk to společnoat prvé třídy '
a říiena jedním a nejkn4enej4fh I
nejlepiích ImpreatriA Mapplato
nem klerýl svého řsu ''minagoval''
vsskeré operní kvíidy prvého li te
Jako Pkttl ktd
Aneb mohl by jj stihnout! týl
oaad jako stihnul nirneckébo dívt
dolnlho ridilete Conrieds který VJ
dal se po Americe s xnamenitou
operetou německou a ta jednu tlmnf
saisonu utopil v ní slulnou s-imiiko
iOKK){ A přee Conried mři nejn
bohatou tkolen&st v americkém di
vadelním sté ale dovedl opatřili
si řádnou reklamu anglických f i
sopisefth a mil i tvučné Jmi' do v
americkém divadelním atctí Ně
mecké obecenstvo neposkytovalo mu
vlak doetl příjmu a americké to ne
rado clodf na to čemu nerotumí
Výminka činí a velké opery Schef
fel Graa a Abbey kam viak mnozí
chodí k vůli tomu že to vyžaduje
"dobrý tonM a jíní opět aby oslyíeli
nejslavněji! a nejlepií operní síly
celého světa ve společnosti této ta-
stoupené
Pan Piitěk ovsem píáe že nechá
text rozkošné "Prodané nevřely"
přeložit! do anglióiny ale je ředitel
tak naivním že se domnívá že spo
lečnost jeho ovládne anglický text v
době tří neb čtyř měsíců? V tom
by se hrozně klamal Nepochybuji
ani v nejmenftím že by naře perla
komických oper "Prodaná nevěsta"
učinila hluboký dojem na ameri
cké obecenstvo kdyby provozována
byla v anglickém jazyku a dobrou
společností leč podnikatel by manel
býti úplně znalý amerických divadel
ních poměrů a vládnouti dostateč
ným kapitálem nutným k předběžné
reklamě vělé výpravě
Veritaa
Oprara V posledním čísle měla
věta v prvém oddílu článku "O nás
pro nás" znlti takto: V New Yorku
byl anarchistou ale radikalismus k
vůli chlebíčku změnil v tocialismuš
(nikoli v realismus jak mylně vysá
zeno)
"Sculadni láska někdy?" táže se
Ella Wheeler Wilcox Božínku což
pak nečte zprávy ze soudních síní
týkající se rozvodů?
Jakýsi pan Hart žádá soudem od
jisté slečinky $25000 náhrady za
zrušení manželského slibu Jestli je
dostane "kéi" tu nevěrnici asi sna
dno oželí
Niw York se chlubí že prý již
před6il Chicago co se vysokých do
oblak strmících činžáků týče lim
to je možné ale naše bláto na ulicích
a v eličkácb" nikdy "nebituje
Co vám
chybí
Ohi vSe nravíte V tom
a
případo iotřebujo nervový
systém váš znovu oživení
Když v&o nalézií bo v Htavu
épatnéin tu jest pouze jedna
cesta k nápravu Kupte si
hUicv Dr Milou' Nei vino od
lékárníka Tento vrátí vám
peníze když vám lék nepro
spěje Knih po)lnivojlrf o inli-l m
nervwh uUrtna
Dr Hiles Nemne Sssř
Klkhart lad S
I NAŠEHO MĚSTA
— (filijnibií Wi onsmoáfo
iiárn nrnrtf pins ťrsniiik n é
árik ktt-rýf v saiárnt nf ftilfutlé
ho jara smétfiái byl přo řoiť
li hon povahu svou kil Mrou se i
mlouval Týl atíen byl neďihm
pranfřn a koncem ktma o lJt do
Wíwr(iňJ k ll lUacemího ťtni
0(é(bá nahjtl drafal iMm vk
drsný v'nf b tamní fnu navM'd a
dne 19 řfjhk ddrlia vyp'itil
— V poatedfd ihĎíl knhn tdJ
ilcbíin svolen flvltií!eftftý vllioř
který 1 vypracovali má plán t oU
alání výtvy irrl-Uaippké Irnimt
ornlkými h'ne aňútthilo ae
nt noo l-n
- V át-rý olkáiáni byli (i li
Cumming a J II Hoydř ktřl tt-
lírrií byli pro u lávání p UUný h
papírových přtiloUrft jel ai byli
pokreslením i'!ía t dvoj dolarů
hotovili krjakřmu soudu aolkove
mu pod tárukou k al t f a jeli
kol táruku sloliti nemohli verdr-
vali pruzalím ta mítle l'i torn po
dotýkáme Že jelnu t pětek třchlo
udali tl v obchodu pana Kněláka
a jak jíme se přesvědčili byla práce
Jejich skutečně doati zdařilou tik
lenění divu le obvl4Jté večer pa
dřlky lyto ndaii # Jím poUíilo
— ňkulol radí v posledním svím
zaavdáni připravil poplatnictvu pě
kné překvapení Umesla se tolil
požadovali pro pfHtl rok na radě
městské povolení nepatrné sumičky
1175000 a kkrýmžto obnonem dou
fá prý vystačili Povolení obnosu
toho vyžadovalo by uložení daně 15
nill- což bylo by třikráte tolik než
pro lelořt-k k účelům Akolnlm povo
leno bylo
— Oznámili jsme již že dne 2
února odbýván bude v Lincoln sjezd
táaťipeů loch táborů řádu Woodmen
of the World na němž jednáno bude
o utvoření zviáotmho distriktu ze
států severních v nichž by členové
pouze na své vlastn imrtl platili
Zdejší české tři tábory budou též
zastoupeny a sice tábor Cedar Wood
zastoupen bude p Jos J Malým
tábor Columbjís p Fr Svobodou a
Fr Fitlem a tábor Coraenius p Jos
Pechou
- A opět o jednu továrnu budeme
raíti v měHtč našem více Jest to
obálka na psací obálky kteráž sem
z Denver přestěhována bude a v níž
kolem 30 osob pravidelně bude za
městnáváno
- Černoch Stanley Clajcombe
kterýž v červnu minulého roku pro
kradení mrtvol ze hřbitova Mount
Hope zatčen byl podal v úterý proti
šerifu McDonaldovi a žalářníku Geo
Shandovi žalobu na odškodné v cb
nosu 15000 a to prý za poranění je
hož byl ve vězení utrpěl Clayoombe
tvrdí že prý ve vězení pro nějaký
malý přestupek trestán byl tím že
za ruce fověsen tím epůaobem že
sotva palcema noh svých podUby se
dotýkal a takto téměř po celý den
viset nechán byl Při tom prý byly
mu ruce v kloubech tak poškozeny
že od doby té práce schopným není
a myslí že 15000 as tak přiměřenou
náhradou by bylo Žalářník nepo
plrá že by Člaycombe trestán nebý
val tvrdí ale že nebylo to tak zlým
Člaycombe prý ve společné celi růnó
výtržnosti tropil a spoluvězně Bvé
BDáti nenechal a proto uznáno prý
jednoho dne za nutno nějak jej po
trestali a sice" byl prý za ruce k mři
žím připoután avšak nebyly ruce
nataženy nýbrž pouze nad hlavou
mu vztýčeny a tak prt ponechán
pouze 'ři hodiny než dobrota dělali
přislíbil
— Ve Ft Crook přihlásil ee v
pondělí večer vojín Henry C Gaul
mann kterýž ve Čtvrtek minulého
týúne a Ft Hussell ve Wyomingu
desertoval Týž vyšel si minulého
čtvrtku večer do Cheyenne na flám'
a kdyl vierhno probil Mf a-lla ho
rnytiénks ! bylo by lo hloupým
ip't do kkUren se vrerMl proto
ednodw ft tráv Jdoní vlak
Mhy U V Mil a kl do Omaky
aveil Ceta vlak příjemnou nabyli
ftb f po e eh no at do soboty do
soudit riiDel alát) ns pUlíořřii
sin pro Mt it lis pX knndokto-
řffl dílve ep"iorovárt ftebyl ~ Js
Ut rentu a riMlill promrilým a eo
vrtí řiálJ'i atííilívýrn mnal Ik
řie!efí jedftodia "k í1' tm
pfíhl4í(i a bylo mu v tom policií
i le jíl pofriolno
— Vk střeli vtřeř o!oue byl
!ha Maliaon lamřatniný do ns
lávni c# poalabk v Miliard hoďle
o f5 a aim tvr lf le bepel prov
ď ti byla třiuii niull nad bimll na
kolikráte v poledn( b dnech m byl
tiloial k aa nA jídlo aaptatil Jedeo
i nich řrkt inu ve stře lu vecr li
prý abbtnoti má iit ve imelcovnl
vyival Madísona by Jej tkm do-
rovodil Kdyl leleinični trati na
áial( )if n!ic přecbáseli vysko
čili nn dva lakuklenci v nich! prý
vidcr íiiku na obličeji druhé dva
soudruhy poxnal tl a revolverem v
ruce k vydání peníi jej vyzvali Jak
Hiile penlte v rukou mli dali ae na
úlfk a byli následováni i dosaval
ním společníkem Jeho Midison
tná noze křtící jména so Iruhů
vých Jelikož vsak dobrý popis Jjicb
policii udal doufá policie že podaří
se jí ptáčky polapnouti
— Ve středečním zasedání Cen
tral Lubor Unie přišlo k projednání
sdělení táiliipce unií dřlntcdýcb v
iditelstvu výstavním t Youngse
dle něhož prý zájmů dělnictva zdej
šího řiditeltvem šetřeno není a sice
jednáno bylo o tom v zasedání taj
ném Před zahájením zasedáni to
hoto dostavil se do schůze člen řidi-
telstva výstavního Hitchcock kte
rýž žádal aby jednání o tom na
dobu pozdější odloženo bylo leč
žádosti té nevyhověno
— Zdejší plynárnická společnost
odevzdala zdejšímu komptrolerovi
obnos 1741006 jakožto pětiprocen-
tový poplatek městu za plyn v roce
uplynulém prodaný povinný Itoku
minulého doslalo mčnto pouze
♦717101
— Ve středu k večeru skončena
yla chicagskými znalci prohlídka
ednotlivých míst jež pro odbývání
výstavy navrženy byly zpráva pak
o nich a odporučení které z nich
pro odbývání výstavy nejpříhodněj-
ším by bylo podána bude v několika
dnech
— Charles Bachman který sotva
před několika měsíci dostat se z vě
zení v nímž z rozkazu soudce
Scotta držán byl an záruku že ne
manželské d:tko své do plnoletí vy
držovati bude složití nemohl dostal
se zase do truhlu a sice zatčen byl v
úterý večer pro padělání podpisu J
II Miliarda na bankovní poukázce
a $3000 znějící Bichman navště
voval pcelední dobou nevěstinec je
den a když majitelka téhož se mu
svěřila že k zaplacení dluhů něja
kých $3000 potřebuje ihned se na
bídl že peníze ony jí obstará a sku
tečně také jednoho krásného dne s
poukázkou na obnos detýčný ee
pochlubil Jelikož zdálo ee 'paničce"
býti podezřelým kterak Bachman
tak velkému obnosu priáel udala
věo jednoduše policii tato Bachma-
na zatkla a skutečně poukázku u
něho nalezla Bachman tvrdí že
prý to vše jest pouhý jenom fun a
že nikterak v úmyslu neměl poukáz
ku tuto udati neb nějak Již zpeně
žili Že pravdu má tomu nasvědčo
vali se zdá ta okolnost že neučiněn
nikterak pokus podpis Millardův
nápodobit! a Že psán tímže písmem
jakým Bachman píše Bachman dán
za mříže ve středu však propuštěn
a to proto že žádný svědek proti
němu nevystoupil a nikterak doká
záno bytt mu neraonio ze oy sKuieo-
ně býval zamýšlel o zpeněženi -po
ukázky" té se pokusiti