Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKWOK ZjtťAfJfJ-
11
n E D H A S K A
— Jsdíný MraUat llk tifdd l#ilt
Um klít IImUv (Vm i H
l-lí
V řř#)lfjf tlomtli tMt
(ListtOft
— V 0dwmba rdbvin vnstř
d# Vf é Vřltl I díibfOfolftýrh
fcíslét m Mát Mb J!eftit4
fifítoninn lyl# H4
~ V J(tlrg4 polně tímto
vybéitl nový republikán
ký lapK _ rftamaA Ji
Mm vyléván J- l-n ďnMk Ifyří
lý lnalky
— V Nehrk (ty #! vs
itvrteh rifé mtká Imf éo? tt
6ři tí W HuMImia tr ineuJí
vlál wwí ářa lni style-nl na f énm
fa mfni#ťf
~ V Lnotl iftllM lit U bon
dllíl fát pttfářem llltťfniri({rva
lov a í 1 1 14 O al ťff4f4 at
171640 OťA v4abft byl ýb
chm svítilny
— V Nthraska (ty pomateni by
!a t tothit sMna Mní Hrowerova
jři slubváí chmi Hjla tolil
fi A( Jedno SpnlufaékOd lfjl
náhodo iátulif limlnow
převrhnuta
— V# flfhuybf ídbývino bylo va
Hcbeylvf přeMřenl bottinkým p
Jas Kii!o kterl oblslován byl I
V dsn republikánského provedu oo
Um neiUtilým iiboríny prodával
ro r wtou ttnin byl nevinným
— V Columbii sessien ve středu
Maní poltmUtr (X H I)vi v jehol
knihách inlpektoretn poítovnfm echo
dek V oboostt $600 ob]even bjl I)é
l byt il uřed rokm 'tkrátka
ponechán vlak v úřadě ao ručitelé
jeho bet odkladu schodek vyrovnali
— V Lincoln odbýván minulého
týdne 13 tročaf a{el mátni dril
b!okki upoleónoftti ph pfíleJilo
ti té pořádán t tél výitava uilechti
lcb drobit r&tnó dr&be2 Pokud
lme obotlána byla 'ouie jediným
Čubtm drncn áimř6ktra i Wilbtr
Tft vyataveoo mři dvacet drubQ bo-
Inbft a (iřiroeno byiu rau 8 prvteh a
7 druhých cen
Pri prréra výroftnlm plena ře
akývh bodebofkfi v Wiibor v fini
Paika Jb Anderle hráli bude výtečná
kapela Fr Nedí-ly t Crete Jež za
úóelem tlra achválně jest potvána
Kapelník Kedfila aiolil r poslední
dobé několik nových vatólkS jel
ritem tiskaly si obliby i chystá pro
Wilber nékolik icela nových činel
— V Pierce propuňtřui byli v
pitek aoadem bratři Kd a Henry
Martyové obžalovaní pro prodáváni
lihovin bei atátol lioense Celkem
vyslechnulo bylu 25 svřdkfl s nicbž
viak SádnýodpMNáhnocti nemohl že
v mířtnoíti obžalovaných koupil
JÍ nápoj kterýž by jisto jisti pivem
' Db kořalkon býval a následkem toho
aoudoe obžalované propuniM a žalu
jící k aaplacenl útrat v obnoau $100
odaoudit
— Jak ae podobá jsou v Nebr un
ce jeíté nékteří krajané kteří dosud
neví ie ve státu nékolik českých
tiskáren máme Tak soudili maže
me a toho že čaiem dostanou se
nám do rukou rotné práce tiskové
hotovené v tiskárnách anglických
na nichž ta naíe milá řeó mateřská
tmordována' jest tak Že div člověk
i tono cnoieío Deaosisoe v micu-
lýoh dnech dostali jsme opět jeden
adařený exemplář t Butler County
i a ade malá a něho ukátka "6 kooi
r tatnyck 0 telat rock starý 2 kolovet
Tj bia vojicek 1 aekao oa kornstalk
i _ i i i wt :
!é Á 1 rosiíku na obyli 1 mltnek na pae
' ' fni cbyli 1 dvoudirovy drolic
TJokrmie 1 kat na voda S bojreky
ť B Obedne prodeji do $1 000 boto
K V radu apatne pavelrnosti pro
Jej Drudy den"— Krásné co?
JL Na farmě Joe šticby n Plea
sant Uill spravoval minula ailelý
křJn Jan Ottu tftrnlk Vítr t
fien'fáftf obrátil Mt KoíiU
nhtn oyktn)m ráruk mls
diko atéila t iubnh ko Ns
IřaMnlk soIm i vřlřftikd ď )'
přy vm# thtmitktfiA a kns d!ř
nl vyirďal Povolaný Uksř dal
nlvaik 7fi!lmňl Ji-řtls lik f
rnálsm přij říf il by mladíka n rn
ruku Ta l#třf§ bflvolán ks t
kf df lU IWífnký i Jnl
f awtpuiai strs ininff př(i min
ipH t poHtbk nítdl a ji n hřáMl
Přřpt I tsntři dokij# ja H atř
ba shioltl n p eiílnci k iyf svi l -
milý a dobrý Mkař Hký Js po tm
m NtjvyUf aoiil státní vynl
mfňaléhři 1 Im roit lk jimi 4ti
by i#málíi Mííij thnt Uk ty
" f přidali Ilíram lliaira l
Itřokfft Ui proti drát llttrlisKton
sk4 a avráfeni jim dřvjl t lbo loti
tl atátil k'mU IfdMni£rf dis
ňlřiol it býtl mnbl p(#mii po
IsSfiftttl fvUtnirif při trati Ulici
kd iřfinl #l#atiř' anb dráhka
fKctavsnl thol přinai ona býtl mo
hl _ To oí#ř j't vltí#M lm pro
dráby bIkC nyní biloa si moci
tatry slavit ja tam k l tssmy
tohd ta dobré uifiajf aniž by
koftkafsnre obáyati mns ly
— Va Wabfwi yfjín veMtrtek
dSIslitý rono lík tfkajicl se lodpo
vdnoti dráh la lipečnoit etajl
elcb Při Iřlcmířtifm netťotf kts
réf v srpnu na Irali dráby K-m k
Ilid edalťku Lincoln se událo
přilel mni jinými III IMara o li
vol a správce poxtUul- ali j li pod!
proti dráttt 1 niobii ta nabrdu H(-leín-mt
se bájila tím le nelřstl ni
uvlfířno nedbalosti společnosti ný
brl čirnricbem jedním kterýj ta to
k doživotnímu vlieiji odsouten byl
teč soudce to neumal a prohlásil žr
spoUČnoiit ta brtpeftnost celují ích
todpovČdoou jest íiecbf sl již pak
nehoda vinou čí koliv se stane a pc
rota v souhlasu s tímto návodem
rotsu lek prut dráee na $5000 vy re-
sia To s rommí že úrkh odvolí
la se k nejvyssfmu soudu
— V Plattsmouth vypuknul v
pnndéll kotem 8 hodiny večerní ně
mém ý tu dosud spfisobera požár v
dílnách na loto ven I votft a jen té
ifastné okolnosti že vítr od severu
vál jest co dekovali le ostatní bu
dovy k dílnám li & M dráhy nále
žející dravému živlu též ta oběC ne
padly Oheň spozorován byt noč
ním hlídačem John S"groveseio jenž
pokusil se plameoy utlumili a tna
mení poplsíué dal teprvé pok když
fiaty na nčro chytly Na dané tna
mení ebčhlo se k požárovisti téměř
veékeré obyvatelstvo městečka a kde
kdo každý pomáhal aby Siření ae
pežára tabránéno bylo Jelikož táby
seteáno ža hořloi budova je strace
na obrácena pozornost na budovy
sousedni a po několikahodinném
namáhání nebezpečí odvráceno —
Škoda odhadována jest na $130000
Při požáru zemřel vadou srdeční
námahou a rozčilením přiváděnou
příručí dllovedoucfho Oso Flecht
ner — Minulý týden odbývala se v
sněmovní utni státního kapitolu
sobore svolaná státním řepařdkým
spolkem Účelem aoh&ze bylo vy-
ložiti členům sněmu potřebnost pod
pórováni promyslu cukrovarnického
Výbor spolku který luto povinnost
měl dostal vsak ta avou dobrou vůli
poutě jen urážky a podezříváni a ko
nečné se usnesli shromážděni členo
vé sněmu na následující reaolooi:
''Usneseno že jsme pro ukládání
cukrovaru v každém okresu ve státě
a tveme kapitalisly aby ukládali ka
pita! svňj tak jako činili domovináři
ukládajíce své kapitály v budování
velkého atátu Nebrasky ale nežá
dejte od nás abychom ta to platili
prémii" Pokud takovéto smýilení
bude převládali v natích státních
sněmích potud nebude ae iířiti v
Nebrasce promysl cukrovarnický a
jestli byli kde podnikatelé kteří bo
dlalí kapitál avflj do cukrovaru ?
NVbrasi vlolitl liti flMts ťm
nsjlepl) jsk tihnf jirti f thnall Nli
popiillslé f ittn f M p"d"líjl a n
vUsl-eni kmoffrivl klsrý srst kmo
(ri aby nt pottltisní hnl II
tnfi Kmotr přiíwl als dféřa byly
nvřsny
V rtlsrý k'n'Sná tifsřjn'n byl
ssinam bsnkt hl dřlril p ikla
nik státní fondy pod sprároti jb(t
m naMisjíi I UUt j ml a dl" lhol
%UUm $IM!í7J f II říinřh
bsnká 'h bsnkli v nii lil punlts
látní iilolsny adMtl t jich blbém
minulých v roku épil-k fiyy v
nífibl d-brom ly íátfci 1!i7Jt3
nlolsns byl mimo elinf vlik řts'
Ibi $ jltá d alt iih fJI'MrM f
Itnnnlnuké ťspiťil Nli'nl a V liuf
fb Uo National lnn y Kstrny
klerll aěinily áps ik jll bllism IbS
ly pftdoháisjftif tik In rlkem ra
bsnksniltéml MloIH61 án# V
éhrtiéw nbdoit ni bmkáib nlol
nim rtnf poktiďtfksm ibrntita
éátka lUlfM M pHnáUI-jloI f n
dti ikotnímti a f m 1 1 n tťíitrMttti
státní tak In tltstnl rlk n $1729
42730 pKtill Mátnfťh V r-ikoti bink
nillíá
v ' 1 i m
v
FIl J
— Krajanům v Milligan dostane
ae zajisté milé zábavy kterou na
oslavu lOletého trvání uspořádÁ v
pondělí dne 22 února tamní ftád
Hábí čís 135 v místnosti p A
Kottasa Oslava započne již o 3
hodině odpoledne a že návitěva
bude černá jest téměř jisté
— Holení hlavy nastuzení vždy
vyléčí lir to vy kapsule Cena 25 ct
I8-tf
— Čeeký lóknř pan Jan Pecivál
kterýž lékařskou praksi svou ve
Weston Neb od nějaké doby pro
vozoval a hojně přátel mezi krajany
tamními ai tiskal přestěhoval a
usídlil se v Pragje Neb kdež ná
sledkem úmrtí dřívějšího lékaře dr
Malocha dobrého lékaře citelně za
potřebí bylo 24-2
Oznámení nJcziIu
Tímto se oznamuje všem řádftm
Č 8 P Š kteří se cbti sůčatniti
žo západní tjezd dle rozhodnutí vět
iinv zaslaných hlasů odbýván bude
v Omaha Neb v dnech 9 a 10
února 1897 v siní p J Hrocha na
13 ul Jedenkaždý západní řád jest
tímto uctivě zván by svého zástupce
do tohoto ajeida vyslal a jeduánf se
súčastnil Jménem výboru
Jiří Hoffman taj
Do Hillsboro Wis
Pan Frank Kosa Ilillsboro Wis
převzal jednatelství naíich liutft a
jest oprávněn nás zastupovali ve
viech záležitostech tykajících ae na
íebo távodu
Vyd Pok Záp a Hoep
Ilolřpel!
Při fávírea lišta dolla nás i
( larkson lrcsflrká ilf fe tra
Jit kou smrti skonřil inámý ob
taý lalsns-t mul naf jiné ÍU
tbstný npřlmný a pootiiý dobrý
plltsl nál
)ep#ls Ihl násíedovnll lpí
střelil st minilý veleřďlihy a
temřel ln ránr Holinné
snáis (Mfi v stavrf nejepířm
W (' Ms p
Není tdy mil litými toho mu
jbl mysj llrbetná sajlmaía
sn o vm e i by bi d b-lh'" fcrnsho
a vn#inlboj feblji to #řl!%
hol kaldý íult plnil vlasti nlřo
dsi stému a přált4m vyhasla jíl
ti lál oka kterll bylo pnuta irea
dUfa ďbroty Uky llei htno#i a
apřlmnosil Není nnl vípu toho
kterýl byl vily pohotové lh)tst
nejen slnvy ale skntksm kal lti
snali'1 vfaUr)eckon a nliechli 04
po Iporovati
A jtk ti(i(ký jei koneo ho
lltfdiet ilbo vlak stratiplnlho li
uta! Vlastní rukou přtrbl tn
a-tv-'-"
1 AVWVWW
LEPSA
nit která poutala jej k tomu co by
lo mu drahého sám učinil koneo
té trýzní duSevní již po řadu let
trpělivě snáře' která ale rok po
roce trestala čím dále tím více na
něho doléhajíc a! konečně stala se
mu nesnesitelnou
Kdo znl neutěšené poměry rodin
né v nichž žUi musil vzdor své trpě
livosti vidor své dobrotivosti a nez
měrné ba nepochopitelné shovívavo
sti kdo věděl že kotvou juho života
byl jediný syn jehož střehl jako zří
telnici oka který ma ale před 3 roky
smrtí neúprosnou náhle byl odňat
každý kdo vňe to znal tuňil molnoxt
nadejiti katastrofy nějaké A přece
jak krutě dotkne se dojisla t riva
tato viuch těch kdož vřelé a upřímné
přátelství jeho stejnou měrou zpláče
lit Jaká bolest nihlá a veliká sevře
srdce jejich a vynutí slzu a oka —
hořkou a vřelou alsu zármutku
nad ztrátou muže tak ileohetného
jakých máme málo slzu žalosti nad
tragickým jeho koncem slzu útrpno
sti nad tím jeho životem zmařeným
plným trudu zármutku a sklamánl a
slzu lásky k jeho nesčetným dobrým
vlsstnoslem
Odelel ! Není ho víoel Nebude
nám více předcoáseti příkladem po
vzbuzujícím ale v chladném hrobA
dojde konečně klidu a pokoje který
tak vroucné si přál aviak ta života
nenalezl O kéž by aspoň duch
jeho mezi námi zůstal 1 Kéž by
aspoň část té látky kterou! přtky
poválo to ryté srdce jeho lásky ku
♦ Intl k foli silmu a řlovíeniti
vftbep lapustllo kořenil meil námi a
řteslo oronef
(ZAíXNO)
MonlKompri Minn í j le Im 'h7
Paní A KtvUphmitŤ Omalia Neb
řt pntIJenírn Vám oinamojl f
jsem áplnl vj-hojen od líleje kls
fý mnu trápil A rokft fndíánkým
llkaMm (Kikapoo) jsem dl $'00
11 masf a llh k nllvání als bylo
to t#U bel fýsltkti Jiným llka
Í1m a ta patentované léky jsem dal
přes $fi Vás Jemsotá'al v roet
li)S la'l můlele mi nj stítl U
Valí mtl mna vybojítl můlsts
llsfal jTi liv#ř n října
l kl ln i nefnfio udanou v tiotl
' b vyb jl Jenom dvl krabí'
ky ml ta $100 na tenek Ol-
povidlí eta abyste mi maiř iv
slals 1 Vám po vy hojení dám $ "
Aěkoliv jste účinku své maul jista
a vsíx pravidla jjod taslat f vtdt
ku ře lu a objudf ávkon proto mi
rebyli vyloví n Pokládat Jem
lota b'Mnbj? poňlvadl j cm byl
nl olbni v((krá'e oklamán
Xkoolel }sm jiné prostředky dále
ale stále marné Konečné j itii
ialal ládanuti částku a roar ob-
JrM Po opolřrtbeiií jí pi II
dnů má noha ibllsla a lilej se víie
neobjevil Lékaři tvrdí le jest to
ctetra Proto kdo stIŽeti jest
něéím podobným aC se olirátl o
pomoo k vám a rcftle bvt jji:tln
le mastí Valí vyholen budo
Vá V V Htiněk
Německý kávovník
V Německu 1 Švýcarsku shledáme
se často kávou t rostliny této při
pravovanou Káva tato působila
všeobecný obdiv — - Časy jsou zlé
nutno tudíž setřitl peněz rakuček
záiobí rodinu po celý luěaíc dosti do
brou káyou Uspokojuje všude
Vystřihněte toto a zaSh-te 15 centů
v kolkách na John A Salzer Seed Co
La Crosse Wis o jeden paklíček
semene tohoto kávovníku a semenař
ský katalog 8
I)o Ku ven (lil Neb
Pan Jos Hlava převzal jednatel-
atví nalich listů a jest tudíž oprá
vněn nás zastupovati ve všech zále
žitostech nás se týkajících Kraja
né nechť se na něho s důvěrou obrá
tí když cokoliv v naíero závodu k
vyřízení mají Pan Jo bpěváček
edoalelem nsšlm více není
Vyd Pok Záp Knih Am
a Hospodaře
Do Clarkson Neb
Oznamujeme že p Ant Odvárka
est i nadále naším jednatelem ja
kož i p Win C Mach
Vyd Pokroku Západu
Hospodáře a Knihovny Americké
Do Dodge Neb a okolí
Náš dosavadní jndnatel p F J
Srb vtdal se jednatelství našich iln
a proto uetsnoviti jsme na jeho mí
sto p A Ct cbu hodináře v Dodge
Děkujeme p Hrbovi ta služby nám
prokázané po mnoho minulých let a
očekáváme že krajané a toutéž důvě
rou obrátí se na našeho nynějšího
jednatele p A Cechu
Vyd Pokr Západu
Knihovny Americké
a Hospodáře
3F ILo IE3
uspořádá
na oslavu svého 10ti Jetého trvání
ftád Itábí čís 135 Í SLS
— V MILLIGAN NEBR
V den narosení Washlnctona
r pondídí 22 února 'J7
Plesu mohou se súčastnitl pouze
hosté zvaní
VSTUPNÉ
30c