Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
4 '
#
4
1(1
-FOKIIOIC ZÁPADU
1 i
r i
t
í f f
1 í:
H: f
"' V 1
4
- :'"
- - í
i -
00 NAŠICH JHJPMVWIQ
Ht Unit M í f-l rkfofc
Západe flilfu pvin viI4i
VámsrWtnf dk M fla'4fl Mni
keihy "Tre řltry iř 11 —
Jfrl knib d lnMo nsmlťt pMlían
ael jřf'J# mn( rel fdm4 I Ji
fefw pousnfm jI i fcf fsrpstl
h'i ftsfxif foMJtb knih pJl
e4vsJMrh o n4t ('U-h Jol Amřl'
fini vy Itnfrh) st4l míMbo
postrá láut Kniht (ať frtillt by
e?háill f U M rodit! '4
1(4 au pn% jJ( Jl pnmittíé edis
ttk I Je ktl lmn pMpni
Morálef řo(-ťb pro vkfky
byl by pk tttirthtm íftit t hy
enom moKti pskylA'tl f ťnfts
k pouenl Im kfsři o le as
fjlt 1 f k & i bychom I lfcjfn
piovttl4m sinMii kým I doved
me st tllit #riil Jjít h r4- o
II 44 ojf)4J'i ( l4řOT ti I íf
Jim to rM Uu k !!( rt(t t
lom to m'ř H r í£nf w ilr-
Z- Sfholfř řkol
l'#lo i faltil Jíl (ltl o
iytWi)( oin-lřil mltkfj
lho Afco Jíl tbljř Iťlfl v toa
flttfa nitem v I rn J hUol tu
krovir tuvln tl iimH
bikttfl (rx]ntkff oy&4 Lj i
b4 filco fniohnioo ? lifol k tktt
lk Blno tjlo — f)I li"t
l]ka A Uk tuto ktMm
jíofm oloik!mt le ftt2not(
Uch Jol bf mokli a!# tecbtljí
kwMý #ebf meuíí pro to4tri ní
dobrý a dobit tainlnf {xxJnik !
hrabán bf 1
Mti tím 2 Můro f jrottll n4m v
oaitdutfo nírtn mobatnf kska
rentí kteří mřitn Dtiemu v kilUra
obleda ot njmu Joo % proi oe
Uo li nico co bf rnluta na
iema na coby opřt pomohlo bu
d pomaloučko i msta caeho ta
krtli a Baporeenoti vesnická a t
konkurentft naiicb velká trlul i
obchodní méata Velktri naděj
na sachranSnl mřutečka niebo
spoctvi nyní na nově ide otvoře
ti(m ipolko "Tbe DuionR Meo'a
Fraternity" který v krátké jeho
existenci cinnoat ji! roivioal V
projektu jmenovaného bratrstva
jent potttaviti cukrovar neb továr
nu na výrobo cíkorky Z% úielem
tím jent svolen tříčlenný výbor
který na Btaroaii má vynalesti Ja
kým nejlepifm tpflsobem by e
jednoho neb drahého dociliti dalo
Kotumf se 2e cáleieti bode na na
tích lámožnřjSích občanech ne
chají li oni roce v kapnách pak
"good by ' podniku Ve výborech
u ale tají ae občané vlivu požívají
cí obchodníci dobří a tkušenf me
ai nímii je i nál všeobecně vá2ený
rodák pan Jos ň matlán t
Dále je ustanoven dvoučlenný vý
bor aa účelem opětného íkánl
poiemku na němž le okren( vý
stavy naíe odbývaly a který nedáv
no šerifem pro dlahy prodán býli
muael Nemřli by pantátové okre
a nažebo v ále žitou ti této nččeho
učinili? Vždyť by to nebylo jen
ve proipčch menta alebrž celého
okreiu
Ač slunečko jarní paprsky avé
jeité neukátalo nicméně počali
někteří občané se stavbou nové
residence aneb a opravami starých
K poslednějšímu patří té! nái ma
so prodávající občan p Noha kte
rý residenci svou slušně upravil a
ivítšil Čtverák betpoohvby k
voli tom aby p Čáp pohodlí na
letí a hnísdečko si upravil však
ono tocome"
Kaše sváteční i víední bonci jak
se podobá mají tentokráte do če
ho bouchat Soudím dle toho le
po veškerých krámech visi postří
lených králíčku a tajícft množství
takové že jsme málokterou simu
podobného cos viděli
Ač přestupný rok minol dávali
minulou středa ivanou aábava v
síni p Jsssékotl tři tioiftoM
Utf tMkfrh obasfil sjliieh
stfl Jsk ImI4 )k I amsfUki mli-
Uí a váni btla Jak ipMftliJI I
Jítiht primsne l$inn bU a i
vltlfa I#tn4 i4a slalřiá a
14 Ksptie p f?kjff krále J
koke msti tím st Miřsuky
Vmm eo pořťlltklkf kostlUlky
podávil kftlsw 'k#JkM mrall
ni ('i$ntkj imřilíftu v lomto
I f$ n#j((4 ttitlty alkterého
ihn mlálk přimrsitl á
b4fi potrtsf i ti4 Rodin
(H UiJ bUfil sl katlý vior
níbo pořálki milé ilbsvy a p
huht ní bsUuIsk
Mm pmf jíl tft( tf Ufl po
aofm inrm a Jlll pořile teftl
UrKi o mkřňín pUse ťf
á ale o aof ého atb iknn
(sne tik Jtk Jem miasle psal fe
$h t-iil spfilky at sjfrdno'1 btt
'n d4tl mtlkaraf pl ve pro
ijífh iipmsAnt4 leiké Ikoiy
Obejnl lUífsJÍ se msiksřsí ple
šj Istsjfh f ávštáv to Jtt lim
ljíl ií a df4bfK#Bhí]l prtmU
tím v4Uf lýtá I návíilvs Kl
lay Jk4 ayn( m4m Mtiksiejf
lt by I dřlťr#f)í prR)! ratly pří
tilitfost l lt mlee!)rh
ořstolsj
Jak Je t AlabamA t
Hjl ři4rr lán k tiff#jfiĎÍ r4
sMaJfddois m Helďm t Clalř
Co'iwly A'sM dne 30 prosince
Cílný psov!
O ipov Idsje na 44 clleý dopis
rsusím Vám dřliti le Jsme ide &y
ni tpokojftoi a krajina slibuje velmi
dobrou budouenosl Zařídili Jsme
ale vinice a Ofocné sady a tak vše
pkno srostlo te si příští rok bude
ďost hojná úroda Víno tde velmi
dobře prospívá a stromky loni vyá
mé tnačné issilily a mají ca kfít
Nejpříjemněji! Jest ť že můžeme
po cvlou tima adélávat potemky vy
sasovat aihrady a pod neb sima
tde téměř žádná není ao v letě není
tkoté horko jako na severu kde
často sloupne teploměr lOfl stup
nfl My jsme móli v letě největáí
tepo 105 st a obyčejně kolísala t~
p ota od §0 — 90 st
Nyní o vánocích máme 80—65 st
(oa slanci) Zde nejvio pěstují ba
vlnu komu a sladké brambory však
dá se vše pěstovat a to a dobrou úro
dou
Krajina je ade velmi tdravá neb
timnice je tde velkou vtáeoostí
k čemuž svědčí obtvlášté dobrá
voda studny jsou tde 30—60 et bia
boké a neschásí u žádného domu
Od moskytu ta máme pokoj neb
rde žádní nejsou
Někteří seveřané se sem proto ne
ctít! stěhovat poněvadž se bojí čer
nochfi My však jsme je seznali co
lid bodný úslužný asofi k nám ae
tak chovají Zaměstnáváme na far
mě černocha také a pracuje k úplné
spokojenosti ta mfslóní plat 115
betě stravy ač ade pracují i aa $12
Běloch však žádá tl00 denně
Chov dobjtka hlavně vepřového
by se tu musel vyplácet neb lesy
jou většinou dubové a žaludu jest
plná aem což jest dobrý pokrm pro
prasata My je krmíme poutě od
února do dubna pak aase nastanou
maliny černé a těch je také všude
dost a a nich velmi dobré víno Do
bytkárakých farem je tu také Jeité
po skrovná
Potemky jsou tde dosud velmi
laciné my jsme koupili 136 akru
přiměřeně ta $6 00 akr 60 akru jest
vtdělaných a farma je o nádraží
Southern Rsilway As míli od sta
nice se prodávají ta 14—5 akr lesy
ta 2— 3 tedy ceny velmi obstojné
proti severu
Myslim ale le při těcb cenách to
dlouho netfistane neb jak ae někdo
ade ukáže a větší partii chce takou
pit n! ostatní farmáři jdou a cenami
do výše
rWYl MUtO
J
f jf T ( ff
y' m-~4 p
fc
Jmt ide píkft4 íttmf fs
pfo-lsj asb Mlfill si Je sami nsfa 14-
lávtjf ponlvadl mff líní ai bartbe a
aby sl Je fťlMáfst m Ull r to
asmsjí psali i sll k fbi J# i
kif lý rsl4ji fript í sby m fi lé
tané poimkf iae asurostfy lrn
Um te fy jso t potsuky liné
Ilivlay se le sklfií Wi % i akru
při kftojsnf dají da akr S batiky
po 4'iO lb a I víae a i kskfifiof j-#t
Ui iimlj sla lkfr b břam-fl kl l
ae i akre na %¥) bulil a plsil 1 1
4ue la hnil
Jak jem ssiftst má Jih felkot
bedeeenosl a mt lim le bd i sl po
sfllf ayaf taknepif l ka I lom
lá dovelnje nsbile Uh i st 4 ls
Islst fisb V t doba) t mohou bjt
v feně dvoj I třoJnáibfté
Ppfjj-ní s ilráho i máme vslmi p
bdlfté a siee otsty llirmtahírn
Ala (40x0) a AaaUťtn Ala
(IIUOO) hterll Jse D-35 milci
sad vtdálsny
Máme la vslkoe řrku Alsbama
která Jtk jssm slyif I btt l# t rrgu
lovstl pro parolo lé k tonvi úoli ul
drába spravila mt př-s řske ve
dono' bý s dat 0prostřd otvíral
aby etoláram lodním nspřskáltl
Pak bede ovlsm I v tomto mAtte
Čkg tkvétati prfimtal nb tde jpst
poete 1 mlýn a něco dále perní piia
a musí se tedy btvlua k spracovánf
tasýlat do Aneiaton reb {irinio#
bam
Mažete ledy každému krajanu
který ae na Vás obrátí krajinu tdeJŠf
odporučit a na nás poukásit my mu
vše blilší vysvětlíme pokud nám
bude anároo a tnamenám s ae srdeč
nýra potdravem ve vší úctě
E V Ilulícius
Z centy na rápad
(tůknHtíuL)
Být v Salt Lake a nepodívat ce k
slanému jeteru byť by i vykoupáni
se v něm pro pokročilou dobu roční
možným nebylo věru bývalo by
hříchem a proto rothodnul jsem re
i jedno a pověatoých látefiských
míst tamních navštívili K návště
vě tnáméboGarfield Becb látní to
17 mil od města po dráte U P
vadálených netbývalo mi času a
proto spokojil jsem se a návštěvou
místa sice novějšího ta to však da
leko nádhernějšího a nákladnějšího
látnf to Saltair Beaob avanýcb k
nimi cesta pouhých as 20 minut vy
žádš A věru že času ani několi
ka těch centu na návštěvu místa
onoho věnovaných nikdo litovati
nemusí neboť uvidí ta to místo
lázefiské jemu! snad v celém Sou
státí rovného není a ta nímž i
samotný Coney Island v New Yorku
tpét ifiitati musí Hlavní pavilon
látefiaký měří 1115 stop délky a
335 stop ifřky a postaven jett na
jehlách přes 4000 stop ode břehu a
náklad naft obnášel přes čtvrt mil
lionu Pravou ivláštoostf jest tu
tančírna v rotměru 140x250 posta
vená úplně dle vtoru mormonskébo
tabernáklu v níž několik tisío pár
ku najednou Terpiscboře holdovat!
muže
Pro ty kdo! v slaném jeteře
koupati ae chtf připraveno jest tu
620 kabin a málo as v aétoně letní
jich neobsazenými tústává neboť
tvrdí ae že koupání tam jest nejen
příjemným ale i tdravým a mač
ným Jest prý počet těcb kdo! tam
jedině ta tou příčinou přijíždí aby
koupelemi v slaném Jeteře t trace
ného edrav í naletnouli se snažili
Edy! Již při lásnfob jsme dlužno
smfniti aa té! o horkých třídleob
jich! v samotném městě několik
JíMiiiii nou vico itruví
sta
-fM"ff ! i )#4 #tl o ♦'#
rmM t Um ffMf
íUfKrti lři?e MM - M:f ! 1
i línisnýcli Polatid Cli lun mwú
f lile taieull"
II
a ft farma m f-r -tí nli4 PliU mHi ett ff It4í
tih t fl uť M mn h t t-hki $r'h sUM atlsi ell I a
#sl {i'jht Bit If hm' m m HiďK í ilM pklnl § pfSíSl I I
ř-il 1'MJ fn ! lU-M ! -)' 'M _
4 n I1MV IIIIIM Ktf OeovifwrAatj
J mru výrhlséod Křrmonl ?fb
v'l l h llriiliimi HlipUf
Kt ti4 li ai(
prt t+ Mt4 ' 4 !
Poslední příležitosti
'Sfftf
lllřdíi mí jrMA
l osazen! ss í mŘ IéI n
S 41 lit itl ( )♦ I MM 4ě mÍ fU pt H 4 SiÍS
yinm ft ft'1 dt M!S )! II W l 4tUl lt ! S tml
M vt 44-1 !( ti tf MtotiU w '4 t# t t 44 ! M4 S t
kfU tf MIS tll tUt 4rlS S Ht!M #♦♦ B Bt4
4tf rtm im h I' t ií M 44 TrisM isv4lfsr ffáve i tse-
4f mt4H ! - t-4-fcí I ri-
nm-ia nuwunmr mích
DŘÍVÍ
jest a v ichž láteA ta nfpatruý po
plalek 35 ctft vafli možn Voda
te třdol těchto má teplitu lot ai
tli stiipftu Fahrenheita
Po návratu te StlUÍr lleach vě
noval Jsem tbývajleí mi čas všeo
becné prohlídce m?ta a toli věru
na mno učinilo dojm velice dobrý
Zvláště taujímaly mne široké ulit:
— poplatníkem iUt který a dlaž
bu platit musí nechtřl bych lam
věru být — jako! i velice rotvřtve
uý systém pouličních dráb jichž
Um na 70 mil mají a Jimiž do
všech možných končin města dostt
ti te Ite Osvětlováno ji-st vesměs
město světlem elektrickým
Pravou otdobou městu jent
městská a okresní radnice rotklá
dající se na bloku destli akrovém
Jet to ludová pětipatrová rotmě
rú 272x150 stopách s věží 250 st
vysokou Celá budova jest ohni
vtdornou a náklad přesahoval jeden
milion dolarů
Veřejných škol nalézi se v Salt
Lake 28 a kostelu několikráto tolik
tak že by právem městem věží tvá
no býti mohlo Zastoupena Jsot
tu všechna možná vytnánl nábožen
ská a k doplnění ucházelo by pouze
ještě postavení nějAé té turecké
mešity a čínské pagody Nejvíce
ovšem jest tu chrámů mormonských
a postačí snad uvedu li že v Salt
Lake 23 binkupu mormonských
sídlo své má
Hotelu má Salt Lake a dasuuka
po většině jsou to hotely třídy
prvé je! dělaly by čest i měst&m
daleko větším
Časopisů denních i týdenních
hojně jest v Silt Like též uej
přednějším a nejvčtšího viivu po
žívajícím jest denelk "Deni-rel
News'' org4n to církve mormon
ské jehožto každičké slovo a ten
nejmenší pokyn pro tny statisíce
věřících neodvolatelným rotkazem
Jest
Poloha města jest skutečně rot
košoou Položenoť jest v údolí
téměř 20 mil dlouhém a přímo ta
městem téměř ta samými hranice
mi vypíná se pásmo hor Wasatch
tvaných jichž nejvyšší vrcholek
výšky 11 500 stop dosahuje Hory
tyto nejen že poskytují celému mě
stu vábného potadí a dobré příleži
tosti k občerstvujícím výletům v
čase letním ale zároveň i nemalou
'měrou přispívají ku zmírnění pod
neb' které! při výšce 4300 stop
ií''f tt ' s#f fm I r
#fefor in +1A
i
# JVf ffH
! s tt phv vslmi tiiatl
a it m i i i % híi
likolik rofllfi
Wéa fcce ?
THE UNION LUMBEI1 CO Wlnona Ulnn
rmtrt thl ÍH1 J t1 w ffmfni ftak Jtř
ttm tioťi fírtn lo nrl4-ii t Ifuatit KaltiNS
TiM#if s Mt4wtt m4'm sruyitu ertt ts lacino ia
t(nou)ft imiStasf-o ftafm )!( tStfl
na l h a línou mořskou lajistě jinak
mriohrm drsnějším by bylo
Při potolce místem aabloudil
jtm tél i do několika heren Jich!
celá řada v plném běhu tam se ss
Miá a v nichž karbaněno Jest toela
veřejně "o sto šest" Z Je teprt
dovedl jstm si představit) jak as
vypadali musely herny v tom čaae
kdy v stáucb tápadních alalo obja
veno a kdy na jedinou karta aáteno
nejn celé bohatství ale i mnohdy
čel a celá existence
Po krátkém odpočinku a po ná
ležitéro posilněni odebral jtem aa
před 7 hodinou večerní opětně na
nádraží dráhy U P abych dalit
cestu přes Cheyenne do Denver
Colo nastoupil Při spatření oaV
draží maně vzpomenul jsem si oa
naší Omahu neboť bouda kteráž
městu Salt Lake ta ústřední nádrv
Zí slouží mnoho sl od naií kůlny
na 10 a Misou nsadá
(Dckooífsl)
Zprávy osobní
— Pan Václav Veverka te Stuait
Neb bodrý bosliuský temnější oa
všiív il měitto naše za' obchodem t
neopomenul ováem při příležitosti
ló též navitími nás
— Uev Břeft kszatel evanj? cír
kve v Kaledonii u Itacina a redaktor
evang časopisu Jednota meékal od
soboty v našem městě a měli jsme
dnes ráno potěšení a ním ae satoá
rniti Odjíždí dnes odpoledne k do
movu Ksždý kdo jednou bolestmi v ky
člich stížen byl ví jak trapnými
jsou použiv však jednou Oleje av
Jakuba ví jak betpečně a trvala
prostředek tento vyléčí
Xúá jednatel
pan Fr Fiala zavítá tobolo týdne
do Salině County a žádáme proto
vstnhny naše pány odběratele a pří
tnivce by v práci Jeho nápomocni
mu byli Též doufáme že véicbni
kteří jakoukoliv částkou nám po
vinni jsou tuto pro něho připravena
mfti budou neboť peněz potřebuje
me a nutné jich miti musíme
Vyd Pok Záp
Knihovny a Hospodář
— liudete vypláceli cestu přátelům
i Čech? U Pokroku Západu múete
nyní obdrietl přeplavní lístek i Brém
ai do Omany ta 153 00 akr
f
4
1
f '
" I