Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1896, Weekly Edition, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lUko4 jftUn wU II fnlliionft jl blil jf f Jifýni krtf4m I
n
D
1 1 '
MpnjAiif byly ra t4lfci frll ot pf'l lř rn]fp o
fOUIICKČ ZPÍ1AVY ZAMORSKf
Strnut- A' '"íy vintj vl4l
rif al k r i pINtatreá eh4Ur
'jftjl jrVI#'li rninítra(vi
iMytnni I f fl 11 II i'h
bé jMIi '! í# 1 v lom fiM#i
kontt ři in J-t fllri pffkM
ek4Utiti tiě p"ll f
pjlňi ÍS I 11 pří řkiÍf o otiif
krotké jff }'!! fMÍ
rt!'j-i ni n I ni KfíU 1 n tolfwiatfa
tl 'k4n"fi lri řnllliofcl
11 l#n j přít rMft' aby f ♦?!
iř Jři'( '!! ft#ř 'tlí'
Tk ' tithí!fk) M!s ffkfi
tk t -'' f !! tni l jinik
V Kf liJMel fík říf(l4ft
clkrí 'i} millotf-n Mív tofahl mI
3 m l J r i hpd4 fit flkf mu
a i Vu i t Mr-ifk Tfrikf
fcUfBÍ lí flřthřiJ Pfipoít"!!
M k t"'H li k4 V MlM A 4 M
otřf#fh Ifjlťf c-ik#iri l mílii
©B lil fí k é umrJ v 'Mt
riiftMnoj ii doprivn ijk tn ullf f f f Mt ! ty divy JI pff-
t ÍUhnihn mi(#r!él M Kub lil iiíi? ! počínaly kriMl íi
7ljUk (rtírfiffi Mlh oo mílii-1 tltfcH dh4fi4ny Na ttlnlrfrb t f
ofi4) ftmftftll ftrfi)rý dlth jkli 1 li ff b vanknvikýph mM sbírají
de a noďohi potiir m IU i-lfií i4l mMffly řtfsdem lamMýíb lili a]
JU1V11JJ 1 1
fřUřniil# Linky k I- !! fi4 oluit "pti íik-iff l dfl li tti w KMiiikw(řťMit t h-ii imihii'
otri linlll fnAI fc!"'f nutil I 4l( l i řiUiiurA ttUA
tit i4fky klf4 fMJÍ h' h átulki T' Mf4 MlittU
Zj4řl t# ly
4i4ft( f12frfe
l# mm t ltlí(
jfion tnttlnn li
diki
l'tiUti l+nfiilttr f 1'itřthftt t
♦ lil r-iku d! 4hfl M
t?:Jť jo-lfm ni t'f]4ii f$p-f
ioooi ttMml ity ti 4-
il k AlUhití li "iw}klmt tnhi9
t H flk Ií imf i! (UrtK4 V
r ř
tt křlň íUfml tm ll i Jř4
f Utjr r m!4 4nl ! fr 4 1
i Miřnlf li I iřotřtl jk'n Mi Inunřn
t4ním lrt K!ki e4ílřw ttifí-
ilii kii4'j lf m foli tl fi
t'[ ! iim lfíhř řtj#l # iln
ftfl I41fth' li" ft íloiřiKa tff I f fi'i irfiilif ! FUmti i!n4 i o-I lfu# rk4M řiu ♦♦
' ' I I ymuféét ! -♦Ml "tfl M"4
h 11? cmN ro lin npftirtM o-H ] i nj fiy i finny lomí ium r 'ifMi4Hi r7#
# f ťihlifi U ! i4 no) řki J 'i'fil knoir i f Hf I m ♦ ísin
třlitbt tffklitrv iMatko ií til iiMifím i4kni(k Mmnoff Z i !4k U f4 (
min pimriy iirmi piijt" i uninrm ' I W t f
milltuny llo U ÍJ kft F4o olt Flitty I)r hlliml UkvA% % 1141 HiA lrloii! JJVmm V '' " M' '
Um if rrio lf řukj r#(řobřlik !4U ir4 tolii n Vw! k„(t!r hi tfIi hUj c
llmft i ffufíth ftjMrcli lílnl Ntinoiritka ! Hak Jnolto 6rr trk MUto kU!řoff isi-ouí# I '♦' -
d fřřJ5 tlf i JM Ncnloaf i ř 1841 iimojí-lin ř4 iii řfiukr4t řrukoii o Ion I tw# m Ti%mh hrd f karMlifli
ilf)" jtiottli m 11'kT imcR a CMbrlit ktf rímulto mluínl ro lkoa iAUc UI4li n t o
Oíliiříťi ni jmiíMitoíhň b'iibir#kébo ljfCf } tím llto JilootřiD4 Aínkr Tmu míli li!o o l niko-
i4(u tiároSfif b!hirU t(rktjk Utntk4 i t4rtmti mí I -ro I ika let nřkflik rfřobních kolonii
flk4 M!ginof!i t J v í- vím hny vrlcrocl bly J#í'4r Jik obi boJnli b jko Mngvliía Mrln lUUm UitAi Mftem i ííi-i
jc5m chlt lu tt rulhirj ttili l'io M Argii k léto vřci ttcbov4 nenf ra 1" ifu Mníif'""? ř i ! n ♦nt v
t)lvnni# icKll4 nnrifřní Jm leJti iJDo tvfik l ul ir4roo le IJ Taui rimun jni ui ijimi a wurrlo kuirtM 4 í4 r
mUlionů fisVt tož 1e timým aU- Iru-U v!4da otiika I)irliniU a worolci thovili Um doul klJqé "'-„Ii
kUujem nnebo thva4em JenI ©klá- Pgjrjukoa i4lřIilontl do nouthlimti ifrT njni jitn urer aVl C)M k T4Jfmlil
mití tuk vtl by oékb toboto u%iJ( v imjil fa Ancli iemi j-ťli ciiÍDcfirn Dat S6 m to o alíl na J'rir řiqnrf mu muk-
ti i_i " iíi L„-t íVli _ aI líhej § OblyWřtiBíMjdjrBil
3K o:-ioi dji v aooa- prm prolmii rulímu poUUa r' '"7 "T „ T T: IW otroka mm
lenuký FroKrra dle cřbol ř-ckéma T přlíiné Dardinell ježto umí avfm winioo remieip a ioinicn aapianu vp„k fcWfM t f tím
IlpHpd0ooU iUi na Ho- t„4Dfm Egypté jedntrno6 po -1 £koli Jiojch 70 JÍXSa?"
imtA iu kinki'm 2nu ntn nai imnoem domofodícn oibroleDcft výprava 30 „
AmLnlnnn i~ kMm nm ♦ in iríni n ti ) ?
i Mnml fntranmi "i p" I M"' 'Mni V (cd M
(4 i J #4 ( ! # ii'1#-4miIi fí M i t4)M
ziH 4-1 Mř LL'T tz
IMlo f m (M
l-HH V rtlh ImláXl řUM
l w ltř#-l h
'4 W ! 4-tf not-tmt titi
m pm t tf m '4 ffmH
IM kikltiai (4f4MU j4 H'4
{'iw4 m ' fi !
Iw4lkr tfifrit rmlfraatl Tt4l
M4l flrk tft4'4 4 l-Hf
H ( iM y Tw4 1 1 4r4(l
!( HN tli
It a k {! kraMfarik a f#l#okr
k fci (iitllt H44 r]MMl
Uil MUl n 41 i OHnrtMU
f b _ 4Mk klN I4m
ll t 4m4ifai t a-tl ikotM
f i4Mff tlL ť!M4 rM M 4
řfc lfl4M JI M V4'( ft4 4)ttf
m It th tto §fi Mata il
in4tH l llk 4 Uell laik l
thtfttá aMahalM m tlrufh t
4-l řf lakfl 4l vlail fUMik
kMiiak i vImI 4il irnilk (miiím4
M-lalail V(falail a fll tk4ml
rt144a tltta lalh44lvia 4oli4
)! a ak4)it (radlia]! W
llakrmblN Velřf m IímI #MltltL
4 I fwl tt i fial n4 III V
'tlak tWhta K-a pMnhttutt M' Ortam
tn f "tli'il4 K-fmly IU HailMaa
4a Ur ri'l Hinlka tt t4M I
KirU lf ai farla Kralla)r lt Mi
tlf Vrhtlek4la Ja Ha třf TalMfh
I'r tlorttd Robi H Vlkra alaalu
fUTilrfc f lohltit Iak4a 4sa f Cblen
fito4 vlatarl Mil A DvoNka Y Ulav
K J'iái i M tráluvea v B rtttavl UW
I4le V Ikihamtaa Toto al a ]a v1b kat
44Jln lklak f Ml aniillakl haiom pra rt4
pablikarl anoiaoa I tuitooa a proto mtl kjr
al ]a ajal třm kll avMam! Caek k4
]lrk pd ml Caa aali-ai 1100
rrarak4 Iťaa Traai 11 ttfaa Caa
tl% ita raaklar a )4a aall
f kl'aw Vt"saUtf aila T IIWI
4tMk 4 Tia TMka ITO taikok ir Caa
aal
Máili Axtklr romtt i lnU -
králftí ujinittrprtHÍdeíita aby iřlien XpaniUM ukrutnotli na FilipL
byl opevnéný l4bor a aby k úCela ftWA NeJnovřjSl i Japonska fcfny
tomu ivolány byly dvě třídy láložot doilé £aaopiy přin4Sejí dloubé tpr4-
kflv budí v liwku velikou aeneact Vy o DeovČHteloýcb témřř ukrutno
Sbled&vá e v tom dftkai Se kr41 dalLtecb jel ínsnřUkó úřady a vojko
ta pravda oppomci jež vytýkala vLft00 Manile a ? jiojcb mírech
poslední debité ostře DynřjSí vládě I Filtpinkýcb ostrova VMniebylo
bornl tok Evropany jeStfi nenf aji-
ití n byl ale ta noci přepálen domo
rodci a výprava pobita tak óploě že
L1BUWE
Výborné knibv fvrbáel(cí tidkladern LibuSo iHwkímlem třm kdo na celí
jen jeden dea&tntk a dva vojtVci onikli I rok IhíW e předplatí stdarma Tíž prlát4mo Jo a ice twlbiratclfim po 60 ctech
V íllmě obávají ae že domorodci ™' !' " nieUuji T™ my
podníceni áipécbera" tímto udeří „ rw mal)n renlB „
nyní i na vlaAake onady na samém I fiTurrov — Yf%iíui mmtkruk rimj ca
iini e yiO _if_ -i _i: I Lo4 filmííko — Hdií ktiiUtrotUtrtdMti
Delyannniňově že tanedbáním vojeD- ia jediný týden odpraveno 900 domo P00 ezi ™° : 04 Bn-mrl — Jokm $ tóía
—~a — iaAapMakarian rvi r a a# w n nn v ují ir a li r - — n -m ~ m w s s
etvl a námořnictví zavinila že Kecko rodcft meii oimi četné ženy Toto -J" ' " _x V ' ~ TkToTicr
#a ' š t _JLL_J#I # I 1111UI11 I1VU1 liUVU LUI1U UUllf U a UB I —
ta novéno rozvinuli ouazsy vvcQoaui hromfcřlnfl vrižřléni lidu urov&déno ' ' iiocnii ta fm rir ronin oa m zone
a i i _ a a a i
miínrt bílo tronó 86 Chová 1 a Že ne na Hvrřo v UÁrni a moři rnva UOBllouo pu jo airii
t v w — - — J I UW w v at a h w a# f v — —
zakročilo činnS proti Turecka ve I Dém divákr naleaalo e vedle nel
prospěch Ivríranflv aítekft raacedon- vS51cb ůřadnlkft takó 36 dam s nej CwjHOOskd jeskyni Koka 18fi3
ekýcb Nevole byla jak minule jrae 1 Vvfiá(cb krahft v Manile Po ekouře- objevená jeskynň chiíjnoviká láh-
vyllfiili tak veliké že v aamím voj ním dloobotrvajlcím odpravovánl noocf se pod Pacovu hora v Tábor- aunkotakibo i dflj - jma rrtmtiom hi-
ku tvořily ee tajnó revclační -polky roui bodebnl abor vojenský vždy ku a nejvžtil ae vžech jekyň v Ce- k# WfcMorteI# obřM Ait iirL -rt
- m a I lift #!_ tťtfatfltV ! „ m mm m 4
M toevobořenl vnecti KekQ ce jna ta- brftli veaelé kouiky Jenom třmto ciiacn tna uyu v nejouzu aooe pri
ákcktbo a že celá řada d&stojalk& I akratooatem mnI ee přiilsti že Utupu veřejnému otevřena Akoi
la ee t voj-ka vy tupovali by ae povstání kteréž t počátku enadno hul° poJnlkft obytitHatvo obce
' ipojila k čeláo) jež ee chystají potlačeno býti mohlo tak velikých Chejnova vyžádavii ei pomoci
4 ui anovu na pfidu tureckou vpad- roiměrft nabylo — Podobné zprávy Kluba čekýcb turint6 jenž také
40uti Toto bojné opooBtřní vojen- přinášejí i listy japonské Tyto lfčl ochotně přispěti slíbil Jeskyně
aké alniby dotoinlky bylo a králi ! Spaoělké vojáky jakožto krvelačné nalézá se severo-východní od Cbej
_ _ i i _( ty ikíihm auaniTarui lsvjv iuih uu mí m □ uia
posledním popudem při rozhodnuti barbary kteří na všech místech kam nova asi tři čtvrti hodiny vzdálená ík% _ hBnortUoká
Jebo Ar již minuterítvo učiní a přicházejí domorodce be rozdílu nedaleko vesnice Uolních Uořic
— - _
toho dňaledky cíli nic jisto jest že o Btfti pohlavl vraždí váleiné zajatce Vyhloubena justv pásmu prahorníbo
dvora sama zmáhá e opét duch vfc- ponejvíce opa'ojí a venkovské osady vápence klerj ao ruly vložen jest
lecný A rko!not ta nic dobrého Mtkož i farmy ohněm ničí Tfto od západu k výcnooa a roaioa o:
pro Turecko nevřutí Na bur-y účin-1 xpr&vy pflsobí v Japonsku velké roa chylkoa k severa Lože vápenné
kovala ět ona přímo poplašně 1 5ílenf a i Tokia telegrafuje se že so prostoupené ambbolickým místy i
Skutečně z jara možno ae všelikého utvořila v Japonska velká "liga na serpentinovým kamením jest ai 30
překvapení od U-kftv nadíti podpora malayskíeh bratří oproti m mocné a jsouo kryto amfibolitem
Jak hrne iil kUUU vydařila ae krvavé brftzovládě Španělo" a že tato vyniká pahorkovitě nad okolí Vni-
inanřlské vládě velmi dobře vnitřní liga iiž na řada provincií se rozšířila třek jeskyň tvoří rozsáhlý labyrint
I v - I_JLI řl - _L - J l _
oňiika cilisubkrioce na nntná státní Španělské ůřadní aprfcty popírají nescemycn ioi cnoie a mcu
▼ydánl a noancni minisir maje vru ovsem le uy upanem vujhko piu — — r— líolnmlius na králorském dvoře pa
koa 400 millionQ peset nemasl u2 lo nějaké uarutnosu aie ježto uraani ""'7i w k nělském aaiaak MaaaiUba dli BH7aé-
iTareotli 4 dtty— XkjuUki ioeA rnmin od Em I
lUFlygara larUnovi Idtly Calkam I irazil
Obaitbnilctcb 1044 itran
KKnlk 7 — riMi aacffaavy roman od
Váot Vlfka Ucti Yydtnt I knih o 84 itniuloh
Boénik 9 O MW M( lomán od 1 i
tUkf § maUk mMla od V Lnllckl Cclkrm I
Tuk i obtnbajlclcb 1030itra
lUnlk 10 TršílUHmtU román xangllekibo
ad WH MUtpaaca Tbaokmya Přel V £ MoB
rak: 4 tramka obaabajiclrb 1004 ttrms
lUrCnlk 1 1 JamtUn Bltntbtrk blat romáa
od Ž'1! Ptxlllptkí 4 iTiky— fk'l a ' romla
od V Lotloka t šviXjí onlkm I f va 1010 atr
Hořlllk IH — Ifnolniet poidka od Alolaa
Jiraika 1 ivik— CptrnbUry od Ear 84tl —
O BttaUk enkrovarat povídka od X A Blmá-
)odka o4 Kliky IriiDohonkl — XrW I
iaMry ad Boiany KaaMeki— TutU ywiOy od
O Ioat4dkho— Calkam 4 ▼aakl 1061 itran
Keénik ÍK Samokradu rnmin od Viol
Vlíka I avazkl-Aratri dot11 od 6imka 1
?ik Crllíem I Taxkt 1104 atraa
Iřuziio prciulc
předplatitelů kteří si přejí okrnsu pro d&m máme hojny vbíi
6 Tesinfi snímky DcJvyteřnéJSIch prací mistrů a sice:
ZDAnM oo pramll obdrtt předplatiteli valkoa a i4kana podubUna Wa HaKlilnyb
aala0 to kb-rykollvlk Dtldn)Icfch obrail:
Pro ty t na&lch
ohraz
nepříznivý stav ípanélských fioancí zprávy tyto již dávno pro avoji pro {
zastírat Země tpaněltká nalézá ae Ihanost pověstnými ae staly věří ve
ve stavu marnotratníka který vseli- řejnost všade správám japonským a
kými psy štván nejprve b'ažen je žel čínským
ae ma podařilo velkou pfljčka trhnou- y anglické Indii je velký blad a j
ti ale záhy znamená že mu po vy-1 brosí strašný hladomor Cettujlcí
a m % V a
a neecnoanosi cesty ixejpeanejsi i ikiho maiif vieiara Bv4(k kurti
Čálť dosti vysokou nazval lid SVatO- I obrat iaapa byl aikUdm 144000 a abo'4 a"
VOÍtřSskoa kaDlf: kromě toho DOÍme- Matrop4lt Moaw a4I v Va Torkl
r i
noval rňtné části zajímavé jeskyně Tupin M riok
i jinak na příklad kaplí Cyrillo-
Metbodt-jskou čertovou porátku
čertovými schody Purkyftovým
placení paplrft a zásUvních korsň Angliéan který nedávno t ústředních I 0kem chlebovou pecí Slavníkovou
skoro nic nezbude Získaných 4001 provincií do Kalkaty přibyl podává I chodbou atd Při podrobném zkoui
paralaai dt proiiaToalko dtU Vandarlyao
alaaa)Ielka aa v kambria Wasblaftoa Oa
Hokol tisklo akvoatayob otratl I1S0 Ca
Jedna praral loroí (radplaUlillai aiarma
Bofartiki svatba mlmak rotkolalbo obra-
ar i # r i a
millionft bude takto požito Spaněb Ja0pisa "Friend cf India" podrob máni projevilo se že tři štoly tvoří iaaho io kibo atakovakybo
akó bance splatí se razné zápůjčky noa práva o děsné bídě kteréž byl hí'7Dl j™mo ceK-no lauyrinla a t
_ s - va ntih t-kHir a v ran nna nnn strk m mat n i a
l„l rHrlnna 4 ÁnÁ Ú7 nř in t I ZJL V2U „V-li rí f" " " iMW "v v- Jt% Amit% mttmjt podoblu Wllaa-
r„-- 4 icuaaui !uu „-KlKatf V nAtrn_WA I t
nnit Vli IMm mnAnhnL : I-_l_7_ XX Lf I T ir'"mf' ' DO aaataoa-ia -rawio inoiain -
" — - jauu ťHmcu vuv( jeakynt nebyly žádné stopy zvířectva vuio
r i": rr 7 " nzi™j v řfff bj_m™ wi-ir nai rB4
jti niiDiaieraiTu un uiuiuv i umuj i jfsayne oeiuiouo a aoa naiesst ae i 4blaai4Ka aatarfeklba arobodira Oaa Wa
aby nbraleny byl válečné útraty "ezmcn vay -jmm ooin doll TIlhé jezero jehol vod a Bitv ettjbrr um
miniteratf kolonií za třtl vrátí ae ný nelfMtoo lidem který Uk vy-1 vidy po určitých lhůtách vytrácí ' Uk au itia rbium cmm
Koíník 20 — WUJty od T Horltaaa—
moji fatrrU ttriiti od V Bec4ndamaTkt
kbo-Y4i Uskf romáa ad Bofla FadUpakt
— Cklumf fokartkt tbrarf trlf a pntoti atpaaU
V Lolieklí 3 iTMky — Hamán aa bajilU a po
mfnak oa po!dn! fálka ratko-tarekoB apl
6r HUř Clkim 4 kolb o lOMitr
i
Koénik 21 iUtt román d(a1 M A
álmiíak — JTrMty a řriy aa(ala Tamaa Ho
Tikori — Fountki prát boto! Od Sofia Po4
Upakl — Mtti rfkHMci blat poridka od Joaefk
Braun — Knik ntmt Dpal i X Bororka
— Celkem adm avaakl o 1134 atraaaob
Konlk 22 - Sttntk iiauurt romla od
V 4c Vlřk I nnly-Cim trU Um jH tMřtHU
povídka od 1 D loaráda -Ktitiny a iray po
vídky V Lollcki- KniÁa mnUtk od K V Hat
aa — Vtutvá efla povídka z bor od Vlaoaalavy
I oilck Olkam 7 ivazkl o 1304 itraniok
Ročník 23 Ctmt ytrr román mladlho
rdoa od Via Vlfka 3 avaaky~?myil Otakar
II román od ŽoHa Podllpakl I l'Hky — Iftmt
povidiqi od Bol -ar Vlkovi Inníilckl— Oalkam
T rak4 1184 itraa
Kočnik 24 Ovl povtVUy % malomtaUklko
tivota nil F Barttaa — StUki trlf od T
Bratovi — Dti kUtoricki ptUkf I lit potlW
loatl Jot Branná — Slaví tnki& tm podáví
Tar Horáková Dli L od B]itarélob dob da
zaovntroMDl niroda fmklho 3 ivaaky— t
Wía jrrm ittt od R i Kronbaara - Oalkea T
vakl íiujiolch 1144 atraa
KrKtuH před rilátem a KrMus na V
Vařil anlaiky obrail nQiutUlio dtla vlblaa
n4bo aullfa Mankaciybo ob v tvltlotlahu
valkU 3U1S oba dobromtdy ta M oantl
Napoleon na lxj!sll n Frlfdlando ani-
mrk soamanlU mlby v4tilanlbo mtllH Kala
aonlora vallotH Jlijs pulcích v barvoUaka -Oaaa
60o
Návrat Napoleona s Moskvy rtakraaaý
bMUkoy tibra pradfUvDjlet aproatfad Ba
polaona v l-la fdy dlto]nlkl v posadí rady
vojáka a nim uH hoHct btoakr Bajiaa
mtnlUjIl to dílo xaitmanlUko maltr tfalaaa
alara 0n toe
Z Výtdary koni Snlmak aramiiiU)M
bo obrana Bnay Bonbaarovy Oa toe
ladaplaUk 40 rtl aabiilaMti
HUS a Zlika kráso! dr Utof rral
obrary pMUvoJtol ké vallkáay Baaa a
Žilka hodlfi aa pro apolkovl a varajal stlatao
atl Jako! I pra rodlay Caaa a oba l Oba
oa prrml u dipUťk 4na
II ns před kenci!em kostnickýn aa
mk dUa SBamcajUb amllaa Via BtoBlka
Oasa II 90 -O praml a teplala! Ma