Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1896, Weekly Edition, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V tiftovfií 'lf)((i pfi)1y V
lx 4fil áfsrfiloi ř'ř f(y M n hit
4kfiflo)4fňf právní ři
i"l4řf ít a Im lífi lřm fi
0'lřft
V n4ťt iifi!it v ňtřf fela
naofskávsí 1 4i h kbirk4 df4
bám pv-fl km i ffilfi't to
r VvAif + i i í lik 7 ki
rýl m n 1 ' "
lom yo-iiř rníóíijí v r iW '
finga kierýl t4l'i íijrfrltitfM
pohledávku připravili Moiýílt De
bata o fi'4íi f' pro llmJili l il
hodiny k ly im Itnl p- krátkA i
it výkonnA d 1 A I- lni o Iřořen-i
Iflitl kuMstl
Z Wal Ínsloři 1 iftnn4fio kon
tem týď I prý -řfí lot M Kin
l#y jíl roibolnul l hf avého
kabinetu a nyM prý J'i 11 ol
nostech ifotjných tk1 bude ad
V atolsní lom I n'-ni nb'l
d !)! íiiformír dotyční byl by
kabinet MKínlejbo i'a)m r4f lr
tni: Hkret4ř itbriničnleh ikltíi
ostí Joho Mirnmn i (Miiuj sekre
tář joUalny HtUtt Díg!y
Main sekretář á!ky W H Merrl
am a M rneotj stkrifiř námořní
clva Correlim N !íli t Nw Yor
ku nejvtMI iávUdnf Natbm m!T i
West Virg nt nejvjsSl oStmitr
Henry C Payne 1 VÍconiii a se
krelář temSděíství ioudť Waymire
I Californif
Je iHlutnim
Nejtyiííra atátním oulem utah
akm vyJ4n v jofill r-iulek v
případu M I Kilcbicbn proti Ut-
nlma výboru říla' lma v kteríml
roahodnuu bjtt rntla utavnot au-
BtraI#k6bO tikona volebntbo lak
posledním f4konod4rctvera přijat
byUdle kterého! pozdní volby
preaidentslé vedeny aua íujobi
onu odraritil a t&kon dotyčný ustav-
ním a tudíž platným uznal Židont
dotyini opírala a o dva l ody a sice
le tékon dotyčný nebyl přijat ipfio
ham natUřní m a ca druhé le ústav
" r J - I
opatření ta účelem udr?ní v tajno-
U jak kterým občanem blanováoo
bylo Co týče se námitky prvé rox-
ůodnui souíj ze taKon upuHooera
patřičným pnjai uyi neuov zupicny
ančmovní zřejmý opak toho neukážu
jí Co týče se námitky druhé utnal
J 3
V aoud le do jnté rrlry jest opr&vné
nou leč jelikož zákon v tom P5o
ba vypracován zákonodárstvem
toamýfilení lidu tlumočí nemnže
M soud do toho mícbatU mnsí se
gikon poneebati prý tak jak jest
' 7 '
waMiinguinn
j Presidentem přijat byl ve čtvr
tek v audienci stíior Kodnuez kte
rýl laatopovau ma u vlády naši
"Vétšt republiku streno-amenckou"
při příležitosti tó vysloveno jíní
potčsení nad tím že konečného sjed-
noceni malých republiček Honduras
Nicaragua a bUvsdor docíleno a že
pojení to všestranní prospfsnýro
Dyuseusa
T Není prý ani ne menši pochyb
nosti o tom že odborem právním
učinčny budou záhy kroky čelící k
"foreclosovánt" Union Pacifio dráhy
podobné kroky oČinčny nejspííe
budou i vflči dráhám Uentral a Kan-
aaaPacifie Velká část dluhopisfl
taručených prvým i druhým morlgi-
čem etane ae splatnou počátkem
roku přlstiho a tu musí si vláda při
apižiti aby a požadavkem svým ne-
pohořela
thtell prý vjboHt pevnost
ZPtnsacola Fla nacámeno ve
itvrtek že hlídačem ve skladiíli
Devnosti Picken i Santa UosJ
ostrově obleven byl oheft a že ien
nadlidskému naruáliání vežkerého
rUtniri bntovpnfm tiraof oievfto
uckutbu o ť'ucv # w
J%LHI Ia HAVAsůlrilsJ
na onu casi #Kisaiief iuh íi iuumwuiííii ujui- um prtycuo
prachu dynamitu uloženo bylo
Tvrdl ř rtir A bvl lalojen m
lm vyholeni pevnosti do povlf( i
141 Ifcm MO i lvojf4obeny Um
íf4liřU(4nUi Mirfl heMd
dovU liMmi kdo! rilríitA
- p-
ir'k4lt
řt řr!l řUlM
li(4intl k'-řřn ifnof 1M1
#4'liil MVtf Nřm™ AI Mltik v
Ht f'iii Tyl yml#l
řoky iMhrinny řf-trj nfil'fil
kiry yi 4lMirr nfm
Jp-lnr-mi řltfH %(m kUřl ricin
lkl 4m nt l (n( l tyit# íttut
To Ufanloit fi% tnj tjrft4lwii
lik !# ř nimfiii m fninul i l' nl
y i rnky Lliulml 1 ti in lii inu
fl kř4ikn hhi hj co
ni f r v r f řoyiilJff Irfi i4 lumíí
! J'J n"MitiU Mřlk ko
nří (Jfl-N ífilřřfsoti rinoit ioto
♦fH'i kf'ř)M! ttíifiíl
Krátkaa U?ki
mti ffl Míftfk v !!iťf)'i licit 11
Uíli im o fri4řb i-riri tMipnt í
miULnkU tlfih li k l'il řnÍMi
ni koupi i)4rkA 4nof f(fch
cif-ati mu#li JířiO(hA ji'ky Hi4v
kt iIi4Jpii hýlu Itt vMmI a mu
hl j4U átřf]otlt výťtiru ubi a proto
ttkó liřicd jio jiMnodl tímto t akon
ípiiru (rohI44na a flenňni rtMno
do j-ricfl ? rititi 1'Mí tnou t4ky
bulo lo řilitcl drklijr Wt Kni
nechtřl PoÍiptí novou umloinrii
pro rok naitivajtci a olea nechtěl tak
užiníti an twi uvolení řidiiflut a
tr4vi k tomu nemřl 1'roto také
Utřeiním výborem uHn&no lerno
k totn0 fM do 30i )roinciJán bude
M délnícl chtť-11 mít novou amtouvu
)3je((anoo beaolkU InA a proto
elávka ťjn0iuSe aahÁjtli Po od
vonf t4vk„ h&na v ttti-k líida
tRko 0byřeiiié a jedinkým nAulHkeri)
ui0i távka mřla bylo propuétěnl
a„ 20 třIltnc0 kt!n v ativce řilé-
ho podílu brali a rozkazu výkonného
výboru unie aby do prke e vr4tili
upolechnouli ne tdribali
ÍVhký boch UHnircPD elektrickou károu
tf-l 1 n- ! --I--
okolí 18 a Tbroop ul v Chicagu je
viétřm velice rozčilujícího výjevu
K0]em 3 h byl tam totiž přejet če-
Bk „elý chlipe0 JiřI Oenemark
t %
ul elektrickou károu a sice tak žel
I
bvl okamžité mrtev a télo ebo dčs
- _ _
uo ' „ "
r"r 77 7" Z"' "
1 "
lejiné verse vzal mu vítr klobook
ao™ " lJCUJ' TUt! " ™™
I nl Viru lil novnnvnrnval a) Lrlcll
J - v-jw- v -
už bylo pozdč Kola káry přeřízla
tt-io nebohého hoííka v pfili V
okamžiku seběhl se kolem mfta
neStfistl značný zástup lidí a doňlo k
Uýjevu velice rozčilujícímu Lid
chtčl zřízence káry konduktora P
Henleye a řidiče motoru I Ikrniera
I lynftovati a nescházelo ul mnoho doUjočin apoaorován byl vždycky dříve
provedení toho Zejména Berniero
vi by se bylo málem vedlo Spatní ba
praspavno ve avo uiaosu upřeni
do leaarny p nvuaovy aae cey
I tni a ii
tkrvácen upail nAriHm roafiiieni
v bezvědomí iwzcueny tastup nai
hnal se ta ním ke dveřím lékárny
kde žádal a vydání jeho Když p
Kvítek videi ze je t% telefonoval o
pomoc na policejní stanici a ku své
ochraně jakož i sveno majetku nucen
1 1
byl užiti wincnesirovay i o ovsem
poaoniio na misio zavolaní pouci
até jen aabránili že nepadly tu další
lidská životy Zřiaenci káry byli
0em "lCřDI ao koroD"ov
' V A -
r~r~-—
i nadno představu
Tládel příjmy
Dle tprávy komisaře vnitrozem
nich dní vtbráno z lintoD! dsnt
A vah nánl ai lifWeil m mr k i% wn i nlnA
i iutuvui w íimivv
' mésícu bčinébo roka fiřdsíbo jevi
i'OKHO ZÁPADU
v ( Mjmti fnltfoismnfofi
tfaní
nhjlek fflJltitf
f řřf 'ffiu rk
y 4 „MJř)řf „4
f j nialtU rVhi( Nw yofk
i„#m t irion4n liti
r)4íJovrtf J ! i ohí a rir)ň!#íl
fďla cbřfiil {HAit4vatl m4
1 0 f arťmovny vyííí # 37 ílfřifťb
fS6lt 6'a lni ď obnd bud 3 ř"ky a
w-b řlf fíVťli 4I#I ilonlrti
jnýřb lnl# avřt hovanon Mayo
řtl r'pi'iaif 17 jfn#novnr teaa
tfvU nř4ifftlVD a výjimkou komptn
ri kiřřýl kil M ítyry loky foUn
-uU 'VíiílNtw York řoillrn
yl ly 4řovA na pít íttřtí— Man
iillin llřf fii Hřroklyn (Jtifrta a
llfttirnon l — a kal i& dn jl(4 míry
amopr4vé by ao telila
VrlkýM M14rew
nulťvrn byl v patek Kw Yatk a
Ifantt t% tří ítvřtft mílíoner liody při
tom p6obeno Volkt vypukbal v
4lifatrov4 bii loví tÍ 11-231 týtb
11 ul v Bil H'I4 řada rninyth i4vot
1) a dílen a nalhala a vzdor ví
rnolníma ftilí haicft rozilřily
plameny i na Nwyorkou polyklinU
kd na 34 ul e tiaiezajicl a Jen
rychlému aakočenf polici bylo co
Ukovali ! h% nnrnocných tam
naléiijírícb ta v 5a na betpečnó
(iiUto dopraveno býti moklo
T lájmn Knbánrt
V Ki Kino Oila talolen byl apo
tk jen! m& ta 61 podporovat!
povstalce kubánnkó ani! by při tom
porušovat uiezinárodní závazky Sp
8t4tft Členové apolku toho tamýálí
lítí na Kubu jakožto oiadnlci a cbtl
tam butlto koupili nebo najati p&du
"pro pMov&ní tabáku' a jakmile
pak jednou tam budou oviem budcu
moci dčlati co budou chtít
1'rutl bojkotu
V Topeka Kan vydán byť v pá
lek čoudem spolkovým trvalý soudní
{Akai proti stávkujícím dčlníkum
Armourových cakládáren v Kanaaa
City jímž témto aakazováno jest
proti výrobk&m jatek a nakládáren
téže ipolečnoati bojket proLlaSovati
Protatímnl zákaa podobný vydán
byl již před nřkolika méiíci nynf jří
zákaa lest víak stálým
u n
Dopaden pH činu
"
v fdr líi d ! bvl v nátek
' " " -"r 7 T
pow" J —
1 ™ ""r "
arany orinwe siern jaKoZlo vyuyu-
kiř l yl dopaden když přesunová
wimoiow vynyoKU na vrau po D
1 ! I _ n(„i XI olutr rA n A
I ft lieuiuuiiw piujcn hici tisk j
ch0du jedoucí Po uvčtnční udal
f„ učinil tak proto aby byl propu
mq výbybkář tam tamčstnaný tak
by pak on o uprái Jnéní takto místo
ucházeli Be mobl Za poslední if
den byla tatáž výhybka již po třetí
přesunuta viak iťastnou náhodou
než dojiti mohlo k nestéstí
Málem lynčován
pr(tnmnfwt „„vernéra Stonea u
o
okresního vězení v Jefferson Citv
M Kclroílo nejpí?e íivot mladé
ho fccrnocht T Lanahma V sobotu
Lhr„m4ídil se kolem řečeného včte-
n( f&lup čítající na 1000 osob kte
htii a juijou cenu zmocnili ae
ímpnonA0 černocha ienž lest
ii — '
Obia0ván ze tnásilnční a tavraždčn
17etého černoéského děvčete Millie
ciimesiovd Mrtvola téže nalezena
Dya triiD0 zohavená ▼ týl den ráno
v uJiÉC6 „ ]edofm obchodem a pc-
detření z vraždy padlo ihned na La-
Inabana Jel byl taae zatčen a ta mri-
u vaaten Doiva ze vaan iananan
nříže dán byl rotil se kolem ve-
aeol rothořčený lid chtčje padoucha
lynčovati Guvernér Btono viak ae
dostavil před vézenl a požádal ti-
- -
k0nečoé uposlechnuto dopraven ve
iefj v prQfodu atrazi K van veta
bezpečnosti do káznice státní
1'rutl Neplním arkáiiai
Nswyofíký soude II A Prior
olepřel v sobotu potvrienl lrikořrf
ri' libmMIio spolku Atf-rhib
lok llilnlha" proto í 11 #pdk
lbý4 své diltf v ns Iřll vol prý
ti i
řifřoi'ak ilkony siatn ml
kterJ nrdéli P dsn o Ipořifiktl ná
vajf provoiovánl Jaký bkolív h~
hob likifují
Hsdsi ylfá ar rsM
V Cbl sii doaUlo panu radní-
rrm T i 0'Malleyma i ti wir ly
krásnem t4no£nho il4rku od velké
orufy v podob idíaloby ro rI
ktfl v dn volební t ISÍM
opustil Na "malif kost" toto bylo
il úplné ispomtmito a to lim pís
an při pohledních voliiáťh rniskýcti
0'Mallyma clnálnl od obřnké
íjjf s dostalo a proto vineAoni ťto
oblelby vyvohlo snadno porbopl
lelnoa nui
Týkarb f 41
V Sobolu po 1 Lodi tlí odp udál
v Prlnceton Ind výbuch v tíhlo
ole Maníc Col Co při čem! devét
bornlkn okamlité usmrreno čtyři
ak vlc méoé poraněni neb popále-
til Horníci tito tamíslnáni byli
vesrni opravováním kod je! spfiso
beny byly podobným výbuibero
ředchozí ' ndčle a udavším při
néml vHak ivláítni J rasi nou náhodou
nikdo o život nepřijel a tentokrát
zaviněno neJStčstí tím že provčtráva
cl systém v dobrém pořádku nebyl
Oběti vztekliny
V Usltimore zemřel vzteklinou v
obolu H 1'erry jeden a osmi hoch6
teH dne 1 prosince vzteklým psem
okousáni a hned na to v v Pasteuro
vě ústavu v Ntw Yorku léčeni byli
Jest to již třetí úmrtí a proto na vý
vin nemoci u ostatních pčti pohlíží
se od lékařů ae snadno prchopttel-
ým nspjetím
Forota se neshodla
V Muscatine la odbýváno min
týdne přelíčení v žalobě státu íowa
proti A Vondrovskirau kterýž byl
obžalován a účastenství ve spiknutí
kteréž ta účel mílo vyhození dyna
mitem do povětří tří předních tam
nícb prohibičákft v kvčtnu r 1893
orola se ra-Iila plných 24 hodin a
elikož ahodnouti ae nemohla — po
dobné jako v přelíčení prvém bude
muset býlí odbýváno přelíčení nové
Cbti t)iíl uzdo
Na 4000 horníku zaměstnaných v
uhelných dolech nalézajících se v
okresích St Clair s aladison 111
prohlásilo ve čtvrtek stávku ta úče
em decílenl tvýsení mzdy Práce
zastavena v následovních osadách
lumboldt Donck Staunton Nichol
Skellett Yock lielleville a Glencar
bon Htávkáři praví že nepracují
celý čaa a následkem tobo nevydělají
tolik aby mohli oživili sebe a svoje
rodiny
Také "mládenec"
Veliké překvapeni spnsobilo ve
Springfield O otevření poslední
vole zemřelého J Snydera přeboha
tého to atarého mládence za jakéhož
byl až posud považován Ukázalo
ae totiž že Knydor tanechal po aobč
avna jemuž odkázal 25000 Šťast
ným tím smrtelníkem jest Cb líros
man o němž jest mámo Že až dosud
nevedl Život právč nejenostnějšf J
Snyder odkátai dále $100000 měst
aké nemocnici a chudobinci Matkou
Urosmanovou jest sousedka zesnulé
ho Snydera jen! byl v mládí svém
do Brosmanové zamilován a chtěl j
polmouti ta manželku Svazku to
muto ae vSak postavili na odpor Sny
derovi rodiče & tak ae avalby sešlo
Praví ae že kdyby byl Brosman jky aatčen byl aniž by mu 5ebo bylo
nevedl livot tak nespořádaný mohl dokázáno
dnea čítali Jmění avé jímž jej otec' V Minneapolii tatčen byl radní
„ - (třetí wardy íleo A Durman na
Jeho obmýšlel na více nel milion obIaloba 1 KÍdim
dolir& ta vinu že od kontraktorské jedné
ťblearský baakéř ae tastřetiL firmy požadoval úpUtek 110000 ta
Chicagský bankéř Otto Wasmane- Kterýžto obnoa kontrakt na zřízení
dorí tastřelil ae v neděli ráno kulí g vodárenských nádrlek ujistit mu
revolveru Jak jil toámo učinila
oW jlo anámá pod Hrmo
V'mfis dof A llřineřnan1 apadtli
náb-dksm křieh-l jenl Nlií'
nllifkiřílinolsHfkleřoi první
1t?mf 6tv pettílfil atál v olsho!
nim ( Jrnf WMmansdoif iMtřsin
t stm fbtdif na f!lvsland av
Neírtnk byl ném jakoilo VlofB
i I-íKtíiý obrholfilk tfltBsrnlir'
my byl vb l ' lt Vf atář fit
rokfi
ilřelll sib MtA
V VI I4lfi0ll i-i n mil láp !
Ati blns n Kin bydlíel řiřmář K
ílfibsiři MtM I v nedíh i Hop-
kíni Jenl byl ti iho iimlslnán na
irmř Orilunt stkal s Hopkln-
na hIm I v Cimmifiíii a vikřii
nav na liho aby bránil vypálil
na fiAíi Ilpkin nshyl oibrojaa
(Jřibioi vlní llopkíns! mu ckJcíiíI
'i' Uh '!) dé llAí vřo icsla jioak
lopkina totil proti v6lt rličft o!
ml s i íJřshimovoii (Ifuron a to Mi
zavdalo příčinu k této vraidl Vrah
vydal sám a dobrovolné áfalam
Ilrsmé KtStMl llezatal
V i edřli v f b ráno událo ae o-
lileko lilorton Ala broiné lalea
ničnl neíiřsil Vlak Iiuisvill 4
Naihvl drihj sestávající a lokomc
tivy vozu pro zavazadla i dvou vozu
nwobnb b propadl se 700 st dlouhým
mostem a sřítil se 120 stop hluboko
Jak sí podobá byly kolej v zločin
nétn úmyslu uvolněny nebo vytrhá
ny Kdy! vlak na dotyčné místo
řijtd poulil i most m neJléstl bylo
t
lotovo Zároveň vypukl ve vozecn
ohefc a lidé kteří nemohli ae zachrá
niti a ktvří nebyli pádem zabili bíd
ně uhořeli A dosud bylo vytaženo
21 mrtvol Na místo nestéstí aWblo
se mnoho iuu!& kteří mrtvé a raně
né oloupili a s kořiktl svoji uprcbli
do lesu
duo u í: zrnivy
Téměř 700 zaměstnanců chicafi
ské firmy Siegel Cooper fc Co do
stalo v pátek pěkného dárku —
doručt noť každému na jeden rok vy
laceuá pojistka na život v obnosu
11000 r
V Ntw Yorku objeveno v sobo
tu úřady poštovními hromadné okra
dení posty nalezcnat totiž v zálivu
pravá spousta dopísfl x nicbl pěníte
vyrabovány byly Úřady poátovnf
zdráhají se o tom bližáích správ po-
skytnouti
V Owensboro Ky lynčován f
sobotu v noci černoch Al Holt ob
alovaný t vraždy policisty Wbitea
Idyl to sedmý případ lynčování v
Kentucky v jediném týdní
V Pueblo Colo vzbudilo v ao-
botu značnou aensaci zatčení II Chí
arigliona Ch Mosca a jeho manžel
ky a Z Selista vesměs to Italu úřa
dy spolkovými Zit5eni provozovali
podobný as obchod jako onen ae
"zeleným zbožím" a tím pouze roz
dílem že chyťvii hejly na nadělané
"zlaté" dvacetidolary a pak místo
těchto pouhý kus olova jim dávali
Dráze New York A Brooklyn
vydáno bylo koncem týdne povolení
ku zřízení tunelu pod řekou Eaat
kterýmž by New York a Brooklynem
spojován byl
Francouzská zpěvačka Anna
Heldova ukázala na štědrý den Ame
riíanům něco nového Zpívala totiž
v Pittsburgu na hlavní ulici ve pro -pěch
chudých a výtěžek 803 obná
tel
V New Yorku odsouzena ve
čtvrtek porotou společnost Wall
Fargp hipress Co k vyplacení ná
hrady 110000 někdejšímu zřízenci
II II Kutnerovi který! r 1893 pro
domnělé ukradení ledné cenné tášvl
aliboval