Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1896, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4" "V
POKROK ZÁPADU
Ttfy Mf
iSTISIft 4f fftf ff tittldt 4f ©4)4114 MIMftlA AI 0Uf st4T?M
nOÓNÍK XXVI CÍ3L0 2)
"MAHA MEBRASKA VE SlftEDO 30 PROSINCE 16:3
0 ± i
fMpMal řlM 1110 a Ml
I
Znáto dcjíny čosKó?
: _ „
MS 1 v fi4řM rlin Mk
řtřti Jikfiffi# biitM V I
(fi Mf'l tnif nbntm tJir V l
fMíl tf "t ftífl-lnoii (! v t 'fn(
ko #l'ml vťrhftV ifhn 1 flf Z
iftv rl# jHtf(4 llř!' 'fkt
li f Mf pMlařm furMuftw a
Tánu i a pím
ttfirit)! Mfnlli) fi#l il't ft-11
lotami lf htitl v nm M'-ři M
f íiniwifnli saowo aj'nlii)-l i
by rtf)o Aťi ittlfk a4hitil f i
mIMU dflo 'M# fi tf'' I A k !'
)i4m f1"ř-f llo alf v H f t 4
Míří k
trh- hrdinu Jan 7i Jdu v Jlo mMII
rnamti) Mi pili inaml Uí Vřilf fcl
MsUl#lfvt rrt t'frt fnlniJÍHitt mls
I(í n4m kril V4fl J-t ltr4
(řínkjř I tvf mítululft tfj klfím
fMttmjr !xlř'iiky iit Jtit íkiiikn
(4H n4 ! Viuhr n wk#
M#tron) n mf)' J í tam
titmoTKly ikloMku íffn ií i'hi 4t
kmn rniri 1h'i iif )l M xmtmn) n4 i
mt'l'tm MiiMm JHio f Mí-nlkjr i
jJlfto (mhami {iNohr nim llitorl
rkml ďl)l 'fjt J im mlloal
ni JléllirlřníMf řfnír fký lin
ln lk!ti'? n-h řmmníiti ih ht
In Jímavm Jpt l'm clilo hll'
rlrk ktvtél kuJdlio (%thn íimiie
licx vrninky upoittull imuI tni rtm m o
Tenlo řlk fnumrnll rm4n P l
tnft jfch4ll "Knlhinř Anu rfi kcí"
a lim Im-lo kaM milí vltt' Ml M m
lioall Kniho? na Amrtck4 IkI fali
twihfMilnho knlIioTha ftirrnXtii (utrínky
Cíl falrlrli) kr# vyrliAJ v acAilcch o
M nu&nM MtU ilra If dny wjill Do
roka vy Met t-(ly 20 ac Mlft o 1WI dra
nic h rul toH d#6 tlunté knihy o I3
(tranách Vhh% A If tJť lofírriia'ly
noiixe Jen IIW Zúliijf milovník 7tlmni!
fciiiy nctm i !y nyu m-ai nnmovny aiwd
rlrké Iollko nihllním riifíMilxm no
(Uil4 iintHlt t'ik a lak if knrho
řtenl v orniútfi knihovém snadno ulo
illelncrn a iou ccnti nikdy neptrIíla
Jfcfho "Knihovna Americká" aams o ab£
toll pouze ilWi Uohromnily a tMcn
nim rokrokem Z5pdu Jen 300 roínfi
Číalo obsahující pcířAtck romiínií rMt
e ochotné na ukUMi Kdnrmn
Adreaujte:
Knihovna Aniericki
1200-1211 H l'lth t„
Oninlm Neli
Do Cinrksoiij Neb
Nft vttni některých naiich pp od
btratelfi v Ciarksoo Neb a okolí
ualanovili jtrae Jednatelem tóž pana
W C Macha kterž ochotncí v jed
nateUtví e uv&xet a jest oprávněn
vžechny nafie talehtomi ta th% vyřl
tuje
Vyd Pokroku Západu
CJIIoapodáře a Knihovny Americké
Do West Point Neb a okolí
Pan Jod Jerman vtal na bo jedna
telatvf naaich HmiA Krajané kteří
mail cíAoliv u n&a k vyřícení nechť
o na p Jermana d A věrou ohřátí
Vyd Pok Záp Knihovny
a Uoapod&f-e
Není díla kteréž by v romanopi
aeotví tak poutalo vaechny vratvy
ctenářfl Jako 'Vícny žid" Jeat to
raman avělotnámy který kai Jý cte
e salíbenlm Toto velké dílo čítají
cí 1226 atran jeat nyní k doatánl
up no ta jeainy aoiar oeau na uaai
ku poíle se ochotně tdarma kaldému
kdo oři poládá pod adreaou
Knihovna Am Omaha Neb
Htxs cl Žiéslce
Krásné dva litograf ováné obra-
Mj Představující Itikt velikány
Husa a Žiiku hodici st pro spol-
4 veřejné místnosti takoi i
? pra rodin ndm nyni na skla Ji
I Prodávám je oba po $ioo aneb
C sa ýremii k Pokroku Zápmdu ta
důblatek tOťtů
Í-— 4 " ~ '
Vvd Pokroku Zdlědu
— r-
II'
ltt#f f
V ř
linu ohlásť
épibk-i rk cí MínfMoU-maffl
lapili! do„ m J- In '
rt#jl#ri!i v ataiit ivalovařift
é t i a
Tvř I # jak iAi)htn 'řl Apidřlrh
c Mvá 1 vkli ptf k i fm
-řij
flak ((#
Z Sii AtiUtn Tm iinamřfti
pnlAlí U casíhnf vlík dráhy
Holh#r Př fij cifcHf rn hyl (j-on
'o k tfma itkukUnfmt loiriřl kuM
fokli'5 v i# ipřnlrn vjf-Aíi
ll fnftoho lího ala nřpcipadll nahnr
rl& koři( jejíc h na poohib 170 (
páói UMftftii vydali n ttofi
5a# Haaarf
HkrHář (kladny Carlil#t vydal
poátktm tý In výrobní avoa iprávnt
dis iil! ohnálaly pHJmy vládní ae
adrojA vího druhu 1109176409 4
vydání 9114 C}!654 lak ! (rhcMUk
v roc# 80 cVrvnřřn ukonéeníra #25
yo13i& ohnáael Mimo ohyěejných
sdrojd tvfXcna bíhrm roka hotovoat
v pokladně prodejem 4 procentových
díuhopiuft t obnoau 1 00000000 ta
nJ atrlrno l II ICO 940 a nahroma
děným úrokem na eertífiaáty během
roku apUcené v obnoau 14130 Pro
ti roku předchotlmu avýicny příjmy
Vládni o $ IP 102905 a vydáni amen
fino pr o ♦401502 Pro běíný
rok ůřadnt odhadoián jeat příjem
nánledovně: Cla $148000000 vni-
troaemnf dani 4iC0bOO000 ru4
příjmy 130000000 a poítovnl přlj
my $80703120 celkem tudli $407
703170 Vdání naproti tomu jest
odhadováno nl7i293l70tak že ae
o!ekúvá aluíný acholek $04600000
Zbytek správy pokladníkovy věno
ván jeat úraze o ot&tce finanční
tomu kterak by no tato nrovnati
dala
Vývoi káry i IJberle
Pťalování kávy v Liberii nabylo
dle rprávy doňló do WaahinGCtonu
utěSeněLo rozkvětu Za poaledni
úřadní rok vyveženo bylo i Liberie
3000000 lb kávy proti 600000 Ib
vyvežených před 10 roky Mnoho a
vývozu toho připadá na Spoj Státy
nejvíce pak vyváží no přea Liverpool
Konaní Spoj Stálo praví že by ne
velice vyplatilo přímé paroplavební
spojení mezi příatavy Spoj Státu
Liberif
1'rotl neodrlHloati Kuby
Na burae ballimoraké odbývána v
úterý avláátni acháte na níž vypra
oována a přijata byla reaoluce v niž
žádá ae senát ca aavrhnulí Camero
novy reaolure Pododi X achfize by
la odbývána té! v St LouUu Vička
burku a v Chicagu V raoluci chi
cagaké ae praví že obchodní baria
aice aympatiauje a kaJdým národem
enž domáhá ae avobody a neodvialo
mí avšak nynějií doba k uinání ne-
odvialoati Kuby prý není příhodnou
Mrtrola K tieldové
přiveaena byla konečně do San Fran-
ciaks v úterý parníkem Uelgio jenž
na av6 plavbě i Ilong Kongo a Yo
kohamy aastavtl ae v Honolulu
Mrtvola Fieldové bude Um spálena a
popei ooae poaian ao aiouni ziuourn
N Y
Otrava lihem
V Mattoon lil aemřeli v úterý
dva roladl muži náaledkem otravy
alkoholem a několik Jiných tone v
neberpesí smrti náaledkem téhož
neberreM smrtí náaledkem téhož l
ouemoccění Několik mladíkčěíta
vuviuuvuiui n vvua u ava aa VS vaaa S
jících od 17 do 22 roku aláří aeilo
nov? zSJiatói
X v' J
i t ndMI v (v4 hUbovní mflfii
itl k I uMII ntlavítt př f hod vánoS
rtfnhavátlr) iUn t řnlalíH opi
Mil infof ý Mk připravil pro naiataf
imlí#ňlř)íl í-akřn vfy iiipak iki
ilnnt ♦! l ! I k m tulitn ltln aal
iiAI tf ilcinn a!klřli a ftJhftl iJíhf
f řřÉB „ rtllíl
„ „u M (tU% fňU(k( u„
a v 6l#řl idan i nich lroBm J
M líor amřl l'old ftiř Mhol
n ikonil druhj áAaatnlk vaaell
pilky II Wallman Při korwrovl
iMtu a# nkáiilo I alkohol jhol
rtaifiatnífl kt připrav! kořalky
NpotMdlI tyl tak ivaný líh dřav íný
klarým prý at lt otrávltl
tlrardaH ab atríiřat
)varetplt mtild Jlidacklho o I lě
lení kapitána Parkera olrávino bylo
v utarý veíař Wed Point N Yf
náaladkem polití foaola Nilfaat
nlci ti ojdli roflola onoho v fi:30 a
pMiniky otravy objevily ia taprvt
kol#m pul noci Itiaot t0 adál
býlt úplně čeratvým a proto bude
aavedano d&kUdné vyšetřování celé
láleliloatl
S#adre larh
Jerry llurkr řernoaký kluk který
v nedéli veěer nelieipeflně poranil
aekerou pí J Koaaovoa a dceru jejl
pí Cavanaot(hovou v Ohio nedaleko
Manchac I i byl dopaden sáatupem
obeanft ve vadátenoati jednej míle od
mtata aloóiou H ohledem na to Že
poraněné ženy jeitě netemřely upu
atili matitelé oď opálení líurkea ta
živa jak měli původně plán učinit! a
provrtali Jen tělo jeho kulemi Hor
ka tvrdil že Jeat nevinen a !e ěin
Un spáchal jiu íernocb Byl 19
roku slár
Indiáni jdoa al pra penlie
Delegace indiána kmene Síoux z
jednatelny na Crow Creeko vydala ae
dne 22 t m a Cbamberlain 8 D
na cesia do Washingtonu kde chce
skolektovati od vlády účet snéjící na
$200000 V čele delegace nalítá ae
náčelník Bflý Ducb
Osudný nálet
V Sl Louis onemocnělo v úterý 5
clenli rodiny F M llobertse ta pří
enako otráveni a sice po polití kej
kft připravených s pohankové mouky
Čtyři a nich dopraveni byli do měst
aké nemocnice a Jest velmi pochybno
že se utdravf Jména onemocnělých
jsou: pí Itobcrtsová a její dítky 18
letá Otilie lOletý Frank Olelá Joha
na a Slétá Liiaie Desitiletý Jiří
onemocněl poutě lehce Jiří naletí
mouku onu v uličce a přinesl ji do
ma Stavba dráh
Dle výroční správy odborného ča
sopisu železničního "Kailwsy Age"
položeno bylo v Soustátí roku letoš
ního pouze 1802 mil železničních
tratí oož jest nejméně od r 187ř
Tratě tyto položeny v 38 rotných
autech a němce položeno licn v
Californii totiž 187 mil Žádné tra
tě nepoloženy v New Ilampahire
Massachusetts Rhode Island fjoneo
ticut Nebraska South Dakota Wy
oming Arizona Nevada Idaho a
New Mexioo
fetoval sn lieni Jízdného
Tak zvaná čtyrceotová ordinance
nařizující aby jízdné na chicagských
pouličních kárách neobnáíelo více
než čtyry centy byla v pondělí ma
yorem Swiftera vetována Ordinan-
ce ta přijata byla městskou radou
velkou většinou hlasu Mayor Swift
opodstatAoval avoje jednání tím Ze
by aníženf Jízdného ae čtyř na pět
' ' — " — -v — r--
c"10 byto poruiením amloavy mezi
m I
méitem s společností mimo to prý '
I dharanafvfi fiapřaje ml laní jfldn
h" t! ipfla lá 14 14 pohodlní Jíl
la) ál l NMll l( iniUřl li
Unr'1 Maldk sallcnl midy _
rsmíatfianrA ipidainoalf postířnlfh
drah Pt myfiív4 (řhvátafto
blo vilo Hwfiovo 47 hly proti 90
J#l o lavidány byly ve proapAeh rr
dinirips l) Sťh4i# dotavilr st
inaAn samíainanrU spol žnoail kts
řl přljtll Výatrdak hlaaováid S VIU
ký n J&cdf rrt
Ma-t as itwflf
V ťiterý iřitll se a Mltlstowii W
Va most vsdad př řka právl
kdyl ra pa ftm vracelo inažrté
mnolatl lidí I holaltf Ns 40 osob
sirlano hjU dolft di proudu Jsdsn
mladý mul byl zabit dva Jiní lidé
byli nsbeipaěfil poraněiil vlce nI fl
Jiných ifsníno Isběsjl Jmano tabl
tibo Jsl Willrtiřl} lýl pochátel t
lísmmond a bvl M tet slár Most
byl al itar# a spuchřelý
HfbaJlM smrti
Thomas Powslt i Miasoari učinil
pM csloa řadou lékařů v Los Aoge
les v Californii pozoruhodný pokus
chtěje skouleli výdatnost prostředku
proti jistým chorobám Vyzval ni
kolik a přítomných lékařů aby In
jektovali do těla Jsbo látku obsahují
cí baocila toberkulovébo baccila
Jenž aposobuje aáakrt Injekce tuto
retnřla na něho žádnébo účinku Na
to Injekloval Powell něco Jmenova
ných látek do těla dvou mořských
svinek je! hned poěly Powell pravil
v úterý že jest hotov podrobili se
beze strachu injekci látky pocházející
t ženy umírající následkem aoucho
tin
Dvě stě přistěhovalci zadrženo
Ze Sil cestujících kteří ve středa
přibyli frincoutakým parníkem "Pa
tria" do New Yorku i Marseilu i
Neapole bylo jich 200 zadrženo na
Eilis Islandu následkem nařízeni
přistěbovaleckého úřadu Přistání
parníku "Patria" byli přítomni ůřaď
nik Wike a superintendent Shumpf
Ani jeden ani druhý nezdál se býti
asujat pro to by novým těmto při
stěhovalcům dovoleno bylo vystoupí
ti na půdu ameriokou Dr Senner
ae vyjádřil že přistěhovalci tito ne
jsou nijak žádoucími Větiina aadr
ženveh Jsou Vlachové kteří vsedli
na lod dce 5 prosince v Neapoli
Tlak přepaden lupiči
U Blue Cut Mo přepaden byl ve
středu o pftl osmé hodině večerní
chicagský txprescí vlak jenž vyjet z
Kansas City v 8:45 několika masko
vanými muži kteří vyloupili poklad
nu v expresním voze Mnoholi lupij
či ukořistili není známo Z cestuji
oích nebyl obtěžován nikdo Lupiči i
kořistí svoji zmizeli a nebyli posud
dopadeni
drobsé zrRÍfT
U St Joseph Mo
zavražděn v
farmer Al
pondělí v noci zámožný
II Wilson starý to mládenec a i
toho že v bytu jeho vie přeházeno a
rozbito soudí ae že loupež spáchána
za účelem loupežným
Ve Webster City la poslána
v úterý na 6 měsícn do káznice I71etá
Helena Coleova dcera to zámožných
rodičů kteráž vinnou a loupeže a
krádeže ta uznala Chtěla prý ai
tím pomoci k penězům aby bicykl
koupiti ai mohla
U Mandelia Minn zavražděni v
úterý farmař Fred Joblinskl a ayn
manželka jeho pak smrtelně poraně-
mm a S S 1 t t M
na v raném Dyi leno aeinic sieryz
- -
o přlzeft docry Jsbo se ocbásel 1
PA!N'S CBLKRY GOMPOUND
HeIIDÍI lék H8 Cefém iVÍfé —
Uzdnvuje lidstvo
Jediný pravý tieomjlný protře
dek pro nemooe pocházející z ntčíaté
krve a sealáblého nirvoanlho úatrojí
tíla Jest Paíne-ov C-lery (Jomjiound
vleobecně předpisován líktM MoŽ
ná že Jeat najlepiím lékem jiký vě
da kdy vypátrali v třto rmi Prof
Kdward K Phelps M I) L L I)
a Dartmouth účelíStě prvně přede
psal co jeat nyní známo po celém
světě Paine flv Celery Compound co
Jistý prostředek proti nezAživnosli
Žlučním a jatfrním nemocem neu
ralgii rheumatiarau vScm nervosním
nemocím a bolestem ledvin Pro
poslední nemoc Paíne-ftv Celery
Compound Jeat používán opět a opět
kdy Již jiné prostředky selhaly
V pondělí rozhodnul se kentu
cky atátní demokratický výbor opu
Bliti od zamýSleného kontestování
svolených elektorA republikánshých
a následkem toho obdrží v koleji
elektorální ze stálo onoho McKinley
12 a Hryan 1 hlas
U Ontario la vyšinul so v úte
rý následkem Spatně umístěné vy
hybky a kolejí nákladní vlak dráhy
Northwestern při čemž topič na
místě usmrcen a strojvedoucí těžce
poraněn
a Vfllikvch lanfi terně doalalo aeJ
1 —
Jak ve středu z Washingtonu otká-""
mováno státem Minnesotě a N Da
kotě Minnesota zíikala 09681 akru
a N Dakota 61267 akru Prvnojžl
jsou pozemky bažinatými druhé pak
věnovány k rfizným účel dm Školním
Strojvedoucí J W B igurt a to
pič U J Halleck zaměstnaní při
dráze J£rie zabiti byli v úterý v noci
nedaleko Fish Crcek N Y při srážt
ce lokomotivy s károu naloženou
dřívím Z cestujících nebyl poraněn
nikdo
V Cheycnne Wyo byl vy volán
v úterý soud státu Wjoming proti
okresu Laramie Jenž dluhujo prý
Blátu $8000 státních daní Okres
pop(rážo by žaloba byla oprávněnou
Ježto prý daně o něl v soudu tom
běží sám posud nesehnal Soud
tento budí veliký zájem obecenstva
V úterý večer přibyla do Mor-
ristown N J pí S Kabyova na své
cestě že Spokane Falls Wash do
New Yorku Zároveň a ní cestuje
Její dcera Obě tyto ženy ušly už
tak vzdálenost 4500 mil a sice pesky
Ze Spokane Falls vyšly 5 kvťtna
Zpráva došlá ve čtvrtek s Port
land Ind oznamuje že nedaleko
Montpelier udál se výbuch v nitro
glycerinovém siladiíti II Adama a
Geo Pocock byli rozdrceni Hlu
boká Jáma v zemi jeat jedinou znám
koa kde skladiště stávalo Komíny
v okolí se sesuly a veškerá okna ná
aledkem otřeau vtduchu popraskala
' B" r —
Příčina oeitěstí tohoto není zniraa
v