Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1896, Weekly Edition, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' Ji „
o
1
ímI n 4pad
#! ti V MM #
Vft jtl V#ř p4v-l'l -yti
hiha - Mlljtjfr II mil ýi Jio-I
J 4 ftd MlflM U dl Vslké
yhl4 i'pfcf l'it (tm pon
f {f(( tvanl jt ttmlfm
tli #t-p hbVká Im i kik
nt přllnlnffh pMldUti
m moli I t íílni hIpi
fa J#noi ttm hd itvodrViváníin
a d$ta(k tlili poskytována Jí
Jt Jih j a př-stl Jžif daří
Um vý horn4 Mjn r §
vlkr4 obilí aU I voiik rAif)4
Jstsliny im'a i r í y
ik#M)ť f r 4 h a ijUl4 f#
MmAf lJtí Jpllh o iřf
ř krijífl- on nl atolu li !
ftkrea Krsmont v nimi MukM
jA Mí tl(o4 ft4 k'
Imbkk4 na risjvltif klaobifnf
i celém tlt4 vy pl(ovaný prvou
cean ohdrlsl m klfi(
ta fio bullo pí#ní# 70 hnílů
ovsa 60 liJ4 Jsřmsn '}'" Ia4la
isančat t tl I i tiíi íojtííky i tkni
i Jslíkol ck l( dobrého IrliM poky
taj Jsoa I cojr lepllmlfft jkjm
b4 v Nbra# ivyklými Jme
rUUItf n mého pobytu Itn S'
tlce prodaná píkupnfkům 41 1'
oves CO o lemotU M C6 z eta
ibr — i bully Um l iítln n"
prodává — rno bln4 pk placeno
ia $700 tbt
To amé co řčno ta o ohiií
týč m i ovoca a [kutíte! té hol
nemohou přáli si lejslho tnlťt
Sveitky slívy broskví Jablka
hrášky a ovoca drobní daří se tu
výbrní ncjlfpiím toho (lfiksxem
joa četné ty Jy )! na jttdno
tlitých farmách morruriimkrh
ir4dkých jino upatřilí ít-niny
til výborní te ta diří & nabývají
velikcttti r fífivdé obrovakó s co
nejlepSího při tom víem Iv nvú
roď tiiledkem neoilTÍnlotí od
vlihy hora jest ta vřel nťíoámou
% tadíl dobři úreda kaMorgí n5 ia
beipeCena jest
Chovu t krmeni dobytka vínuje
se v okolí tomto jako veiecb tó
miř ilátech tápidních té! tnačná
péře a dobjtk&M vexrařtt proNpíva
jí hlavně následkem toho an a dft
Htatek pftdy ta k pawtvě mají Do
bUk pasen jest totiž na úpatí
pohoří kol kolem kotliny této He
táhnoucího na potomcích to kam!
oaaledkem vyííí polohy tavodňo
viní favádíti nelze a je! činí jakni
rothraní meii iástí jel túrodniti
ae dá a částí jež pro vidy ueota
teoými sůatanou an obdčlávány ta
Sádoých podmínek býtí nemohou
Mimo toho jeet chovu dobytka
Bárovefí i přítnivo podnebí tamní
neboť tuhé mrazy a váuice nřho
vé jMoa tam včel neznámou a tak
atida lehce přetimována býtí mo
bou To co platí o dobytku hově
tím platí zároveň i o dobytku ve
přovém Týž krmen jetit po celý
téměř rok na vojtčňce a teprvó
krátce před prodáním dokrmuje ae
srším a jelikol hojnoft čintó vody
neaatále má a zdravý vzduch tam
jest není tam po obvyklých nemo
cích témžř ani památky
Dříví hlavně v okolí řeky jest
hojnost a kaldý rnflíe ho navozili i
a důstatek tak Že o palivo nouzi
míti nemusí Stavební dříví není
tél dralifm cel jiade neboť pila
nalézá iq v blízkou ti Stavebního
kamene hlavně lávového jest tam
dostatek a v osadách okolních té
měř výhradně spatři ti lze domky
kamenné
Vody pitné Jest hoJnoH a to do
bré a netřeba pro ní kopati hluboce
— vody k zavodňování jest pak
tím více a věra že smáli jsem se
musel když vzpomena! jiem si na
dopia krajaoa jednoho kterýl psal
! řeka Snake přejiti by mohl
anil by aobě vody do pérek nabral
Jeat v okolí t m 231 mil závod
Aovacích kanálft hlavních a témčř
1000 mil stok pobočních a ty dle
úřadníbo měření vyžadují 290
krychlových etop vody ve vteřině
kdelto řekou Snake v místech kde
Mif l stokt líff4 dfa llíni rn4'
ptrt lllMO I ryrh tinp voly
♦Ífřin4 ih
i l' lýn (lnbí (ii pivm
Ivr liť mhln mtfm II tJfiii
n ť mi tn uM Ainír lim
řl n um řií sU I atlflk
♦ lá lní — } kréjiň tamhí a i4b
flhfli l lili Jínn z řioji lřifí)
Jíh Jf M iir hr líny Jti (tm
♦ l I Ópln4 MílttUft 14 fti'h i
f1m4 fiml tlui miil tri po
♦ litím í intAhít ti luf hn a Amitnt
Jt tni řtJmrfilí A přibfi4 ja
kt r Iidk4rnft J-t podňsbl
řřifiif ým I řolňl tví fiW hnil
ky riltřf # iMÍft tkbřif ef
klony a 4iic tnlhnti Jnn tti v4tl
ňplfi ri#nAmot A ro řiJlri(ha
pří t m h ilit v AM lni ani
fijuři f#ÍBttl tamní po í#'
jtk li rk1 1 tn nnňf fipirnt -jí
a i átdki rn folio (ak4 urada la
Jil'# U
t Mhltk mřMií dU ft4Mď
rn4ho má bud i9cn#i výlornotf
rth f Ulí Jak Jif dřív ov lno
n hUvnf trati i l'tah ď Mon
trty v Ifad a in aprottříd fcnj
ktsrýl výliřa lřiř ntf)íci laudká
lán Jt Ví io ftiadftícl v ok-II
'o mtl vi-ítií mu lem di trhá
dpfavoáno hýlt a iir teň pik tířkh krUU atrany Mnoho ďo-
# jo v mffiiřrh mitikácb véhci v pfohl4Wth tich t#nsj l#t#
dotU nnoohoo rn matí si pří Uviikátíil stříl-uřl nschtřjl o uíja-
JllJťti U uto iáv4rka mojn Uém ptnlřsal ani slyMi a prohlalojl
Mráno-j Jrt nejléř poznali li tf „ filífC BiTtt£n#( ponlvadl ora
i toho !e ve dnech kdy v Market {mhn fUin4 flíini) r
Mk jm mikl m QOf baal i J# ufco Jt t M lý wm
l na 300 prtvozft farmernkých a ná „
(f Vrchol dokonalnli přímo "Lid
kladem tam přijelo a z tech mnozí
mčii al i 10 mil daleko tak I ttJ ť " l'01 ]lt
noc Asiati a tam muselo Z ' H "publikáni klimtými sbby
nak trh dobrém tím ÍmL a 1 i latí ! voll m H'"0"
se tam poníroě dalek Iesí ceoy
než Jakých farmář ♦tátcbtřed
- - I l
dico uosvava spasooovanojesium tuze přece jen k ardci nepřirostlí
!e netřeba plodiay tamní do vzdálo- ( vyslovují přání aby se mřnná otái
nfho trhu vozili nýbrž žo mají ka ponechala stranou Chtěj I li se
tam blízký trh domácí v němž roztříštěné síly spojili muí prý se
spotřebuje se vSe co vypf stováno ( pokus o to atáti na jiném základó a
Um jest JsouC totiž poměrně takovým prý je společná opposice
blízko velké osady hornické v ' proti celním opatřením vládní stra
nichž velký počet lidí zarofsmá-1 D0U projektovaným Politikové mezi
ván Jest a tyto jsou spotřebou avou ílauH doaf4jI ve Brnirenf n l4ka(lé
téměř výhradně na firoJné udoll iibovolného kompromÍHu jiní opět
řeky hnake odkátény ř(jjf ého ojenf
I řítomiě nalézá se v Market t
t i i j pouze v návratu silnejHÍ frakce k
Like dosud jen pouze několik „
málo obchod! i ty všechny výbor déným zádám strany A otáza
ně pokračují Jest tam pčkná nch 8atDkft 1e HD3J Henalor 1111
cihelná Škola cihelný dvoupatro-Hin? erý nemá vůbec nic co říci
vý hotel kterýž co do pohodlí i Moaí pry ae i Uď řídili pravidlem
kuchyně východním plně se vyrov- kkré vytknul za kampaně odmlt
ná dále tinkárna časopisu "Santi-j nn? učinili nějaké prohlášení o otáz
nel" jediného U v okresu hostinkách partajní politiky určené pro
nec klerýt vykoupu a do vlastni
správy ] květnem převezme krajan
Mach ze 1'edar Ripids dále ko
várna dvoupatrová budova cihelná
v níž nalézá se toho čam jediný
obchod ae zbožím
smíšeným a po-
sta noa budova dvoupatrová
místností obchodní skladiště obil
ní a obchod dřevařský pSjčovna
kniní jatky dobytčí a to se rozumí
že obvyklý všude "katabus"
PokrioTu(
Xlolníei pozor!
Není fltmd knihy kteréž by se
v nahodilých případech onemocněni
koní skotu dobytka skopového i
vepřového drůbeže atd tak vydatné
ponaučení čerpali dalo jako ze
"Zlaté knihy pro řurmera"
V knize této naleznete mimo re
ccptft k léčení rozličných nemocí Jo
bytka nesčetných ponaučení potřeb
ných v každé domácnosti kdež
mnohdy včasným zakročením ztráta
mnoha dolarft se odvrátí Kniha ta
ková nalézati by se měla v každé
české domácnoHii aby vždy a v kaž
dém případu byla po ruce "Zlaté
kniha fro farmera" jest pěkné
ápravy v plátěné vazbě o 345 str a
cena její ]et velmi nepatrná alojí
pouze 4100— Zasýlejte objednávky
a přiloženým obnosem na
HOSPODÁŘ OMAIÍA NEB
na rok 1807
v rih Ukáraáefe bcb4h S liky
roéloa e ttlBH
§
P MĚSTA
m
'ml f fc!f ir Ml!"
tdtf4 nit iViftihtU ihihnnt
pan V lliijJrrk
Í7Ú 1'tntr A' ť t
Z POLITICKÉ ARÉNY
V pottdf II avř#J&il Jol-n i 3vJ-J
ííth anglických drnnlká dlihoi fa
di pr dtliíníl inámý h dmkrt4 o
mlno'! pi řfa lVliurrutl
€tftniřliii spojení tříbrařikho a ili
I Mthufu k
LwtůC„DÍli te kteým stříbro lak
l„-( I„A II- 1111 V
veřejnost
MěsUký píař Van Cleave který
zamČHtnán byl ve Springrieldu nej
hlavnějšími přípravami k slavnosti
— --j -r -
jnaugurace guvernéra Tannera vrá-
til se v úterý s cevěstou guvernéro
vou ze Sprirgfieldu s hotovým pro
gramem sNvnonti který vyhlíželi
bude takto:
10—12 hoddopol velký průvod
městem
12— 2 hod páně Tannerova přísa
ha nástupních kapitolu řed odstu
pujícího guvernéra Altgelda ná
stupní řeč nového guvernéra Tan
nera
2—4 hod Oběd
4—7 hod Veřejné vítání v kapito
lu od guvernéra a Jiných nově zvo
lených republikánských státních
úředníků a jejich dam
7—9 hod Večeře
0 hod Velký ples v zasedací síni
poslanecké sněmovny
# #
#
S mottem "a publio etice ia a pu
blio trust" obíhají teď mezi obchod
nictvem chicagským exempláře peti
ce jíl poktmislr Washington Ilesing
jest ládán aby kandidoval o úřad
mayora
K banketu jenž uspořádán bude v
den Jackeonův národní stranou de
mokratickou bude prý pozváno asi
3000 osob i 10 středních států Za
hlavní řečníky jsou vyhlídnuti: II
Watterson redaktor "Courier Jour
nalu" v Louisville Ky gen poét-
ZAHRAD
m
místr Wilft{ ftiVtf VlU i Wí#
K J 'bfp4 1'řijmsll rsi font
CUislin f pMi 4ní Jifc fbřř donřá
lii U hlivnl th p"fíUn oín
N#Jítlí frnnl k'ří tiili
laiUmi tíajl a ífcf h plin "Nu
Káhir' modlou s ďíkitl l'h( )
iřfn oni dtinoi řa nnbi
ii(ý I li-jll dfri(k d pi-ifnij
pro ht l'ri k4 lAd!ry ila dnj
vtjprutk jak'tu pontíňfti o um
Jtk t m4 Ifftřiti lili 17-1
a4kooy prý lakoví rbUpi Mmijl
prtládnho řspkťi prot ! J d
h r fclnfáky — i ťi yfutt
ttúřa býtl Míním v I ncíi
Jeli poctivým j marnil a J li
nepoctivým J iltílíj U%ll si
vybrat!
DENNÍ KRONIKA '
Kti vArohfTiilmu při-ktupi-ní
přijala mítká rada v prd4lni své
schůti O illrghcova 'ordinanci dle
rdi od 4 ledna počínajíc vkr4 po
uliční dráhy maji býti nnesny pro-
dávati e jízdných lftků ta 25c 12
ia &Oo a 25 za 1100 O lhh ování
stab) se 01 h'ay proti 3 (Mcťarthy
Fit ch a Kahlrr) Hpoltčnosti ovsem
vznesou víc před soudy a tak i toho
kouká jm dlouhý proceM Jeho! vý
stedek vysvětlí asi také revídanun
blabovolnost naiich "slovutné a vr4
cné poctivosti pánů radních a kouše
lů" Nebudtť zajisté livá duíe ani
za mák piekvapena kdy! státní nebo
spolkový vrchní soud po několika
uherských mísících učiní tález že
cbicfgtká městská rada neměla lád
ného práva libovolně snížiti jízdné
na pouličních dráhách Neboť vý
nosy městské jimiž soukromým spo
lečnostem propůjčují se nějaké vý
sady pokládány byly až dosud za
kontrakty a kontrakt nemůže být
změněn jednostranným uenecením
Proto li také společnosti nedělaly
mnoho starostí a tím jak by přijetí
ordinance předešly
V poslední době některé lUty
zdejší podnikají křižáckou výpravu
proti "čistotě" a zdravotním opalře
ním v 19 wardě která je nejkrásněj
s(ra ncřádišlěm jaké lze si přdsta_
viti Tato warda sousedí zrovna a
chicagským ghettem a jsouc úplně
nevšímána městskou správou je při
rozeně pařemdtěm tšech nemocí a
stále ohrožuje celé město Špelunky
které ani za chlívky se nehodí na tož
pak za lidské příbytky dělají zde
stálou paráda a o čistění ulic stará se
jen — vítr nebo milosrdný mráz
Špína bída nouze opuštěnoot podá
vají si tam ruce A nedaleko této
"zapomenuté fialky" viděli na kvř_
lých boulevardech vymoženosti bo
hatství čistoty a vznešenosti tak
aby výstřednosti amerického Života
byly zjevnějším'
Konečně už tady také počínají
poznávati že na amerických zříze
nich visí ješlě mnoho starých angli
ckých copů V těchto dnech pustil
ae "TimesIIerald" do úřadu koro
nerského Je to prý zbytek dob dáv
no minulých a zhola už zbytečný
Ity I třízen v Anglii kdyl ješlě byla
slabě obydlena když nebyla ještě
jk se patří policie a bývalo potřebí
zjistili co nejrychleji příčiny násilné
smrti bes čekání na těžkopádné še
třeni soudní a tím také co nejdříve
přijití na stopa pachatelům Dnes
máme policii telegrafy telefony
železnice a všeliké jiné prostředky
kterými lze v té příčině dospěli ka
Hli fřtrity Ha4 ydrlováíwi
h'rnoMi'ln ííMl Jo vlm mal
Ii4 in' hly by bjil h#p?ay Jslikol
♦ ik 4ř l k'ir'nrký i řin Jn 6t
fn'l by mínili éatavt
tak h- pře dí-fikií 'l( } jitl nu
nřf (il ttit fclMý iifií'ví nílky
jimil stalý tun r p bd třf!#n
M#f k A tÍ4 byla ři#d4no t
1 Un aby f ři park t% Jilní
strsl prip'Mtiíi nkflik h k taVi
lní ři i4 f rirtk j msil dolním
řfitsfři a Jicmoíi ťarksni I'on
vall ikiú tl nli B4t
lilňýfh d)vfrd4 bu l Jí iijítt4 vy
l'S' ťblrlil řlbf í#ds
řo'!#vř I k!rý nrbi l# vlak pnnia
itímivýrn jk't j- i Mt4 pro aU{(nt
ní tt ii(lrl bu 's # tnrnS řtonitl
i iitfi- řa iMÍty pro dí jiný ('blaga
výmimými a am4tnýni
l)ftdtiffi4 4 In hn towrta ot
vřsui K'lk("S aápa Infhi okliku
p J V Míjím lii 4I00W
simky poíal ářtďivati v é Il láp
Mviifif) bí (v bilov4 llaymarkst
dvalU lV"ii(lm vybfiány j
pm t'bnl diii a a vybíráním po
iimkiý( h dirí npfne dnem I
t ln l 'J
)!ijrr hwifl jodepli Oallajjhe
rovu oidiiistci vylalujíeí snlltnl
na i)tvn th kárách Pan
Ytrk s! a proto kohouti na pana
(1 iltightra ncncha p chopiti co
tím vUtti pn raliil tbce antol a
jelikol o!i-centvo dosavadním div
brodiním Jel mu pouliční votba po
kytijr úplně J spokojeno Pr
ordinanci Je také pan lionney prei
dent Chicago (2nerat ltiilway Co
NeJlfpši ale při tom je tohle: Ve
tředu přijtl do Chicaga známý
mayor detroitxký a guvernér míchi
ginuký p Ilattn II Pingree který
prosadil snlení jfdiího na poulič
nich kárách v Detroit na centy
Nemohlo býti nio lépe na snadé
nežli f na Pingrte a za tepla inter
viiwinLti A p 1'irgree prohlásil
zpruvcd vji k velikému jeho (děšení
le kdyby byl mayorem íáwiftein dal
by proti ordinanci evó veto Vida
však že výrok ten mobl by míti na
zpravodaje neblahý účinek doložil
ihned že by ordinanci vetoval
proto že ou je pro jízdné ještě nižší
— takhle 2 -3 centy Af je jak je
chicagtká veřejuost je zvědava jak
to dopadne všecko v posledních
svýoh koncích
Pověstný 'záračný doktor" Dow
nie dostal povolení k přestavbě ko
stela sv Pavla na Michigan ave a
16 ul k účelům nemocničním To
znamená že k ústavům v Dunning
zřízena byla průpravna
lllinoisstí kongresnícl Aldricb
Helknap lielves Cook a Lorimer
měli v útt-rý ve Wsehingtona poradu
a generálem Craighillem chéfem zá
kopoického ru spolkové armády
v niž naléhali na urychlení prací v
řece Chicago a na průplavu Ilenue
ptntkťm (ieLcrál slíbil ž učiní
záhy vyzvaní k nabídkám převzetí
kontraktů na stavbu průplavnl
Nevím je li almužna vhodným lé
kem k ulevováuí lidské bídy Na
schůzi ve prospěch českých chudých
konané v úterý v síni Tauchmanově
rozšířen byl výbor který podle vše
ho pečovali bude o to aby vedle po
moci z rukou krajanů dostalo se na
šim chudým pomoci hlavnd od měst
ských a okrasních úřadů které pod
pory udílejí To tedy bude almuž
na která je mnohem trpčí nad pely
něk že mnohý raději hlady hyne než
by Ji přijal — Ve švýcarském městě
Herna je každé zimy veliký počet
nezaměstnaných Bez práce bývají
se svými rodinami hlavně dělníci
stavební a zeměkopové Má-li tako
vý dělník vyživovali sebe ženu a
hlouček dělí lze mu a výdělku uSe
třiti jen velmi málo nežli aby mobl
míti o živobytí přes zima postaráno
Chudoba mnohých rodin v zimě vy
žaduje tudíž častěji zřetele a péče
úřadů Ze snah aby nouzi neza
mřetnaných v zimě bylo uleveno vy--klíčilo
pozoruhodné zřízení: městský
ústav pro pojištění nezaměstnaných
Zříiení to získalo si uznáni a oblíbt
noti% protože vylučuje almužnu
Dejte dělníku práci a výdělkem spo
jenou ať je ta práce jakákoli — k
almužně přistupujte až teprva v řadě
poslední
#
r
r — x
I
V ' '
h r
t -
I
%
'v
! '