Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1896, Weekly Edition, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mlrtelý w!beí A byl li-
1 0 h f rri a fiiřibJMm Pylof -Irmy
'M riřk t!řn" i
rnof 4 íři'í'4fiř li I "!
dt velké rofrjr 'ťUM NC:w
Ifli ftn%tirnt p-oJlMi I Mi
rijui íiíjnfi mtri jik )
míli příležitost fxírlMU PirsM
Volby l-11 r4 tnM 14 tifiííltA
14 at f llfíťi I n A djy P
fnljsli Jfn }ih m' f ln tu
ta to I A t iMM JHiilř
htdoi sm! li (41 d p t-M
Jiruk smjiUti Ví' Jtk po
fot A tu má t ro-i I )ll t ik ty k
asbof poa 1 f - ř 4 f í l lo
f by ěllté Tk ki IHIt lu
toinalji b druh 1' M r4 i
řiásbdujbfí
"Wst PoWt N '
Cilwl ir RiM!
#t? Jm
Vae I' J i i'y ' P-y t
pfřV'l t p riyUl i f' ilťíla
ilňtt AU k jl Jsm ttú v
16 Vib ht mrdoSi tf ih
n volby stříl nři tik mi )'' f
přeilo aby nťkl p 'á I !#
jen sIMIriře a J -ovMíl mti h ti
lo stá'o strana iřuh'ii ntl
ti ftřnM chodili itbrrno a vy
pane líWký jste tl ho lil fo
tápa li ladarmoajel Jttbrmo
do (bicími ran vit ( bty a dát
tam lidem vysmá f J o Vy jíě
nejste takový karřiik lby )(
njftbl i''jrtno ty ďty knt a
dávat lílm nottny hrri%! On
lo také t íklo uj bti) it A
dá! j mí I yl kalJý lít
otdotfn nřjikjm otiáxkun a '"
volW jotfl taíal ttoa Vy tny
lítc pane H I lo Váí la akfr
kráilí líř! Víc b)lo v ctfádku
atc mícbat imckó a nr a'cvt tealé
Devioné dřti do jx l t ky to jítt
imíiné A f ak j řirón c!ovilia na
obrátka v p?dob6 ttlřcti-! Není mi
líto třeb co představujete a!e psne
II Ván Jttlo blíiko pade4t rok ft
stár a na tkloriku devttenáctho
ítoletl jste tak ptkrořilý Takový
£lořk iako Vt bt ne mři ta to
xtydff ta takové urilky nevinným
lidtm JíĎie Vaře j ani raaríelka
ta Váa aneb Va5e dítky? Nikoliv
Tak jste mži netbat Urysnovo ro
dina da pokoji Nt'jcm roilouiík
bílého ko%u ale ta ty máíky pane
Rf D(j"era milovrlk V&"
"Váš řtenář Atť n Jka!'
Jest fo již o nékolikáté co byla
red t I ve tvář vržer a výčitka že
prý tadarmo rcjeidil Nedivíme
se torno Víffie že jifitý haněl nik
který ulouíil dvě kapitulace v kát
ničích výcbodníth a kt rý ku vřené
banbě a OHtudé Čeítva arr c-ri jkílio
trpěn jfs aby "dílal'' do noví
nářetví obnl ú ta životní účel
smySlenfm a betpcdtitatnýtn j oie
ařlváníra hanobili reJ t 1 Víme
c minoloNti že nebylo ena l jediné
bo vydání jeho bídného plátku v
němž by nebylo úttčero na red t
1 v Eěmž by nebyla brána v po
chybnou jeho poctívont a v němž
nebyl by obvinován i úpIatnonti
taprodávání svébo přeHVditní a
mlnvení a pt-anf ta penfe
Nebrali jsme n% tyto hanebné a
betd&vodnó útoky žádného třt-ttle
a ohledu majíce ta to že acpr n
rotnmní čtenářové oh'édnou ne yo
ůekalém prameni t nUiož p hátí
a tnajfco nát i taSe pGMobt nf ta
mÍDulých 21 rokfi po zíslme
darebáctví onoho kriminálníka od
soudí Viak ó [ tento i jiné
které! jsme obdržt-li v minulých
několika měsících jet d&kaxem žu
podeiřívání bfdáckého padoucha
přece někde nalétlo nluchu a víry a
protož chfem jednou trcbu o té
věci promluviti
Ano milý pane Dykate t vžícb
ní kteří podobrě noodf e Kooický
ikuttíné chodil a mluvil zadarmo
v minuté volv-ě i ve víech jinýth
volbách pfedchátfjftfih Kokí
cký nežádal ani jednoho jediného
centu ta avá služby aniž jakékoliv
jiné odměny jež v tájrru ndržtnl
dobré a poctivé měny a navrácení
veikrómu občanstvu Vpětného
blabobyta vykonal Jediré co žá
dal a co obdržel byla náhrada jeho
tf U rtnihU h i átřt i -bř i h
j tik' I jvi IA p ft lykst
ri I jhf tf li n in iijfmtjf a
my fi mám láJhoti pHihn aby
lcm t tijíií t l rm pnd( t
kt }tt tfditr ri tn tttroťný
l('rkf f ité tkm a jflllftf
'lM'ríl( i $f Un óřt llr ftát
ftf f ř rpnblikinký tjlitíl lni
ři!i l fi#
Vf ! M'ořií a rmobřil
v Milion a Vítb#ř i
" v fiňwíd a Utbd l
v Oři t '
" ♦ l'ri"i i J
" v M ř lílulT Mrbsyř 1S
" l íj ( fko Hao
Ctíkeni '
Mm ttk A tťtirmo ď ("llxf &%
ihif l ilntní kt r fjťhfi
rř!( ro al# síin l bjl'tf l# j#t
tím t% l'tk Jfi bí kftrý tiflťil
Hik'ni rkřfkti tjafu tri
fřáh t niřjnliyrra f iibfioi J
' fi ' frtřďn np'i)ď' fy
('It! vlč klřM gttátl
(VI) jiiop'Iidvk obfiáíe! 11000
4 hn ypli řfty H boíovl
I t kára lam i Mtplt a drohfth
' n ti tjl-hn v híte'ti im)b(il
útříti
i #vM 14 itfávř ný cítovárím
i ři2třřiíii i Mé řiťirťtif a i
'a #ř)h'i rifpoli lil a tfol dilel
IS !rký ani jrdínéhn ctnťi ar i
tcntokráti ani kdyknlivék dříve
fffd tím p relý í j r"l
I' kroku Západu 4'elíii panu
l)yimuvi arb komukoliv Jinému
n% l m mftle a o tom pFMvfdřiti
když uiiií doUi u p kUlt (ka
Háintbo republikánského výboru
K II Schneidera Fcinont Neb
oh!elrř vřbo tdo co iJjuický
ob lržel ta řeři v Nebrace neb u
ústředního výbora ihicagWbo
ohltdně výl h tantéí
I'o naem náhledu každý rutnrif
riý člověk ur nává dojiitta žr kdo
jakoukoliv práci koná jt opráv
nín požadovali ra ní fiat nebylo
by to ani rteluřnfm ani neprav e
Jlivým ani nemístným k lyby Ho
lický lyl požádal aneb t-blrle!
ráhralu ta cai ttrávený a ta při-
éinřní své On to viak ani nepo
ládoval ani neobdržel ani n při
jmu) atii tentokráte ani kdykoliv
jindy přel tím Když vtdor lomu
podetříván býtí ná jest to ovřem
velikou křivdou na nim páchanou
Nemfižeme oíekávati aby krimi
nálníoi a iibenečníci jednali tak
jak jednají lidé poctiví a aluSnf
avřttk od dluřnýih lidí máme prá
vo požadovat aby e vícekráte
křivdy odobné nedopouštěli
Hický jfMt již řiditelera Tok
Zipadu po 21 rokli a kdyby to bylo
jravda t čeho mrzcí pomlouvači
v drzosti své jej podezřívají pak
by snad bylo ta těch dvacet rokfi
vilěti ty kupy peněz kteréž na
shromáždil To snad je tnárao že
Hosický jot člověkem Vťl ce siřd
mým a zdrženlivým a jakékoliv
vady a chyby má marnotratni
civí není jedrou t nich ani osob
ně ani v rodiuě Itoický se po
více jak 20 rk& plahoěí a pracuje
dojisia neúnavněji nežli 09 te sta
lidí v jinýth povoláních aniž pro
mrhal jeuízp jež do jeho rukou
'přišly aniž snad bfly jinak aby
tečně utractny Jeho rodina jest
rodinou pracovitou a spořivou a
jaké jťt tedy to jmění jeho Jím!
za dvacet rokfi vykázali mfiže?
Chce li jan Dykost amho kdokolio
jiný nabízí mu Kosický postoupni
vis co ta těch 21 rokfi pilné a ne
únavné práce práce tak ramaLaé
že člověk jiného povolání nemá o
ní ani ponětí přičiněním a ietrno
stí vlastní i rodiny vydělal ošetřil
a nastřádal jak podíl svfij a ča
sopire lak i domek Jeho i vse co
roámimo rodiny á nábytku ta $5000
v hotovoftt
Dovolíme re tátati pana Dýka
sta aneb kohokoliv jiného kde
jest to bohatství itié by přece
musel mlti kdyby mrzké ty po
mluvy byly pravdivými? Tážeme
ca kurébokoliv člověka koma na
tom záleží adali myslí ie snad
l ť výe wrsdsné "♦brwiská" jmi'
ní ft 'Ilh ftnf přícířiínl ni
síífáhlié f fí ltřřiř tl a sf řív'
s'l Js#i říltl vslfcoft ídmínouř
Tlme se rbll ký tltilk
ki) ]im JírTi p iv-lihf ktrré V
Itluj li píli f Minrif a ly
řopnosll jsi olidnJÍ r' r#
dakťr a y(tft(ef#l noi i ibovil
♦ 'i s tclli llrliOVtti tti dli l{'if kf 1
Jik dlr my víme jl málo
t h obiítcd Ikft tnkit řřmtnfka
a máto řolnlkft ilří by nbjli
ttířntlfrt I H- i'ťnlnt tnih 11 1'djfc
dlutilJř H !( ďm'h( # &mojroti
rtUlm Ktsiťký?
( rti ly noviny i lirmt ty
j411 ly Joti dktism i !{irký
a Pokrok Záštit s# d'i apltlit!
ro j nit mř 4tll li komo
n ťMi iv#dť ř!mr# řl v
ir' ládné ttjrtoi (M#m 1
Jrrs výlohu nt tirthtij ftiky
f 'iJlifié pře I volbou nt nkátku
rnsM a fiKiatiii i vltnl ky
ťát posýUJi jm skte'ř)4 iÚÚ
(ky ři nkiikn ra lí'ní vf lo
y rát ifl'i ra rfttl
objdráiky T#k k př jiiý krv
Jm v Kr $i hdp'at'1 mw
fial fo!tlífoi ta s vytikfi
pro jbo si idy i elkrm 1 1 OO
Jiní rfimf ní odběratelé u i n i 1 1
podílně v mtnilro neb vřiíín
mnolstií ÍUiK rep iýb r ni Jed
nat si tiJkdik lisfo )tiskftadal
ofUti je ca jisté adresy ice
ta rernlrooa renu 1 1 centu ýik
Kil Jý ví že lilkn t! I cei ty t% iílo
t tobo jíl každý můJe soudir
k lyl jsme n'ko'ik vi'l výli-kfi
rezt stlali na obJediávku od řepu
ilikátského us ředního výtioru ta
méně ne! třetíni obyčejné ceny
ak j in při tom tbobtti A co
ros'me bylo pli tom ípitnébo?
Tyto výttky ebjednali si u nás
různí objedu mtelé a sice !e pro
to aby I'ukr-k Zij a lu stil s tepu-
blikárským nfl rl pouie jen proto
že byl repib'ikánským My ěítili
cenu co tnoliii nejskrovněji po-
cěvalž jsme ibtěli aby časopis
nás do největslho možného pectu
rukou se doptal Nikdo ntbyl nu
cn jej přijímat! a nikomu nebyl
dá'e než dovilby posílán OKjfd
iavatelnrn jcdnilo s o t aby
doslalo se do rukou čtet ářfi jiných
čsopisft vyvrácení názoru stříbuř
ských jednalo se jim o to aby
vyslechli drahou stranu a pak dle
svébo nejlepífbo vědomí a pře
svědčmí co občané uvědomělí
kteří cbě strany uvážili k osudí
volebnímu přikročili Itylo snad
v tom co Spatného? Dopustil se snad
Pokrok aneb objednavatelé Stat
nosti? Jestli aro proč nebylo to
řpatné když popokraťcké časopisy
podobně na ukázku rozesýlány
byly?
Pana Dykusta podráždilo jak
se velice podobá že jsme uvedli
dle nojlcpSíeb traíxienfi rnnoho-li
stříbraři na volby vycaložiii ale
když sířllrařské listy po celou
kampaň neustále Ibaly o těch
ohromných sumách které prý re-
publikané používají při volbě to
nachátf snad pan Dykast v úpí
ném pořádku ba napoiled to snad
i schvaluje Co se týče illuslracf
zda se nam dětinským o tom se
zmifiovati Popokratickó časopisy
mohly přináSeb jakékoliv posměs
né obrázky na republikány Mo
Kinleybo Ilannu Kosickébo a co
lou stranu to bylo ovsem v pořád
ku a netocliy bujem že se to pop o
kratům líbilo Avšak časopisy
republikánské ty nemají práva aby
podobně činili To jest logika íi
losoffi jakým je pan Dykait
Nevíme co pan Dykast míní tím
že by se byl Ilosiuký dal v Cbica
ví "vysmát" Nevíme ale mftle
být ie jest to jeden a těch nečet
ných výmyslu "kriminálního re
daktora Rosický se nikdy nebo
nosila nebosf že byl by bčiíktm
tlatoústýni ale proto přece je prav
dou že v Cbicígu ře'nil ku nej
větší politické acbflti ěeské jaká
se kdy v líto tem i odbývala a ča
sopis Katolík který přece nemá
pražádnou příčina mu pochlebo
vili přírtMl o Mi jU rtb b'M
řfíiřát!
♦ Mfibřf Mp MvdM se li fn
pnmyíbrt t n'ebk#řft Jvyku
přslreenMU M( plfiiie ll'Vký
yf AV#I řs bktof "Pokrok %
pa l" i Omaky Týl sté témlř
h'dll tnsjlrí řséi nefhř
fenl mJh lUtrn a I hf vyplývají
r f lýbo ly pro tfí In dílřtik'n V
té tt: řlls# J"dftotliiýml fý
bliky iwástl nftrt Ihn I v rápftí
1 1 n l ly Mp bl (idmMl"
A k ly! jtois t-m( tsly také
j ité s'ov 0 im k řt'il4
K síiký jikisfiv n lidný M%
ftsuf bát l( :%f nepřijal řtik ly
řádnou r mínifl a4 mi rst íuio
řtibíreoa byb pfo thiné Ařaly
tyjml Jdno fiml(ii do éJsíl
ikolrf rily n tíksll ModtUM
kdy jrdfil s o to a'y d kot
nítb voíb nabyla italiovária p li
lii a byl ťmii ipř"p!f)4 rál Is
J nj i laididáťt n% Jb' vutl
ťkit nélojdsn bfai tírf nl
a ttásts a ě a
on linuly raiti viiy fviy
ře iiblikáíisk a tnM bý i I trk
nějké tál'iby o írň9 é
p-cljoř ! 1 ly kal bho linul o
pa )fhl nvřftl a firj4Jil ani
nrpřijal lik ly lá Iné o-Imény ani
peněžit' ani jtkékoliv jiné Ko
síc ký rebyl přel otml bty ani
k ly jiady a nrní tt-r kandidátem
pro žádný konsulát a a$ nt vl 1
by toto mobl dábnoutl tolik ví
že by úřadu tobo nepřijal kdyby
mu byl nabítor Jestli snil si
ývalý k im'íI tn Jonis mfslel
antb zdali i fkd # mjfll lcf Že
konsolstvf Jt vnholern (-tižáioti
výh snib t ak mftleme sv Vlomitě
celý svit wjistíl5 že llSsiiký n
ctižádost si lieixlrpí Pruto li
kraj vně kteří si myslí že bolí U)
sicdébo porážka republikánské stra
ny v Nebrasce k vfili tomu konsulá4
tu jak i je len eáS dopisovatel mi
nub zmínil roýll se tpropadeně
Ni zisk ni slávu nevybit dával
Rosický ale poctivě a svědomitě
xčoval vždy o blabo a prospívání
terně a odporočoval vždy Jen to co
k tomu cíli vedlo Ne s uspokoje
ním ale a pýchou a hrdostí maže
pohlíželi Ro-ický nt své dvaceti-
eté působení a mfiže směle pouká-
tatí k tomu ze pokud taie2itsit
terně řízeny byly tím směrem je
hož e přidržoval a který svým
čtenářům odporoučel panoval v zo
rni bbhobyt na němž se veškeré
oby vatebtvo r odílelo Kolik jiných
českých rtdaktorfi mfiže tolik říci
o sobě? Rosický m&Že e dobrým
svědomím těSili se tomu že před
čtyřmi lety tak dobře jsko kdyko
liv před tím nkatoval na ta tCftu
pravou a nesváděl lid ani klamem
ani šalbou (jako činily skoro vSe
chny ostatní české Časopisy)
ku cestě kUráž vrhla zemi v bídu
a lid v nedostatek Právě tak ja
ko přesvědčen byl před čtyřmi
lety že trustní ochrany celní bude
míli v zápětí obnovení hospodářské
a prfiroyslné krise jaká postihla
zemi vidy kdykoliv tato demokra
tická tásada počala se v prakci
prováděli a osvědčilo se že měl
pravdu a splnily se viecbny jeho
výstrahy právě tak byl přesvědčen
letos že cesta střlbrařská cesta
znehodnocení měny vedla by k
většímu ještě úpadku všeobecnému
než zračení ochrany celní a proto
dle nejlepfiích sil svých přičinil se
o odvrácení pohromy té
Tak jako jsme jisti že pravda
vítězí konečně vždy tak jsme ji
ti že poznají všichni rozumní a
gtřízlivi lidé v budoucnosti že le
tos jako vždy v minulosti Rosický
a Pokrok Západu měli pr&vdu a že
mrtcí jejich pomlouvači tasluhujf
opovržení — když nicborifho
Bolesti v kyčlích jsou velice nepříje
mné kdykoliv jsme jimi ZBa2cni Když
máme Olej Kv bkuhn o rue v brzku
se bolesti teebto zbavíme
Chceme
tdló prodavače 1300 I více stá
lého výdťlku dennfbo zaručujeme kalili
inu kdo pfi-vcme pnxlcj iikh li vlaste
neckyrb náliotenikycli ťt ohrazo
O H Sillierman dep P 1
bt I'sul Mine
'SAViWH llflINll
Vit tnUrm tkttHu tr 64
yt7ft ulítán m
Kthrvm Ksftf
"J'rd rtiMrl Jsfn siln
rhU IJ fl ti n(l"l" tuhf tMt
přS l lk fil jwm tftlwi
t írfřttft t fJhm df iřiAiO-d
tV tnl srl( il htrt Jm l#
)t Hn hOlní tftrnl oMMsfrt tk'1l
m ikuslH Air I h'ttf řlírtl
l'r4 liltcv twkrtU nil vslré tilevy a
drobt k! f'"i ir(rS n)liím ibsvíU mne
io-' ř 'ij!ti' iiepfíjpnmjfrh plícňskfi a
Jrin jlt U nti df bíbvs j řírt-ll
IřvsM tybVenl '+m durbovním kleíí
li n Pisi rvrreury Mn lii l-uilie
slion Hc!y 1'riřfibuřjf Vs
Aycťn Chcrry 1'cctoral
Hni tUt m ta4li 4tl tltUfi
Aycr'1 Jest t pcpixtSl ilccli SarsaparilL
Eli
Noví osadníci přijíždějí každoden-
i
ně
Nové nádraží
bylo postaveno na stanici toto leto
Jiný volky krám
byl dohotoven a jest zásobován zbo
žím
BTfitolicIcý IřoMtel
bude postaven přlítí rok
Český katolický kněz jest ve sprá-
v5 obce
železniční siolečnost má mnoho
set akifi dobrého pozemku blíže to-
hnlA tn'utr'lr a 1 ilrt lunt iithnrni
priiezuosi pro Kszaeuo iecna zierv ~
i_if lil % _l_ #4
si přeje tak učinili a vlastniti domov
mezi Bvýrot krajany
ZDARMAl nrovanéipl
sky podávajíc! úplné podrobnosti J
vztahující se k teto osadě zašlou te
vsem krajnnfim zdarma
Dopiste na
James Kluzáka
003 Globe Ruilding
ST PAUL MINN
ant-b na
1IOPKWELL CLAIIKE
you kooilssl st p a o a a
St Paul Minn
NavStívíto Omahu?
Jest II sno neoromente zastavitl se r
prostřed Prahy u starlho známého
1333 Jli 13 ul
který má pro vás vždy nejlcpíí Omažský
Br íHiiiuriuvaiiu BorsiJty Tina VíCUO
druhu jakož i dobré doutníky
Moit importovaní jrrfniW
it jtdn& toho druhu p$ miiti
ustavte se u mně a přeivdděle se
Ur
Iřriiíitko iiíi zelí i
V- S l lllíjr lrt tftttávijl
1 i 1 stiln (isiriml VU-cbny irlcnt
ny orjr irnmiKry ! aaji tt jita krt
) t kroulkt uřunc t kUlin thtai Nn-msl-eul
k na hlivky al mnoho irll
nim nskrtiuli k nnkl4nl m poltos
TTlilntriis in ll an D i ta f i Airujti'
LlHHKIl llKÍ8 KLKiMRT IND
l4DaM anrruiL
JosbpIi F
poJUtalIeá ft
a Hrot imMi 1 v
U v "w Torka iSnitul pro lUtj oa a
Krbruka BlaaU m ask Sofista aa Joasph I
rUk wta aad - im