Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1896, Weekly Edition, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i OKHOiC NÁPADU
íl
£PRAVY ZAHRANIČNÍ
tirnrrirmif 'fiini n I rul'
llarst slllil tAíňími lenartemen
IÍ1 1 i i _ ii
afcffi É rrk rl M 141 M l A
ř# Terst ho l Mtitfft'f sice
ftásisdkem imlny pM vývoni ffikftt
rak'mkýeli i#m( di f lilnj í '
( křovarnfei nherltl itllijl ( na
rnall fthjedftávky pfcttáiejíoí f
íVj fltáln X Hlfcy byb ďv
ih New York n KiIalelfU
lM'i f rtn rnkfd ai mi
lII h f tamních skla líltfeh t
ský řt%t doválen tyl do AwrU
přsa fifn#f kfd Kli řfml ovlem
byl! pl&l Nlmel v vfhodí o po
ffht kirýf platil! nattopři pře
toas) eskřw i fVh
lniffiftiti dolla Ion týAsklmn
!}{( "K?řlř{ť Standard" if)ři
f V tSelňýell dolech líesíel
B)dál M výbsjch lřW ýr ? plynft
pří (ml bylo l' mM zabili
2} hornlkA nebylo o I nalezeno
n-MdolláíaaopUu "TirW
ipráve osnamijej MpaníUký ty
slané insrkýi de llys vyslovaje
frrotí#r nletv fm Interwievu nveřej
ni nim v 'Jliohiwíbř' svojí plnou
dovím v trak é ukončení války ni
Kabl "MeKííljrf% prf Hojna
"nebude k VÍfl tak nečíftfil f f 1 h I f
111 Jako ( leveland Mimo fo
bude Španělsko bledl t Mino aby
zállitot tuti co nejdříve nkonfi
lo tnif lárovtA fovit4a( n Fili
tínpch tak U)!( mni lvírn
obnlM — Vt tiJřfttké nnfmon
nemíjí páni jk m tik nio u!ilS
oSJIlbo na prici ni utlooktt £a
Tk tyto dnjr 'HíU Um nt ]fet
otitkft týkající nu toubojn Vo
alaoec Frftuenfla jenl jnt opa
tem v TjřulVu bjl roboJnJ m oI
pQrcem ooubojo a vjjiilhl c
něm I jt ilocinem i vraždou
nelmcriheimb mioitr aemké o
braný byl tébo! nihlclu Jako
Frauenfela Welaenbeímb podotkl
id #onboj bývá iantíjíím u oivilintÁ
doí o vcjitka Jak by S snal kdo
mu nři tnm !a nan miniatr fn
— i — i~ i
ho náhled a ie aonboj Jo copem i
barbarakých dob a íe by e dat od
atranit kdyby zavedeny byly lepit
aákony kn ochrano cti a dobrého
Jména — Vídenaký dopiaovatel
londýnského CasopÍHU "Daily Mail"
adélule že v Monkvě odtiou2eu byl
jeden atndent k smrti a jiný na
dvanáct roků kátnice ta to pro
obmýřlenoa demonstraci na chvin
kém poli
Z Jfnicwva v Némecka doíla
dne 10 t ni cpr&va že v airkárnč
Von Cromcrovfi v Agchaffenburga
udál se strařný výbuch přt němž
přiilo mnoho lidí o život Patnáct
žen a dívčat bylo nabito na místfi
a mnoho jiných osob bylo poraněno
smrtelně nebo velmi nebezpečně
V Hamburku se ve stávce džluí-
kft pracujících na dokách pokra
Suje viak poaorovati lze ž se
atávkáf i rozdělili ve dva tábory Jod
na strana chce ve stávce za každou
cenu pokračovali kdežto druhá by
ráda viděla stávku už ukoncenori
V sobota bylo odbýváno pět scbft
zí v nichž se jednalo jak se sacho
v a ti v budoucnosti Při hlasování
odevzdáno bylo 7 2 ti 5 hlasu pro
stávku a 3071 proti stávce Vý
sledek hlasování jejž oznámil clen
německé sněmovny Logion uvítán
byl a jpsotem
Francouzská tnžmovna podanaí
přijala ve čtvrtek rozpočet námoř
níbo ministerstva Admirál Jíer
nard ministr námořnictví žádal
admirála Vallona aby předložil
slíbené plány k obhájení Ckerbour
gu a Porestm Mezi jednáním o
vojenském rop)£to navrhl socia
listický poslaneo a Tarnu M Jau
res aby služba vojenská zkrácena
byla o jeden rok Návrh tento byl
odmítnut 462 proti 50 blasfim
francouuid komora poslanců
povolila 549000 franku na svláAtní
oddělení francouzské ve výstavě
brusselské
tmi tj mtnbtr dopravy í'hllkif
a řňlřiiř (imntfíl M iMVitt Mfi'
i tu lvU — f AJ'ftf tývoin ďi
Anríky — přfmrm lufřinlžul snil
hnit siitm dři lUmUfkti llrsm
lrirnřfiffc
í4ý vtlaM4 v Cřlbfal4
li'(iv míl v s'ib'i(n t(i' n 1 j"lriti
bnhni Utaifcf ťhv n #ntt4nl
Nifiv řiUIl v ht sil
táft-rn té 1" aby v řUi lnř# k4
M#f-y byly křřipíh4 Ink dl'qřt
llbovaň" ffřrmy isjmna ioki'l
týká ft-rtň4 Atmm? Mnlt4fi
lll-il tik uhnili f řif J IM
t i VtfU llrii mU (i'H ř(ifi bylrt
k wUbékíwt 'ifrh Přtfi' MÍ
tmk mrln byl vř#t tkw V & i a
10 Míhat MMa k l# ilfímy řiJ
víi a t4ly byla ÍMhttty (tj
t rtj n4bytk k4cl fcbřiiy a jir4
A ltti h l(rí it%'j p lly doll
()!yvfIA ímrfftoial střirb a
a lfif Nemři (fiií#n byl ini4
letním ltirmíft((itm a řftiné only
Hhrnpbirof jikííl I ie Wofctr
)'my k'iMIly struny na stra
nu a f4bytk byl fhhhn Kornfny
třlifw itiUfl tl" líny ssnpsly a
kU v íknofh fftpraikala Mnoho
lidí vjhooftfi byld i fnďM ftkrxly
nfjřiibonA r bnď)4 li Jou obrov
ké V Ítnlýn4 byly ntř#y nmA
p o tny jfj Ubř
tkíbo ministerstva oííníl prý jak
l'm sn oinmaj dotai u
Ittiie a Nřmr ka jak by so smě
tylo zarhovaly v případé branného
lakroirní Anglis Francie a Utiská
proti Turec ku Itilie dle iprávy
té slíbila prý úplnou nestrannost
Kémet kem vlak prý dosud na dotaz
onen odpovlděno nebylo
Anyíie povzbqiena jiouo uspé
chem politiky rrniké v Činí po
starala se o to aby zájmy její tím
neutrpěly a podařilo se ji prý zaji
uliti pro yndíkát kapitalistu an
glických výsadu ku stavbě dráhy
s tratí rusko'1 soutěžné kterouž
vliv Haška v krajině té ovíorn
znaěně obmezen bude
Itahbl sněmovna přijala ve stře
da 232 proti C4 hlasům vzájemnou
smlouvu s Tunisem
Ve Florencii I ta! i i zemřel v ú
terý luberkulosoti divadla milovné-
mu obecenstvu americkému dobře
známý herec Alexander Silvini ve
stáří 35 roafi
V italské sněmovně poolancft jed
náno bylo v sobotu o předloze po
volující 1000000 lir ve prospěch
prince neapolského který se nedáv
no oženil a princeznou Helenou
černohorskou Když návrh ten byl
podán učiněna byla kýmsi poznám
ka že král Humbert chce stejnou
sumu zaplatiti do státní pokladny
Signor Imbriano socialista podal
navili aby služební listina králova
byla snížena návrh ten byl vsak
283 hlasy proti 20 hlavám zamít
nut — V lékárně jakéhosi Vaiera
v Hímě připravovány byly tajně
dynamitové pumy V noci z n}
děle na pondělek přišla celá věc na
jevo tím že výbušné ty látky snad
následkem nepozornosti explodo
valy Výbuch byl tak silný že
zničil celou budovu a zapálil ji
Mnoho osob bylo v troskách zabito
nebo bídně uhořelo Jak a posled
nich zpráv vidno přiilo o život pět
lidí a fest bylo smrtelně zraněno
V italské tn&tnovné pojednával
signore Imbriaci o zabití statečné
ho a nadřeného generála Macea
Imbriani podal při příležitosti této
návrh aby vláda italská vyietřila
bližší okolnosti smrti Mačcovy
Při tom dostal se do prudkého
sporu předsedou sněmovny mar
kýsem di Hndiní
Jak se proslýchá z Itálie požá
dala královna regentka ipmělská
krátce před uveřejněním poselství
presidenta Clevelaida papeže aby
vlivem svým pftsobil na katolíky
ve Spojených Státech by se neú
častnili agitace v lájmo věci kubáa
ské ve přispMi povfUleft Papsí
lpoMl křábivhS vřlis př4t#
kým fíinpm ! by tk vyhovil js
Jtmu přání al 1 nM s tt lak
mÍMU jlti Vatlk4rt M kaUon
řsň řboa vfs Mhatl mífháií ss
U laliranlf ní h fxilitlckfrh ft4-
ik H knnot tihhfipřsji pa'sl
ApftUkw k poilsdním Jh í
titl n Kť4 a orifk4 I# Js
to f wwl fibsf aby akfififtřfta btla
tťi v4ik Jfl vdnt JmI s (kn
V" rinulsvnatostí Papsl nařídil
aby !'♦! rte byU ms ta padlé
bnjuvníky Jk na straní IpanIk4
tak I na střiftl pnvtab fl
I' Irmtřhi f fslj{il lahAJt-n bn
ils pHItlho řoku mif)4řf'Inf kon
tnt jiným Jdři4n' Im l o
úrain iHIniotia
V tyritrltt ftpnhHtt koniny by
ly tťt% solbyj M Dsunlof tTř
%%n V"ln byl pffIUnta a M
Hrtffy Ivim9 ta MiNto přsÍdfrit
rspfibliky Ob ivoísnl nřsdníft Joti
ralikaly
V Šprtnthku tvoří smrt Marso
va Jili4 pod blarní přelmlt
rotbovorlk a Avah Jak v Životě v
ffjném tak I soukromém Praví
si Ie trsglcký konsa MacDftv na
smání přilil mnoho v situaci kft
báftké I M tvri-fil uřadoính fprlv
laU vl4da Ipanlt4k4 Hp HUtftm
parnltní spis ohlsdnl jKmeUtv I
prrsidcnta ('levelanda 4rovA
s lo4vá ! předseda ministerstva
souhlasili bode a rt4tkon reformy
pro Kubii Jsn tehdy kdy! bu-ls
povst4n( úplné potlaěsno — že
by gen Weyler chtll zakročit!
proti majoru (Jirojedovi protože
se týž po smrti Mačcově odebral
bez dovolení svého velitele do
Havany se nevěří Hovněž tak se
pochybuje o pravdivosti rohl4lené
pověsti tvrdící že by měl být i
gen Weylrr odvolán s druhé stra
ny se vlak tvrdí že odvolání Wey
lerovo jest už zaručené — Pokud
se týká povstání sa ostrovech Fili
pínských tedy se Ipanělskému voj
sku tam v i! ně nedaří dle jedné
depele dollé ze Singapore vzbou
řilo se mnoto domorodou na Min
danau Jednom to z ostrovS Mnoho
vojáku IpaněUkých se přidružilo
k povstalcům Stav věcí v Manile
jest rovněž velice povážlivý a Ma
nila sama jest zvláltě za noci če
tami rebeli A velice ohrožována V
Cavite opevněném to přístavním
městě na ostrově 1 izono doilo k
prudké srážce při níž obě strany
utrpěly značné ztráty
V celém španělsku spůsoben v
minulých dnech nemalý rozruch
zprávou že parník "Iaurada'' kte
rýž několika zdařilými výpravami
iilibusterskými na Kubu se vy
znamenal v přístavu valencijském
přitáti míní a mluveno mnoho o
tom že dovoleno býti by to nemě
lo an při příležitosti té snadno k
vážným výtržnostem 'jež vážných
následku býti by mohly dojiti by
mohlo Úřady Ipanělské učinily
všemožná opatření aby možným
výtržnostem v případu připlutí
"Laurady" zabráněno bylo a záro
veň vyzván konsul americký by
osobním zakročením kapitána lodě
té od provedení úmyslu toho odvrá
titi hleděl
V Jlarceloni ve Španělsku ukon
čeno bylo dne 10 t m soudní
jednání vedené proti anarchittftm
obžalovaným pro nedávné vážné
nepokoje a vržení bomby dne 8
června při procesí o slavnosti Ho
žího Těla Vynošený rozsudek
udržuje Ke v tajnosti Proslýchá
se vlak že dvacet osm anarchista
odsouzeno bylo k smrti a padesát
devět odsouzeno do žaláře Osud
ná puma byla řečeného dne vrže
na ďo zástupu lidu právě když
průvod ubíral se kolem kostela
Siuta Maria del Mar Puma vy
buchla a zabila lest osob okamžité
a padesát lidí bylo zraněno
Xpantlsko vyslalo čtyry dalll
prapory na Filipínské ostrovy kde
panuje vzbouření velící tam gene
rál žádal aa posilu deseti praporu
vojáka — Předseda ministerstva
lfilWlto (lanová přijal !'"
dftV v audienci vyjádřil sn vnťi
Julfinmii noin4řkíft ipravodajl n
přítomnosti svhi tajemníka Irn
sta n iilellťstl kUfiU v ťm
smyslu ř řpanlko není toho
ilAll IdiM rn'iffr4tti vlah U
af in! tak al tehdy al pttMt
lll lit 1 1 I Vlil
i"'irii jinri i i pib ti t i'Hj
JtAtltat! it m mté in ti ta fuklltf
t- rna to byla f fave Ha ftMmu
na ostrov! nikdo jiný tím mén
I ť# byli povstalí I IM# n4hlerK
Cinovats iftarnenato by prohlálenl
éplné ne'dvllot Kuby bíaftikrifi
vá'kfi meii bllffhy a černoíhy
ťVřnoili k'iMnký li sedle náhle
d Canova v#lhe od íernn-jba su
MpoJnýth H'4lefh} řernoih ktilin
tký J#t f rý úplni htnrwhftn afri
ckým Canovas podotýk4 kfi knrl
! n4Udovali bv na Kub nejmi
řil řfiletl obďtbf aninhie Jakmile
by en panllsko vidtto n4rnkn tuto
perla Anfil — Kriml armády v
vlastní femi aná $panltko v
svýrh on I4ch 2ť0oo milft v
sbranlj i nlailho mužstva ofpa 14
na ostrov Kubti aoo oofi molo na
Puerui llieo mm a na ostr vy l i
llpinskl 31000 vojáka V počet
tento nejsou lahrnuti dobrovolfiíui
Na Kubu bylo od vypuknutí povsl4
ní vy!4no ICSOOo vojínu a na
Filipínské ostrovy 15000 mu!6
Miioholi povstání naperte antiUké
ŠpaněUko til stálo dá se udali jen
přibližné počft4 se Ie od d'0 do
tioo nilíonl peset Oběti Jel
Spasílé na potlačení revoluce ku
b4nské přínilejí jsou neobyčejní
Tak ku přikladu čaioplsemImpar
cil'' zah4jen4 sbírka vynesla aa ně
kolik jen dnu kolem pni milionu
peset (jedna peseta rovná se nalim
20ti centom) Příspěvky tyto do
lly i tříd nejohodsícb
V Jlurceloni ve ípanélsku od
souzeno bylo v sobotu osm dallfch
anarchistu kteří obžslováni a
usvědčeni byli a vržení osudné pu
my při přívodu o poslední slavno
sti liollho Těla všech osm bylo
odsouzeno k smrti
Z Vařihrailu se oznamuje že
tam návrat ruského vyslance Neii
dova z Petrohradu sp&sobil patrný
rozruch a dal podnět k obavám
stran možné změny příítí politiky
ruské voči Turecku V celku se
viak nevěří že by Huško chování
evé změnilo lile náhledu vyso
kých diplomata budou evropské
moci klásti přísné požadavky týka
jící ho zavedení různých oprav v
turecké řlři Praví se vlak že jsou
hotovy přijmouti méně než celkem
požádají
Z Havany na nelťastném ostro
vč Kuba doňly přes Key West ná
sledující podrobnosti o zavraždění
statečného velitele a vůdce povstal
cft generála Macea: Po překročení
trochy o čemž došly zprávy už
dříve utábořil se generál Maceo se
svým vojskem v horách a očekával
tam příchod posily pod velením
brigádního generála Sancbeze a
ostatních Mayor Oirujeda nevě
děl ničeho o přítomnosti Maceově
v okolí domnívaje se že zdržuje
se západně od trochy VSak když
se doslechl že na Španělskou pevnost
San Pedro bylo ráno povstalci
stříleno vydal se na prozkoumání
krajiny se zbytkem pluku se San
Quintio zároveň s ním vydal sena
obcbfizku kapt Peral jenž měl a
sebou několik setnin guerrillQ
Posledně jmenovaní oděni
byli na spflsob vojska povstalecké
ho a kráčeli před vojem vojsku Spa
nělskému a když se přiblížili k tá
boru Macea považoval Jo tento a
přicházející posilu Teprvé když
boj se rozvinul seznal avflj omyl
Maceo padl hned po prv
ním výstřelu mužstvo je
ho bylo pomateno a hájilo ae
pouze nedostatečně Ze by byl
Maceo padl nevěděl Girujeda až
byla konečně nalezena jeho mrtvo
la a naleienv bvlv u něho některé
listiny a odznaky Dr Zertucha
sděluje že Maceo velice rád četl 1
noviny newyorské pařížské a ma
dridské Za živou avého byl ne-'
pflleleifl B'ifiřftf a pltí ft iedovolo
val tik 'ltltl ve sé přít -imnostl ani
svým vnjínftm
' Ihfiwtf na KM se rtfiamuje
In v Mmornlnffh navatsk ýrb a
okolních mtrá se ea M'"i cbura
♦ ýt h voJUL 1'řivi llré mou en!
CH jsotl fi pllifl a tik fielbývá
hiMo lícl nel ulíviti k úelnm
tím iftífif rb skla liif a soukromých
dnmft V llivanl osnámeno bylo
41 případu Ilnlé límnír a po
sledních sedm duř} netnoi ta vy
stuvslt íi-'íř4 ejlď-mbky Hov
nll tak riMrijl tm tle ÍVliti ne
Itoviie vlak nejvtce mcfl fbíiRy
Mel! vřJkm u lálo h pii velmi
málo případu V j řfpi lé niltovifl
nřřinl se niíA Invcb lcj cf místních
opatření
Ar otfrnťn h l 'ilij ink i} ' ht dři
V t" IpafiřUké stáh víc a více lo
bouří a povstání doftmřo Icu ntbý'
vá stále vřtšfcli říMnífft IMe po
sledních f{iřáv počínají i domo
rodci Ve Viijlté S bouřit! a k po
taf ftnt přccliáí ti tak fevyblM"
ky £pahlki ra poihřrnl vi(ioury
táU smtitfiljílmi st stávají
' H-tn ťal oznámeno
bylo tclcjífatíoi ceitoii násle
ddjícli Konečně prozrazeno Jest
tajemné pottánt llcnry h i 'oopera
do Spojených SiAtu Copeř jest
rniniitřcm zalramčntch zállitostí
v llatajiku Ilydli-I dříve v San
Oiego a bjl tu vynikajícím právní
kem Pravil za své tiyn'jlí pří
tomnosti v řečením městě že do
Spojených Státu přisel k vflli vy
je Inávání o připojení Havajská
Dle slov (!ooperových jsou v Ha
vajsku Japončí daleko četněji za
stoupeni než ostatní cizí národové
U porovnání s nimi Jest tam zejmé
na málo Amerikánu Havajská
vláda má s Japonskem smlouvu a
nemaře Japonce ze země vyloučili
Očekává se že připojení Havajská
se za vlály McKinleyovy usku
teční V llomhay ve východní Indii
řádí měrou netušenou strašný mor
až dosud oznámeno bylo 1158 připa
dli onemocnění z nich 1094 případy
končily smrtelně Nemoc t Síří se
z Bombaje dále Na 200000 osob
uprchlo z města
Z Caracas Veneiuela došla
telegrafická zpráva že před
poslední noci vjel parník "Tburin
gia" patřící hambursko americké
paroplavební společnosti na skálu
na východním pobřeží ostrova Cu
racoa — Oítrov Curacoa jest nej
vělŠfm v hollandské Záp Indii v
Karibejském moři a nalézá se ve
vzdálenosti ani 70 mil od severní
ho břehu Venezuely Parník "Tnu
ríngia" vyjel a Hamburku dne 13
listopadu z Havru pak dne 17
lietopadu abtraje no do přístavu zá
pado indických
Z Adelaule v Austrálii došla
sem telegrafická zvčnť že v tamněj
ší zákonodárně přijata byla předlo
ha dle níž zapovídá se imigrace
barevného plemene
Francouzská sněmovna přijala
návrh povolující peníre ku krytí
výloh vzniklých za příležitosti ná
vštěvy carských manželu v Paříži
Před tím zamítnut byl návrh na
povolení 4000000 írankft ku pod
poře nezaměstnaných dělníku a sice
34Cti proti 136ti hlasfirn
Z Jjomhjmi se oznamuje že
Arthnr Platt jenž byl si odseděl
šest měsíoft ve vězení oxfordském
pro loupež byl znovu zatčen v so
botu když opouštěl vězení pro
vraždu spáchanou na J Tyreovi v
Iexington Ky v prosinci r 1895
Platt doznává totožnost svojí osoby
a praví že nemá ničeho k svojí ob
hajobě Do Ipswlch So Dak
Pan Frank S liallata přijmnl
jednatelství našich lislA a jest
oprávněn nás zastupovati ve všech
záležitostech týkajících se našeho
závodu Krajané nechfse na něho
a důvěrou obrátí
Vyd Pok Záp Knihovny
a Hospodáře
r
i- t
i'
i-
J ' i
w '
'' VT %
í i
i
5 i
j
"' li
i'
!'
í
v i'
V
? 2
s t
i
i
M i
awKgagB "'i tt —pum