Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1896, Weekly Edition, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V tnlmtivuť 'Um u #í (('
ňtrý f"je hihikut I in lovy pfff
„My M oM Ak'fiin putovní
lopratí Aylk dniM řf I která!
i blin n 4 i irmrili řti d4!
nsnl ft4 I }' ty ř'ji6m f d
f Á poiilfirW i rr t 4fotfi I
tníř'M( fýjoiy by ly f j I ift řn
J# Ifi4t f: j ni sreorgt
riiť4nf iln'ii a Pififlu df4hy
Ul kř'řt n i-r f 1
4jmy !4-ljr náMit rhr4Mry jři
toni i iMiir u vítifi"i j říji
I 7 r-i illf lf 'f(U po I ř f i ř A
V fř 1 1 e in n lmf líní!
f ýhřl h i ř"- I'iiiol ř r' ťť '
Jmskího Jfmi ♦l!fi'S(MI pooleft
býti míl i-rj ]"? o t: i mint
hl n hten I l t4ft V řf
loe Ul i ifr f byt o ftar jimi
by bili vujifii4 t ft4
tioM fi#řf'i ri t v llit Hfififlí
Ark o (Mti r ti tf'% r - f k 4
debata frujM ip ýí lík f od
stavu ort n vy ikrtaut Jelikož omi
tfm í fín nít k
Bflr4f( v ''Jmmní nnl4
ld4fsl " I Ji'mIh4 trltoltinn Ve
středa byl konrťué roxpoě
vojPkf aapo'to tivi)ftpm
roipočtn i'iit-l4ffn'hf výkonného
a práriib' firi cf:o! přijaly tři
reo!u' ' jin íí unt'r i 'ti r'tf rnf
pro insulin i Mi Kífil-yo!i
V r)iMiiř poalmeů věnováno
zase dán' pátí fnl tjhrvlcf jen pro
jednáv4r( soukromých příloh pen
sijních e h'cJí!íÍiij večerním při
Juto jit h celkem 47 V zisedánl
večerním tě no váno m-jvic času
rokování o návrhu aby výlužné by
o udřeno cN tiftin (řiyo fluko
rkiník(fh dobrovolníků e v4U-í
rnfxickť' — V ou l'!{ ukončeno pro
jedn4ir4nt rorpoctá yv odbor ko
nodárný vktfiný a f rávcf přiji-ti
jich Sk na útf rý odloítno Zbytek
tawd4nf vínován byl ro]i'dri4v4nt
Lodgeovy )ftdlthy přiotíbovalrcké
a po delříin roko4nf v iřmž avidř
no 5 vhUn' (ifijíždi ftm vcdřlatiéj
il třída {ířiHtf hovalců ncl vSeoWcně
sa to #e má a lf obmezmí proudu
onobo ijpiravdlivý m by bylo se
nátní dodatfk iic#cljLleD a předloha
odkázána výboru konferebčulma
V penátu poutal v úterý k pobř
pozornost blavnS senátor Morgan
řečí cvou v zájmu povta!cň kubán
ských a po bkoncfní přijata bet
odporu reHo!uc kterouž tajemník
státní vyzýván ji-t předložili senátu
veňkery lintiny týkající ee pronáule
dování a foudního ctfbání občanů
amerických na Kubě Senátorem
Allenem t Nfebrauky podána resoluce
požadující jmenování výboru kterýž
by vySetíoval v jakém rotHahu v
minulé volbé penřa používáno bylo
bes ohledu na strany politické a
kterýž by zprávu uvon v prvé pondí
li v prosinci roku příítího podati
rnnuel Zasedání odročeno po 3 ho
diné— Zasedání ftředecní vyzname
nalo ne tou nejzajíoiavnčjŇÍ a nej
prudší debatou jakáž v polední
době v senátu slyšena a sice vyvolá
na táž en Testem kterýž vyžádal i
alovo o Allenově rcsoluci kterouž
projednání Dingleyovy předlohy cel
ní požadováno jeM Uřhem debaty
očinéno předíedoti výboru finančního
prohlášení že rebude v zaieJánl
tomto nčinčn pokon na pronazenl
přadlohy té a Že vyčkAno bude pří
jltíbo kongresu v kteríraž podána
pak bude předloha mnohem radikál
nřjíí — Ve Čtvrtek dle programu
dříve vytčeného přinla k odhlasová
ní Lodgcova předloha na obiuesenl
přistčbovalectva a táž přijata M pro
ti 10 hlaňm tou viik opravou Že
ustanoveni zákona onobo vztahovati
se nebudou na Kubánce dokud by
dosavadní sáps na ostroti tom
trval Jak známo dle zákona toho
pakliže schváleni presidentova se
mu dostane zabráníno bylo by ?y
stoupeni na břeh nál vsem OKobám
více jak 16 rokft starým kteréž by
čisti a psáti neumřly přitřhov!?
vlak kterýž tkouSce by dostál byl
by oprávnřa k přivelení neb k posli
rif f t pff felMl řJii fteli dMí'ka
b libihi ir t I tii„ tni lid
loh UifiMmnfeh i kf4lfcm
t ii isni vysonnrn ise'iani na pon
V fh4(H řřtoi4(w 4 Urí poft
dlnf ítmít tlhrdft4 ln ttiitim
íf4ms
flit( o(4ik Hlm m Kkiif í h
Zr 4t„f n i4llí!oli liUt
nídí klřotil n-iublka bb4nk4
íí klřoil n-publka bib4nk4
kt4r a rol ♦)#! ÍKjí larvMi!
a tfMftav4f bnl# tJ 14
hri4fiS
ha é I fiiUilfiátafil hn la !
atlfet I I M f ii - l„It
Iřbílao r4hledi s#-krl4ř sUtnřm
k"tfii r4vi k ntkl tmtthn n4roít
}ři(-M lil přfi Irnfr likmstft
a i la fod)#jf i 1 rotí vfiíí př
dřfifs Kabt iifni?! by woM Zr4
sf iKttttitt po 1 b 'lšn
( ř1-l tM't
#'í4řif M4 při poile lftí tojM v
Honth t)ikot4 (mj(b ll4in
byl komif v ť(třtk Ilis
iveilili popilit4 j(třft#ř
ylřio řa? la fnlbo a ♦# riřtjr í iM
kf-mi !l#fiiřfcl a tktnitt přobla
itnf ir(by doís(ky k 6'a i
ri bl hlv4rio ia phjsl ("o lf
toleb r)4řn Jfif b vydnt rbi4
ftf o ivoli-rtf jak ínpuitickf m
!fktořiim tak i popjifi kým pí
lam Om ď koegrii
T Jllaaet W flrslsli a Xt4
kři'if o áísdflf ííliní bh5 v i r
idertiké volb odfvilanfch v
Itrtik a výIdk jft ráldovnírn:
V Minnesot odevzdáno pro elektory
republikánské 601 pro popokra-
lické I39T35 pro přobibifní 41C1
pro titř drmokritv 3316 a pro roioé
t4 Vřtiin MeKInleyova nad
1'rjanern obutí! filTo blau a nad
viemi otnfmi ('kami 47211—
Ve Wet Virginii odevzdáno pro re
publikány 10536 pro popokraty
t44?Ot pro národní demokraty (J7&
a pro probíbicíonisty 1210 bla1 tik
U vf tíina McKinleyova iOMH blao
obnáíi— V Montané odevzdáno his
s5 pro Uryana 42537 pro McKín
leyho 10194 pro Leveringa 180
Proti Cameronsré resolurl
V Mempbis Term kolovala tylo
dny petice platící senátorům llarri-
ovi a liateovi 7 tom smyslu aby
vlivem svým působili proti uvedeni v
piatnoiit Caeneronovy resoluce Na
petici této nalézaly re podpisy vy ni
kajících a vlivu používajícfvh osob a
plantážníkQ v okolí nrnysl petice
této obrací se k tomu že by uznání
neodvislosti KubáncQ melo nevyhnu
telné za následek válka se Spářel
skem
7 Wanhloptonu
f Senátem schváleno ve řtvrtečním
zasedání výkoném jmenováni Mac
(irane Ccxe aNewiorku velevy
slancem pro Honduras a Guatemala
a C M Manninga c Georgie tajem
nlkem vyslanectva v Liberit v Afri
ce
I President Cleveland oznámil v
pondělí senátu jmenování Charles A
Proutyho i Vermont členem komise
na obchod mezistátní Týž jest to
prve 40 roka stár a po 6 rokft byl
zápisníkem nejvyfisího soudu ver
montskébo I V senátním výboru na záležito
sti zahraniční jednáno v pátek o
Cameronové návrhu na uznáni repu
bliky kubánské a po krátkém roko
vání usneseno ku přijeti ji odporu
čiti se změnou kterouž jeAté větší
ráznosti dodáno býti ji má Ilono
Ince jak výborem opravena zni ná
sledovně: 'UsneSeno senátem a sné
movnou poslanců ? kongresu Spoj
Států shromáždřnfcb že neodvUlost
republiky kubánské jest tímto Spoj
Státy uznávána a že Spojené Státv
zakročením svým n dvora spanéNké
booukoníenl války mezi Spaníl
skem a Knboo se postarají" Pora
dě víDora přítomen bvl sekrelárof)ftva' " hJ zaslouženému trestu -
zahraničních záležitosti Olney kle-
rýt proti přijeti resoluce lá mluvil
a kterýž hlavni váha kladl na to že
resoluce ta i kdyby obéma snřmov
nami přijata byla žádné váhy a vf-
suaiuu mm ucuuuc au LJiavu m uzná i _ _i„__i iaii
i _k t - jir 1 kvapení— naleznulr na iQžka mrtvo
nl kteréboknhv nového sáto jedné nželky avé jakož i mrtvola
jen v rukou presdenta apočívi BTMtnlbo bralra 1 svého Henry
Y zálmo KobáneS
VnewTor-kém Chickering Halin
odbývána bvla v nedéli nřlležitolná
scbúze t upomínka zivražděnébo
'hrdiny Antotia Macea do schůze
'této ostavilo se na 1600 osob Prů
béh jednáni byl veli e iivý a jednáni
nadšené nadšení dostoupilo vrchole
k Jyl zahájena byla abírka v# pro-
t b 1tthjiU rrhfoen Ji h n
htrfk1 m i ř4M a ooi lh
„f jíř4 ' křif T„tI půlí t
]nkU
oi fiyi
t a
rof t i 'ttiftoi ildbf říř liny
byly t jtf tn' Mf stán
?ífil # řln4 íhf Nl bos
rsf4li frfif f-flf sbfa
" ři''h byli jmM
" ft''í" '7' r#
ht # Nr' '''' ' nl
J" Ts i- rr-iřjřa LÍ
I ' l"- l" SbS bl #6il
r!ř S'Jlfd iOriVfít ř"ll Ifk
I ř'f W?sn f 'ip'f eřríal Tř'ff
(' (ťtfeh ptnl M Hmilb'i4
jpl íihí-i 1 1 ttrl li přot
óttut ribo lí"é smfli jojřn byí
tutH inřJd r4U Ikf m t r krv
phvdřfiA txihtthn kht to% hoboi od
příiis ííínfeb bofek a spoWřťt
í !4b?a s p!ří vyplatili an yt%
fnřt vlaotnl n'pafíii si pAobil
h 0tt im fr}ioffnil f ithtlo o
f Jrt i i 1% ttt nsbo lilý a vdovr
n4!"1ktm loh# ir$ phottrir
V tirlet říru iaH4ftl Aroerick'
ťdfiť př4 bylo ř#obyísijři li
v rifbif přil na přelfa dávtk
aby y#thb ro pravdy m tom
jft ls f řJd Girnpr v pole I
iil voíbé do politiky rolt bal a ó'p4iJ
lo piHrfl yí} irifillral a p
dloutiěm bouřlivém rokování rávrb
(řijtt Vypřo4ní dílu s v
dání t(koném a ý!dk byl ten Í
jiřp ltd'ij u!ná dftvíra vyslovena a
í tajsmnik Fideriee kterýž obJab
bu ct ojfJllf)iti snažil přeíte
ním doi-isft Jržsi (} mipers bebpnt
kampaně s popokritickym výborem
tárodnlm vymřriil rissledkem toho
podV vtnl své oznámil — V pálek
tveilrna tubá dt-bata o návrh n na
opétné probláMn( s ve prospéch
svobodné a neobmezené ražby siří
bra Výborem jemuž resoluce do
tyčfiá odkázána olporučeno aby
polona byla na stal a to ca základé
tobo an ctázka ta nyní stala se otáz
kou politickou a Federace do politi
ky mlí bati se nesmi Olporučenl
výboru bylo značnou vf tSinou pora
ženo a po delším jednáni schválen
koneřné 1935 proti 302 b!a6m návrh
náhradní jímž schvaluje se stanovi
sko kteréž tři poslední konvence
Federace vzhledem k svobodné a
neobmeterié raŽbČ stříbra zaujaly g
tlni viak vybražením že Federace
tfm pro fádnou ze stran politických
se nevyhovuje Za předseda Fede
race jednohlasné znovojsvoln Sam
Giropers a příitl sjezd odbýván bude
v Nsobville Tenn
Šest niéníeA a kutu
v obnosu $1400 "dostal" v pátek v
De Moines la v soadé spolkovém
A S Burnell vydavatel časopisu
"Maríhalllown Interstate Tracer"
kterýž obžalován byl pro zneužívání
zákona poštovních Korneli vydá
val časopis v němž uveřejňována
byla jména dlužníka a nabízeny ke
koupi dlužné pohledávky a dosud
veSkery pokusy na potlačení plátku
onoho byly marnými Soudcem po
vyneseni rozsudku ohlášeno že od
souzenému trest až na pokutu 1400
bude prominut zaruČI-ii se že další
vydátání listu zastaví a to se rozumí
že to přislíbeno
Lynčováni
V Ru8ellville Ky lynčováni v
pátek Dink a Arch Procter a třetí
bratr byl hned ve vřzenl když lyn
čovníkům na odpor se stavél zastře
len Dink Procter se svými dvéma
syny zatčen byl a před dvéma tý
dny pro dvojnásobnou vražda kteréž
se byli v hádce se sousedy dopustili
a lid vzal provedeni spravedlnosti do
vlastních svých rukou proto an ae
= -v: 111
f'r° sau— ujhi mouii
Dvojnásobná sebevražda
Když v sobola v St Louis Anton
Bt-nning po 6 hodině veřerní s práce
dorun se vrátil čekalo jej hezké pře
Kimmerlinga Má se za to Že Henry
manželka nevlastního bratra si zamn
"'" " '"
Joval a když tato náklonost jebo
°f 1 Jl"!lře
tLm Bf Pak Pobným tpfiaobem
"Plodil
5eStMI aa křlževafee
V Denison la rasažeo byl v 10-
bota při přejíždění křílovatky dráby
' Křllisslsr povol řlmera (leřiřt
isitttf-1% v nmi niirno nno ioini
l a l řrtí hit tUt kit ř-aV-Mly
ffibnitlím t vlaka n Mnhnlm při
éVftJ povol natříky fblt a vtírM
di nn4 d4lhy odhni 'snf
Křifis'o4 byla HmK na mUis'
nmtrnt shsaI!! Jím'i pf#rena
sobi a fotiif a hl dAfktr pak
vAtlf épfnl !# iriie
fsllisj a44rsM
szi(í#f bv!# v solKin 1 fám ro
no Ht Psi' Mtfte IM4f vytuknal
lofsm a byliny ranní f přlki
h'-!s!fi llytři M 7 nl a hl ptám?
a btÍKfiy pi lu dřafif livlf e#lé
lavhe fal t ffA v iMt
mimo bol vybořst tďih H bnlls6t
n 7 a J k'm dUf Iko fa oo
010 přba rf spftř# (VI4
ikols nl bfidatáfl I obsahrf #pA'i
bf4 přihoval bil# %Vtfmrt 1
l oui Ifslíwi pojiMuff jst
kryli
flsrUa M " fý'k4
Zs Fnoe!ka sňmov4oov
obolu 1 psrníkoni (hlft' lleb
iniiht SleAftotl 1Hh l'i l# in
lolři lý fh pro přilslny řfnké a
poň# tak iniěfi iAsoIi riv!et
i pro jiný nákUI vsba ani ikh
ho mfs naf vá T timi plail I
opirníku UI(an" kfeřýl o lý fcn
vyjeti má voi#ni
byla bavlna Ui tt-tul výeff-lii(rb pře
N# Or'an o 1 14 dob al# i s
i ikiádáním př4 Islsii v (Unft a Jspin
tkn upoíatrt um4n' ta výbofníjH
havlnu přes Min řfairi!'! ilo t ml
ldi vyváleli
1'elfrlwval "aa Alrata
V Clo í ChUf v Oklabom vtbu
dílo mrai fby vateUlvem neobyčejné
viruienl přiznáni m ÍMtfbo tnlvfého
mule k dojobnií vra! U Týl
byl zatčen ta oblalobu fe zabil
farmáře Alva Troppa který byl
luínulé nedAie nalezen mrtev na své
posteli Vrah se k činu přiznal a
pravil že si f biél po)ititi na svátay
nřjské peníze U Troppa ukořistil
l 0 Zločinec zároveň pololkl že
jest pouí členem bandy která si
vzala zacil pomoct krádeži loupeží
a po přfpalé i vražd dostati se k
penéifim )ichl bude příitl vánoóni
ivátky potřeba na útratu
JWelil manželka a tfbáaa
Ve Fort Scott Kaosa poutřelil v
nedčli večer Geo Hryint velíce ne
IwzpečnS W H Itena a dceru jeho
pí M Iíryantovou Hena jest ííryan
lovým tchánem Bryant žil v po
slední dobé od manželky své odlou
čené 1 té jednoduché příčiny že ho
sama opustila V nédélt večer při
Sol Hrv&nt k Kenovftm a tázal ae
tchána mohl li by mluviti se svojí
ženou Heno odvětil že nikoliv a
ta vytasil roshořčený manžel rvol
ver a zahájil palbu a výsledkem
osudným Hína střelen byl do pra
vé strany prsou a do zad Pí liryan
tová jež otci svému cbtéla přispti
ku pomoci arančna byla rovnéž do
zad Hryant dal se pak na útek a
nebyl dosud zatčen týž je 25 rokft
stár
1'ttlidí uhořelo
Výbucb lampy zavinil v nedéli ve
čer v New Yorku a sice v domfi fi
524 vých 68 ul veliké neštfstí je
muž padlo za občť pét lidských živo
tft Mrtvi jsou: A Goldsmitb 45
rokft starý jeho 33 letá manželka
Klotylda 10 rokft stará Herta 8 letý
Ihry a 8 lety Frank Jedinou oso
bou v dobé neátésti v domfi se nalé
zající jež zachránila avftj život byla
Blužka M Koseova která vyskočila
oknem Hodina Goldsmithova byla
pobromadé celý večer Bratr pani
Goldsmithové Hirscb vysel hned po
večeři kamsi na procházku Služka
jediná to osoba jež může o celém
nestřstí podati néjaké zprávy vypra
vuje že vyíla a Harrym a Frankem
do třetího patra chtíc déti uložit do
postele kdýž v tom zaslechla ze zdo
la křik a voláni o pomoc Vybéhla
tedy t ložnice a spčchala dnil děti
ustrašeny apéchaly za nl Když do
béhla do druhého patra spatřila žo
celý předek bytu (Joldsmithův jeit v
plamenech Celá byvie podříena
otekla k zadním oknům a skoéila
odtud do přízemí Co ae dále dělo
nedovede Tíe opamatovati ale podo
týká že oheft vznikl nejspíée výbu
chem veliké lampy jež hořela u
piana Plameny mimo ztráty řeče
ných životů lidských natropily za
♦5000 škody
Úpadek
uMnil v Chicagu v pondřlí National
Bank cf Illinois kterýž dosud sa
jeden a nejlepiích a nejbezpečnéjíích
penřžních úatavft na západě považo
ván byl jebol vklady na $15000000
1 páMy f piťk iHÍnAft byl fr#
lebkornyslnoslf filísUlfl fcteMF
jsdinm') poloik1 p6jb tfes řl
olý kipllil biíikf a nen llseý ý
lesk obř44el fftjrifi fotil UOsc
fW spol#ho f!hml Kleelřle
ftil#f !'- mtitin hhol pjno
I toit)tWl jsdřiá bfie řřH I pohb
nflUIbftoy rftiAfw jednotllfr1n
o f filebl rtynf sotva mnob' toho sa
44 d laf Upalk l#to míl
ft4fk jeli !4fol řfn Ip+tkf
dtUí a so ly" banky K H
íry#ř A f'w Wmtn fořřřffsÍn#
mini A (' k 11 ws4i ísskýek
tttit bo fítlkl fobi b' oalo a baftkl
H stUfdik4 slikol lylo pairnýn
fa é f-kš (nfo snitiiM panha V
svřií peffřfm vyvolali bf moM
nnl spolek l ankříV rhlcf aký H II
nuieo při}íií fc pomorl a 6bláif
h kal Um 1 vkU fali íft' obeosa
J#bo vklal jfonifm ti p'ka vy
platí Z lftb# o' II ss U épa f#k ři
l f# lak alf w jk m V ## mli fa
tkli latM po vi4i přij lo ku
SVfňll
iuoinf: min
Kan má npflunébo řtejvyHř
bo riávU Iríbo Týl totil va avé
výr čnf iprávé a4lí f i4kon pro
bibtČni nik fy doi'i I provádln tam
mbyl a (ri4dťi prý nebu le dokul
vltlirt lida se 4k'nem tim Soiibla
síti nebudí a tobo sotva as ss dočká
V Ddtřoit Mbb vabáUno
onlél( zaed4ii komW kliroal
vyietři na býlí má molnost aříieat
kan41a metl pokřtlím alantkkým
a velkými jezery viiilřozsmníml kte
rými by par(lklr mořským vplutí j
al í do pMtavA tímníeli omolnlno N
bvlo i
V líotonn zjiilčno v pálek la
kasír F C Miles od Boston Saíety y
11 U £ Ta-iti Wfjréf Alftft
onen po 2i roka zastával a dosod aa l
poclivce povaíovao uyi zpronevěru j
majetek společnosti Žpronevlřenfc"4'
částka bude sotva as #100000 kryta "
roznemohl se v pátek v Chicaga zá
palem konečníku a stav jeho zhoršil
se tou měrou že operace podniknuta
býti maseia
Poslanec Miles Crowley 1 Te
xas zatčen byl v pátek ve Wasbiog
louu pro peporsiinu tuuuui—
li l_i i_í
totiž jednu stařenku kterkl hraním yA
na kolovrátek žii obyt! si vydélávala j
VShflield0 vypuknu! v so- H
boto v noci požár v příbytku stařiž
kých manželft Aelovych a oba probo ř
-' " " " - ~vr-v- -v _
oni rul unniurin krlet VinrlovK v lodi '
ním téměř plamení se nalézala
Když již venku se nalézali vzpome
nuli se že uvnitř vnučka jejich ae
naieza a vrauu se proio zpei nyii- '
zachránili Sotva že tam vkročili ff 0
sesula se střecha a všichni tři nalezli 4
smrt v plamenech ) t
TJ Wilkesbarre Pa udál se v j J
pondělí odpoledne v nhlodole čís 2
společnosti Delaware & Hadson vý- J
bucb zkažených plynfl při čemž 20 A
-t a I T ii a š 1
noruiko Dyio zasypáno xaaiia§ze-
mu namanam souuruua jejicn poaa -
řiln mb tri alce riTr' 1 U m cbv
cbrániti Na zachránění zbývajících
TJ Sedalia Mo vyskočili ye jj
čtvrtek večer tři lupiči na osobní f
vlak M K it T dráhy a oloupili oé -ý
kolik cestujících o peníze a klenoty 4
Z vlaku seskočili když vlak do
sta již vjížděl
Do Clarkson Neb
Na přáni některých našich pp od
běratelů v Clarkson Neb a okolí
ustanovili jsme jednatelem téi pana
W C Macha kterýž ochotně v jed
natelstvt se uvážel a jest oprávněn
víechny nase záležitosti sa náa vyřl
zuje
Vyd Pokroku Západu
Hospodáře a Knihovny Americké
n7 j
x iirjifpM urrH a nocum &
do Cech přátelům jest Hospodář" 4
_ : 1 ix 1 1 i _
Předplatné 1 60 na rok
ťánúm Oředníkuin apolků
f1
Ulétni obchodní) knihy taká
Ltdrert Journafs denní knihy a U
1
4
)